Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Etiketa, Recepce a spol'
Holce

Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!

Zábavně poda­ná eti­ke­ta nejen pro lep­ší vrst­vy? Ano, jde to. Když se řek­ne eti­ke­ta, mno­ha lidem asi nasko­čí jmé­no dok­to­ra Ladislava Špačka. Bývalý tis­ko­vý mluv­čí pre­zi­den­ta Václava Havla má na...Read more »
Hoteltrans

Hotel Transylvánie - o filmu

...výzvou a sou­čas­ně nej­vět­ším úspě­chem byla tvor­ba hote­lo­vé recep­ce. „Navrhoval jsem už celou řadu loka­cí a tahle je roz­hod­ně nej­vět­ší, jakou jsem kdy vytvá­řel,“ tvr­dí. „Na dél­ku měří přes 50 met­rů. Recepce...Read more »
mafia 8211 kampa al6fMh3xzrg

Mafia - kampaň

...se pak vrať­te k Salierimu. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti U Vincenza si vyzved­ně­te nářa­dí a stav­te se pro Salvatora na Hoboken. Spolu pak jeď­te k vile na Oak Hill. Zastavíte u zad­ní bran­ky. Ta je...Read more »
murder mystery 1

Murder Mystery

...Mystery je takovou částečnou parodií na filmy na motivy příběhů těch největších literárních detektivů jako Hercule Poirot a spol. Na rozdíl od ostatní komediálních kousků Sandlera a spol z posledních...Read more »
word image 13

Úhoři mají nabito - Petr Pýcha: O chlapech, kterým je stále třináct

...víc. Airsoft pro sta­ré chla­py. Ale ten oka­mžik, kdy celý vagon ztich­ne a vás pích­ne v zátyl­ku, byl hroz­ně sil­ný. Robert a spol. Když je vám tři­náct, hází­te lidem petar­dy pod nohy, lije­te...Read more »

Žena se lvem aneb Slušný výsledek s lehce otravnou kampaní

Když jsem popr­vé zasle­chl krát­ce před něja­kým dáv­něj­ším Conem název Lehké fan­ta­zij­no a viděl pla­kát, blesklo mi hla­vou „ha, něja­ký nová­tor­ský projekt“…pak jsem se dově­děl, že má jít o anto­lo­gii a můj...Read more »

Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost

...umě­lec­ký počin. Společně se svo­jí pro­du­cent­kou (Simonou Babčákovou) ale vzá­pě­tí vez­mou za vděk ale­spoň doku­men­tem, kte­rý jim nabíd­ne ředi­tel agen­tu­ry Dobrý den z Pelhřimova (Igor Bareš), jež si pře­je nato­čit osob­ní...Read more »
200610241722 4

Ucho

Herecký kon­cert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v bri­lant­ním fil­mu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlou­há léta na sezna­mu zaká­za­ných fil­mů, koneč­ně vychá­zí na DVD a nevi­dět jej je mno­hem víc než...Read more »
0053086997 Hmyzi hotel t

Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu

Víte, kdo všech­no se nastě­ho­val do hmy­zí­ho hote­lu? Potkali jste se někdy s paní recepč­ní, kte­rou děla­lo slunéč­ko sed­mi­teč­né? Chcete se do tako­vé­ho hmy­zí­ho hote­lu podí­vat? Tak nevá­hej­te a rač­te vstou­pit. Nakoukněte...Read more »
FestivalJF

EIGA-SAI 2013: Smích prochází žaludkem + retrospektiva legendárního Imamury Shōheie

6. roč­ník fes­ti­va­lu japon­ských fil­mů a kul­tu­ry Eigasai se bude konat 22. – 28. led­na 2013 v praž­ském kině Lucerna. Na divá­ky čeká nejen bez­má­la 20 fil­mů, ale i boha­tý dopro­vod­ný pro­gram. Po skon­če­ní praž­ské čás­ti...Read more »

Méďa 2 - Design a lokace

V prv­ní kome­dii vytvo­ři­li fil­ma­ři svět, do kte­ré­ho posta­vi­li mlu­ví­cí­ho med­víd­ka. Do Bostonu se výro­ba vrá­ti­la i s fil­mem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samo­stat­nou posta­vou a John s Tedem jsou bos­toňá­ci,” říká...Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...úko­lem – doká­zat se nala­dit na stej­nou vlnu. A i když si mys­lí­me, že už jsme toho dosáh­li, stej­ně nás kaž­dý den doká­že pře­kva­pit. Učíme se od něj obrov­ské množ­ství věcí. Spolupráce...Read more »

Verrücktes Blut (Šílená krev)

...také zrov­na čas­to nejez­dí, nicmé­ně bylo by snad i mož­né, že by se oné lát­ky ujal něja­ký domá­cí sou­bor a tro­chu si s ní pohrál, snad i my (Češi a spol.) máme své­ho Schillera (Moliéra)......Read more »

Škola superhrdinů - Sky High

...ale co, pořád věřím v kla­sic­ké hod­no­ty typu přá­tel­ství a spol. :). Herecké výko­ny už jsem vyzdvi­hl, ale ne dosta­teč­ně. Michael Angarano mě potě­šil už v  Legendách z Dogtownu, a pří­jem­ný dojem ve mně...Read more »

Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie.

...pod nos: „Teď si Zucker jenom ohma­tal volant a pedá­ly a ve čtyř­ce to roz­je­de tak jako za sta­rých časů.“ Nutno však dodat… dou­fal jsem zce­la zby­teč­ně. Jak se zdá, Zuckerovi a spol....Read more »

Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace.

...Asterix dobý­vá Ameriku (1994) a posled­ní hra­ná ver­ze s Depardiem a spol. (nechtě­ně vtip­ná Mise Kleopatra). Navzdory všem výtkám jsou Vikingové pocti­vou vzpo­mín­kou na plod­né časy a rov­něž důka­zem toho, že i dnes lze vypro­du­ko­vat...Read more »
5001

50x A Stále Poprvé

...Poté mu i táta schvá­lil ten vztah, aby měli ze synem už pokoj od věč­né­ho vyva­řo­vá­ní dor­tu a spol. od té osud­né neho­dy. Byl to zvlášt­ní vztah, ale jej to bavi­lo, do...Read more »

Kdysi dávno v Mexiku

...armá­da, kar­tel, El Mariachi a spol., FBI, CIA). Občas se mož­ná bude­te malin­ko ztrá­cet. Scénář ale pořád ješ­tě není to, co by mě drá­sa­lo nej­víc. Ale povy­šo­vat Banderase na člo­vě­ka, kte­rý...Read more »

Volver

...Penelope Cruz a spol. si to zaslu­hu­jí. Jen si postesk­nu kvů­li drob­nos­ti: je ško­da, že se dis­tri­bu­tor roz­ho­dl pone­chat fil­mu původ­ní špa­něl­ský název. Mohl k tomu mít něko­lik důvo­dů, a mezi nimi jako...Read more »
580a357c395f5c46

RECENZE: Jak vycvičit draka 3

...a bohu­žel došlo i k upo­za­dě­ní všech ved­lej­ších postav, ze kte­rých se sta­li pou­ze epi­zo­dič­tí při­hra­va­či pro trio Škyťák, Bezzubka, Astrid a pokud Vás baví Snoplivec, Rybinoha a spol. bude­te muset zabrou­sit do tele­viz­ních vod,...Read more »
nocni hlidka00

Noční hlídka - Aneb první ruský blockbuster!

...ved­lej­ších zále­ži­tos­tí a růz­ných dějo­vých uzlí­ků, vel­mi stro­ze lze říci, že sní­mek vyprá­ví o dvou sku­pi­nách nad­lid­sky obda­ře­ných jedin­ců (ano, chá­pe­te správ­ně – to jsou ti upí­ři a spol.). Jedni si říka­jí Světlí...Read more »
ZZTop

Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)

...že to pat­ří k základ­ní­mu rocko­vé­mu vzdě­lá­ní, kte­ré jsem si rád dopl­nil. Uděluji 70% KISS Po prv­ních dvou krat­ších vystou­pe­ních už se na pódi­um při­ří­ti­li typic­ky namas­ko­va­ní Paul Stanley, Gene Simmons a spol., aby...Read more »
Venom Trailer Breakdown 103

Venom

Společnost Sony měla před pár lety velké plány na vytvoření filmového vesmíru kolem Spider-Mana. Ty ale po neúspěchu Amazing Spider-Man 2 šly rychle k ledu a došlo na další restart,...Read more »
těně2

Co má štěně nejradši?

...pro­střed­nic­tvím REBO inter­nati­o­nal CZ Co má ště­ně nej­rad­ši? Kniha k pro­hlí­že­ní i ke hla­ze­ní! Napsal: Daniel Mills Ilustrace: Gabriel Cortina Přeložila: Lenka Uhlířová Nakladatel: Rebo International CZ spol. s r.o. Vydání prv­ní Rok:...Read more »
6fb06e1422 105212796 o2

Otzi, muž z ledu (2017)

...starou verzi rétštiny, což je časově asi také trochu mimo, ale mimo o trochu méně, než kdyby Otzi a spol. hovořili současnou němčinou. Ve výsledku film tak klade trochu větší...Read more »