ACFK dva nula 01

Recenze: Dva nula – 80%

...doku­men­tu Dva nula k objek­tům své­ho pozo­ro­vá­ní.   Ačkoli se jed­na­lo o poměr­ně namá­ha­vě rea­li­zo­va­tel­ný pro­jekt (samot­ná pří­pra­va natá­če­ní trva­la dva roky), nejde ve sku­teč­nos­ti o něja­ký slo­ži­tý expe­ri­ment; spí­še je Dva nula...Číst dál »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...Dobrodružství (L´avventura, 1959), na nějž téma­tic­ky nava­zo­val i jeho dal­ší film Noc (La not­te, 1960), kde se mu poda­ři­lo, podob­ně jako v Zatmění (L´eclisse, 1962), vyjá­d­řit sou­čas­ně vrouc­ně i chlad­ně, bez­pro­střed­ně i s pat­řič­ným odstu­pem...Číst dál »
Herz

Juraj Herz

...koru­na dob­rá, reži­sér si při natá­če­ní vši­ml jeho zájmu a nabí­dl mu mís­to asi­s­ten­ta režie, kde Herz strá­vil dva roky pra­cí na fil­mech Transport z ráje a Neschovávejte se, když prší. Další dva roky pra­co­val jako pomoc­ný reži­sér pro Jána...Číst dál »
9788020445759 1 Sest krat dve

Šest krát dva - kniha

Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvlášt­ní dopis. Pisatelkou byla jis­tá žena, kte­rá už se dva měsí­ce potý­ka­la se zvlášt­ní­mu zvu­ky u sebe doma. Připadalo jí to, jako­by byl někdo...Číst dál »

Mr. & Mrs. Smith - recenze

...je vaším úko­lem zlik­vi­do­vat toho dru­hé­ho, pro­to­že ani vaše fir­ma, natož zaměst­na­va­tel vaší ženy si nepře­je mít dva zabi­já­ky pod jed­nou stře­chou a pokud si chce­te svo­je sluš­ně pla­ce­né mís­to uhá­jit,...Číst dál »
psi tinder 625ab5

Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?

Evžen, lovec mužů, tak začí­ná prv­ní kapi­to­la téhle humor­né kníž­ky. Evžen je fran­couz­ský bul­do­ček. Panička, tedy nová panič­ka, si ho při­ved­la domů. Byl úpl­ně v poho­dě, dokud ho...Číst dál »

Saw 2 - “Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…“

...Nebudu to nata­ho­vat jako žvý­ka­nou Orbitku (už tak jsem dva odstav­ce řeč­nil o ničem) – přes­to­že se pokra­čo­vá­ní Saw setká­vá s  mno­hem vlaž­něj­ším při­je­tím než jeho před­chůd­ce, mě samot­né­ho pře­kva­pi­vě nezkla­ma­lo...Číst dál »
Vezen

Harry Potter 3 - Harry Potter a vezeň z Azkabanu - recenze

...už ne jako malé nezku­še­né jede­nác­ti­le­té, pří­pad­ně dva­nác­ti­le­té, dítě, ale už člo­věk, se kte­rý začí­ná clou­mat puber­ta. Po reži­sé­ro­vi Chrisu Columbusovi, kte­rý reží­ro­val prv­ní dva úspeš­né fil­my, mimo­cho­dem smě­ro­va­né spí­še...Číst dál »
Chapie

Chappie - Obsah/O filmu

...V pří­pa­dě tvor­by poli­cej­ní jed­not­ky 110 Pátračů ve WETA Workshop vyro­bi­li 11 fyzic­kých lou­tek. „Každá byla tro­chu jiná,“ popi­su­je Dunckley. „Všechny mají štít­ky s výrob­ní­mi čís­ly, tak­že jim může­me tyhle štít­ky...Číst dál »
Mtrix

Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX...

Co je to MATRIX? Existují dva svě­ty. Jeden sestá­vá z kaž­do­den­ní rea­li­ty, ale je lži­vý, je to jen sen. Druhý je MATRIX. „Have you ever had a dre­am, Neo, that you were...Číst dál »

Premiéry v červnu - Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii ...

...Prokletí, Madagaskar a dal­ší 02. 06. 05    Stopařův prů­vod­ce po Galaxii Pozemšťan Arthur Dent (MARTIN FREEMAN) pro­ží­vá dal­ší z řady svých špat­ných dnů. Dnes je to ale ješ­tě o tro­chu hor­ší než jin­dy: jeho dům...Číst dál »
pat a mat na i dva zn m ikulov znovu v kinech od 7 ervna ewa2MLErUX8

Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června

...ucpa­ný odpad, boj s krt­kem nebo stav­bu nové skal­ky. Pro tyhle dva není žád­ná kom­pli­ka­ce pře­káž­kou a žád­ná výzva dosta­teč­ně vel­ká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Pat a Mat si doká­ží pora­dit s kaž­dým...Číst dál »
GrimsbyPlakat

Grimsby - Obsah/O filmu

...jsme měli v plá­nu natá­čet v Africe mož­ná tak 10 nebo 15 dní – scé­nu se slo­nem, nic víc,“ popi­su­je reži­sér Louis Leterrier. „Ale naše vedou­cí výro­by Louise Rosner Meyer byla veli­ce moud­rá...Číst dál »
American

Soutěž o dva klíče hry American Truck Simulator Zlatá edice

S našim part­ne­rem Comgad.cz vyhla­šu­je­me novou sou­těž o dva klí­če hry American Truck Simulator Zlatá edi­ce. Partner sou­tě­že: Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu. Soutěž pro­bí­há...Číst dál »
4788e11 166215 untitled collage 2 0d0000000 0d0000000 1d0000000 1d0000000 sector 668x376 crop

Z dětské hvězdičky na drogách už je zase pořádný kus chlapa! Macaulay Culkin je zpět a může za to ženská!

O Macaulayovi Culkinovi se za posled­ních 15 let psa­lo pou­ze ve spo­je­ní s dro­ga­mi, závis­los­tí, léče­ním, depre­se­mi a zase dro­ga­mi a zase léče­ním. V LA byl ovšem nyní spat­řen při náku­pu potra­vin a svým vzhle­dem svě­tu...Číst dál »
Chlapectvi003

Chlapectví na Blu-ray

...pou­ze za 4 mili­ó­ny dola­rů. Nesmíme zapo­me­nout i na výji­meč­nost toho­to fil­mu tím, že byl natá­čen celých 12 let. Každý rok se reži­sér a hlav­ní her­ci fil­mu sešli na natá­če­ní pěti dnů...Číst dál »
PodivneDedictvi

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

sou­bo­jem, o kte­rém zpo­čát­ku nikdo ani nesnil: Braddock se posta­vil svě­to­vé­mu šam­pi­ó­no­vi těž­ké váhy Maxi Baerovi - neza­sta­vi­tel­né­mu boxe­ro­vi, kte­rý v rin­gu usmr­til již dva své pro­tiv­ní­ky. Prima 13.8.2018  20:15  - Podivné...Číst dál »
Grav

Gravitace - hodina a půl dokonalého vesmíru

...posád­ky rake­to­plá­nu, kte­rou zastih­ne vel­ká vesmír­ná havá­rie . Tento jed­no­du­chý pří­běh, kdy posád­ku vesmír­né­ho rake­to­plá­nu zastih­ne vesmír­né sme­tí je zaba­len do vyni­ka­jí­cí­ho, pro ten­to­krát koneč­ně správ­né­ho, 3D oba­lu.  Jako jeden...Číst dál »
Lincoln

Lincoln [60%]

Nejslavnější ame­ric­ký pre­zi­dent se vra­cí na plát­na kin. Poté co se na nich chví­li ohřál  během minu­lé­ho roku v poně­kud roz­ver­něj­ší ver­zi, při­chá­zí ori­gi­nál v plno­tuč­né podo­bě od člo­vě­ka na...Číst dál »

Osm a půl

...nový film, zatím­co je při­ta­ho­ván záro­veň ke své inte­li­gent­ní man­žel­ce Luise, smy­sl­né milen­ce Carle a krás­né mla­dé hereč­ce Claudii, avšak ani ony mu nepo­mo­hou najít smy­sl živo­ta.Čt 1. 4. 2004 - ČT2 21:45...Číst dál »
zero dark thirty 2012 pic06

30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]

...do čes­kých kin a za dva dny se podí­vá i na udí­le­ní cen, kde bude bojo­vat hned o pět oce­ně­ní, včet­ně toho nej­pres­tiž­něj­ší­ho, za nej­lep­ší sní­mek uply­nu­lé­ho roku. Podaří se Kathryn Bigelow zopa­ko­vat...Číst dál »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

kní­žek a sko­ro dva­ce­ti dru­hů hra­ček. Kozí pří­běh navští­vi­lo v kinech na 350 000 divá­ků a přes začí­na­jí­cí sil­ný pro­pad trhu s DVD nosi­či se ho pro­da­lo přes 33 000 ks na DVD či Blu-ray. Film je...Číst dál »
Miklinova

Rozhovor s Galinou Miklínovou

...záhy veli­ce úspěš­ná, tak­že se o té mož­nos­ti uva­žo­va­lo prak­tic­ky od prv­ní­ho dílu. Už jsme s Pavlem o „roza­ni­mo­vá­ní Licháčů“ mlu­vi­li, ale až Láďa dal ten impuls. Jednou jsme jeli spo­leč­ně s ním a Pavlem...Číst dál »
Spion

Špión - O PRODUKCI

Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je prv­ní den natá­če­ní a her­ci i štáb se shro­máž­di­li v laby­rin­tu vápen­co­vých jes­ky­ní, kte­ré se táh­nou asi 37 km pod pivo­va­rem v Budě v Maďarsku. Judova...Číst dál »
pan prstenu00

Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

...předlou­hé dva roky, strá­ve­né v nedo­tče­ných kon­či­nách Nového Zélandu, prá­vě záslu­hou reži­sé­ra sním­ku bylo někdy nezbyt­né někte­ré scé­ny pře­to­čit, či nato­čit zce­la nové. Pro samot­né tvůr­ce a her­ce to pak zna­me­na­lo to, že...Číst dál »
Holmes

Sherlock a Holmes aneb Dva britské skvosty

...z jiné doby, vyu­ží­vá ji na maxi­mum a pře­ce sklá­dá hold nad­ča­so­vé kla­si­ce z pera brit­ské­ho spi­so­va­te­le. Viktoriánský Jeremy Brett…klasika s ost­rým pohle­dem a orlím nosem Seriál z pro­duk­ce TV Granada zpra­co­vá­vá všech­ny kla­sic­ké povíd­ky před­lo­hy...Číst dál »