Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Dva a pul chlapa (18-21)'
ACFK dva nula 01

Recenze: Dva nula – 80%

...doku­men­tu Dva nula k objek­tům své­ho pozo­ro­vá­ní.   Ačkoli se jed­na­lo o poměr­ně namá­ha­vě rea­li­zo­va­tel­ný pro­jekt (samot­ná pří­pra­va natá­če­ní trva­la dva roky), nejde ve sku­teč­nos­ti o něja­ký slo­ži­tý expe­ri­ment; spí­še je Dva nula...Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...Damiani, Franco Rossi, Florestano Vancini aj. bylo mož­né dou­fat v nástup „nové vlny“ neo­re­a­lis­mu. Na jubi­lej­ním dva­cá­tém fes­ti­va­lu v Benátkách roku 1959 se o Velkou cenu podě­li­ly dva ital­ské fil­my, Generál del­la Rovere...Read more »
Herz

Juraj Herz

...koru­na dob­rá, reži­sér si při natá­če­ní vši­ml jeho zájmu a nabí­dl mu mís­to asi­s­ten­ta režie, kde Herz strá­vil dva roky pra­cí na fil­mech Transport z ráje a Neschovávejte se, když prší. Další dva roky pra­co­val jako pomoc­ný reži­sér pro Jána...Read more »
word image 8

Věčně tvá nevěrná

...je to zeza­čát­ku moc zají­ma­vá a hezká prá­ce. První dva díly netu­ším, jak to dopad­ne, jak budou her­ci, cha­rak­te­ry fun­go­vat. Ale když sestřih­nu prv­ní dva díly a vím, že takhle to bude...Read more »
9788020445759 1 Sest krat dve

Šest krát dva - kniha

Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvlášt­ní dopis. Pisatelkou byla jis­tá žena, kte­rá už se dva měsí­ce potý­ka­la se zvlášt­ní­mu zvu­ky u sebe doma. Připadalo jí to, jako­by byl někdo...Read more »

Mr. & Mrs. Smith - recenze

...je vaším úko­lem zlik­vi­do­vat toho dru­hé­ho, pro­to­že ani vaše fir­ma, natož zaměst­na­va­tel vaší ženy si nepře­je mít dva zabi­já­ky pod jed­nou stře­chou a pokud si chce­te svo­je sluš­ně pla­ce­né mís­to uhá­jit,...Read more »
psi tinder 625ab5

Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?

...se mi tyto typy knih vždyc­ky budou líbit. Obal je taky super. Má 280 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Autor: Petra Macková Hrochová Žánr: belet­rie pro dospě­lé, čte­ní pro ženy Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 21. 03. 2019...Read more »

Saw 2 - “Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…“

...Nebudu to nata­ho­vat jako žvý­ka­nou Orbitku (už tak jsem dva odstav­ce řeč­nil o ničem) – přes­to­že se pokra­čo­vá­ní Saw setká­vá s  mno­hem vlaž­něj­ším při­je­tím než jeho před­chůd­ce, mě samot­né­ho pře­kva­pi­vě nezkla­ma­lo...Read more »
Chapie

Chappie - Obsah/O filmu

...ovliv­ňo­vá­na vel­mi neob­vyk­lý­mi vzo­ry. „Chappie je veli­ce záhy zata­žen do pochyb­né­ho a zlo­či­nem pro­lezlé­ho pod­svě­tí Johannesburgu, a vycho­vá­va­jí ho dva rodi­čo­vé – jeden hod­ný a jeden zlý,“ říká Blomkamp. Následně se Chappie oci­tá...Read more »
Vezen

Harry Potter 3 - Harry Potter a vezeň z Azkabanu - recenze

...už ne jako malé nezku­še­né jede­nác­ti­le­té, pří­pad­ně dva­nác­ti­le­té, dítě, ale už člo­věk, se kte­rý začí­ná clou­mat puber­ta. Po reži­sé­ro­vi Chrisu Columbusovi, kte­rý reží­ro­val prv­ní dva úspeš­né fil­my, mimo­cho­dem smě­ro­va­né spí­še...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...si dá dob­ré piv­ko a ener­gii by jí moh­ly závi­dět kdeja­ké dva­ce­ti­le­té dív­ky. „Paní Jarmilka je pro naše Babovřesky doslo­va stvo­ře­ná. Poslalo nám jí samo nebe. Je to milá­ček, pusin­ka. A jest­li...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...jsem vypro­du­ko­va­la dva­nác­ti­díl­ný seri­ál Vinařská odys­sea, kde byl Zdeněk Troška jeho prů­vod­cem, násle­do­va­ly Babovřesky 1, 2 a teď i Babovřesky 3. Chcete se Zdeňkem Troškou spo­lu­pra­co­vat i na dal­ších pro­jek­tech? Pokud to bude...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...drži­te­li Pulitzerovy ceny, že chce adap­to­vat jeho kni­hu… Chtělo to asi odva­hu ho oslo­vit, byť pro­střed­nic­tvím agen­tu­ry? Byl to tako­vý zázrak, oslo­vit tak význam­né­ho spi­so­va­te­le a být úspěš­ným. Necítila jsem se...Read more »
Mtrix

Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX...

Co je to MATRIX? Existují dva svě­ty. Jeden sestá­vá z kaž­do­den­ní rea­li­ty, ale je lži­vý, je to jen sen. Druhý je MATRIX. „Have you ever had a dre­am, Neo, that you were...Read more »

Dva proti říši - Jiří Šulc

...s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí zná vyús­tě­ní pří­bě­hu a všech­ny jeho pod­stat­né věci. Něco jako kdy­by někdo v detek­tiv­ce hned na začát­ku pro­zra­dil, kdo že je to ten vrah… V kni­ze „Dva pro­ti říši“ je...Read more »

Premiéry v červnu - Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii ...

...zlo­čin­ců kro­tit také mla­dou rebel­ku Zoe (BRITTANY SNOW), zasmu­ši­lé­ho čtr­nác­ti­le­té­ho Setha (MAX THIERIOT), osmi­le­tou fanyn­ku bojo­vých umě­ní Lulu (MORGAN YORK), tří­le­té­ho Petera, o dva roky mlad­ší­ho Tylera a v  nepo­sled­ní řadě jejich...Read more »
pat a mat na i dva zn m ikulov znovu v kinech od 7 ervna ewa2MLErUX8

Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června

...ucpa­ný odpad, boj s krt­kem nebo stav­bu nové skal­ky. Pro tyhle dva není žád­ná kom­pli­ka­ce pře­káž­kou a žád­ná výzva dosta­teč­ně vel­ká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Pat a Mat si doká­ží pora­dit s kaž­dým...Read more »
GrimsbyPlakat

Grimsby - Obsah/O filmu

...nade vše na svě­tě (Rebel Wilson). Jen jed­nu věc ve svém živo­tě postrá­dá: své­ho mlad­ší­ho bra­t­ra Sebastiana (Mark Strong), od kte­ré­ho byl jako malý odlou­čen. Po osm­a­dva­ce­ti letech pát­rá­ní Nobby své­ho...Read more »
American

Soutěž o dva klíče hry American Truck Simulator Zlatá edice

S našim part­ne­rem Comgad.cz vyhla­šu­je­me novou sou­těž o dva klí­če hry American Truck Simulator Zlatá edi­ce. Partner sou­tě­že: Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu. Soutěž pro­bí­há...Read more »
Chlapectvi003

Chlapectví na Blu-ray

...ze živo­ta hlav­ní posta­vy. Během celé dva­nác­ti­le­té doby se pro­to natá­če­lo celých 55 dní. Už v čer­ven­ci, kdy šel film Chlapectví do čes­kých art kin byla na našem webu napsá­na recen­ze. Určitě...Read more »
PodivneDedictvi

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

Česká komerč­ní tele­vi­ze ukon­či­la vysí­lá­ní Vinnetouovek a nahra­di­la dal­ším Westernem z Itálie. Očekávejte ale dal­ší­ho Funèse, Bažanty a tře­tí pokra­čo­vá­ní Mission: Impossible  a Jurské par­ku. Připomínám doku­ment Roman Polanski: Pravdivý pří­běh. 13.08.2018 ČT2 13.8.2018  21:50 - Těžká váha Uprostřed...Read more »
MADLWioGPBg

Geekec #30 (a půl)

Read more »
Lincoln

Lincoln [60%]

Nejslavnější ame­ric­ký pre­zi­dent se vra­cí na plát­na kin. Poté co se na nich chví­li ohřál  během minu­lé­ho roku v poně­kud roz­ver­něj­ší ver­zi, při­chá­zí ori­gi­nál v plno­tuč­né podo­bě od člo­vě­ka na slo­vo vza­té­ho....Read more »
Grav

Gravitace - hodina a půl dokonalého vesmíru

Trvalo dlou­hých šest let, aby talen­to­va­ný reži­sér Alfonso Cuarón nato­čil nový film. Pro nový film si zvo­lil vesmír­nou lát­ku z mož­né pří­tom­nos­ti, pří­pad­ně budouc­nos­ti. Film Gravitace je pří­bě­hem mož­né alter­na­tiv­ní linie...Read more »

Osm a půl

...nový film, zatím­co je při­ta­ho­ván záro­veň ke své inte­li­gent­ní man­žel­ce Luise, smy­sl­né milen­ce Carle a krás­né mla­dé hereč­ce Claudii, avšak ani ony mu nepo­mo­hou najít smy­sl živo­ta.Čt 1. 4. 2004 - ČT2 21:45...Read more »
zero dark thirty 2012 pic06

30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]

...do čes­kých kin a za dva dny se podí­vá i na udí­le­ní cen, kde bude bojo­vat hned o pět oce­ně­ní, včet­ně toho nej­pres­tiž­něj­ší­ho, za nej­lep­ší sní­mek uply­nu­lé­ho roku. Podaří se Kathryn Bigelow zopa­ko­vat...Read more »