Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Duke Ellington Orchestra, Hudební klub'

KLUB RVÁČŮ

Ale přes­to musím dopo­ru­čit Klub rvá­čů úpl­ně všem. Jedná se o vyjí­meč­ný film, kte­rých nevzni­ká mno­ho. Co se mého osob­ní­ho hod­no­ce­ní týče, chy­bí k maxi­mu, čili k šes­ti hvěz­dič­kám, je nepa­tr­ný krů­ček. Klub...Read more »
Duke

Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku

nemiň­te Duke Nukem 3D. Věřte, že i dnes u toho pro­sa­dí­te hodi­ny a hodi­ny času. A proč také ne! Pokud jste vší­ma­ví, pak jste jis­tě zare­gis­tro­va­li, že Duke Nukem 3D je v novém kabá­tu. Letos...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...Gott se umís­til na 7. Místě z 1500 zpě­vá­ků. 1978 – mos­kev­ský časo­pis Klub – 1. Místo v kate­go­rii Nejpopulárnější zpě­vák (před Eltonem Johnem a Cliffem Richardem) 1978 – Hudební ceny Polska –...Read more »
1 7

Duke Nukem oslavil dvacet let

barev­ná paro­die na béč­ko­vé akč­ní a sci-fi fil­my, kde s mimo­zemš­ťa­ny boju­je namaka­ný, hláš­ku­jí­cí blonďák jmé­nem Duke Nukem, kte­rý je doslo­va tako­vou her­ní inkar­na­cí Dolpha Lundgrena. Oproti DOOMu při­ne­sl Duke Nukem něko­lik...Read more »
vlcsnap 2014 02 05 08h51m15s0

Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80%

...a admi­nis­tra­tiv­ním moc­nos­tem tu je dost znač­ná. Klub posled­ní nadě­je Klub posled­ní nadě­je je bez­po­chy­by fil­mem, kte­rý by neměl unik­nout naší pozor­nos­ti. V porov­ná­ní se Zkrocenou horou, kte­rá byla spí­še roman­tic­kým fil­mem...Read more »
DamKlub

Dámský klub - O filmu

...nebo Klub odlo­že­ných žen. Tyhle fil­my jsem milo­va­la. Billův scé­nář je o přá­tel­ství žen, kte­ré je nad­ča­so­vé. V našem fil­mu jsou podob­nos­ti s Klubem odlo­že­ných žen,“ říká Alex Saks. Oba fil­my sdí­le­jí také...Read more »

Panský klub aneb Česká scifi bez žoldáků a tuny munice

...strán­ky šlo něco hod­ně sil­né­ho, hod­ně nemi­lo­srd­né­ho a něco, co nechcíp­ne na prv­ní kul­ku mezi oči. Mohla to být jed­na věc vyho­vu­jí­cí všem třem kate­go­ri­ím, nebo rov­nou tři. Panský klub Dana...Read more »
Bowie

David Bowie

...Iman. Hudební dráha Počátky Svoji hudeb­ní dráhu začal jako saxo­fo­nis­ta ve škol­ní kape­le. Jedna škol­ní rvač­ka pro něj skon­či­la ope­ra­cí oka, od té doby má poško­ze­nou zor­ni­ci. Po odcho­du ze střed­ní...Read more »
Duke

WINSTON DUKE

WINSTON DUKE (M’Baku) je rodá­kem z Trinidadu a Tobaga, kte­rý zís­kal baka­lář­ský titul v diva­el­ním umě­ní a herec­tví na Univerzitě v Buffalu a magis­ter­ský titul v obo­ru výtvar­ných umě­ní na  Yale School of Drama.             V roce 2016...Read more »

Klub únosců - recenze

Klub únosců je cel­kem nezná­mý brit­ský film, kte­rý jsem asi před rokem obje­vi­la ve video­půj­čov­ně. Je to his­to­ric­ký film, kde her­ci nejsou žád­né celebri­ty a jmé­no reži­sé­ra mi nic neří­ka­lo. To...Read more »

KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)

Pokud jste vidě­li fil­my od tvůr­ce MR. BEANA, tak ten­to film Vás zaru­če­ně poba­ví ješ­tě víc. Je to vel­mi zná­má kome­die v řadách tee­nage­rů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ...Read more »

Forum + diskusni klub

Odkazy na nové forum a dis­kus­ní klub na Lopuchu Navštivte náš dis­kus­ní klub na Lopuchu Navštivte též naše forum VIZ...Read more »

Klub Sráčů

Film str­ha­ný kri­ti­ky v kaž­dém ohle­du, je dobrou a nevá­za­nou zába­vou.......Klub Sráčů není ani nadáv­ka či špat­ný vtip, ale bláz­ni­vá kome­die z pohle­du nác­ti­le­tých, kte­ří chtě­jí dobít svět jako Dj´s. Dva hlav­ní před­sta­vi­te­le Kevina...Read more »
r cottonbrooklyn m

Brooklynský klub vrahů - 70 %

...do karet, ale to by jim nesměl stát v ces­tě po celém New Yorku uzná­va­ný agent FBI Jerry Cotton. Snímek Brooklynský klub vra­hů je už o něco pove­de­něj­ší film než pře­de­šlé postar­ší cot­te­nov­ky...Read more »
slovo slůvko. slovíčko foto

Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci

V dneš­ní době je mno­ho dětí s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi. Je tře­ba tomu­to téma­tu věno­vat mno­ho pozor­nos­ti. Procvičovat, zpí­vat, vyt­les­ká­vat. K tomu vám zajis­té pomů­že novin­ka vyda­va­tel­ství Portál Slovo, slův­ko, slo­víč­ko, honem poběž pís­nič­ko. ...Read more »
DamKlub 1

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

„V minu­los­ti jsem měla štěs­tí hrát čas­to nejis­té ženy. A posta­va Diane je nejis­tá,“ vysvět­lu­je Keaton. „Právě ztra­ti­la své­ho man­že­la a má dvě dce­ry, kte­ré ji drží nad vodou. Snaží se ji...Read more »
DamKlub 1

Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon

„Pro mě má Candice Bergen ten nej­lep­ší smy­sl pro humor na celém svě­tě,“ říká Holderman. „Nežertuju. Je ost­rá a rych­lá. Její vti­py jsou skvě­lé. Je okouz­lu­jí­cí     a legrač­ní.“ „Co se týká...Read more »
DamKlub 1

Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce

„Carol (Mary Steenburgen) a Bruce (Craig T. Nelson) jsou na život­ní kři­žo­vat­ce,“ říká Holderman. „Z těch 4 žen je Carol jedi­ná, kdo žije v úspěš­ném man­žel­ství. Pro Carol je důle­ži­té nau­čit se...Read more »
filmovy hnus10

Průřez filmovým hnusem (příjemným i nepříjemným) Krev, výkaly, uťaté končetiny atd. atd.

...bude­te jakož­to odpu­di­vá havěť vyká­zá­na mimo komu­ni­tu a odká­zá­na na nerov­ný sou­boj s dotěr­ně para­zi­tu­jí­cím hmy­zem v neda­le­ko zří­ze­ném sta­nu. 4. Klub srá­čů (2000) V pří­pa­dě fil­mů jako Klub srá­čů je tře­ba dbát...Read more »
DamKlub 1

Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks

Přijmout bláz­ni­vou výzvu popr­vé reží­ro­vat, popr­vé být sce­náris­tou a nato­čit film o ženách, kte­ré hra­jí holly­wo­od­ské legen­dy, kte­ré se roz­hod­ly říct, že jejich život neskon­čil, to vše zača­lo před lety zaslá­ním výtis­ků...Read more »
0 e1534418543498

Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku

...přá­te­li „klub REBELŮ STAŘÍ-ALE-NE-MRTVÍ“! Stejně jako kaž­dý klub, i tenhle klub má své vlast­ní poslá­ní, svá nepsa­ná pra­vi­dla, a hlav­ně ome­ze­ný počet svých čle­nů. Tento klub si kla­de za hlav­ní cítil, to,...Read more »
200511211103 FC1e

Klub rváčů

Pro všch­ny ty osl­ni­vě úspěš­né mla­dé muže, kte­rým něco důle­ži­té­ho a nede­fi­no­va­tel­né­ho v živo­tě chy­bí, napsal Chuck Palahniuk román o zba­vo­vá­ní se frustra­ce v spe­ci­ál­ních pán­ských klu­bech. Podle něho David Fincher nato­čil film, kte­rým...Read more »
twelve years a slave05

12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]

Jako už tra­dič­ně kaž­dý rok v době před a krát­ce po udí­le­ní cen aka­de­mie, lépe zná­mých pod názve Oscar, i letos se v rám­ci toho­to blo­gu poku­sím zhod­no­tit co nej­vět­ší množ­ství sním­ků, kte­ré mají ten­to...Read more »
DF 11915 R2

Bohemian Rhapsody

...má takhle silnou hudební energii a takhle přesné zosobnění ikony hudebního průmyslu. Přeci jen Queen jsou jen jedni. A pokud si Rami Malek za tuhle roli nevyslouží alespoň nominaci na...Read more »
Alvin

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

...v celo­ve­čer­ním fil­mu, kte­rý kom­bi­no­val jak hra­nou akci, tak CGI a dis­po­no­val moder­ní komi­kou. Film se stal prázd­ni­no­vým hitem a celo­svě­to­vě utr­žil přes 350 mili­ó­nů dola­rů. Hudební skla­da­tel, Dave Seville pro­mě­nil zpí­va­jí­cí Chipmunky...Read more »
nejlep hudebn alba roku 2018 6z6wMZAYaxE

Nejlepší hudební alba roku 2018

...hudebním poli. Znovu předestírám, že se jedná o výběr "svaté trojice" silně subjektivní, často zatížen chronickým sentimentem. The Vaccines - Combat Sports Marná sláva, deska od The Vaccines mi pečlivě...Read more »