Město bohů

...zra­čí nená­vist, jeho úsměv je zlý. Za sle­pi­cí se vrhá sku­pin­ka dětí. Vše pod­bar­vu­je krás­ná ryt­mic­ká hud­ba. Vítejte v nej­straš­něj­ším slu­mu v celém Rio de Janeiro, poe­tic­ky (či s kru­tou iro­nií) nazý­va­ném Město bohů.Nejdříve...Číst dál »
200408240754 mestobohu2

Město bohů

...ode­hrá­vá lec­cos neka­lé­ho. Tomuhle slu­mu se říká Město bohů. Bojuje zde pro­ti sobě něko­lik gan­gů, a my jejich plet­ky sle­du­je­me na poza­dí pří­bě­hu klu­ka, kte­ré­mu říka­jí Raketa a kte­rý tou­ží stát se...Číst dál »
Bohu zel plakat min

Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor

Celovečerní doku­ment Bohu žel, natá­čel reži­sér Saša Dlouhý něko­lik let, během kte­rých sle­do­val život­ní pří­běh uprch­lí­ků, růz­né­ho posta­ve­ní, jenž při­šli do České repub­li­ky požá­dat o azyl, ať už se...Číst dál »
hitlerovi pevnosti 1

Hitlerovy Pevnosti - Německá opevnění a obranné systémy 1939-1945

„Stovky kilom­te­rů táh­nou­cí se linie zlo­věst­ně vyhlí­že­jí­cích beto­no­vých bun­krů, paleb­ných sta­no­višť a opev­ně­ných kry­tů shí­že­jí­cích na atlan­tic­ké pobřeží- to byla nej­vi­di­tel­něj­ší a nej­vý­hruž­něj­ší Hitlerova pří­pra­va na pro­ti­ú­tok Spojenců. Avšak tím...Číst dál »
sex jako cesta k bohu obalka web

Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!

Miluju kni­hy, kte­ré mohu zařa­dit od jed­no­ho auto­ra někam. Mezi dvě růz­né. A Sex jako ces­ta k Bohu je pro mě posta­ve­na bez dis­ku­zí mezi Cestu váš­ně (kte­rou jsem pova­žo­va­la...Číst dál »
placka bila

Dokument Bohu žel, se promítá na festivalu Jeden Svět

Dokument Bohu žel, jenž se zabý­vá lid­ský­mi prá­vy, bude uve­den na fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Jeden svět, kte­rý bude pro­bí­hat od 5 - 14. 3 2018 v Praze a poté se pře­sou­vá do dal­ších...Číst dál »

Město bohů - recenze

Válka dět­ských gan­gů, chlad­no­krev­né zabí­je­ní nebo jak se stát krá­lem dea­le­rů drog? Tvrdá rea­li­ta…60tá léta, před­měs­tí Ria de Janeira, Město bohů – pro­jekt Brazilské vlá­dy pro odsu­nu­tí spo­di­ny spo­leč­nos­ti. V oko­lí...Číst dál »

Pád Třetí říše

žád­ná vyslo­ve­ně hlav­ní posta­va, se kte­rou by se mohl divák nějak sžít a z její­ho pohle­du film vní­mat. Po krát­kém úvo­du se pře­ne­se­me do 29. dub­na 1945 a téměř celý děj se ode­hrá­vá vHitlerově bun­k­ru...Číst dál »
logo max cover

Program na duben na Prima Max

1.4.2019 14:00 Velký Hanks T., Heard J., Perkinsová E., MARSHALLOVÁ P. 1.4.2019 16:00 Iluzionista Norton E., Giamatti P., Bielová J., BURGER N. 1.4.2019 18:00 Zmrzlý na kost...Číst dál »
PrimaLogo

Program na duben na Prima

5.4.2019 22:00 Zamčený pokoj Leeová A., Hinds C., Guginová C., GUTIERREZ S. 6.4.2019 14:45 Kristián Nový O., FRIČ M., Mandlová A., Gollová N. 6.4.2019 16:40 Jak svět...Číst dál »
Love

Program na duben na Prima LOVE

6.4.2019 20:00 Vražedné pochy­be­ní Hartová R., MASTROIANNI A., Bernardová C., Spano V., Harewood Dorian 7.4.2019 20:00 Ostrov nadě­je ALDRIDGE M., Nesbitt J., McElhoneová N., Lewis G. 13.4.2019...Číst dál »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

4.4.2019 22:25 Přímý kon­takt Lundgren D., Paré M., Mayová G., LERNER D. 5.4.2019 20:15 xXx COHEN R., Diesel V., Argentová A., Jackson S. L. 5.4.2019 22:15 Grizzly:...Číst dál »

Top duben 2018

Nejčtenější člán­ky dub­na 2018.   Avengers: Infinity War - Recenze - 95% - 646 zobr. SUPERSTAR Matej Bartko - Chandelier - 391 zobr. Kdo postou­pil v SuperStar 2018 - výsled­ky - 1.semifinále -...Číst dál »
AVT Erin Hunter 5549

Zákon smečky: Soumrak - Rudý měsíc - odhalí Bouře zrádce dřív než dojde sama k úhoně?

Lízinka, Bručoun a Vrtík byla tři malá štěňa­ta, kte­rá žila v dou­pě­ti u psů, kte­ří se jich uja­li, když jejich mamin­ka zemře­la a měli je rádi. Ovšem nyní dospě­li k názo­ru, že musí...Číst dál »
41Twzlf07L. UX250

Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce - podaří se Zelenopláštníkům očistit své jméno?

Princezna Song byla mla­dá dáma, kte­rá momen­tál­ně měla sta­ros­ti. Přecházela netr­pě­li­vě po své kom­na­tě v porad­ní cita­de­le. Chtěla totiž poprosit své­ho otce, aby se moh­la zúčast­nit na prv­ním zase­dá­ní od...Číst dál »
35793957

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha

Před sed­mi měsí­ci zača­la padat oblo­ha. Stařešina posvát­né­ho kme­nu, jehož sou­čás­tí byl i opi­čák Kovo, se chys­tal zahá­jit posvát­nou hos­ti­nu, když se zača­lo dít něco, co nikdo ješ­tě nikdy...Číst dál »
stažený soubor 1

Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha

Kaijna se vyda­la jed­no­ho dne na trh - muse­la nakou­pit rodi­ně něko­lik věcí. Zpočátku vše pro­bí­ha­lo nor­mál­ně, na trhu pokři­ko­va­li pro­dej­ci, kte­ří se sna­ži­li při­lá­kat zákaz­ní­ky, tudíž i Kaijnu....Číst dál »
35793932

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha

Zeríf se zachy­til prs­ty v malé pukli­ně a pokou­šel se vylézt na úzkou skal­ní řím­su. Byl rád, že vyvá­zl vcel­ku se zdra­vou kůží. Byl na útě­ku celé dny. Jakmile se...Číst dál »
sunstone 1 1

#1945: Sunstone 1 - 90 %

Sunstone 1 ( Sunstone 1 a Sunstone 2 ) Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako knihy 1 a 2 série "Sunstone" v letech...Číst dál »
More

Percy Jackson: Moře nestvůr

...Jí saty­ry k sní­da­ni!“ Jake Abel je zpět jako Luke, „zlo­děj bles­ku” z prv­ní­ho fil­mu, a syn Herma, posla bohů. „Polobozi jsou syny a dce­ra­mi bohů a lidí,” říká Abel. „Zdědili síly nebo cha­rak­te­ris­tic­ké rysy...Číst dál »
big tanec bohu Use 334800

Tanec bohů - kniha

Larkin se vel­mi těž­ce pohy­bo­val po domě, kde vlast­ně před chví­li pro­běh­la svat­ba. Ovšem ve stí­nu krve, zbra­ní a bitvy. Bitva pro­běh­la pro­ti démo­nům, kte­ří je napad­li. Jednalo se o vam­pý­ry...Číst dál »
Amer

RECENZE: První řada American Gods

   Po osmi dílech skon­či­la prv­ní z třech plá­no­va­ných řad Amerických bohů. Adaptace kni­hy auto­ra fan­ta­sy Neila Gaimana, kte­rá se těší nema­lé obli­bě a seri­ál byl ve fanouš­kov­ských kru­zích vel­mi oče­ká­ván. I já jsem...Číst dál »
ValkaBohu

Válka Bohů ve 3D - Akční fantazy, které vám vyrve srdce

...aby ho zís­kal, naver­bu­je krve­žíz­ni­vou armá­du vojá­ků zne­tvo­ře­ných jeho rukou. Tím zapo­čí­ná kru­té dran­co­vá­ní Řecka. Jen ten, co vlast­ní luk, může osvo­bo­dit Titány, kte­ří by se moc rádi pomsti­li Bohům...Číst dál »
n200808282103 Outpost 3

Bunkr smrti (Outpost)

...jejich výko­nech. Atmosféra tajem­na a stís­ně­nost bun­k­ru spo­lu s téměř bez­vý­chod­nou situ­a­cí taky děla­jí svo­je, ale pří­běh Bunkru smr­ti doká­že při­jmout jenom ten, kdo se opros­tí od zby­teč­ných pou­ka­zo­vá­ní na nesrov­na­los­ti. Proto...Číst dál »
nejlepsi film002

Nejlepší filmy první poloviny roku 2004

...nato­čil jeden z nej­krás­něj­ších holly­wo­od­ských fil­mů celé­ho roku. Duben > Samuraj Duben minu­lé­ho roku při­ne­sl divá­kům vel­mi roz­ma­ni­tou a žánro­vě boha­tou nabíd­ku. Milovníci akce a rece­se si při­šli na své záslu­hou Tarantinovy dvoj­ky...Číst dál »
Vezen

Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy

...na vlast­ní pěst, kte­ré je více než jen nebez­peč­né. Bude stá­le věřit Hitlerově filo­so­fii, nebo při­jde na kru­tou prav­du? Na Vězně noci a mlhy mě nalá­ka­la prá­vě téma­ti­ka kni­hy – Adolf...Číst dál »