pohad0

Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti

...všech­ny potřeb­né suro­vi­ny  k vytvo­ře­ní urči­té­ho pokr­mu nebo nápo­je. Nahoře vle­vo v růž­ku nesmí samo­zřej­mě chy­bět uve­de­ná obtíž­nost, pod­le kte­ré hned víte, zda se bude vařit, péct, či niko­liv. Poté násle­du­je vel­mi pře­hled­ný...Read more »