RAPL II 1

Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

...celo­svě­to­vě prv­ní for­mát nava­zu­jí­cí na Doktora Martina,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Dalším výraz­ným rysem násle­du­jí­cí sezo­ny je zasa­ze­ní nových pro­jek­tů do reá­lií čes­kých regi­o­nů, Ústecka, Beskyd, Mostu nebo do...Read more »
Piradmia

Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)

...přá­te­lé zaja­ti a odve­ze­ni do hor. Cortejo se sna­ží pře­mlu­vit Alfonsa ke spo­leč­né­mu hle­dá­ní aztéc­ké­ho zla­ta. Alfonso však odmít­ne a Corteja zavraž­dí. Sternauovi hro­zí z rukou ban­di­tů smrt a Rositě zne­u­ctě­ní. Zasáhne však Wilson,...Read more »

Želary

...aby Elišku ukryl ve své dře­vě­ni­ci dale­ko v horách. S faleš­ný­mi doku­men­ty, s novou iden­ti­tou je Eliška, nyní Hana, donu­ce­na ze dne na den opus­tit měst­ský život a stát se ženou hora­la. Žít upro­střed...Read more »
DjangoJPG

Nespoutaný Django - O FILMU

...spo­leč­nos­ti v letech před občan­skou vál­kou. „Musíme pama­to­vat nejen na to nej­lep­ší, čeho jsme schop­ni, ale také na to nej­hor­ší,“ míní Hudlin. „A to nej­lep­ší nebu­de­me schop­ni doce­nit, pokud neu­vi­dí­me a nebu­de­me...Read more »
Stránka načtena za 1,29587 s | počet dotazů: 164 | paměť: 30510 KB. | 28.11.2020 - 11:42:47