Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Doktor z hor'
RAPL II 1

Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

si udě­lá­me legra­ci sami ze sebe, pro­to­že to je jed­na z mož­nos­tí, jak čelit sku­teč­né kri­zi diva­dla, oddá­lit jeho zkost­na­tě­ní a zame­zit tvor­bě z  ‚ pod­sta­ty ‘ ,“ říká reži­sér Miroslav Krobot a pokra­ču­je: „Z toho­to...Read more »

Želary

smrt. Zatímco vedou­cí sku­pi­ny, pri­mář Richard, mile­nec Elišky, přes noc zmi­zí do ile­ga­li­ty, pro Elišku její spo­lu­bo­jov­ní­ci za její­mi zády narych­lo vymys­lí jiný, zdán­li­vě bez­peč­ný úkryt. Dohodnou se s paci­en­tem Jozou,...Read more »
DjangoJPG

Nespoutaný Django - O FILMU

Tarantino. Pro Tarantina wes­ter­ny před­sta­vu­jí pozo­ru­hod­ná díla o dob­ru a zlu. Zjistil, že struk­tu­ra a záběr toho žán­ru ide­ál­ně vyho­vu­jí pří­bě­hu o sna­ze jed­no­ho muže dostat se na plan­táž, aby tam zachrá­nil svou ženu....Read more »