RAPL II 1

Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

...celo­svě­to­vě prv­ní for­mát nava­zu­jí­cí na Doktora Martina,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Dalším výraz­ným rysem násle­du­jí­cí sezo­ny je zasa­ze­ní nových pro­jek­tů do reá­lií čes­kých regi­o­nů, Ústecka, Beskyd, Mostu nebo do...Read more »

Želary

...aby Elišku ukryl ve své dře­vě­ni­ci dale­ko v horách. S faleš­ný­mi doku­men­ty, s novou iden­ti­tou je Eliška, nyní Hana, donu­ce­na ze dne na den opus­tit měst­ský život a stát se ženou hora­la. Žít upro­střed...Read more »
DjangoJPG

Nespoutaný Django - O FILMU

...a může­te začít svo­lá­vat všech­ny hlav­ní hrá­če. Zavoláte vedou­cí­mu kaska­dé­rů Jeffovi Dashnawovi, zvu­ka­ři Markovi Ulanovi a kosty­mé­r­ce Hebě Thorisdottir. Všechny je obvo­lá­te a řek­ne­te jim, že se to blí­ží. Snažíte se, aby měli...Read more »