SpuntiNaVode

Jiří Chlumský (4. 7. 1958)

...v násle­du­jí­cích letech nato­čil něko­lik pohá­dek: Zmrazený Vasil (1993), Jediná na svě­tě (1995), Černokněžník (1997), O sva­teb­ní kraj­ce (2002), tele­viz­ních fil­mů: Hodiny od Fourniera (1995), Schůze (1999), Pán hra­du (1999) ad., tele­viz­ních...Read more »
SedmDni

7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna

...I Brachtl má svůj zájem, proč zmi­ze­lou ženu najít. V této nepře­hled­né situ­a­ci má Agnes své důvo­dy, proč chce zmi­zet. Především má strach, pro­to­že má němec­ký původ a její bra­tr Jürgen ( Jarek...Read more »
word image 14

Stockholmský syndrom

...postu­py, zábě­ry a spous­tu neče­ka­ných zvra­tů? Těžko může­me s naším týmem změ­nit styl vyprá­vě­ní, byť mne osob­ně tře­ba baví vyzkou­šet si růz­né žán­ry a thriller mě dost zají­má. Nesnažili jsme se o pře­hna­nou sty­li­za­ci...Read more »
Postr

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

Narodil se 8. září 1946 v Praze, už od dět­ství začal hrát diva­dlo a byl čle­nem Dismanova roz­hla­so­vé­ho dět­ské­ho sou­bo­ru. Ve věku 9. let začal hrát ve fil­mech, přes­to  žád­nou herec­kou ško­lu nevy­stu­do­val, vyu­čil...Read more »