Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Dobré ráno'
Antman1

Ant-Man - 90 %

...je spo­je­ný s Mupety a loň­ským úspěš­ným fil­mem Na hra­ně zítř­ka. V kinech se bude pře­váž­ně pro­mí­tat dabin­go­vá ver­ze. Ta byla pro­mí­ta­ná i na novi­nář­ské pro­jek­ci. Velmi mně potě­ši­ly zvo­le­né hla­sy. Když jsem ráno...Read more »
200504301113 spolecnost2

V dobré společnosti

...časo­pi­su. Jeho týmu daří a jeho kole­go­vé ho mají rádi. Je přes­ným pro­to­ty­pem dneš­ní­ho pra­cov­ně úspěš­né­ho člo­vě­ka. Má man­žel­ku a dvě dospí­va­jí­cí dce­ry, kte­ré vždy ráno opouš­tí za tmy a za tmy se...Read more »

Božský Evan (Evan Almighty)

...tře­mi syny do poklid­né loka­li­ty, kte­rá je tepr­ve zalid­ňo­vá­na. První ráno po nastě­ho­vá­ní mu budík zazvo­ní už v 6:14, což je pra­po­div­né, pro­to­že budík měl nasta­ven na sed­mou hodi­nu ran­ní. Při odcho­du z domu...Read more »
kalendar Miluj svuj zivot 2018 kopie

ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok

...nových myš­len­ko­vých prou­dů a poci­tů. Souhlasím, tak­že jak Vy sama řeší­te chvil­ky, kdy při­jde splín nebo úna­va a na chví­li je těž­ké věřit v násle­du­jí­cí dob­ré ráno? Děkuji za tref­nou otáz­ku. Splíny a úna­va...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...jsem si k pia­nu a začal si pís­kat tu melo­dii, kte­rou si vždyc­ky ráno pís­ká­va­jí lidé, kte­ří jdou do prá­ce, když to před­cho­zí večer vidě­li v tele­vi­zi, nebo to mají jako zvo­ně­ní v mobi­lu....Read more »

Hory mají oči - Happy Tree Friends v lidském podání.

...chá­pu. Ozvu se tedy za něja­kých 40 minut. Jsem totiž tak sám…“ 01:00 – Čtvrtý a posled­ní tele­fo­nát Honza: „Dobré ráno.“ Martin: (za dopro­vo­du zív­nu­tí) „Dobrý, dob­rý…“ Honza: „Pozřeno?“ Martin: (náh­le...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...vytvo­ři­li napros­to přes­nou kopii téhle doby, celá výpra­va byla vel­mi odpo­věd­ná. Když jsem ráno při­šel na plac, cítil jsem se najed­nou jako na úpl­ně jiném mís­tě, na uli­cích byla dobo­vá...Read more »
5285276 total recall1

Total Recall (2012) - 70 %

...děl­ní­ci a jiná chudá lůza. Každé ráno aus­tral­ské­ho času nastou­pí 50 000 děl­ní­ků do „Zeměpádu“ , kte­rý je  pře­ve­ze skrz jádro pla­ne­ty za pra­cí do Evropy, kde je také ráno. Což mi...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...100. Ústřední sklad­bu k fil­mu 2Bobule s názvem cyRáno slo­žil opět Richard Krajčo ze sku­pi­ny Kryštof. Scénář k fil­mu napsal talen­to­va­ný tvůr­ce Tomáš Holeček, kte­rý se podí­lel mj. na scé­ná­ři k fil­mu Rafťáci a popu­lár­ní­mu sit­co­mu...Read more »
word image 8

Věčně tvá nevěrná

...holých vět. Chci, aby impro­vi­zo­va­li a tu scé­nu zahrá­li vlast­ní­mi slo­vy, jako spon­tán­ní reak­ci. Mám hezkou vzpo­mín­ku, když jsem v Prameni živo­ta takhle instru­o­val Karla Dobrého a Moniku Hilmerovou pro scé­nu, kdy on...Read more »
n200708281410 NC

World Trade Center

...Vidíme, jak se v pří­še­ří poko­je brzy ráno pro­bou­zí ved­le man­žel­ky, vstá­vá, sprchu­je se, oblé­ká se, dívá se na spí­cí děti a vyrá­ží do prá­ce. Další zábě­ry pat­ří jiné­mu muži, kte­rý jede...Read more »
modra crew hrobar 1 1

#2011: Modrá Crew 11: Hrobař 1 a 2

...nastává ve chvíli, kdy Hrobař zjistí, koho má vlastně pohřbít. Je to sám majitel dolů, který je podle všeho ještě naživu. Je ale přesvědčen o tom, že druhý den ráno...Read more »
885 bg

Titeuf - Má mě ráda? - kniha

Titeuf je už vět­ší kluk, kte­rý cho­dí do ško­ly, má malou sestřič­ku a zají­má se o hol­ky, ty však o jeho oso­bu vůbec. Jednou ráno se mu zdá pří­šer­ný sen – sta­ne se...Read more »
Simpsonovi

Simpsonovi: Nejlepší hlášky

...si chci dát skle­ni­ci siru­pu jako kaž­dé ráno. Marge: Řekni mu to sám! Ignoruješ Lízu, ne Barta! Homer: Barte, řek­ni mat­ce, že jí děku­ju! Marge: Homere, máš mlu­vit na mě,...Read more »

Forest Whitaker

...ridge­mont­ské střed­ní 1986 Barva peněz 1986 Četa 1987 Dobré ráno, Vietname 1987 Krvavý sport 1987 Policejní dohled 1988 Bird 1989 Fešák Johnny 1990 Downtown 1991 Hitman 1991 Poprask v Harlemu 1992...Read more »
SW7 03

Star Wars: Síla se probouzí - 100 %

Dobré ráno svě­te. Další film, kte­rý nikdo nedou­fal, měl půl­noč­ní pre­mi­é­ru. Ti, kte­ří si o půl­no­ci vystá­li fron­tu, tak už vědí. Pro ty nor­mál­něj­ší mám recen­zi nej­no­věj­ších Hvězdných Válek – Star Wars....Read more »
n200710201202 Kontroll

Revizoři (Kontroll)

...atmo­sfé­ra a nála­da, kte­rou doká­že vyvo­lá­vat. Představte si dlou­hé chod­by zali­té umě­lým svět­lem, sví­tí­cí reklam­ní neó­ny, neo­sob­ní chlad­ná nástu­piš­tě, kde se ráno tís­ní desít­ky ces­tu­jí­cích, kte­ří se míje­jí, zno­vu potká­va­jí a zase...Read more »
Williams

Robin Williams

...nato­čil v roce 1980 a to film s názvem Popeye. První úspěš­ný film však násle­do­val až o 7 let poz­dě­ji. Režisérem Berrym Levinsonem byl obsa­zen do fil­mu Dobré ráno, Vietname, za kte­rý zís­kal cenu...Read more »
Mouckova

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

...ta situ­a­ce uvol­ňu­je a bude to lep­ší. To mě na tom drže­lo. Jak si vlast­ně pama­tu­je­te onen 21. srpen? V půl čtvr­té ráno mi volal úpl­ně roz­ho­ze­ný Jirka Dienstbier z roz­hla­su a říká: „Kamilo,...Read more »
1

Till Eulenspiegel (Till Enšpígl) - 50 %

...si zahrál své­ráz­né­ho a hrubé­ho hrad­ní­ho pána Rittera Kunze. Hraje s vel­kým nasa­ze­ním a pře­hrá­vá svou roli do komic­ké polo­hy. Pieczka je u nás zná­mý pře­de­vším díky fil­mu Díky za kaž­dé dob­ré ráno, kde...Read more »
Misik

Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka

...ráno do auta. Pak ces­tu nějak pře­ži­ju a samot­ný kon­cert dob­rý, poslu­cha­či vás nabu­dí, pak si dáme pár paná­ků, je vese­lo, rádi se vidí­me, a zase čeká mar­tý­ri­um ces­ty zpát­ky. Bez toho...Read more »
f62d5b72e6 105637225 o2

Skiathos Trail Run

...nepředstavuji velké nebezpečí a šli spát. To je koneckonců dobré rozhodnutí, není nad kvalitní spánek před závodem. Ráno cestou autobusem na start potkáváme skupinu Angličanů v běžeckém oblečení, mrkneme na...Read more »
374654

Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer

...a sejde­me se ve čty­ři ráno, ale do tří prší. Když je suchá dlaž­ba a může­me začít, náš herec má už jiné závaz­ky a musí odjet. Tak jed­nu scé­nu škrt­ne­me a obraz nako­nec pro­sko­čí...Read more »
Zaklete pirko A. Chocholata P. Urban

Zakleté pírko – Recenze – 40%

...za ženu. Aninka s vodníkem přespávají v lese, načež ji vodník přemění kouzlem na rybu, odnese ji do rybníka a nějakou dobu s ní plave, aby jim tím zkrátil cestu. Ráno je Aninka...Read more »
zásadysběru

Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin

...množ­ství , ane­bo se poraď­te u odbor­ní­ka. Sbírejte pou­ze ty léči­vé bylin­ky, kte­ré sto­pro­cent­ně zná­te a pozná­te! Velmi důle­ži­tá je také vhod­ná doba pro sběr. Nesbírejte pro­to za deš­tě, ráno za rosy a vlh­ka....Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...motiv…. Sedl jsem si k pia­nu a začal si pís­kat tu melo­dii, kte­rou si vždyc­ky ráno pís­ká­va­jí lidé, kte­ří jdou do prá­ce, když to před­cho­zí večer vidě­li v tele­vi­zi, nebo to mají jako...Read more »