TemneKouty

Temné kouty - Herecké obsazení

...Kriminálka Miami, Kriminálka Las Vegas, Beze sto­py, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Právo a pořá­dek, Pohotovost, Alias, Dobrá man­žel­ka a dal­ší. Čeští divá­ci ho moh­li vidět ve ved­lej­ších rolích ve fil­mech Nabít a zabít (Lucky...Číst dál »

RIDLEY SCOTT

...Fordem. Co se týče tele­viz­ní tvor­by, spo­leč­nost pro­du­ko­va­la cena­mi (Emmy®, Peabody a Zlatý gló­bus®) ověn­če­ný hit Dobrá man­žel­ka pro sta­ni­ci CBS, stej­ně jako hit dlou­ho­tr­va­jí­cí série, Vražedná čís­la, sta­ni­ce CBS, kte­rá...Číst dál »
Porad

Pořád jsem to já - O tvůrcích

...byl také pra­vi­del­ně k vidě­ní v zásad­ní roli psy­chic­ky naru­še­né­ho stu­den­ta Jeffreyho Granta, kte­rý v úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce CBS Dobrá man­žel­ka zavraž­dil posta­vu Willa Gardnera v podá­ní Joshe Charlese. Jeho jmé­no je veli­ce zná­mé...Číst dál »
warrior2

Bojovník (2011) - 60%

...o jeho pří­zeň, on ne. Milující man­žel­ka Brandona, kte­rá, než aby svůj krás­ný zade­ček pře­mís­ti­la z nové­ho domu do star­ší­ho bytu, nechá man­žíl­ka ris­ko­vat život s mno­hem lep­ší­mi sou­pe­ři v rin­gu. Dobrá, ze začát­ku...Číst dál »

Filmy měsíce května

Filmový kvě­ten nám při­ne­sl něko­lik trhá­ků, jako je Van Helsing, Troja, ale i pár čes­kých fil­mů. Jako je obno­ve­ná pre­mi­é­ra fil­mu Jana Svěráka - Jízda. 01. 05. 04 Sedmá pečeť Personifikovaná...Číst dál »
Troja

Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.

Á, vidím, že mi nevě­ří­te. Dobrá, řek­nu to tedy ješ­tě jed­nou: Trója NENÍ his­to­ric­ký film. A do tře­ti­ce:Trója NENÍ his­to­ric­ký film. Už je to lep­ší? Historický film by se měl sna­žit o věr­nou inter­pre­ta­ci pří­sluš­ných udá­los­tí,...Číst dál »
Mlyn

Habermannův mlýn – promarněná šance

Mlynář August Habermann byl sku­teč­nou posta­vou. V jese­nic­kém pohra­ni­čí mu za prv­ní repub­li­ky pat­ři­la vel­ká pila. Jakožto sudet­ský Němec se ože­nil těs­ně před vál­kou s Češkou židov­ské­ho půvo­du. Podnikatelská i rodin­ná...Číst dál »
Snímání1

Spálené stodoly / Les Granges brûlées

„Vy z měs­ta jste div­ní.“ V zasně­že­ných horách v blíz­kos­ti Pontarlier je jed­né zim­ní noci nale­ze­no tělo bru­tál­ně zavraž­dě­né ženy. Případ při­jíž­dí vyšet­řo­vat soud­ce Larcher, kte­rý od počát­ku upne svou pozor­nost...Číst dál »

Filmové premiéry v měsící září

Co nám ten­to měsic při­ná­ší, nové­ho Spielberga, nové­ho Willa Smithe, Shyamalana a mno­ho dal­ších kva­lit­ních i nekva­lit­ních fil­mů. 02. 09. 04 Já, robot V neda­le­ké budouc­nos­ti, na Zemi v roce 2035, kdy robo­ti...Číst dál »
Stras

Strašidla – Recenze – 30%

Nebýt Nejkrásnější hádan­ky, tak je rodin­ná pohád­ko­vá kome­die s názvem Strašidla roz­hod­ně nej­lep­ším poči­nem ve fil­mo­gra­fii Zdeňka Trošky za posled­ních pat­náct let. Což není nijak zvlášť sil­né tvr­ze­ní, pomyslíme-li...Číst dál »
Serenity Day19 04 08 17 12619

Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40%

...psychicky na tom není nejlépe, např. je chorobně posedlý ulovením jednoho konkrétního obřího tuňáka, který mu už několikrát těsně unikl. Pak se před ním zjeví jeho ex-manželka a matka jeho...Číst dál »
New

Týden začne klasikou od Polanského a skončí Nolanovým Barmanem

Během týd­ne není moc kva­lit­ních fil­mů, ale přes­to se najde něko­lik fil­mů, co by jste nemě­li opo­me­nout. Například pon­děl­ní 48 hodin v Paříži, stře­deč­ní 8 MM, v pátek Akta X (prv­ní...Číst dál »