Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Divoká dobrodružství Blinkyho Billa'
histronauti egyptske dobrodruzstvi 1

#2076: Histronauti: Egyptské dobrodružství

Egyptské dobrodružství" nezískají, ale kultura sama o sobě je zaujmout může. Kdyby nic jiného, i tohle je fajn přínos této knihy. Komiks "Histronauti: Egyptské dobrodružství" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media....Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA

...zapí­še do dějin. DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA je 3D ani­mo­va­nou dob­ro­druž­nou kome­dií, kte­rá nabí­zí sci-fi, ces­to­vá­ní v čase, bizar­ní posta­vy a chyt­rý dia­log, to vše svá­za­né neče­ka­ným vzta­hem dvou ústřed­ních postav -...Read more »
rychle sipy 65 pribehu

#1895: RETRO: Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství - 60 %

Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství Vydáno ku příležitosti výstavy v Museu hlavního města Prahy v sešívané vazbě v roce 1997. Vydání má 68 stran. Scénář: Jaroslav Foglar Kresba:...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU

...vršek hla­vy. A když šlo do tuhé­ho, obo­čí jim pokles­lo rov­ně dolů a zakry­lo jim oči.“ DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA je zalo­že­no na milo­va­ných posta­vách, kte­ré se popr­vé obje­vi­ly na kon­ci 50. let...Read more »
DivokaDvojka

Divoká dvojka (Hot Pursuit) – Recenze – 10%

...jim jsou v patách zabi­já­ci i zko­rum­po­va­ní poli­cis­té… Zdroj fotek: forumfilm.sk Ve struč­nos­ti je ame­ric­ká kome­die Divoká dvoj­ka o tom, že ty dvě na sebe hodi­nu a půl kři­čí. Místy na sebe hys­te­ric­ky kři­čí....Read more »

Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The

...za Gromittem, pří­pad­ně za ten­to rok pre­mi­é­ro­vý­mi Piráty. Ohledně začát­ku pří­bě­hu sto­jí znát, že Mark Twain je spi­so­va­tel, kte­rý se pro­sla­vil svý­mi díly Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna. Nejen,...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

...DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA. Ariel dává Penny obrov­skou ener­gii. Je to vtip­ná a iro­nic­ká tee­nager­ka, a i když je Penny mlad­ší [než hereč­ka], Ariel při­ná­ší do role při­ro­ze­nou jis­kru a poro­zu­mě­ní své posta­vě.“ Penny,...Read more »

LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.2005

Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) obě­to­val celý život hle­dá­ní báj­né­ho pokla­du řádu Templářů, za kte­rým se bez­ú­spěš­ně honi­lo už šest gene­ra­cí jeho před­ků. Teprve Benovi se však poda­ři­lo sérii mar­ných...Read more »
monstra oceanu 3d praveke dobrodruzstvi dokument ktery musite videt

Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství – dokument, který musíte vidět!

Když se řek­ne doku­men­tár­ní film, tak si vět­ši­na lidí řek­ne, že se jed­ná o něja­ký suchý sní­mek, kte­rý stál pár babek a nevy­pla­tí se na něj cho­dit. Většinou je to prav­da, ale...Read more »
Sam

Požárník Sam - Vodní dobrodružství

Už více jak tři dese­ti­le­tí dobý­vá dět­ská srd­ce Požárník Sam. Britský ani­mo­va­ný seri­ál, pojed­ná­va­jí­cí o hrdin­ských činech požár­ní­ka Sama a dal­ší­ho osa­zen­stva hasič­ské sta­ni­ce, je oblí­be­ný hlav­ně mezi chlap­ci od tří do...Read more »
Sirotsinec

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ABE: INSPIRACE PRO DOBRODRUŽSTVÍ

Jakeův milo­va­ný děde­ček Abe má se svým vnu­kem více spo­leč­né­ho, než si mla­dý muž kdy­ko­li doká­zal před­sta­vit. Jsou to Abeova vodít­ka, kte­rá vyvo­la­jí „podiv­né” dob­ro­druž­ství.             Věhlasný herec Terence Stamp,...Read more »

Divoká stvoření (Fierce Creatures)

Multimiliardář Rod McCain (Kevin Kline) věnu­je celý život budo­vá­ní své­ho impe­ria a shro­maž­ďo­vá­ní majet­ku. Neustále kupu­je dal­ší a dal­ší fir­my a od kaž­dé poža­du­je zis­ko­vost 20%. Mimo jiné prá­vě kou­pil něja­kou zoo­lo­gic­kou...Read more »
vyr 22Jinny 2 web

Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %

Jinny se pře­stě­ho­va­la z Finmory na Skotskou vyso­či­nu a pozná arab­skou hor­ko­krev­nou klis­nu Šantu. Pokouší se jí cvi­čit míru­mi­lov­ně, tudíž žád­ný křik ani bití, to vše je Jinny jako milov­ni­ci koní jed­nak...Read more »
word image 4

Divoká jízda za svobodou. Film King Skate má premiéru na MFF Karlovy Vary, do kin zamíří v září

Film King Skate, mapu­jí­cí feno­mén ska­te­bo­ar­din­gu v ČSSR 70. a 80. let, bude ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­den v nesou­těž­ní čás­ti hlav­ní­ho pro­gra­mu MFF Karlovy Vary. Snímek, v němž tvůr­ci zpra­co­va­li desít­ky hodin uni­kát­ních archiv­ních zábě­rů dnes...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY

...stroj času, vrá­til bych se zpět, vymys­lel zip a stal se nesku­teč­ným bohá­čem,“ pro­ne­se s kamen­nou tvá­ří. Colbert pou­ka­zu­je na to, že prá­ce na DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA vyvo­lá­vá šťast­né vzpo­mín­ky na...Read more »
Katrina Charman 765x275

Zvířecí hrdinové – Výprava do Antarktidy - dobrodružství psů a člověka

Bylo léta, čer­ve­nec 1914. Tažný pes Samson si zrov­na ochla­zo­val tělo svým rych­lým dechem. Chtěl sta­čit psům, kte­ří byli vep­ře­du. V pod­sta­tě mezi sebou sou­tě­ži­li a cílem bylo se před­vést v co...Read more »
fog

Hoši od Bobří řeky - dokáže Rikitan v chlapcích vzbudit zájem o jiná dobrodružství než jsou bitky?

Vilík a Jirka byli dva nor­mál­ní klu­ci, kama­rá­di, kte­rých je po svě­tě tisí­ce. Dělali to, co ostat­ní a jejich život se ubí­ral cel­kem v poklid­ném ryt­mu až do čtvrt­ka 12. břez­na. Ono to vlast­ně všech­no...Read more »
Upir

#11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye

Upíři jsou téma­tem, kte­ré se pro­lí­ná celou fil­mo­vou his­to­rií. Jejich podo­by jsou růz­né. Nejčastěji je upí­rem Dracula, ale jin­dy je pří­běh jiný, nový a zají­ma­vý. A nád­her­ně poe­tic­ký jako pří­běh Vampýra. Upír...Read more »
v26896 more

Velké podmořské dobrodružství 3D - naučte svoje děti milovat přírodu

Do fas­ci­nu­jí­cí­ho svě­ta pod hla­di­nou vás vez­me geni­ál­ní reži­sér Jean-Jacques Mantello, kte­rý má za sebou napří­klad sním­ky Delfíni a velry­by 3D: tulá­ci oce­á­nů, či Žraloci 3D. Lidem pre­zen­tu­je pří­ro­du jako poklad, o kte­rý...Read more »
DSC 5158

Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 %

Tak se k nám dosta­nou i zají­ma­vé komiksy. Nejen z ame­ric­ké pro­duk­ce, ale i z evrop­ské. Evropskou, spí­še fran­couz­skou, ško­lu zastu­pu­je Dobrodružství Jeronýma Moucherota. Je to uni­kát­ní komiks, kte­rý při­ná­ší vel­kou alter­na­ti­vu k ostat­ním dílům. Celá...Read more »
Dob r

Dobrodružství kriminalistiky aneb Dokument, seriál a studie v jednom

...De Sûreté po moder­ní psy­cho­lo­gic­ké pro­fi­ly zlo­čin­ců. Roku 1989 vzni­kl pod tak­tov­kou Antonína Moskalyka cyk­lus Dobrodružství kri­mi­na­lis­ti­ky, kte­rý spo­jil vel­mi úspěš­ně detek­tiv­ní žánr a doku­ment. Cyklus pří­bě­hů, kte­ré mapu­jí vývoj nej­dů­le­ži­těj­ších metod...Read more »
107926 350 0 fit

Divoká voda - cesta na vrchol - kniha

Tato kni­ha mapu­je vod­ní spor­ty, respek­ti­ve nej­ú­spěš­něj­ší spor­tov­ní hvězdy v tom­to odvět­ví jak minu­los­ti, tak i sou­čas­nos­ti. No, a nemů­že se začí­nat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. Tato dáma, naro­ze­ná v roce 1986 v Praze,...Read more »
8EIilOMYC14

Lov rybišek, honička a divoká řeka | A Way Out | Část 3 | Medojed & Hanka

Read more »
p981255

Kniha džunglí - Obsah/O filmu

...Hvězdný herec­ký tým dále zahr­nu­je Billa Murrayho (Ztraceno v pře­kla­du) coby hlas Balůa, Bena Kingsleyho (Learning to Drive, Muž na laně) coby Baghíru, Idrise Elbu (Star Trek Do nezná­ma) jako Šér...Read more »
9788087595367 0

Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 %

Druhý díl pohád­ky o malém pavou­ko­vi jmé­nem Čenda má podti­tul V lese a ten­to­krát spi­so­va­tel a ilu­strá­tor Pavel Čech kro­mě kres­by sáhl i k pís­mu – rozu­měj­me – je to napros­to plno­hod­not­ný pří­běh. Čenda je pře­stě­ho­va­ný...Read more »
c5a9415cd8 75865006 o2 1

Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky

S upí­ří­mi séri­e­mi jako by se v posled­ních dese­ti­le­tích roz­tr­hl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo čer­né dýky pohl­tí i toho, kdo upí­rům jinak pří­liš nehol­du­je. Válka, tvr­dé boje, sil­ní neo­hro­že­ní...Read more »