NarTridaObr

Národní třída - O FILMU

...s Járou pro­bí­ha­la výbor­ně. Jako zku­še­ný autor, jehož díla se už něko­li­krát adap­to­va­la na plát­no, věděl o slav­ném Formanově výro­ku, že jestli­že chce­te pře­vést román do fil­mo­vé podo­by, hlav­ně nesmí­te nato­čit rov­nou...Read more »
NarodniTrida

Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru

...v čes­ké met­ro­po­li, pře­de­vším na praž­ských síd­liš­tích Opatov a Háje, a také v cen­t­ru Prahy na Národní tří­dě. Rudišova nove­la Národní tří­da byla vydá­na v mno­ha jazy­cích, vlo­ni mělo pre­mi­é­ru její tře­tí němec­ké diva­del­ní uve­de­ní,...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...nava­zu­je na před­cho­zí stej­no­jmen­nou úspěš­nou sérii, věno­va­nou obdo­bí tak­zva­né nor­ma­li­za­ce. I ten­to­krát vzni­ka­ly fil­my na zákla­dě obsáh­lých inter­view, poři­zo­va­ných pro archiv Paměť náro­da s vyu­ži­tím meto­dy a tech­ni­ky ame­ric­ké­ho doku­men­ta­ris­ty Errola Morrise, zalo­že­né...Read more »
narodni trida 1600px photo jan hromadko 1011

Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída

Národní tří­da se dostá­vá do kin sko­ro přes­ně 30 let poté, co hrdi­na stej­no­jmen­né Rudišovy kni­hy v lis­to­pa­du 89 sta­nul na praž­ské Národní tří­dě Hynek Čermák a Jan Cina ve fil­mu Národní...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\NARODNI TRIDA\TZ 02 trailer\fotosky Narodni trida low res\narodni_trida_fullres_foto_jan_hromadko-1158 low.jpeg

Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019

...hlav­ní myš­len­ku a atmo­sfé­ru a její posta­vy a pak z toho udě­lat film,“ říká reži­sér a spo­lu­au­tor scé­ná­ře Štěpán Altrichter. Do sním­ku Národní tří­da kom­bi­nu­jí­cí­ho dra­ma­tic­ký pří­běh s čer­ným humo­rem obsa­di­li tvůr­ci ved­le Hynka Čermáka jako...Read more »
Rudis

Národní třída - ROZHOVOR S JAROSLAVEM RUDIŠEM, autorem knižní předlohy a spoluscenáristou

Přestože to ve vašem pří­pa­dě není popr­vé, v minu­los­ti se tak sta­lo i s Grandhotelem nebo Aloisem Nebelem, vaše nove­la Národní tří­da byla zpra­co­vá­na jako celo­ve­čer­ní film. Jaký je to pro spi­so­va­te­le pocit? Ať už...Read more »
Altrichter

Národní třída - ROZHOVOR SE ŠTĚPÁNEM ALTRICHTEREM, režisérem a spoluscenáristou

...zrov­na nejde, může­te zajít do lesa v kině. Scénář k Národní tří­dě jste napsal dohro­ma­dy s auto­rem kniž­ní před­lo­hy Jaroslavem Rudišem. Jak vaše spo­lu­prá­ce pro­bí­ha­la a jak moc bylo obtíž­né Rudišovu nove­lu pře­vést do...Read more »

Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu

...part­ne­rem. Není tedy vhod­né do nové domác­nos­ti neu­stá­le tahat jmé­no býva­lé­ho part­ne­ra. Mnoho žen nedo­ká­že pře­stat mys­let na své­ho býva­lé­ho part­ne­ra, a to zapří­či­ňu­je hád­ky, kte­ré ve vět­ši­ně pří­pa­dů kon­čí roz­cho­dem....Read more »
recenzefilmuNC3A1rodnC3ADtC599C3ADda

Národní třída – Recenze – 40%

...vedlejších rolích jsou také místy pozoruhodní (Jan Cina jako Vandamův mladší kolega a kamarád, Kateřina Janečková jako hospodská) a v řadě ohledů je Národní třída i docela slušně režírovaná (obraz, zvuk,...Read more »
Merde

Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

...Paul West se dosta­ne do kolo­to­če udá­los­tí a nako­nec může sám ovliv­nit výsled­ky refe­ren­da o odcho­du Britů z EU. Ovšem než se dosta­ne­me k samot­né­mu refe­ren­du, podí­vá­me se na běž­ný pro­voz Evropského par­la­men­tu oči­ma...Read more »

Dny evropského filmu

Již 12. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Dny evrop­ské­ho fil­mu se při­pra­vu­je na pře­lom led­na a úno­ra do praž­ských kin Světozor a Aero a do brněn­ských sálů Scala a B. Bakaly. Od pře­hlíd­ky může­me jako obvykle oče­ká­vat...Read more »
1847b0979881

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze

...Zhudebnění Julese Masseneta pat­ří dodnes mezi nej­zda­ři­lej­ší adap­ta­ce Goethových děl. Do Národního diva­dla se Werther vrá­tí po bez­má­la osm­de­sá­ti letech v insce­na­ci vyni­ka­jí­cí­ho evrop­ské­ho oper­ní­ho reži­sé­ra Willyho Deckera a tak­tov­kou Petra Kofroně. Premiéra...Read more »

14. DNY EVROPSKÉHO FILMU (2007)

...Uherském Hradišti, Českých Budějovicích a nově i v Boskovicích. Podrobnosti o „Ozvěnách“ a jejich pro­gra­mu najde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách fes­ti­va­lu www euro­film­fest cz. Podrobnosti o uvá­dě­ných fil­mech i dopro­vod­ném pro­gra­mu najde­te v kata­lo­gu nebo v češ­ti­ně a ang­lič­ti­ně na www.eurofilmfest.cz....Read more »

Dny evropského filmu

...pro­běh­ne pokra­čo­vá­ní worksho­pu k fil­mo­vé výcho­vě na ško­lách. Podrobný pro­gram a všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce najde­te na www.eurofilmfest.cz, tiš­tě­né pro­gra­my budou od půli led­na zdar­ma k dis­po­zi­ci ve všech fes­ti­va­lo­vých kinech, na všech pořá­da­jí­cích...Read more »

Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality

...je ces­tou oso­by, kte­rá se dopra­co­vá­vá roz­liš­ný­mi stez­ka­mi k pozná­ní, že sex není cílem, ale nástro­jem. Emanuela postu­pu­je z pros­té bio­sfé­ry, kte­rá má na sta­ros­ti těles­né uspo­ko­je­ní, přes noo­sfé­ru (uspo­ko­je­ní vědo­mí) až...Read more »
CeskyLev

Nejvíce nominací na Českého lva patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce v roce...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...vyho­ze­ný diva­del­ní reži­sér a nyní údrž­bář v kotel­ně muzea? A kdo je jeho Olga: skan­da­list­ka a rebel­ka nebo hráč­ka dvo­ji­té hry? V ohro­že­ní se oci­tá nejen Zuckermanova svo­bo­da, ale mož­ná i jeho život. Hlavní hrdi­no­vé Olga...Read more »
DSC01801

Filmový festival - Dny evropského filmu

...pro­jek­cí nabíd­ne fes­ti­val i dopro­vod­ný pro­gram, při­pra­ve­ny jsou semi­ná­ře pro vina­ře, výsta­va pla­ká­tů, fla­men­co night, spe­ci­ál­ní hos­té, ad. Festival bude pro­bí­hat v Praze do čtvrt­ka 12.dubna, v Brně 6.-8.dubna a v dal­ších měs­tech od 17.dubna....Read more »

Dny evropského filmu - recenze

...a lido­vé pís­ně. Dříve než nad Schultzem zví­tě­zí ruti­na a sebe­lí­tost, jako se to sta­lo jeho kama­rá­dům, obje­ví při posle­chu rádia nový život: vzdá­le­né tóny již­ních stá­tů a čer­noš­ská hud­ba pro­ni­ka­jí z při­jí­ma­če pří­mo do...Read more »
fifa1

FIFA 16 - Ženské národní týmy

...hra vyjde, tak máme mož­nost si stáh­nout demo hry, kte­ré je pro kaž­dé­ho vol­ně sta­ži­tel­né. EA sports, jako vyda­va­te­lé této hry, kaž­do­roč­ně vypouš­tí do svě­ta novin­ky, kte­ré se ve hře...Read more »
NvVANdNBfeM

Joker je zbytečný film? - Debata o filmu ze streamu!

Read more »
25 dny evropsk ho filmu 3 fBykdlfmW7E

25. Dny evropského filmu - 3

https://www.youtube.com/watch?v=fBykdlfmW7E...Read more »
25 dny evropsk ho filmu 2 TLWz055Ne30

25. Dny evropského filmu - 2

https://www.youtube.com/watch?v=TLWz055Ne30...Read more »
25 dny evropsk ho filmu 1 O tBCSVnXdY

25. Dny evropského filmu - 1

https://www.youtube.com/watch?v=O-tBCSVnXdY...Read more »
25 dny evropsk ho filmu 6 NIB1Aym2Kuc

25. Dny evropského filmu - 6

https://www.youtube.com/watch?v=NIB1Aym2Kuc...Read more »
25 dny evropsk ho filmu 5 BUYM 8bs5tI

25. Dny evropského filmu - 5

https://www.youtube.com/watch?v=BUYM_8bs5tI...Read more »