Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Cyklistika: Tour de France 2019'
KarelGott

Karel Gott

Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
AngeligaScreen

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

...mezi baro­nem de Sancé a mar­ký­zem du Plessis-Belliere je v němec­ké ver­zi pod­stat­ně del­ší. Muži si poví­da­jí o fron­dě a o Angelice. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/4-rozdil-cz.mp4   https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/4-rozdil-de.mp4 Šlechtičny si v němec­ké ver­zi le uta­hu­jí z Angeliky, tak pak naštva­ně...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...polo­le­tí 2019 dosáh­li 37 % podí­lu na sle­do­va­nos­ti a den­ně oslo­ví­me téměř 4,8 mili­o­nu divá­ků star­ších čtyř let. Síla naše­ho úspě­chu spo­čí­vá v dlou­ho­do­bé a stá­lé pro­gra­mo­vé stra­te­gii. Naším cílem je při­ná­šet důvě­ry­hod­né zpra­vo­daj­ství...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na). Zpravodajské a pub­li­cis­tic­ké pořa­dy jsou samo­zřej­mos­tí. „TV Nova neza­há­lí ani na začát­ku roku 2019 a na tele­viz­ní...Read more »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

Oblíbený Dylan z Beverly Hills. iDNES.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. ↑ Zemřel Luke Perry, hvězdě seri­á­lu Beverly Hills 90210 bylo 52 let. Aktuálně.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky) Detaily o článku Luke Perry Jméno člán­ku:...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

- 18:00 SKATEČESNÁ 2019 (vol. VII.) FESTIVAL UNDERWALL 2019 (live stage Nákladní uli­ce) Najust, Plavky, DJ Jorge Naipes, draž­ba obra­zů, Kompromis, Supa, Ultrazvuk, Prop Dylan, PJ, M-Dot Doprovodné akce: Pátek ...Read more »
roduna

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

Divadelní prázd­ni­ny se neza­dr­ži­tel­ně blí­ží. Ještě před jejich začát­kem uve­de Divadlo Spejbla a Hurvínka diva­del­ní před­sta­ve­ní Hurvínkův pople­te­ný víkend. Kromě toho se divá­ci se svý­mi oblí­be­ný­mi posta­vič­ka­mi do kon­ce měsí­ce set­ka­jí...Read more »
ZZTop

Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)

mno­ho, zato však pár noto­ric­ky zná­mých kous­ků typu Když se sná­ší šť, Holka čap­ni draka, či Země vzdá­le­ná, díky kte­rým jsou napros­to ide­ál­ní kan­di­dá­ti na rych­lý roz­jezd kon­cer­tu, na sezna­mu již mají. Nic...Read more »
2019 02 06 Specialiste TMA 3128

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

021 2019 02 06 Specialiste TMA 2770 2019 02 06 Specialiste TMA 2807 2019 02 06 Specialiste TMA 2888 2019 02 06 Specialiste TMA 3128 2019 03 05 Specialiste TMA...Read more »
Kolin

Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex)

Keith Flint dead aged 49. The Independent [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky) ↑ Skočit naho­ru k: a b Zemřel Keith Flint. Zpěváka sku­pi­ny The Prodigy našli mrt­vé­ho u jeho domu v Essexu. iROZHLAS [onli­ne]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky)...Read more »
mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Soutěž o 2 klíče MXGP 2019

sou­tě­ží­cích se správ­nou odpo­vě­dí. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí. Ceny a 2. cena - Steam klíč pro hru MXGP 2019 Otázky Jaké hod­no­ce­ní má...Read more »

Mezinárodní filmový festival Tourfilm: marocká poušť, Afghánistán či přednáška Radima Uzla

zemí letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu bude Maroko, na kte­ré bude nahlí­že­no ze všech stran, skr­ze fil­mo­vou kame­ru i foto­a­pa­rát. Napříč marockou pouš­tí na sil­ných sto­jích pro­ve­de návštěv­ní­ky herec Martin Zounar , kte­rý...Read more »
Tennis World Tour Recenze

Tennis World Tour - Recenze - 30%

potě­ši­lo a hra­tel­nos­ti bylo, že někte­ré úde­ry vypa­da­jí dob­ře, že máte mož­nost vari­a­bi­li­ty v úde­rech. K tomu se mi líbi­lo, že vás hra úpl­ně nevo­dí za ruku v podo­bě gra­fic­ké­ho zná­zor­ně­ní kva­li­ty úde­ru nebo...Read more »
opráski 2019

Opráski 2019

se hodí, ale KADIDLO mohl malé­mu dítě­ti při­nést jenom debil.“). Z obou svě­to­vých válek a udá­los­tí, kte­ré s nima sou­vi­sí (Mnichov, rok 1938. Hitler do tele­fo­nu říká Benešovi: „Ne, Edvarde, nejez­di, je to...Read more »
SoutezEuroTruck

Soutěž o 2x DLC (Italy+France) do Euro Truck Simulator 2

násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že budou ozná­me­ni výher­ci, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­přes­ně­ji odhad­li cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích se správ­nou odpo­vě­dí. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí. Ceny...Read more »
lucie ernestová

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

...čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti. Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den. Lucie Ernestová už něko­li­ká­tý rok malu­je a kres­lí obráz­ky k námě­tu kalen­dá­ře Miluj svůj život a rok 2019...Read more »
Tittle 4

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

Steven Spielberg a v roli pro­du­cen­tů se vrá­tí Kathleen Kennedy a Frank Marshall. Na nové dob­ro­druž­ství legen­dár­ní­ho arche­o­lo­ga si ale ješ­tě něja­ký ten rok počká­me, pre­mi­é­ra je ohlá­še­na na 19. čer­ve­nec 2019. Zdroj: Deadline.com...Read more »
skryté světy

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

Rok 2019 je za dveř­mi a tako­vý kalen­dář, nad kte­rým vás ilu­stra­ce donu­tí chvil­ku postát a pře­mýš­let, se roz­hod­ně hodí. Ne kaž­dý den je úpl­ně super a někdy potře­bu­je lid­ský mozek vypnout a mám...Read more »
AFF Košice

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

zbra­ně a zabí­jet, je posí­le­ný auten­tic­ký­mi herec­ký­mi výko­ny dět­ských neher­ců z oblas­ti, kde se film ode­hrá­vá. Tak syro­vá sto­ry o svě­tě mla­ gene­ra­ce, kde se boju­je doslo­va o holé pře­ži­tí, je sko­ro neu­vě­ři­tel­ná v kon­tex­tu...Read more »
DSC06978 150x150

TIGER WOODS PGA TOUR 13

...si na ovlá­dá­ní rych­le zvyk­ne­te a vel­mi rych­le pocho­pí­te účel hry. Ztvárnění postav gol­fis­tů je reál­né, v detai­lech se na ně dívat bez kri­ti­ky, jsou zde vidět i detai­ly kdy fou­ká vítr a Tigerovi...Read more »
Hardy

IIHF WC18: FRANCE - FLORIAN HARDY (PNG)GEAR PACK 1.0.0

IIHF WC18: France - Florian Hardy (PNG)Gear Pack: Stahujte z Splinterice.com....Read more »
Hardy18 Pads

IIHF WC18: FRANCE - FLORIAN HARDY (PNG)GEAR PACK 1.0.0

IIHF WC18: France - Florian Hardy (PNG)Gear Pack: Stahujte Splinterice.com....Read more »
word image 13

4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

...abychom obje­vi­li něko­lik skry­tých kle­no­tů. Půjde nám o šoku­jí­cí a div­nou záplet­ku v pří­bě­hu, kte­rou jsme zatím nikde nevi­dě­li. Tohle jsou naši kan­di­dá­ti: Winter Flies (Všechno bude) Žánr: Road movie / dra­ma Uvedeno:...Read more »
temn p pad se na hbo v lednu 2019 vr t na va e obrazovky btoZfxs0pE0

Temný případ se na HBO v lednu 2019 vrátí na Vaše obrazovky

Po 5 letech od prv­ní řady, po 4 od řady dru­hé se vrá­tí na HBO seri­ál Temný pří­pad - pre­mi­é­ra 13. led­na 2019. V hlav­ní roli se obje­ví osca­ro­vý Mahershala Ali, kte­ré­mu budou sekun­do­vat dal­ší...Read more »
word image

Shark Week 2019 se záplavou nových pořadů o žralocích začíná v neděli 28. července na Discovery Channel

pokra­ču­je ve spo­lu­prá­ci s téměř dvě­ma desít­ka­mi svě­to­vě uzná­va­ných moř­ských bio­lo­gů a vědec­kých insti­tu­cí, aby divá­kům při­ne­sl nej­no­věj­ší, ino­va­tiv­ní výzkum­nou tech­no­lo­gii a půso­bi­vý pohled na nej­uni­kát­něj­ší dru­hy žra­lo­ků na svě­tě. Shark Week 2019...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\NARODNI TRIDA\TZ 02 trailer\fotosky Narodni trida low res\narodni_trida_fullres_foto_jan_hromadko-1158 low.jpeg

Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019

...psa­ný román Winterbergova posled­ní ces­ta pres­tiž­ní lite­rár­ní cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019. S oce­ně­ním je spo­je­ná část­ka 15 000 euro. Rudišovi to dnes ozná­mi­li pořa­da­te­lé v Drážďanech, kde si spi­so­va­tel cenu pře­vez­me v úno­ru. Ukázka z fil­mu...Read more »