makeup brush 1761648 1920

Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

Snad žád­ná z nás neo­do­lá pohle­du na regá­ly pře­té­ka­jí­cí nej­růz­něj­ší­mi pro­duk­ty, kte­ré hýří vše­mi barva­mi, sli­bu­jí mož­né i nemož­né výsled­ky a kte­ré jsou čas­to dopo­ru­čo­vá­ny v rekla­mách, jež vídá­me nejen v tele­vi­zi, ale i v časo­pi­sech nebo...Read more »
2KqBEy6

Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

Nová kni­ha potě­ší všech­ny zájem­ce o zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i o cel­ko­vě zdra­vý život v har­mo­nii. Autorem je Margit Slimáková, zná­má die­to­lož­ka, pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé stra­vy, pub­li­cist­ka i blo­gger­ka. Kniha se zabý­vá základ­ní­mi téma­ty kaž­do­den­ní­ho živo­ta...Read more »
005

VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu

Začíná nový rok, a to je nej­lep­ší doba na před­se­vze­tí. Jistě mi dáte za prav­du, že vět­ši­na z nás by si přá­la nastar­to­vat násle­du­jí­cí měsí­ce v kon­di­ci a s lep­ším zdra­vím. Co bys­te řek­li tomu,...Read more »
IMG 20190811 110608

Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého

Také nále­ží­te k těm, kte­ří se při nej­růz­něj­ších obtí­žích chtě­jí vydat při­ro­ze­něj­ší ces­tou k uzdra­ve­ní? Kniha Melissy Corkhill je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří tou­ží udě­lat něco pro své zdra­ví a záro­veň neza­tí­žit orga­nis­mus....Read more »
Uzemneni

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

Clinton Ober se mno­ho let zabý­val kabe­lo­vý­mi a počí­ta­čo­vý­mi sys­témy v USA. Po váž­ném one­moc­ně­ní obje­vil uzem­ně­ní jako léčeb­nou meto­du. Zaměřuje se na pro­pa­ga­ci vědec­ké­ho výzku­mu i na prak­tic­ké vyu­ži­tí toho­to feno­mé­nu. Stephen T....Read more »
word image 2

Místo zločinu Ostrava

...nic Vražda v býva­lé děl­nic­ké kolo­nii Bedřiška, soci­ál­ně nej­slab­ší čás­ti měs­ta. Dvaasedmdesátiletý muž, chudý samo­tář, je zabit úde­rem do hla­vy. Pravděpodobně seke­rou. Jsou vyšet­řo­vá­ni svěd­ci, kte­ří mu byli nablíz­ku. Sociální pra­cov­ni­ce,...Read more »
test

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

„Nároky na peda­go­gic­kou pro­fe­si stá­le vzrůs­ta­jí, zvy­šu­je se počet žáků a stu­den­tů se spe­ci­fic­ký­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, stou­pá peda­go­gic­ká odbor­nost řady rodi­čů a jejich zájem o spo­lu­prá­ci se ško­lou. Na dru­hé stra­ně se však...Read more »
Vrazda

P.D. Jamesová: Vánoční vražda a jiné povídky - 85 %

Co číst v advent­ním čase jiné­ho než pří­běhy s tema­ti­kou Vánoc. Přestože jsou tyto nej­krás­něj­ší svát­ky plné poho­dy a kli­du, P.D. Jamesová ve vánoč­ním rodin­ném setká­ní vidí ide­ál­ní pří­le­ži­tost k vraž­dě. Sbírka obsa­hu­je čty­ři dosud...Read more »
margit

Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví

Jak zvlá­dat jíd­lo, kari­é­ru, rodi­nu, péči o sebe, kri­ti­ku, věk i chuť na čoko­lá­du. Tak zní podti­tu­lek vel­mi oče­ká­va­né kníž­ky od Margit Slimákové, čes­ké die­to­lož­ky, blo­gger­ky a pro­pa­gá­tor­ky zdra­vé výži­vy. Tak jako...Read more »
vra da v orient expresu

Vražda v Orient expresu

První tea­ser nové­ho fil­mu Vražda v Orient expre­su v režii Kennetha Branagha. https://youtu.be/QI5dSBCymMI...Read more »
For

Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin

Detektivní seri­á­ly mají vždy vel­kou divác­kou pod­po­ru a sle­do­va­nost. Je totiž tak láka­vé a sym­pa­tic­ké sle­do­vat sna­že­ní toho správ­né­ho (detek­ti­va) při chy­tá­ní těch zlých a špat­ných (zlo­čin­ci). Jenže detek­tiv­ních seri­á­lů je jako hub po deš­ti...Read more »
Nastartujte

Nastartujte mozek za 60 sekund Čtyřtýdenní program na vyčištění vašeho mozku

Máte rádi svůj mozek a chtě­li bys­te, aby vám co nejdéle vydr­žel v té nej­lep­ší for­mě? Pak bys­te si urči­tě měli poří­dit tuto kni­hu. Nenechte se však mýlit jejím názvem. Tato pub­li­ka­ce...Read more »
techniky osobnostniho rozvoje

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet

Syndrom vyho­ře­ní je závaž­ný stav a nevy­hý­bá se ani peda­go­gům. Na zákla­dě svých výzku­mů autor­ka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová radí peda­go­gům i vycho­va­te­lům, jak pečo­vat o svo­je zdra­ví a jak rela­xo­vat.  V kni­ze nalez­ne­te...Read more »
IMG 20171114 130356 kopie

Domácí nápoje pro zdraví od Radmily Zrůstkové jsou čisté jako křišťálová voda

Skvělý nápad: vzít čis­tou stu­de­nou vodu a ovo­ce, zele­ni­nu, bylin­ky a květiny….Vodu s vylu­ho­va­ný­mi snít­ky máty zná snad kaž­dý, ale tady se celý nápad roz­ví­jí do nád­her­né křiš­ťá­lo­vé čis­to­ty. A není to jen krás­nou...Read more »
aroma e1549777804814

Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den

„Z tisí­ce okvět­ních líst­ků zís­ká­me jed­nu kap­ku vzác­né­ho ole­je. Éterické ole­je zachy­cu­jí něco jedi­neč­né­ho, co zasa­hu­je naše smys­ly na mno­ha úrov­ních. Harmonizují emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­ví.  Éterické ole­je ovliv­ňu­jí...Read more »
IMG 20171114 130037

Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera

...v měsíč­ní­ku Regenerace, s nímž pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je. Napsal kni­hy Cesta do tře­tí­ho roz­mě­ru s léči­vý­mi obráz­ky, Studánka zdra­ví a léči­vé 3D man­da­ly, Praktický Su-Jok – Zdraví na ruce a Ozdravení těla i ducha – Rady a recep­ty....Read more »
Pravé a lahodné jídlo

Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu

Moderní tren­dy ve stra­vo­vá­ní asi nemu­sím sáhodlou­ze před­sta­vo­vat. Nejspíš kaž­dý už sly­šel o raw (syro­vé) stra­vě, zná něja­ké­ho vege­ta­ri­á­na, jedl vegan­skou sušen­ku bez cuk­ru a ochut­nal ovoc­ný nápoj smo­o­thie. Tohoto obrov­ské­ho boo­mu,...Read more »
img a288175 w1731 t1498660300

Udržujte pořádek v domácnosti

Pokud máte dojem, že váš život není tako­vý, jaký bys­te si přá­li, aby byl, urči­tě je potře­ba uči­nit něko­lik opat­ře­ní, jak vše napra­vit. Hodně lidí má však dojem, že děla­jí...Read more »
img a279044 w1731 t1485276224

Vybavení našich dětí, co je správně?

Je správ­né kou­pit našim dětem počí­tač? Jaké jsou jeho výho­dy i nevý­ho­dy a je vlast­ně zdra­ví škod­li­vý? To je vel­mi důle­ži­tá otáz­ka, nad kte­rou mno­zí z rodi­čů pře­mýš­lí. Co je tedy správ­ně co...Read more »
Wolf

Wolfenstein The New Order

Zrecenzovat hru, kte­rá je star­ší, je tro­chu snaz­ší než u novi­nek, ale má to svá úska­lí. V době vydá­ní hry byla vel­ká kon­ku­ren­ce a rok 2015 byl plný vel­kých a úspěš­ných her. Jednou hrou,...Read more »
IMG 20181028 102103

Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov

V pod­zim­ním sych­ra­vém poča­sí bývá­me méně ven­ku a sná­ze se může­me pono­řit do své­ho nit­ra. Připadá mi, že i vůně jsou na pod­zim inten­ziv­něj­ší – ať už se jed­ná o dech pada­jí­cí­ho lis­tí, vůni...Read more »
Andele

Letní slunovrat 21.6..: Vyzkoušíme karty D. Virtue: Andělé krystalů

Byl by hřích nevy­u­žít tak sil­né a třpy­ti­vé kar­ty Andělé krys­ta­lů od Doreen Virtue při dneš­ním slu­no­vra­tu. O to víc mne pře­kva­pi­lo jejich sdě­le­ní. Dvě kar­ty vel­mi podob­né­ho význa­mu a zamě­ře­né na téma svých...Read more »
Jaroslav Dušek a Ondřej Smeykal ukazují před premiérou opery L2 – Brána života na jakém místě má Clemens Kuby přerušenou míchu.

Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha

...tibet­ské­ho exi­lu za posled­ní­ho čtvrt sto­le­tí. Přítomen bude tlu­mo­če­ní z něm­či­ny i ang­lič­ti­ny. Centrum Potala – Himalájské cen­t­rum, Horovo nám. 3, Praha 8 ZDRAVÍ Z VLASTNÍ SÍLY, seminář pro širší veřejnost Pátek 21. 4. 16:00...Read more »
DSC 8557

ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...

Radmila Zrůstková inspi­ru­je vita­ri­á­ny, vega­ny a kaž­dé­ho, kdo chce odleh­čit jídel­ní­ček svý­mi kni­ha­mi, ale i svý­mi kur­zy. Samotné ji živá stra­va změ­ni­la život a zachrá­ni­la zdra­ví. Nyní pří­jem­ně pře­kva­pi­la kni­hou, ve kte­ré kom­bi­nu­je...Read more »
IMG 20181028 103040

Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek)

Všichni tři auto­ři jsou před­ní­mi vyu­ču­jí­cí­mi na Vysoké ško­le těles­né výcho­vy a spor­tu Palestra. Jak podo­tý­ka­jí, žije­me v době narůs­ta­jí­cí­ho zájmu o spi­ri­tu­a­li­tu ve vzta­hu k lid­ské­mu zdra­ví. Kořeny spi­ri­tu­a­li­ty well­ness saha­jí do doby před...Read more »
Slunovrat

Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě

Byl by hřích nevy­u­žít tak sil­né a třpy­ti­vé kar­ty Andělé krys­ta­lů od Doreen Virtue při dneš­ním slu­no­vra­tu. O to víc mne pře­kva­pi­lo jejich sdě­le­ní. Dvě kar­ty vel­mi podob­né­ho význa­mu a zamě­ře­né na téma svých...Read more »