img a295837 w1731 t1507282046

Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah

...jsou pou­ze řeči. Sex je důle­ži­tý nejen pro život, ale také pro dob­rý a har­mo­nic­ký vztah. Pokud to nekla­pe v sexu, mnoh­dy se stá­vá, že se vztah postu­pem času roz­pad­ne. Mnohdy se...Read more »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...neza­jí­ma­jí a pokud, tak je to jenom nuce­ná pře­tvář­ka a diva­dél­ko pro veřej­nost. Prachy, pra­chy, pra­chy, sex, sex, sex. To je zřej­mě to jedi­né, pro co tenhle člo­věk žije a čemu věnu­je veš­ke­rou...Read more »
SexVeMeste

Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou star­ší,...Read more »
PDP TRL2 093

Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu

...se v samotném městě docela i fungují (s vyjímkou jednoho dvou momentů kdy je zelené plátno až trestuhodně vidět), snímku Pokémon: Detektiv Pikachu ale podráží scény v exteriéru, především pak...Read more »
img a300523 w1731 t1510647501

Sex bez orgazmu je jako dort bez ozdoby

...Místo, aby vás dove­dl až do bla­že­né­ho ráje, na kte­rý bude­te dlou­ho vzpo­mí­nat, sex je zakon­čen hlu­bo­kým vzdychá­ním. Sex sám o sobě je pří­jem­ný a hez­ký, zvlášť když se mají oba dva...Read more »
img a289140 w1731 t1500493178

Kdy mají ženy nejlepší sex?

...postě­žo­va­ly i na své „dra­hé“ polo­vič­ky. Právě tře­tí věko­vá kate­go­rie byla pře­váž­ně spo­ko­je­něj­ší sama se sebou. Téměř osm­de­sát pro­cent z nich se cíti­lo žen­sky a sexy. Což v pro­střed­ní kate­go­rii moh­lo říct pou­hých čty­ři­cet...Read more »

Sex a Lucía

...hra­je v tom­to pří­bě­hu důle­ži­tou, ne-li osu­do­vou roli sex, a to mís­ty dosti natu­rál­ně zob­ra­ze­ný. Sex s nezná­mou dív­kou je důvo­dem Lorenzových obtí­ží, pro­ží­vá vel­mi váš­ni­vý vztah s Lucíou, díky sexu dojde k tra­gic­ké neho­dě,...Read more »

Detektiv Down - 55 %

Detektiv Robert Bogerud (Svein Andre Hofsø) pro­vo­zu­je jed­no­člen­nou sou­kro­mou detek­tiv­ní kan­ce­lář, ale zatím se nikdy k žád­né­mu sku­teč­né­mu pří­pa­du nedo­stal. Má zaří­ze­nou kan­ce­lář, oblé­ká se detek­tiv ze star­ších fil­mů, ale nikdo...Read more »
vyr 147LISAK TITUL

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

V devět hodin ráno už měla ote­vře­na Detektivní agen­tu­ra Lišáka Vildy a už nyní čeka­la spous­ta zví­řat na při­je­tí. Lišák Vilda, maji­tel, stis­kl tla­čít­ko na sto­le a požá­dal sleč­nu Mangustu, aby mu...Read more »
RecenzefilmuPokC3A9monDetektivPikachu

Pokémon: Detektiv Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu) – Recenze – 50%

...Go. Pravděpodobně i díky této nové vlně popularity vznikl i první hraný film s Pokémony, jenž nese název Pokémon: Detektiv Pikachu. Jeho hlavním hrdinou je jednadvacetiletý Tim (Justice Smith), jenž...Read more »
Tantricky sex a menopauza obalka

RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti

...masá­ží. Stala se žač­kou slav­né­ho indic­ké­ho mysti­ka Osha a pro­nik­la do tajem­ství tan­t­ry spo­ju­jí­cí sex s medi­ta­cí. Toto je její osmá kni­ha o tan­t­ric­kém pří­stu­pu k lás­ce a sexu. Je uzná­va­nou expert­kou na vědo­mé milo­vá­ní,...Read more »
sex jako cesta k bohu obalka web

Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!

Miluju kni­hy, kte­ré mohu zařa­dit od jed­no­ho auto­ra někam. Mezi dvě růz­né. A Sex jako ces­ta k Bohu je pro mě posta­ve­na bez dis­ku­zí mezi Cestu váš­ně (kte­rou jsem pova­žo­va­la za stráááš­nou...Read more »
200505082202 korsika1

Korsický případ

Hlavními hrdi­ny Korsického pří­pa­du jsou paříž­ský detek­tiv a kor­sic­ký „něco jako tero­ris­ta“ - bojov­ník za nezá­vis­lost. Jejich vzá­jem­ný vztah detektiv-zločinec je ale jen jakým­si odra­zo­vým můst­kem pro poměr­ně sluš­nou kome­dii, ze...Read more »
200510031350 3

Sex, lži a video

...za měsíc kva­lit­ní sní­mek, jenž si mimo osca­ro­vé nomi­na­ce odne­sl i Zlatou pal­mu z Cannes… O filmu: Sex, Lies and Videotape Scénář a režie: Steven Soderbergh V hlav­ních rolích: Andie MacDowell, Peter Gallagher,...Read more »
Prc02

Prci, prci, prcičky 2 - pokračování kultovní „sex“ komedie

...debil Stifler) „neza­su­nul“ za celý rok ani jed­nou („23krát a to nepo­čí­tám kuř­by v knihov­ně“),  ale za to se pokou­ší expe­ri­men­to­vat se sexem po tele­fo­nu s Heather (Mena Suvari);Finch (Eddie Kaye Smith) je taky...Read more »
download

Nejlepším lékem proti samotě a smutku jsou knihy, nejlepší čtenáři jsou z Broken Wheel a nejlepší sex je ten, který jsme neměli…

...doká­za­la si vyba­vit věci, kte­ré spo­lu děla­li a kte­ré si řek­li, a to, jak se jeho tělo tisklo na to její, a povzdech­la si, napůl spo­ko­je­ně, napůl frustro­va­ně. Tohle byl bez­po­chy­by nej­lep­ší sex,...Read more »
u2WJySieF3k

RECENZE: Detektiv Pikachu | Kajin Life

Read more »
pibC0AT3DTc

Pokémon: Detektiv Pikachu | Recenze | Poké-horečka!

Read more »
Sherlock402

Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 %

Milujete cli­f­fhage­ry? Druhý díl 4. série je přes­ně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzni­ku seri­á­lu, a tak všich­ni už oče­ká­vá­te neče­ka­né a před­po­klá­dá­te nepřed­vi­da­tel­né. V před­cho­zím dílu Watsona tra­gic­ky opus­ti­la man­žel­ka,...Read more »
dil134

Lékař jako detektiv

Motolkomix, jehož auto­rem je Donald, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní ....Read more »
30003

300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film

V porov­ná­ní s prv­ním dílem (300: Bitva u Thermopyl) , kte­rý udě­lal z reži­sé­ra (Zack Snyder) hvězdu, je toto pokra­čo­va­ní hor­ší. Noam Murro, pro něž to byl jeho prv­ní ame­ric­ký vel­ko­film, se sna­ží udě­lat...Read more »
NorskeDrevy

Norské dřevo

...o  sexu,  a neu­va­žu­jí, že by spo­lu zača­li cho­dit.  Midori  je scho­na mu  říci,  že byla s pří­te­lem na cha­lu­pě a plá­no­va­li divo­ký  sex.   A mís­to uží­vá­ní  ji při­šla men­stru­a­ce a bylo po divo­kých orgi­ích.  ...Read more »
Sextape

Sex Tape - (45%)

Dalo by se to také nazvat: 95ti minu­to­vá rekla­ma na IPady. Ale ne, zase tolik jablek tam neby­lo (asi na napl­ně­ní kami­ó­nu), dob­rá sko­ro jsem se divi­la, že Apple nebyl...Read more »

Pamela Anderson

...se dív­kou měsí­ce. Získává též men­ší role v seri­á­lech jako je „Kutil Tim“ nebo „Ženatý se závaz­ky“. V roce 1990 si nechá­vá zvět­šit prsa na 80C a stá­vá se sexu­ál­ním sym­bo­lem 90tých let....Read more »
Tantricky orgasmus pro zeny obalka tisk

Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže

...ale více se tu dostá­vá­me v té duchov­ní sfé­ře za hra­ni­ce, kte­ré nabí­zí kon­venč­ní sex plný poní­že­ní, boles­ti, nechu­ti a neu­stá­lé­ho pře­má­há­ní se k muž­sky poja­tá sexu­a­li­tě. Že pou­ží­vám pří­liš sil­ná slo­va?  Pojďme...Read more »
Teorie

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

...nad tím. Budeš chtít, aby Howard volil mezi sexem a Halo. Sheldon: Ne, budu chtít, aby volil mezi sexem a Halo 3. A pokud vím, tak sex nebyl upgra­de­o­ván, aby zahr­no­val Hi-Def gra­fi­ku...Read more »