Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Což takhle dát si VIP'
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...něčem, co fanouš­ky doká­že takhle ovliv­nit.“ Pro Scarlett Johansson byl závěr fil­mu nemé­ně dra­ma­tic­ký i při natá­če­ní. „Beznaděj, kte­rou jsme cíti­li v kinech, byla veli­ce patr­ná i při samot­ném natá­če­ní, což je mys­lím důvo­dem, proč...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...což mu kom­pli­ku­je tou­ha doká­zat, že by Spider-Man mohl konat mno­hem vět­ší skut­ky, než kte­rých se zatím odvá­žil - ale když se obje­vu­je nový padouch Vulture (Michael Keaton), oci­tá se...Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...takhle vypa­dá, když se na něco těší, takhle, když je naštva­ný, a takhle, když je smut­ný.“ Jakmile byl návrh posta­vy hoto­vý, Kurinsky ji dopl­nil o něko­lik posled­ních drob­nos­tí. „Protože žije v jes­ky­ni, je...Read more »
CarovnyLesFinal

Čarovný les - Obsah/O Filmu

...z nej­po­vo­la­něj­ších reži­sé­rů pro pře­vod muzi­ká­lu Čarovný les na fil­mo­vá plát­na. „Rob Marshall má s diva­del­ním svě­tem boha­té zku­še­nos­ti, což je klí­čo­vé, a je navíc také cho­re­o­graf, což je stej­ně nezbyt­né, pro­to­že tako­vý­to...Read more »
word image 8

Věčně tvá nevěrná

...Jana Míky, což je můj star­ší spo­lu­žák z FAMU. Jsem mu vdě­čen za hez­ký scé­nář Dešťové víly, což byla moc pří­jem­ná prá­ce a krás­ná kla­sic­ká pohád­ka. Asi rok poté jsem ho vyzval,...Read more »

Expendables: Postradatelní 3 - VŠICHNI POHROMADĚ

...neu­vě­ři­tel­ně rych­le tasit, jak jsme před­ved­li už v prv­ním fil­mu. Diváci mohou mít dojem, že není mož­né být takhle rych­lý, ale sku­teč­ně to není žád­ný trik, takhle rych­le umít tasit já....Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

...svě­tozná­mém fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu (konal se od 9. do 18. září 2004), kde byl uve­den jak v sek­ci Film Industry, tak i ve veřej­né pro­jek­ci. Film v Torontu uspěl, což mělo zásad­ní vliv na roz­hod­nu­tí...Read more »

Jako malé děti (Little Children)

...mastur­bu­je, což se něja­kou dobu opa­ku­je. Jednou takhle sedí doma u počí­ta­če a zno­vu je na ero­tic­kých strán­kách, zno­vu mastur­bu­je, ten­to­krát má u toho na obli­če­ji dám­ské kalhot­ky. Náhodou ho však zahléd­ne Sarah...Read more »
Mission

Mission: Impossible - Fallout

...dva to umí stej­ně se slo­vy,“ říká Myers. „Tom našel v McQuarriem něko­ho, komu důvě­řu­je a s kým je mu bez­peč­ně. Neustále spo­lu na věcech pra­cu­jí, pořád něco mění, což kom­pli­ku­je pro­duk­ci fil­mu,...Read more »

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

...ces­tu, kte­rou musel James Donovan pod­nik­nout. Nejdříve se s ním setká­me v Brooklynu, kde se ujme pří­pa­du, což je jeden film a pak neče­ka­ně odces­tu­je do úpl­ně jiné čás­ti svě­ta, do zce­la odliš­né...Read more »
AndelPanePlakat

Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle

...objed­ná­va­lo z vel­koskla­du, není to lev­ná zále­ži­tost a není to ani úpl­ně jed­no­du­še dostup­né, pro­to­že peří musí být spe­ci­ál­ně upra­ve­né. Je to odmaš­tě­né peří, pro­to­že kdy­bych šku­ba­la husu, tak to nevy­pa­dá takhle,“...Read more »

Godfrey Reggio: Naqoyqatsi

...dát však pozor, abychom je neza­ča­li vvy­tr­ho­vat z kon­tex­tu a neza­vá­dě­li tak film do jiných sou­vis­los­tí a linií. Musíme držet kom­plex­nost fil­mu, kte­rá ho pev­ně drží. Expozice – Babylón Film začí­ná zábě­rem na...Read more »
Stras

Strašidla – Recenze – 30%

Nebýt Nejkrásnější hádan­ky, tak je rodin­ná pohád­ko­vá kome­die s názvem Strašidla roz­hod­ně nej­lep­ším poči­nem ve fil­mo­gra­fii Zdeňka Trošky za posled­ních pat­náct let. Což není nijak zvlášť sil­né tvr­ze­ní, pomyslíme-li na to,...Read more »
kniha

MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí

...a šeptá cosi nesro­zu­mi­tel­né­ho o nadě­ji. Kniha „Takhle to kon­čí“ je romá­no­vým debu­tem irské spi­so­va­tel­ky Kathleen MacMahonové, kte­rá půso­bí v  RTE jako tele­viz­ní repor­tér­ka. Byla pře­lo­že­na do více než dva­ce­ti cizích jazy­ků....Read more »
Stannis

STANNIS BARATHEON

...lás­ky; zapu­dil ji jako cho­rou a neschop­nou dát mu syna. Během prv­ní série je na del­ší dobu na Dračím kame­ni a pre­fe­ru­je samo­tu ost­ro­va. Pod vli­vem kněž­ky Melisandre kon­ver­to­val k Pánu Světla a jeho...Read more »
TicheMisto

Tiché místo - ABBOTOVI

...dát nej­lep­ší pří­le­ži­tost k úspěš­né­mu živo­tu a dát jim všech­no, co potře­bu­jí. Tu samou ener­gii dáva­la i mě a Noahovi. Věděla přes­ně, jak s námi pra­co­vat, šlo to skvě­le.“ Blunt byla Simmonds ohro­me­ná stej­ně tak....Read more »
LouskC3A1C48DekaC48DtyC599iC599C3ADC5A1erecenzefilm

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

Kláry ještě její strýček (Morgan Freeman), což je postava z reálného světa. O tom, jak vzniklo to království (jestli ho třeba stvořil ten strýček ve svých hodinách, což by docela...Read more »
louskacek a ctyri rise the nutcracker and the fou

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

strý­ček (Morgan Freeman), což je posta­va z reál­né­ho svě­ta. O tom, jak vznik­lo to krá­lov­ství (jest­li ho tře­ba stvo­řil ten strý­ček ve svých hodi­nách, což by doce­la dáva­lo smy­sl), ve fil­mu nepad­ne...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...rytí­ře s Heathem Ledgerem v hlav­ní roli, Vetřelec vs. Predátor, Van Helsing, Příběh brat­ří Grimmů, Hartova vál­ka a mno­ho dal­ších. FILMOGRAFIE: Inventura Febia (kame­ra) Křišťálek meč (kame­ra) Paragrafy na kolech (kame­ra) Poutní píseň...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...během natá­če­ní padlo 3423 kla­pek. Štáb byl během toče­ní maxi­mál­ně zajiš­těn a v pod­sta­tě nebyl vůbec závis­lý na svém oko­lí, tak­že se dalo pra­co­vat prak­tic­ky kde­ko­liv. Měl s sebou vlast­ní malou elek­trár­nu, což...Read more »
Tennis World Tour Recenze

Tennis World Tour - Recenze - 30%

...pro­stře­dí všim­nou je, že hra není v pod­sta­tě vůbec licen­co­va­ná. Takže zde máme růz­ně pojme­no­va­né sta­di­o­ny a tur­na­je. Oficiálních hrá­čů je tu pou­ze 29 (24 mužů a 5 žen), což je trist­ní množ­ství....Read more »

28 týdnů poté - To už vážně uběhlo pět let? Sakra… A kudy?

...žil­ky a vyproš­ťo­val si zapad­lý jazyk. Byl to nářez. Sice níz­ko­roz­počto­vý a s evrop­ským „fejsem“ (což mě zpr­vu odra­zo­va­lo), avšak o to více syro­věj­ší a pro­ma­ka­něj­ší ve smys­lu nahá­ně­ní hrů­zy a zahuš­ťo­vá­ní atmo­sfé­ry. Tehdy jsem popr­vé...Read more »
DjangoJPG

Nespoutaný Django - O FILMU

...„Může to být děsi­věj­ší než ve sku­teč­nos­ti. Může to být surre­ál­něj­ší. Může to více pobu­řo­vat,“ vysvět­lu­je Tarantino. „Nelze si před­sta­vit bolest a utr­pe­ní, kte­ré v téhle zemi lidé pro­ží­va­li, což je pro...Read more »
Avengers3

Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu

...všech­ny sním­ky celo­svě­to­vě utr­ži­ly přes 13 mili­ard dola­rů.             Snímek Avengers: Infinity War se rodil po celých deset let a úko­lem dát dohro­ma­dy ten nej­lep­ší tým super­hr­di­nů byli pově­ře­ni reži­sé­ři Anthony a Joe...Read more »

Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

...v Brooklynu. Když je v našem fil­mu zajat, nesna­ží se skrý­vat svou minu­lost. Zachovává mlče­ní, neod­ha­lu­je žád­né infor­ma­ce o své čin­nos­ti v USA nebo napo­je­ní na koho­ko­liv v Moskvě, což je pro FBI nesmír­ně frustru­jí­cí....Read more »
OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC

Captain Marvel - Obsah & O filmu

...spo­leč­nos­ti Marvel je nepo­chyb­ně chví­le, kdy jsem ji na Comic-Conu před­sta­vil fanouškům a ona vyšla na pódi­um a posta­vi­la se tam k prak­tic­ky všem ostat­ním her­cům naše­ho fil­mo­vé­ho svě­ta. Byla v popře­dí, což bylo...Read more »