Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Což takhle dát si VIP'
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...něčem, co fanouš­ky doká­že takhle ovliv­nit.“ Pro Scarlett Johansson byl závěr fil­mu nemé­ně dra­ma­tic­ký i při natá­če­ní. „Beznaděj, kte­rou jsme cíti­li v kinech, byla veli­ce patr­ná i při samot­ném natá­če­ní, což je mys­lím důvo­dem, proč...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...což mu kom­pli­ku­je tou­ha doká­zat, že by Spider-Man mohl konat mno­hem vět­ší skut­ky, než kte­rých se zatím odvá­žil - ale když se obje­vu­je nový padouch Vulture (Michael Keaton), oci­tá se...Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...takhle vypa­dá, když se na něco těší, takhle, když je naštva­ný, a takhle, když je smut­ný.“ Jakmile byl návrh posta­vy hoto­vý, Kurinsky ji dopl­nil o něko­lik posled­ních drob­nos­tí. „Protože žije v jes­ky­ni, je...Read more »
CarovnyLesFinal

Čarovný les - Obsah/O Filmu

...z nej­po­vo­la­něj­ších reži­sé­rů pro pře­vod muzi­ká­lu Čarovný les na fil­mo­vá plát­na. „Rob Marshall má s diva­del­ním svě­tem boha­té zku­še­nos­ti, což je klí­čo­vé, a je navíc také cho­re­o­graf, což je stej­ně nezbyt­né, pro­to­že tako­vý­to...Read more »
word image 8

Věčně tvá nevěrná

...Jana Míky, což je můj star­ší spo­lu­žák z FAMU. Jsem mu vdě­čen za hez­ký scé­nář Dešťové víly, což byla moc pří­jem­ná prá­ce a krás­ná kla­sic­ká pohád­ka. Asi rok poté jsem ho vyzval,...Read more »

Expendables: Postradatelní 3 - VŠICHNI POHROMADĚ

...neu­vě­ři­tel­ně rych­le tasit, jak jsme před­ved­li už v prv­ním fil­mu. Diváci mohou mít dojem, že není mož­né být takhle rych­lý, ale sku­teč­ně to není žád­ný trik, takhle rych­le umít tasit já....Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

...svě­tozná­mém fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu (konal se od 9. do 18. září 2004), kde byl uve­den jak v sek­ci Film Industry, tak i ve veřej­né pro­jek­ci. Film v Torontu uspěl, což mělo zásad­ní vliv na roz­hod­nu­tí...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...zod­po­věd­nos­ti mu jde občas tro­chu hla­va kolem. Přesně takhle se čas­to cítím při natá­če­ní. Proto jsem i do upou­táv­ky na film tro­chu sebe­i­ro­nic­ky umís­til titu­lek se svým jmé­nem za repli­ku Vojty Kotka...Read more »
word image

Bourák

...teda Bouráka, že to bude Ivan. Ideální, jak vyho­dit her­ce ze zaje­tých kole­jí, je, dát jim roli, kte­rou buď nikdy před tím nehrá­li, nebo jim ta figu­ra není vůbec ničím...Read more »

Jako malé děti (Little Children)

...mastur­bu­je, což se něja­kou dobu opa­ku­je. Jednou takhle sedí doma u počí­ta­če a zno­vu je na ero­tic­kých strán­kách, zno­vu mastur­bu­je, ten­to­krát má u toho na obli­če­ji dám­ské kalhot­ky. Náhodou ho však zahléd­ne Sarah...Read more »
Mission

Mission: Impossible - Fallout

...dva to umí stej­ně se slo­vy,“ říká Myers. „Tom našel v McQuarriem něko­ho, komu důvě­řu­je a s kým je mu bez­peč­ně. Neustále spo­lu na věcech pra­cu­jí, pořád něco mění, což kom­pli­ku­je pro­duk­ci fil­mu,...Read more »

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

...ces­tu, kte­rou musel James Donovan pod­nik­nout. Nejdříve se s ním setká­me v Brooklynu, kde se ujme pří­pa­du, což je jeden film a pak neče­ka­ně odces­tu­je do úpl­ně jiné čás­ti svě­ta, do zce­la odliš­né...Read more »
AndelPanePlakat

Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle

...objed­ná­va­lo z vel­koskla­du, není to lev­ná zále­ži­tost a není to ani úpl­ně jed­no­du­še dostup­né, pro­to­že peří musí být spe­ci­ál­ně upra­ve­né. Je to odmaš­tě­né peří, pro­to­že kdy­bych šku­ba­la husu, tak to nevy­pa­dá takhle,“...Read more »

10000 př.n.l. -

...jeho nový sní­mek. No, a jest­li dopa­dl tak dob­ře jako před­cho­zí fil­my, to se dozví­te v naší recen­zi. Do rolí hlav­ních hrdi­nů si Emmerich vybral poměr­ně nezná­mé tvá­ře, což je jedi­ně dob­ře....Read more »

10000 př.n.l.

...jeho nový sní­mek. No, a jest­li dopa­dl tak dob­ře jako před­cho­zí fil­my, to se dozví­te v naší recen­zi. Do rolí hlav­ních hrdi­nů si Emmerich vybral poměr­ně nezná­mé tvá­ře, což je jedi­ně dob­ře....Read more »

10 000 př. n. l. -

...aby ochrá­ni­la jejich kmen před čtyř­no­hý­mi démo­ny. Což byli jezd­ci na koni, ale pro­to­že tenhle kmen žád­né jiné zví­ře než mamu­ta v živo­tě nevi­děl, tak si své budou­cí trýzni­te­le pojme­no­val takhle....Read more »
word image

Cats

...„Práce na tom­to fil­mu byla pro mě jako her­ce a reži­sé­ra oprav­du mis­trov­skou lek­cí v tom, jak dát dohro­ma­dy pro­duk­ci takhle ohrom­né veli­kos­ti,“ říká Elba. „Tom si film již od začát­ku před­sta­vo­val...Read more »

Godfrey Reggio: Naqoyqatsi

...dát však pozor, abychom je neza­ča­li vvy­tr­ho­vat z kon­tex­tu a neza­vá­dě­li tak film do jiných sou­vis­los­tí a linií. Musíme držet kom­plex­nost fil­mu, kte­rá ho pev­ně drží. Expozice – Babylón Film začí­ná zábě­rem na...Read more »
Stras

Strašidla – Recenze – 30%

Nebýt Nejkrásnější hádan­ky, tak je rodin­ná pohád­ko­vá kome­die s názvem Strašidla roz­hod­ně nej­lep­ším poči­nem ve fil­mo­gra­fii Zdeňka Trošky za posled­ních pat­náct let. Což není nijak zvlášť sil­né tvr­ze­ní, pomyslíme-li na to,...Read more »
kniha

MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí

...a šeptá cosi nesro­zu­mi­tel­né­ho o nadě­ji. Kniha „Takhle to kon­čí“ je romá­no­vým debu­tem irské spi­so­va­tel­ky Kathleen MacMahonové, kte­rá půso­bí v  RTE jako tele­viz­ní repor­tér­ka. Byla pře­lo­že­na do více než dva­ce­ti cizích jazy­ků....Read more »
Stannis

STANNIS BARATHEON

...lás­ky; zapu­dil ji jako cho­rou a neschop­nou dát mu syna. Během prv­ní série je na del­ší dobu na Dračím kame­ni a pre­fe­ru­je samo­tu ost­ro­va. Pod vli­vem kněž­ky Melisandre kon­ver­to­val k Pánu Světla a jeho...Read more »
TicheMisto

Tiché místo - ABBOTOVI

...dát nej­lep­ší pří­le­ži­tost k úspěš­né­mu živo­tu a dát jim všech­no, co potře­bu­jí. Tu samou ener­gii dáva­la i mě a Noahovi. Věděla přes­ně, jak s námi pra­co­vat, šlo to skvě­le.“ Blunt byla Simmonds ohro­me­ná stej­ně tak....Read more »
LouskC3A1C48DekaC48DtyC599iC599C3ADC5A1erecenzefilm

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

...Kláry ještě její strýček (Morgan Freeman), což je postava z reálného světa. O tom, jak vzniklo to království (jestli ho třeba stvořil ten strýček ve svých hodinách, což by docela...Read more »
louskacek a ctyri rise the nutcracker and the fou

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

...strý­ček (Morgan Freeman), což je posta­va z reál­né­ho svě­ta. O tom, jak vznik­lo to krá­lov­ství (jest­li ho tře­ba stvo­řil ten strý­ček ve svých hodi­nách, což by doce­la dáva­lo smy­sl), ve fil­mu nepad­ne...Read more »
Kmay

Karel May versus Orient

...Kuličky před­sta­vu­jí 99 božích jmen6. Významnou roli v may­ov­kách hra­je i hadždž, a to jed­nak v posta­vě hádží­ho Halefa, a také když Kara ben Nemsí Mekku sám navští­ví. Do Mekky je zaká­zán pří­stup nemus­li­mům7, což...Read more »