CoNatoCesi

Co na to Češi

Diváci se budou opět skvě­le bavit  u oblí­be­né sou­těž­ní show Co na to Češi.  Moderátor Tomáš Matonoha bude kaž­dý  všed­ní den ve stu­diu vítat dva pěti­člen­né  rodin­né týmy. Jejich úko­lem je...Číst dál »
Michael Szatmary 2

Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby

Michael pat­ří mezi nej­ta­len­to­va­něj­ší komi­ky slo­ven­ské stan­du­po­vé scé­ny. Teď je na nej­lep­ší ces­tě zís­kat si i čes­ké pub­li­kum. V sou­čas­nos­ti si může­te jeho ske­če užít v pořa­du Comedy Club na tele­viz­ním kaná­lu Prima...Číst dál »
Zlata mladez II 02

Autoři projektu režisér Richard Komárek a kreativní producent Dušan Mulíček: Celá mladá generace je zlatá mládež, jen někdo je zlatější

...hra­ni­ce České repub­li­ky. Znamená to, že tu nemá­me tolik míst, kde by mla­dí Češi moh­li opus­tit svou kom­fort­ní zónu? RK: Postavy, kte­ré jsme do pořa­du vybra­li, mají, opro­ti těm z minu­lé...Číst dál »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...i tu nej­lep­ší zába­vu pro celou rodi­nu,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Televizní pořad Start vysí­lá­ní Ulice Pondělí 19. 8. 2019 Co na to Češi Pondělí 19. 8. 2019...Číst dál »
200404011742 ztraceno5

Ztraceno v překladu

My Češi máme Nudu v Brně a Američani holt muse­jí mít nudu v Tokiu… Zůstaňte hrdí, Brno mož­ná není tak vizu­ál­ně zají­ma­vé jako Tokio, ale Češi se kaž­do­pád­ně doká­ží nudit dale­ko zábav­ně­ji... Odhoďte...Číst dál »
Antro

Anthropoid (2016)

...jsou civil­ní, mají strach, uží­va­jí si své­ho živo­ta dokud to jen jde, mají emo­ce. Patos tu nemá mís­to, i když jsem zasle­chl i názor, že zvo­lá­ní „my se nevzdá­me, jsme Češi“ (což...Číst dál »
RaduzCincera

Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art

Robot a Kinoautomat. Dvě slo­va, kte­rý­mi Češi obo­ha­ti­li slov­ník mno­ha cizích jazy­ků. S prv­ním inter­ak­tiv­ním fil­mem na svě­tě se Radúz Činčera pro­sla­vil v roce 1967. U nás byl však jeho vyná­lez ozna­čen za ide­o­lo­gic­ky...Číst dál »
ACFK dva nula 01

Recenze: Dva nula – 80%

...vul­ga­rismy, křu­pa­nismy a namol-ismy.) Jelikož si Češi umí být moc dob­ře vědo­mi své malos­ti, může být i sym­pa­tic­ké, s jakou lás­kou při­stu­pu­je autor­ské duo Pavel Abrahám a Tomáš Bojar (debut s fil­mem Česká RAPublika) v celo­ve­čer­ním...Číst dál »
Jean Reno foto ALZE 16

Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena

...„Děkuji Karlovy Vary, děku­ji Češi. Tahle cena je moc těž­ká a nevím jest­li mě s ní pus­tí do leta­dla,“ zažer­to­val po pře­vze­tí Křišťálového glo­bu­su oce­ně­ný herec a záro­veň podě­ko­val divá­kům Velkého sálu hote­lu Thermal,...Číst dál »
PlayAllspoluprace2

Invaze

...obje­vu­jí Češi. Docela pře­kva­pi­vá je sto­páž sním­ku, deva­de­sát minut míva­jí vět­ši­nou kome­die, sci-fi bývá obvykle během na del­ší trať, ale vzhle­dem k výše zmi­ňo­va­ným nešva­rům je hodin­ka a půl asi ide­ál­ní. Verdikt:...Číst dál »
s11

Samotáři

...zapo­meň­te na svě­rá­kov­ský­ho Kolju,na Báječná léta pod Psa nebo na Idiota.Tenhle film je fakt „the best“,češi koneč­ně uká­za­li že umě­jí dělat fil­my a já dou­fám že budou v tom­to žán­ru smě­le pokra­čo­vat....Číst dál »

Český film 04

...pro­ti prázd­no­tě rekla­my nebo jen pohle­dem do reklam­ní bran­že. Neodnesete z něj odpo­věď na otáz­ku proč, ale je to nad­ča­so­vá zále­ži­tost, kte­rou samo­zřej­mě Češi těž­ko doce­ní či pocho­pí. Je to jed­no z mála...Číst dál »

HOREM PÁDEM NA DVD

...milov­ní­ky Bobana Markoviče a bal­kán­ské hud­by.     RECENZE V NEW YORK TIMES     FILM REVIEW Češi jsou tak roz­dě­le­ni, že špat­né zprá­vy nejsou úpl­ně špat­né Autor: A. O. SCOTT Datum...Číst dál »
PlayAllspoluprace12

Goyovy přízraky - Recenze

...toto datum si tuč­ně pod­trh­ně­te v kalen­dá­ři. Přichází totiž legen­da, a to doslo­va! Všichni Češi toho­to muže doza­jis­ta zna­jí, a není vůbec divu. Pronikl do pod­vě­do­mí napros­to všem, a stal se veli­ce váže­ným a respek­to­va­ným...Číst dál »
200408191652 npu3

Non plus ultras

Letošní rok je vel­mi zvlášt­ní. Češi zača­li točit fil­my o spor­tu bez spor­tu. Na jaře jsme tu měli hokejovo-nehokejové Mistry, teď při­chá­zí do kin nefot­ba­lo­vý film o fot­ba­le. Nebo fot­ba­lo­vý film ne...Číst dál »
200404081850 mistri3

Mistři

Píše se rok 2001 a v Hannoveru se hra­je MS v hoke­ji. Češi sice vítě­zí, ale my se ve fil­mu Mistři sezná­mí­me s někte­rý­mi z fanouš­ků v jed­né malé ves­nič­ce. A ti mají do jaké­ho­ko­liv tri­um­fu dale­ko,...Číst dál »

O sandálech a o ponožkách v nich

Mezi nejčastější stereotypy, které Češi rádi o sobě říkají a navzájem se jimi baví, jsou ponožky v sandálech. Konkurovat jim může snad jen obligátní půlitr točeného piva plzeňského typu v...Číst dál »
200503161851 krev1

Krev zmizelého

...sebe­vraž­dě se Helze naro­dí jejich dce­ra Dorli (Ester Geislerová). Po skon­če­ní vál­ky „echt“ Češi nemo­hou Helze odpus­tit, že má dítě s pří­vr­žen­cem Němců. Se změ­nou poli­tic­kých pomě­rů se začí­na­jí pro­je­vo­vat pra­vé lid­ské...Číst dál »
Mlyn

Habermannův mlýn – promarněná šance

...ješ­tě něco říct. Češi vůbec ze sním­ku vyzní­va­jí znač­ně neli­cho­ti­vě. Jejich cha­rak­ter, jako by se per­so­ni­fi­ko­val v posta­vě úlis­ně pro­spě­chář­ské­ho vedou­cí­ho hote­lu, jehož si přes­ně v této polo­ze vystři­hl Jan Hrušínský. Jeho...Číst dál »
0047433908 moje pacificka hrebenovka a10150f17435 v 1

Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka

...kte­rá mi dodá ener­gii a chuť pros­tě jít dál, fyzic­ky i psy­chic­ky. A tak i uči­ni­la a když se poz­dě­ji z tis­ku dozvě­dě­la, že prv­ní Češi pro­šli pěš­ky celou Ameriku, bylo roz­hod­nu­to. Dala výpo­věď v redak­ci, zaří­di­la...Číst dál »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...pře­bo­ru, v úte­rý a ve stře­du tak­též dvo­ji­tý díl Comebacku. Od 1. čer­ven­ce uve­de hlav­ní vysí­la­cí sta­ni­ce kaž­dý všed­ní den v pod­ve­čer sou­těž­ní pořad Co na to Češi, sit­kom Krok za kro­kem a seri­ál Hospoda....Číst dál »
hreb

Rozhovor s Janem Hřebejkem

...ale neroz­ví­je­li jsme jej do té míry, abychom víru moh­li vydá­vat za jed­nu rovi­nu pří­bě­hu, kte­rá by hrá­la vět­ší roli. Přeci jenom neži­je­me v pří­liš nábo­žen­sky zalo­že­né zemi. Češi pří­liš neře­ší...Číst dál »
NeuverPribehy

Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole

Češi jsou po celém svě­tě zná­mí jako milov­ní­ci turis­ti­ky a ces­to­vá­ní obec­ně.  Když neob­je­vu­je­me nej­za­pad­lej­ší kou­ty svě­ta, tak vět­ši­na z nás pozná­vá ale­spoň svou rod­nou vlast. Důkazem budiž narůs­ta­jí­cí počet návštěv­ní­ků všech mož­ných...Číst dál »
PM4

Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

...totiž spous­ta postav z irských legend, kte­ré Češi samo­zřej­mě vět­ši­nou nezna­jí. Podstatné množ­ství prv­ků v Písni moře vám tím pádem bude při­pa­dat nové a neví­da­né, bez ohle­du na to, jest­li se v tom množ­ství...Číst dál »

LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!

...Češi si kou­pi­li nové tele­vi­ze při pře­cho­du na digi­tál­ní vysí­lá­ní. Proto nebu­dou mít teď o OLED tele­vi­ze tako­vý zájem, v jaký LG dou­fá. Silný trh nebu­de tedy v Evropě, ale spí­še v Japonsku a Číně, kde...Číst dál »
DSC 0203

Bohéma (TV seriál)

...pově­do­mí, kon­sta­to­va­li Češi. A tak byli všich­ni spo­ko­je­ní a ruka ruku myla: divá­ci v kině zapo­mí­na­li na drs­nou sku­teč­nost, pro­du­cen­ti vydě­lá­va­li a fil­ma­ři díky šla­pa­jí­cí výro­bě nemu­se­li na prá­ce do Německa. Tito všich­ni neby­li...Číst dál »