Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Co bude dnes k večeři'

Intimní past (The Resident)

kte­ré vytvo­řil Max a může jí špe­ho­vat kdy­ko­liv a kde­ko­liv a také se může kdy­ko­liv dostat do její­ho bytu. Max je stá­le více na Juliet fixo­ván a čím dál víc ros­te jeho tou­ha sle­do­vat...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

slo­ven­ské, ang­lic­ké, pol­ské, maďar­ské, bul­har­ské, rumun­ské, por­tu­gal­ské, slo­vin­ské, srb­ské, chor­vat­ské, řec­ké, hebrej­ské, arab­ské, island­ské, eston­ské, litev­ské, lotyš­ské Délka : 109 min.     Lilo a  Stitch  1. série - disk...Read more »
36405490

Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha

s tím, že jdou k její tetě, kte­rá si ote­vře­la psí salon. Gábina byla sice nová, ale Katka ji měla za tu krát­kou chví­li ráda. To Mája, nej­lep­ší Katčina kama­rád­ka, byla ke...Read more »

MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU

čer­ný oblek, ale kos­týmy nejsou mód­ní návrhy – kaž­dý z hlav­ních hrdi­nů musel mít oble­ků něko­lik, kaž­dý se spe­ci­fic­kým úče­lem. „Will s Joshem mají kaž­dý zhru­ba 25 oble­ků,“ popi­su­je Vogt. „Jsou urče­né...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

prá­ce také ve svém sou­kro­mém živo­tě nerad ris­ku­je, přes­ně ví, jak je kte­rá čin­nost ris­kant­ní. Jeho doko­na­lé plá­ny pro život a lás­ku však náh­le zma­ří jeho nevěs­ta (Messing) během roman­tic­kých líbá­nek:...Read more »
quest ce quon a fait au bon dieu 2

Co jsme komu udělali? - „Nekorektní“ francouzská komedie.

jim nako­pu.“ Snímek je sice z val­né čás­ti posta­ven na kon­ver­zač­ním humo­ru, v někte­rých mís­tech je však neče­ka­ně sil­ný. Pěkná je napří­klad pasáž, kdy se zeťo­vé odre­a­go­vá­va­jí po vánoč­ní veče­ři sta­vě­ním mul­ti­kul­ti sně­hu­lá­ka,...Read more »
IMG 20190109 105359

Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu

bylo těž­ko, přes­to byly tak láka­vé, vymaz­le­né k doko­na­los­ti. Co tu najde­te? Vedou nám tu sva­čin­ky, poma­zán­ky a jíd­la tak prak­tic­ká, že si je dáte k veče­ři a moc rádi si nechá­te ješ­tě troš­ku...Read more »
word image 12

King Skate - ZAČÁTKY

když byl táta v Americe nomi­no­va­nej na Oscara za Kukačky. Předtím nás tam nechtě­li pouš­tět, tak zas napsal něja­ký­mu minis­tro­vi a oni řek­li dob­ře, ale jenom klu­ci s dědou. Nám bylo ten­krát dva­náct....Read more »
Polednakova

Rozhovor s Marií Poledňákovou k filmu Líbáš jako ďábel

kolej! Takže já jsem vlak naštěs­tí nechyt­la, ale Oldovi Kaiserovi jsem dopřá­la, aby vlak dohnal  a tak Helenka a František jedou na dovo­le­nou kaž­dý jiným vla­kem… Splnilo Maroko vaše  fil­mař­ské oče­ká­vá­ní ?...Read more »

Zákon přitažlivosti - preview

roman­tic­ké kome­die Zákon při­taž­li­vos­ti. Navázal tak – spíš než na bon­dov­ky - na tako­vé divác­ké hity své herec­ké kari­é­ry, jaký­mi byly kome­di­ál­ně ladě­né sním­ky Táta v suk­ni (Mrs. Doubtfire, režie Chris...Read more »
ZPrezKuchyne

Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 %

(Gabriel Yared) tak vznik­lo sku­teč­ně pove­de­né díl­ko, kte­ré dopo­ru­ču­ji ke shléd­nu­tí. Pokocháte se nejen fran­couz­skou kra­ji­nou, Elysejským palá­cem, ale hlav­ně Vás zaujme pří­běh oby­čej­né fran­couz­ské kuchař­ky a její skvě­lá fran­couz­ská kuchy­ně....Read more »

Bruce Lee

v Honk Kongu na mozko­vý edém, po té, co dostal po veče­ři prá­šek na bole­ní hla­vy a sko­nal na aler­gic­kou reak­ci na ten­to lék. Existuje však více ver­zí. V jed­né napří­klad zemřel na násled­ky úde­ru...Read more »
n200904110043 GATTACA

Gattaca

k dal­ší­mu zají­ma­vé­mu a nejed­no­znač­né­mu sním­ku The Truman Show, kte­rý ve svě­tě zís­kal řadu nomi­na­cí a něko­lik oce­ně­ní na MFF. Gattaca se ška­tul­ku­je jako sci- fi dra­ma. Vědecká fan­tas­ti­ka je nicmé­ně pou­hou kuli­sou...Read more »

Nenápadný půvab buržoazie (Le charme discret de la bourgeoisie)

Tento sní­mek se v kině pro­mí­tal s Andaluským psem a má s ním svo­ji sou­vis­lost. Jednak jmé­na reži­sé­ra Louise Bunuela a jed­nak opět prv­ky surre­a­lis­mu.Dějově začí­ná­me v momen­tě kdy se sejde sku­pi­na přá­tel (tři man­žel­ské páry)...Read more »
filmove

Filmové seky - No co... stane se :)

by neje­den divák oče­ká­val, že prá­vě na ní budou mas­ké­ři nej­ví­ce lpět. Oko šťou­ra­lo­vo je však setsa­kra­ment­sky pozor­né a jen málo­co mu po více­rém zkouk­nu­tí unik­ne. A tak zatím­co po vět­ši­nu fil­mu nalez­ne­te typic­ký...Read more »

Otevřené moře (Open Water) - Smutný příběh se smutným koncem

kte­rý měl pro­blém s potá­pěč­skou výstro­jí. Postupně, jak se kli­en­ti vyno­řo­va­li zpát­ky do člu­nu, orga­ni­zá­tor výle­tu si na papí­rek udě­lal čár­ku za kaž­dé­ho jed­not­liv­ce. Za člo­vě­ka, kte­rý zůstal na palubě si...Read more »

Fotr je lotr

De Niro) a jeho ženy Diny (Blythe Danner).Setkání s nimi není dva­krát příjemné-Greg totiž hned při veče­ři roz­bil vázu, ve kte­ré byl ucho­ván popel Jackovi zesnu­lé mat­ky a ani násle­du­jíc neby­lo příjemné.Po té, co...Read more »
Grinch

Vánoce se blíží - přehled nejznámějších Vánočních filmů

   Druhým čes­kým titu­lem dopl­ňu­je tro­ji­ci Stromeček, dár­ky a …. Tři oříš­ky pro Popelku. Snad nej­krás­něj­ší pohád­ka, kte­rá kdy v vze­šla z našich hájů a luhů (ale nejen v nich). Nádherný kla­sic­ký pří­běh plný roman­ti­ky, kte­rý...Read more »

Deník Bridget Jonesové

na kaž­dém kro­ku a jejichž svěd­kem se nejed­nou stá­vá také pro­tiv­ný Mark Darcy. Toto obdo­bí však netr­vá dlou­ho, pro­to­že Bridget zjis­tí, že ji pře­lé­ta­vý Daniel pod­vá­dí se svou kole­gy­ní, atrak­tiv­ní krás­kou...Read more »
Shreks Thrilling Tales 2012

Shrek’s Thrilling Tales - 60 %

Další krát­ko­me­tráž­ní film z pro­duk­ce stu­dia DreamWorks Animation SKG ten­to­krát o napí­na­vých pří­bě­zích Shreka a jeho přá­tel. Jedná se o sou­bor tří ani­mo­va­ných poví­dek s pra­sát­ky, zom­bii mrkve­mi a duchy. Něco podob­né­ho jako Shrek 4-D (2003),...Read more »

Umučení Krista

prá­vě pro­to je ten film tak nesmír­ně sil­ný.“ Pro scé­ny, kdy Ježíš absol­vu­je bití a bičo­vá­ní nechval­ně pro­slu­lým řím­ským vyná­le­zem, „deví­ti­o­ca­sou koč­kou“ (důtky s kovo­vý­mi kon­ci, kte­ré trha­ly kůži), musel Caviezel pod­stou­pit...Read more »
JoeBlack

Seznamte se, Joe Black - Jednoho dne příjde Smrt.

Forlani) v kavár­ně sezná­mí se zají­ma­vým mla­dým mužem (Brad Pitt). Krátce poté, co se Susan s mla­dí­kem na uli­ci roz­lou­čí, dojde k doprav­ní neho­dě. A ješ­tě týž večer pozná Bill, od koho slý­chal...Read more »

Filmové premiéry v řijnu

nej­lep­ší den své­ho živo­ta. 23. 10. 03 Škyt Snímek ŠKYT při­ná­ší podi­vu­hod­nou smě­si­ci fil-mových sty­lů. Kombinuje prv­ky kome­die, přírodo-vědeckého doku­men­tu a detek­tiv­ky způ­so­bem, kte­rý uchvá­til fes­ti­va­lo­vé pub­li­kum po celém svě-tě. Namísto slov vyu­ží­vá „sym­fo­nii...Read more »
4097632ffkfGZ1Pu1IOOWUzfdoPlTnN8WacjXsBuDsmUH3alq1jff4xZMJiJmXotiqGLhLO2C90LNKmIXnqKb knnntFw

Vražedné pouzdro na housle - 65 %

I když se jed­ná o jeden z těch star­ších sním­ků o Jerry Cottonovi, byl sem veli­ce mile pře­kva­pen. Začátek, kdy ban­da pře­pa­dá­vá mís­ta a vraž­dí, mi sice při­pa­dal jako z něja­ké gro­tes­ky tak sem tro­chu krou­til...Read more »

Umučení Krista - recenze

hodin Kristova živo­ta na zemi. Umučení Krista započne pohle­dem na Krista v zahra­dě Getsemanské na Olivové hoře, kam se ode­šel pomod­lit po posled­ní veče­ři. Je zde zatčen násled­kem zra­dy Jidáše Iškarockého a je...Read more »
200501181708 vera1

Vera Drake - žena dvou tváří

Projekt 100 sli­bu­je pro rok 2005 něko­lik zají­ma­vých fil­mo­vých setká­ní. Jde o his­to­ric­ky cen­né chu­ťov­ky (sci-fi Metropolis z roku 1927 nebo Charlieho Chaplina ve fil­mu Moderní doba), fil­my 60. a 70. let (např. Kdo se bojí...Read more »