Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Closer'

MARK STRONG

MARK STRONG je jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­cha­risma­tič­těj­ších her­ců dneška. Mezi jeho posled­ní poči­ny pat­ří role ve fil­mu Closer to the Moon Nae Caranfila; Anna Jorge Dorada; Dřív, než půjdu spát Rowana Joffeho...Read more »
nadotek2

Na dotek - recenze

Úspěšná diva­del­ní hra Closer se dočka­la své­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Režisérem není nikdo men­ší než Mike Nichols (reži­sér pěti­os­ca­ro­vé­ho Kdo se boji Virginie Woolfové?), což je důvo­dem k tomu, abys­te zvý­ši­li svo­ji...Read more »
Duke

WINSTON DUKE

...Poslové v roli Zahira Zachariaha.             Mezi jeho dal­ší role pat­ří napří­klad role Cedrica Jonese v seri­á­lu Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti, role Curtise Turnera v seri­á­lu sta­ni­ce TNT Closer: Nové pří­pa­dy,...Read more »

J. K. Simmons

...celo­ve­čer­ních fil­mů např. Nezvaný host, Šakal, Anastázie, Celebrity, Pravidla moštár­ny, Hra snů, Téměř doko­na­lý zlo­čin nebo Juno. Objevil se také v hlav­ních rolích seri­á­lů jako Zákon a pořá­dek nebo Closer. Je také her­cem...Read more »

Iveta Bartošová

...CD. První s lido­vý­mi pís­ně­mi pod názvem Zpívání s Ivetou, a dru­hé pro zahra­nič­ní trh (Closer now). Ústup ze scé­ny a mateř­ství Na jaře 1993 zís­ka­la hlav­ní roli ve fil­mu Jaroslava Soukupa Svatba upí­rů,...Read more »

5x2

...cha­rak­te­ru asi ode­šlo z kina ven. Pro podí­va­nou o lid­ských vzta­zích a citech, tak tedy radě­ji dopo­ru­ču­ji film Mike Nicholse The Closer (Na dotek), kde vidí­me a chá­pe­me lás­ku a tou­hu jako strůj­ce jejich jed­ná­ní....Read more »
200502011453 nadotek1

Na dotek

...spros­tá jako dlaž­dič­ka :-))). Alespoň děku­ji na pře­klad jed­no­ho jis­té­ho ang­lic­ké­ho slo­víč­ka pomo­cí něko­li­ka růz­ných mír­něj­ších čes­kých slo­ví­ček. O filmu: Oficiální strán­ka fil­mu: Closer Režie: Mike Nichols Scénář: Patrick Marber...Read more »