Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Chuggington II - Veselé vláčky'
VeseleShov

Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou

Procvičit postřeh a zrak si mohou děti za pomo­ci kníž­ky Veselé scho­vá­vač­ky s kou­zel­nou bater­kou, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment. Knížka je plná super­hr­di­nů, i ti ovšem potře­bu­jí pomo­ci. Malí čte­ná­ři na to naštěs­tí...Read more »
VeseleTVORENI

Veselé celoroční tvoření pro každého

...zába­vy a inspi­ru­je vás k oso­bi­té tvůr­čí čin­nos­ti. Autor: Diblíček Jan Jazyk: čes­ký Počet stran: 128 Rok vydá­ní: 2020 Vazba: pev­ná ISBN: 978-80-271-2913-3 EAN: 9788027129133 Hodnocení: 100 % Foto: Vlastní foto & Grada.cz...Read more »
Vanoce

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013

Veselé Vánoce a šťast­ný nový rok Vám pře­je za celou redak­ci šéf­re­dak­tor FilmCZ.info...Read more »
zbrklik

Neplechy čerta Zbrklíka – veselé příběhy pro nejmenší

...čte­ní. Název: Neplechy čer­ta Zbrklíka Autorka: Sandra Dražilová Zlámalová Nakladatelství: Grada Publishing, a.s. Formát/stran: 166× 243, 88 stran Datum vydá­ní: 2. 4. 2020 ISBN: 978-80-271-2580-7 Hodnocení: 100 % Foto: Vlastní foto & Grada.cz...Read more »
0053811908 Medvidek dilna t

Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky

„Medvídek a jeho kama­rád ježek mají vel­ký sen – posta­vit sen­zač­ní moto­ká­ru, aby moh­li závo­dit o pohár plný medu. Ale jak by ta moto­ká­ra měla vlast­ně vypa­dat?“ Tak začí­ná pří­běh o med­víd­ko­vi a jež­ko­vi,...Read more »
PF2018Small

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 2019

Read more »
tatiks1

TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka

TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka Máte-li rádi vese­lé bás­nič­ky, a nejen o Praze, zkus­te si spo­lu se svý­mi dět­mi zaver­šo­vat u nád­her­né kni­hy „Tati, kup mi slo­na“ od Jiřího žáč­ka, jež...Read more »
PF2016 kritiky cz

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016

pře­je šéf­re­dak­tor Jiří Borový....Read more »

Veselé Vánoce

Redakční tým Filmy4you.Info Vám pře­je mno­ho krás­ných zážit­ků o Vánočních svát­cích a vše nej do roku NHL2006....Read more »
Fousky

Objevuj s námi! Fousky a ocásky

Také vám při­jde nad­lid­ský úkol nau­čit svo­je dvou­le­té dítě bar­vy, pro­ti­kla­dy, zvu­ky zví­řat a roz­díl mezi pru­hy a pun­tí­ky? Mohla by vám k tomu pomo­ci vese­lá kníž­ka Fousky a ocás­ky. Je děla­ná tak ako­rát...Read more »

Film Život podle Václava Havla ukáže poprvé celý Havlův pozoruhodný život

...Havla a za pod­po­ry fran­couz­ské­ho Centre nati­o­nal du ciné­ma a Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie ČR. Andrea Sedláčková stu­do­va­la sce­náris­ti­ku na praž­ské FAMU a režii a střih na FEMIS v Paříži. Žije stří­da­vě v Paříži a v Praze. Ve Francii...Read more »
2582bd5135d1e844b04c4abf1d42ae07

Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar

O Češích se ví, že v těž­kých dobách čas­to boju­jí humo­rem, aby vůbec pře­ži­li. Proč by jinak Švejk mohl mít tako­vý úspěch? A prá­vě těž­ké obdo­bí mapu­je tato kníž­ka, zamě­ře­ná na obdo­bí...Read more »
PociejniAuto

Policejní auto - Tvarované leporelo pro nejmenší

...děku­jí… Zkrátka poli­cej­ní auto pomá­há a chrá­ní. Veselé obráz­ky vyprá­vě­jí dva pří­běhy – o poru­še auto­bu­su na ruš­né kři­žo­vat­ce a o pát­rá­ní po kra­vič­ce Daisy, kte­rá se ztra­ti­la z far­my za měs­tem. Není nic, co by...Read more »

Soudný den

...přimhouřil-li jsem obě dvě oči a sna­žil se nevní­mat co všech­no je špat­ně. Takže dora­zí do té nemoc­ni­ce a zjis­tí, že tam nejsou sami. Opravdu někdo pře­žil. Ale nejsou to žád­ní ang­lič­tí...Read more »

Soudný den -

Soudný den - Recenze 16.5.2008 recen­ze Přečteno: 89 krát Žánr: Akční / Drama / Sci-Fi / Thriller Režie: Neil Marshall Premiéra v ČR: 10.04.2008 Mám rád akč­ní fil­my, a mám rád kata­stro­fic­ké fil­my....Read more »
Tomas01

Učíme se s Tomášem - barvy

Které dítě by nezna­lo Mašinku Tomáše? České knihov­ny evi­du­jí pří­běhy o Mašince Tomášovi spo­lu s Mášou a med­vě­dem, Bořkem sta­vi­te­lem, pra­sát­kem Peppou a disneyov­ka­mi mezi nej­půj­čo­va­něj­ší­mi kni­ha­mi zahra­nič­ní pro­duk­ce v kate­go­rii čte­ná­řů mlad­ších dese­ti let. ...Read more »
la fille sur le pont 21

Dívka na mostě / La fille sur le pont

...někdy ješ­tě těž­ší. A pří­běh o tom, že štěs­tí není jen to, že vás netre­fí letí­cí nůž. —- Drama/Romantický Francie 1999 Režie: Patrice Leconte Hrají: Vanessa Paradis, Daniel Auteuil, Mireille Mossé, Pierre-François Martin-Laval...Read more »
120796 350 0 fit

Liška Šiška ve školce - ta nejlepší narozeninová oslava ve školce

...  Autor: Iva Gecková Ilustrace: Bára Buchalová Žánr: kni­ha pro děti Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha Počet stran: 64 Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem ISBN: 978-80-271-2079-6 Foto: Grada.cz...Read more »
nejlepsi film002

Nejlepší filmy první poloviny roku 2004

...mít tře­tí útr­žek Pána prs­te­nů. Po všech strán­kách pompéz­ní podí­va­ná, jejíž sto­páž zaú­to­či­la na zříd­kakdy nastří­ha­né čty­ři hodi­ny, při­nes­la více-méně to, co se oče­ká­va­lo. Hrdiny pro­ná­še­jí­cí sil­ně pate­tic­ké pro­slo­vy, napě­tím nasák­lý...Read more »
blackdot4

Větší než život

...roz­hod­li v Česku film uvést pod názvem Větší než život. Doufám, že do pre­mi­é­ry to něko­mu se zna­lost­mi lep­ší­mi než zalis­to­vat slov­ní­kem a pře­lo­žit 14 pís­men slovo-od-slova dojde a vzpo­me­ne si, že např. larger-than-life...Read more »
Ctyrlistek

Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek

Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dob­ro­druž­né pří­běhy této komik­so­vé čtve­ři­ce pro­vá­ze­jí už pade­sát let něko­lik gene­ra­cí dětí. Parta zví­ře­cích přá­tel v lid­ském svě­tě vyšla z tuž­ky výtvar­ní­ka Jaroslava Němečka a on i jeho žena...Read more »
kanky pro upevnění hlásek CSZ

Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z

...(2011) a Říkanky pro upev­ně­ní hlás­ky L (2012). Autor: Jitka Tučková Ilustrace: Patricie Koubská Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka Vydáno: 2013, Portál, Praha Počet stran: 56 Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná ISBN  978-80-262-0508-1...Read more »
arodějnice Bordelína

Čarodějnice Bordelína - pohádkový příběh o lesní čarodějnici

...Sandra Dražilová Zlámalová Ilustrace: Marie Koželuhová Žánr: kni­ha pro děti Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha Počet stran: 104 Vazba kni­hy: pev­ná ISBN: 978-80-271-2210-3 Sandra Dražilová Zlámalová je začí­na­jí­cí...Read more »
200608151629 1

Samaritánka

...O filmu: Samaria Scénář a režie: Kim Ki-duk Kamera: Sun Sang-Jae Střih: Kim Ki-duk Hudba: Song Je-Yin V hlav­ních rolích: Kwak Ji-minová, Seo Min-jung, Lee Eol Jižní Korea, 2004, 95 min...Read more »
200510031350 3

Sex, lži a video

Celovečerní debut reži­sé­ra Stevena Soderbergha je psy­cho­lo­gic­kou stu­d své­ráz­ných vzta­hů mla­dé čtve­ři­ce – kon­zer­va­tiv­ní Ann, pro­lha­né­ho Johna, pro­vo­ka­tiv­ní Cynthie a taju­pl­né­ho Grahama… Ann a John jsou již něko­lik let man­že­lé, avšak vztah...Read more »