Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Chuggington II - Veselé vláčky'
VeseleShov

Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou

Procvičit postřeh a zrak si mohou děti za pomo­ci kníž­ky Veselé scho­vá­vač­ky s kou­zel­nou bater­kou, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment. Knížka je plná super­hr­di­nů, i ti ovšem potře­bu­jí pomo­ci. Malí čte­ná­ři na to naštěs­tí...Read more »
Vanoce

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013

Veselé Vánoce a šťast­ný nový rok Vám pře­je za celou redak­ci šéf­re­dak­tor FilmCZ.info...Read more »
tatiks1

TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka

...hla­vi­nek, a o to snad­ně­ji pak vychá­zet z pusi­nek. Všechny bás­nič­ky jsou navíc boha­tě ilu­stro­va­né vese­lý­mi a barev­ný­mi obráz­ky od ilu­strá­tor­ky dět­ských knih Veroniky Balcarové, jejíž obráz­ky si oprav­du zami­lu­jí děti všech věko­vých kate­go­r....Read more »
PF2016 kritiky cz

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016

pře­je šéf­re­dak­tor Jiří Borový....Read more »
PF2018Small

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 2019

Read more »
0053811908 Medvidek dilna t

Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky

„Medvídek a jeho kama­rád ježek mají vel­ký sen – posta­vit sen­zač­ní moto­ká­ru, aby moh­li závo­dit o pohár plný medu. Ale jak by ta moto­ká­ra měla vlast­ně vypa­dat?“ Tak začí­ná pří­běh o med­víd­ko­vi a jež­ko­vi,...Read more »

Veselé Vánoce

Redakční tým Filmy4you.Info Vám pře­je mno­ho krás­ných zážit­ků o Vánočních svát­cích a vše nej do roku NHL2006....Read more »

Film Život podle Václava Havla ukáže poprvé celý Havlův pozoruhodný život

...Havla a za pod­po­ry fran­couz­ské­ho Centre nati­o­nal du ciné­ma a Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie ČR. Andrea Sedláčková stu­do­va­la sce­náris­ti­ku na praž­ské FAMU a režii a střih na FEMIS v Paříži. Žije stří­da­vě v Paříži a v Praze. Ve Francii...Read more »
PociejniAuto

Policejní auto - Tvarované leporelo pro nejmenší

...děku­jí… Zkrátka poli­cej­ní auto pomá­há a chrá­ní. Veselé obráz­ky vyprá­vě­jí dva pří­běhy – o poru­še auto­bu­su na ruš­né kři­žo­vat­ce a o pát­rá­ní po kra­vič­ce Daisy, kte­rá se ztra­ti­la z far­my za měs­tem. Není nic, co by...Read more »
Fousky

Objevuj s námi! Fousky a ocásky

Také vám při­jde nad­lid­ský úkol nau­čit svo­je dvou­le­té dítě bar­vy, pro­ti­kla­dy, zvu­ky zví­řat a roz­díl mezi pru­hy a pun­tí­ky? Mohla by vám k tomu pomo­ci vese­lá kníž­ka Fousky a ocás­ky. Je děla­ná tak ako­rát...Read more »
2582bd5135d1e844b04c4abf1d42ae07

Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar

...humo­ru, vtip­ných anekdot, paro­d a pře­tvo­ře­ných hesel. Již na prv­ní pohled zaujme atrak­tiv­ní obal s obráz­ky. Poslouží vám buď ke vzpo­mí­ná­ní či nao­pak pozná­ní, kte­ré bude jis­tě spo­je­né se zasmá­ním. Takže odpo­čiň­te si...Read more »
Tomas01

Učíme se s Tomášem - barvy

Které dítě by nezna­lo Mašinku Tomáše? České knihov­ny evi­du­jí pří­běhy o Mašince Tomášovi spo­lu s Mášou a med­vě­dem, Bořkem sta­vi­te­lem, pra­sát­kem Peppou a disneyov­ka­mi mezi nej­půj­čo­va­něj­ší­mi kni­ha­mi zahra­nič­ní pro­duk­ce v kate­go­rii čte­ná­řů mlad­ších dese­ti let. ...Read more »
la fille sur le pont 21

Dívka na mostě / La fille sur le pont

„Vypadáš jako někdo, kdo chce udě­lat vel­kou chy­bu.“ Mladá dív­ka Adèle trpí depre­sí a cho­dí na psy­cho­te­ra­pii. Ta neza­bí­rá a pro­to se Adèle roz­hod­ne sko­čit z jed­no­ho z paříž­ských mos­tů do Seiny. Tam se...Read more »

Cesta kolem světa za 80 dní - recenze

Báječná dob­ro­druž­ství, vese­lé pří­ho­dy a neu­vě­ři­tel­ná nebez­pe­čí čeka­jí na mezi­ná­rod­ní hvězd­né obsa­ze­ní… Již prv­ní věta z obsa­hu, kte­rý hlá­sá dis­tri­bu­tor, je k smí­chu. Báječná dob­ro­druž­ství? K tomu se dosta­nu poz­dě­ji, stej­ně tak jako k „vese­lým...Read more »
nejlepsi film002

Nejlepší filmy první poloviny roku 2004

...k tomu­to téma­tu posta­vil odliš­ným způ­so­bem. Zatímco Ztraceno v pře­kla­du Sofie Coppolové naskyt­lo kon­zu­men­tům poma­louč­kou stu­dii kri­ze pozd­ní­ho věku s vyni­ka­jí­cím Billem Murrayem v hlav­ní roli, Návrat do Cold Mountain vsa­dil na lát­ku jako...Read more »

Piráti z Karibiku - Prokletí Černé perly / Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl

Na palu­bu, na palu­bu vy sucho­zem­ské kry­sy… Piráti z Karibu jsou oním typem fil­mu, při  kte­rém si vzpo­me­ne­te na dobu, když jste si hrá­li na pirá­ty (i když, dnes se spíš hra­je...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Transformers – víc, než se zdá

...koleč­kách“ prchá tak doko­na­le, až by Edward Furlong puk­nul závis­tí. Už jen kvů­li němu se oprav­du těším na záři­jo­vou Disturbii, kte­rá jinak sama o sobě vypa­dá jako pra­chspros­tá vykra­dač­ka Okna do...Read more »

Kletba bratří Grimmů - recenze

Přiznám se hned a bez muče­ní. Nevím pořád­ně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám pově­do­mí o Monty Pythonech a o tom, že nato­čil Brazil, ale tím to u mě kon­čí. Asi jsem moc mla­dý, nebo...Read more »

Bloodrayne

...nezlep­šu­jí, ale sluš­né tri­ky, bojo­vé scé­ny a zají­ma­vé obsa­ze­ní klad­ně pře­kva­pí. Není to dob­rý film, ale pokoj na psy­chi­atrii si rezer­vo­vat nemu­sí­te. Uvidíme, jak si Boll pora­dí s fil­mem pod­le hry Dungeon...Read more »

Prokletí - Cursed

...paro­dii ve fun­gu­jí­cí celek, před­ved­li pře­de­vším v  sér tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček Vřískot, kte­rá čítá tři díly (1996, 1997, 2000). Craven si poté na chví­li odbě­hl k mystic­ké­mu thrille­ru nazva­ném Tajemný let (2005),...Read more »

Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.

V dneš­ní době je doce­la obtíž­né vypra­vit se do kina na kome­dii a navra­cet se domů s pat­řič­ně pro­ma­sí­ro­va­nou brá­ni­cí. Vlastně si už ani nepa­ma­tu­ji, kdy mě něja­ká taš­ka­ři­ce tak­to obslou­ži­la. Mé...Read more »

Vratné lahve - Snadné je žít...

Josef Tkaloun není běž­ným pět­a­še­de­sát­ní­kem. Živí se jako uči­tel, nezvlá­dá kri­zo­vé situ­a­ce se vzpur­ný­mi žáky a počí­ta­čům rozu­mí jako koza petr­že­li. Jeho dny se pozvol­na sčí­ta­jí a víc než kdy­ko­liv před­tím poci­ťu­je,...Read more »

Santa je úchyl - Denně vožralej, denně vožralej...

...sví­tá vždy až do posled­ní minu­ty. Co si bude­me poví­dat, Santa je úchyl není taš­ka­ři­cí pro kaž­dé­ho. Slušelo by se říci, že Bad Santa není ani kla­sic­kou čer­nou kome­d. Film...Read more »

Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.

...Bůh, a pokud nedo­sta­ne Oscara za nej­lep­ší režii ani na tře­tí pokus, bude to straš­ně nespra­ved­li­vé a pře­sta­nu aka­de­mii uzná­vat. Pár slov závě­rem Recenzovat Návrat krá­le, to je jako, kdy­bych vám vysvět­lo­val,...Read more »

Holky to chtěj taky 2 – stále blíže dospělosti

...kla­sic­ké „dospě­lé“ roman­tic­ké kome­dii. Jediné spo­je­ní se stu­dent­skou kome­d spo­leh­li­vě zajiš­ťu­je už jen smo­lař­ka Inken, kte­rá se někte­rý­mi svý­mi kous­ky sil­ně při­bli­žu­je pří­znač­né vti­po­vé blon­dýně. O vese­lé oka­mži­ky tedy nepři­jde­te,...Read more »

Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly

Já osob­ně pirát­ské a námoř­ní fil­my vše­o­bec­ně moc rád nemám. Ale na ten­to sní­mek jsem se těšil a dou­fal jsem, že nebu­du zkla­mán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl.Piráti z Karibiku: Prokletí čer­né...Read more »