Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Chlupatá rota'
nigR6r0Ds

Medojed zjistil že má úspěšnější kanál než Martin Rota? Je to možný?

Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

...ang­lic­ky, chor­vat­sky, rumun­sky, slo­vin­sky, maďar­sky, bul­har­sky, řec­ky Délka : 88 min.   Rychlá rota  1. série - disk 2 (Chip N“ Dale Rescue Rangers: Volume 1  - Disc 2) Datum...Read more »
RePlay

RE-PLAY - Každou sobotu v 10.45 na Prima COOL!

...Rota se skvě­lým pře­hle­dem v her­ní scé­ně, od něhož oče­ká­vá­me, že do pořa­du při­ne­se svůj oso­bi­tý nad­hled. Novinkami ze svě­ta her a e-sportu pak trio mode­rá­to­rů dopl­ní Gabriela Wróbel. Novými mode­rá­to­ry ale...Read more »
IMG 20180818 085206

Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny

Spavé pohád­ky. Pohádky, kte­ré vám při­vo­dí tak hlu­bo­ký spá­nek, že je to až k neu­vě­ře­ní. Něco na té rela­xa­ci a medi­ta­ci je. A když si k tomu při­dá­te ješ­tě ten mateř­sky heb­ký hlas Nadi...Read more »
max

Tajný život mazlíčků - MAX

Q. Jak jste se s Katie sezná­mi­li? A. Byla to jed­na z těch šťast­ných náhod. Ona potře­bo­va­la spo­lubyd­lí­cí­ho, já jsem potře­bo­val spo­lubyd­lí­cí­ho, tak jsme to dali dohro­ma­dy. Bylo to pros­té. A od té...Read more »
50

Padesát odstínů černé (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%

Parodie na Padesát odstí­nů šedi v režii tvůr­ce dvo­ji­ce fil­mů Pár nenor­mál­ních akti­vit (prv­ní­mu dílu jsem kdy­si dal 0%) je zalo­že­ná na tom, že oba hlav­ní hrdi­no­vé jsou čer­no­ši a mili­o­ná­ře Christiana...Read more »

Prokletí

Po dlou­hé době se něko­mu poved­lo nato­čit kva­lit­ní kome­di­ál­ní horor, kte­rý sto­jí za to vidět. Tentokrát ze svě­ta vlkodla­ků a jak už to u tee­nage horo­rů bývá, také z pro­stře­dí střed­ní ško­ly. Film...Read more »
klíčenka

Oživte své staré kousky klíčenkou!

Jistě víte, o čem mlu­ví­me. Chlupáči, jak jim my s obli­bou říká­me, jsou všu­de kolem nás. Začalo to klí­če­ma, kde se ten­to mód­ní dopl­něk začal obje­vo­vat. Nevíme, jak vy, ale nám ten­to...Read more »
Dub

Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV

...sedm­de­sá­ti­ny. Celovečerní doku­ment reži­sér­ky Olgy Sommerové zachy­cu­je osud Věry Čáslavské, kte­rý je záro­veň zrca­dlem čes­ko­slo­ven­ské his­to­rie a jedi­neč­ným feno­mé­nem v his­to­rii čes­ké­ho náro­da. https://www.kritiky.cz/profily/2016/vera-caslavska/ Sedmá rota za úplňku - ČT1 23.8.2018  22:40 Tassin...Read more »
la dolce vita 2

Sladký život / La dolce vita

...Federico Fellini Hudba: Nino Rota Hrají: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Lex Barker, Jacques Sernas, Nadia Gray, Ida Galli, Alain Cuny, Magali Noel, Walter Santesso, Annibale Ninchi...Read more »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

...rota? (Mais ou est donc pas­sée la 7eme com­pag­nie) Když bojo­vat, tak s plným žalud­kem a bez zby­teč­né­ho hrdin­ství. Francouzská váleč­ná kome­die (1973). Hrají: J. Lefebvre, P. Mondy, A. Maccione, R. Lamoureux, P. Tornade......Read more »

TV tipy na poslední týden v řijnu

...Rota... Režie B. Clark 28. 10. 2004 - Prima 14:30 Situace je váž­ná, niko­li však zou­fa­lá! (La Situation est gra­ve... mais pas dése­spé­rée) Francouzská kome­die (1976). Hrají J. Lefebvre, M. Pacomeová, M....Read more »
200505082202 korsika1

Korsický případ

...kte­ré si odne­se­te hlav­ně vzpo­mín­ky na idy­lic­kou Korsickou pří­ro­du. Vybavena nebla­hý­mi dojmy z potrh­lých fran­couz­ských kome­dií typu „Sedmá rota...“ nebo „Velký blon­dýn...“ moc se mi na Francii nechtě­lo. Korsický pří­pad však...Read more »