ijící buddha

Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze

...páte­ře, kte­rý by l být doži­vot­ně při­pou­ta­ný na inva­lid­ní vozík, pro­šel během něko­li­ka sí­ců úpl­nou psy­chic­kou i fyzic­kou pro­­nou. „Vnitřně se roz­ho­dl, že bude cho­dit. Nějakým zvlášt­ním způ­so­bem pros­tě věděl, že...Číst dál »
fb 1497088269pietrucha

Chcete se zbavit otoků nohou? Jděte do zahrady pro tuto rostlinu.

Otok nohou před­sta­vu­je pro­blém pro mno­ho lidí a nejen pro ty, kte­ří sedí celý den v kan­ce­lá­ři. Na ten­to stav mají vliv také: - zadr­žo­vá­ní vody v těle - nezdra­vá...Číst dál »
Merde

Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

...u nás. Ač s fran­couz­ským názvem najde­te kni­hu plnou suché­ho brit­ské­ho humo­ru, kte­rý ten­to­krát s­řu­je do řad Evropské unie a mimo jiné řeší stá­le aktu­ál­ní téma brexit. Nebo spí­še to, co mu před­chá­ze­lo....Číst dál »
StarTup

Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání

...řadu. Jde samo­zřej­ o vel­mi pří­nos­né svaz­ky a je jen dob­ře, že se k lidem dostá­va­jí. Na dru­hé stra­ně pokud hle­dá­te nao­pak něco mini­ma­lis­tic­ké­ho a vaší ambi­cí není impé­ri­um typu Virgin Group nebo Microsoftu,...Číst dál »
NewRedaktori

Chcete psát články na Kritiky.cz? Máte možnost!

Pro fanouš­ky fil­mů, seri­á­lů, knih, diva­del a dal­ších kul­tur­ních věcí a akcí nabí­zí­me mož­nost psát na našem webu Kritiky.cz. Co oče­ká­vá­me?  Pravidelné psa­ní člán­ků.  Znalost čes­ké­ho nebo slo­ven­ské­ho jazy­ka. Co...Číst dál »
594800

Mystický léčitel

...vám naznačují, že jste simulanti, jenomže vám je stále hůř? Obáváte se rakoviny a chcete vědět, jak jí předejít? Chcete zhubnout? Vypadat a cítit se mladší? Chcete být konečně zdraví?...Číst dál »
031

John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu

...obli­bu po celém svě­tě. Chcete se dozvě­dět, co před­chá­ze­lo tomu, než se Halt a Crowley sta­li hrdi­ny? Chcete zjis­tit, jak to všech­no zača­lo? Pěkně od úpl­né­ho začát­ku? Pak bys­te si ne­li nechat...Číst dál »
love autumn tree 759 thinkstockphotos 177812216

Jak poznat lásku? (Muže a ženy)

zají­ma­vou per­spek­ti­vou a mno­ha jedi­neč­ný­mi názo­ry. Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, li bys­te si vážit názor své­ho blíz­ké­ho a li bys­te se sta­rat o to, co si mys­lí. 4. Chcete být lepší člověk Zjistěte,...Číst dál »

PETR OUKROPEC, režisér a producent

...roz­hod­nu­tí vyply­nu­lo ze samot­ných okol­nos­tí vzni­ku fil­mu Modrý tygr. Velmi jsem tou­žil udě­lat film pro děti a hle­dal tvůr­ce, kte­ří by ten­to můj záměr napl­ni­li. Bohdan Sláma a Tereza Horváthová mi dali posled­ní...Číst dál »
miib

MIIB

...Je to více nevá­za­nou s­sí komic­kých scé­nek než l prv­ní díl a bylo vidět, že po září 2001 bylo z­něn konec. A tak MiB II jsou přes­ně ten druh fil­mu, kte­rý se bude...Číst dál »
Body

Nick Evans: Bodybuilding Anatomie

Když dnes vejde­te do jaké­ho­ko­liv fit­cen­t­ra, je to jako navští­vit Disneyland pro kul­tu­ris­ty. Objevíte neko­neč­né řady tré­nin­ko­vých stro­jů a záva­ží urče­ných pro kaž­dý sval ve vašem těle. Chcete-li doko­na­lou posta­vu, chce­te...Číst dál »

Mr. & Mrs. Smith - recenze

...ozvlášt­ni­la, váš sexu­ál­ní život je také na bodu mra­zu. Přes den cho­dí­te oba do prá­ce. Váš pro­těj­šek se o to nějak podrob­ně neza­jí­má, sta­čí mu ujiš­tě­ní, že pra­cu­je­te v jakési sta­veb­ní fir­...Číst dál »
122059

Manipulativní rétorika

Hodní už jsme byli, nyní je čas na špičkovou rétoriku – manipulativní, provokativní a zaručeně úspěšnou! Chcete umět skrytě ovlivňovat ostatní ve svůj prospěch? Chcete vystupovat sebejistě, i když nemáte...Číst dál »

Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA)

Chcete nato­čit prů­r­nou roman­tic­kou kome­dii? Stačí k tomu sval­na­tý hez­ký hlav­ní hrdi­na, sexy a pohled­ná hlav­ní hrdin­ka, pří­běh, ve kte­rém se dva zami­lu­jí, něco jim to zkom­pli­ku­je, ale stej­ně nako­nec skon­čí v náru­čí....Číst dál »
Solo

Solo: Star Wars Story - O filmu

...to své­ráz a půso­bí do jis­té míry tajem­ně. Pohledný, neu­vě­ři­tel­ně cha­risma­tic­ký a okouz­lu­jí­cí – to je v pří­pa­dě akč­ní­ho hrdi­ny ze svě­ta Star Wars neo­do­la­tel­ná kom­bi­na­ce.“             Je poměr­ně zají­ma­vé, že prá­vě sní­mek...Číst dál »
Vampyr banner

Vampyr - Recenze - 75%

...séra si samo­zřej­ vyrá­bí­te jako dok­tor sám. Děláte tak ve své pra­cov­ně, při­čemž ješ­tě máte tu mož­nost upravovat/vylepšovat svo­jí výstroj a roze­bí­rat nale­ze­né před­­ty. Z havě­ti, kte­rá totiž běhá po uli­cích Londýna sbí­rá­te...Číst dál »

Pěstujeme rostliny na balících slámy

Pokud chcete využít výhod, které balíky slámy při pěstování nejrůznějších rostlin poskytují, li byste se nejdříve intenzivně danou tematikou zabývat a provést i nějaké přípravy. Musíte si ujasnit, kolik místa...Číst dál »
106875

Pěstujeme rostliny na balících slámy

Pokud chcete využít výhod, které balíky slámy při pěstování nejrůznějších rostlin poskytují, li byste se nejdříve intenzivně danou tematikou zabývat a provést i nějaké přípravy. Musíte si ujasnit, kolik místa...Číst dál »

Mystický léčitel

...vám naznačují, že jste simulanti, jenomže vám je stále hůř? Obáváte se rakoviny a chcete vědět, jak jí předejít? Chcete zhubnout? Vypadat a cítit se mladší? Chcete být konečně zdraví?...Číst dál »
333742c863edec3554fed434d042f8ce

Brian Tracy - Trefa do černého (97%)

Podnadpis kni­hy „Jak dojít do cíle a nene­chat se roz­ho­dit“  znie v prvej chví­li ako ria­d­ne ide­a­lis­tic­ké oča­ká­va­nie. Nerozhodí nás azda v živo­te kade­čo? Obsahuje táto kni­ha neja­ké ťaž­ko v bež­nom živo­te...Číst dál »
n200904110043 GATTACA

Gattaca

hla­vy do hro­ma­dy, vybe­rou pohla­ví a nej­sym­pa­tič­těj­ší kom­bi­na­ci vlast­nos­tí budou­cí­ho dítě­te. Úsměv, dal­ší úsměv, „Tady, pro­sím, pode­piš­te!“, potře­se­ní rukou a večer ješ­tě stih­nou diva­dlo. Každou akci však násle­du­je reak­ce. Kvůli postup­né­mu nárůstu...Číst dál »
1 3

Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic

...bari­é­ry. Trestanci tak pře­bí­ra­jí vlá­du nad celou kolo­nií, král je tak nucen s nimi uzavřít doho­du o těž­bě rudy vý­nou za vše, o co požá­da­jí. A prá­vě v té chví­li při­chá­zí k bari­é­ře dal­ší tresta­nec, kte­rý...Číst dál »
pikantni astrologie duze

Pikantní astrologie

přátele a pobavit se na účet svých nepřátel? Chcete se o nich dozvědět něco, co vám astrologičtí lichotníci nikdy neřeknou? Chcete se podívat na rubovou stránku všech dvanácti znamení? Pak...Číst dál »
Ryise

Rise of the Tomb Raider

...proč se to tak sta­lo, co a jak si vyro­bit, pros­tě bude­te chtít pře­žít. Objevit může­te tře­ba rui­ny nebo byzant­skou loď, samo­zřej­ i spous­tu i dal­ší­ho, to se ale nech­te pře­kva­pit. Například za...Číst dál »
Spion

Špión - O PŘÍBĚHU A POSTAVÁCH

čís­lo. Bohatá absol­vent­ka Oxfordu, dce­ra nedáv­no zesnu­lé­ho obchod­ní­ka se zbra­ně­mi, dosta­la neob­vyk­lé dědic­tví: malou tak­tic­kou jader­nou zbraň. Dost dobrou na zni­če­ní s­ta – ale ne ze. Není tře­ba být hrubě...Číst dál »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

tuto zku­še­nost užil. „Vytvořit kra­ji­nu glo­bál­ní­ho thrille­ru pro bylo skvě­lou zába­vou,“ uza­ví­rá. „Ze vše­ho nej­víc jsme usi­lo­va­li o to, abychom naším fil­mo­vým pří­stu­pem posta­vi­li divá­ky do samot­né­ho cen­t­ra dění a li...Číst dál »