ijící buddha

Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze

...kte­rý by l být doži­vot­ně při­pou­ta­ný na inva­lid­ní vozík, pro­šel během něko­li­ka sí­ců úpl­nou psy­chic­kou i fyzic­kou pro­­nou. „Vnitřně se roz­ho­dl, že bude cho­dit. Nějakým zvlášt­ním způ­so­bem pros­tě věděl, že to...Číst dál »
NewRedaktori

Chcete psát články na Kritiky.cz? Máte možnost!

Pro fanouš­ky fil­mů, seri­á­lů, knih, diva­del a dal­ších kul­tur­ních věcí a akcí nabí­zí­me mož­nost psát na našem webu Kritiky.cz. Co oče­ká­vá­me?  Pravidelné psa­ní člán­ků.  Znalost čes­ké­ho nebo slo­ven­ské­ho jazy­ka. Co může­me spl­nit?...Číst dál »
Merde

Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

...u nás. Ač s fran­couz­ským názvem najde­te kni­hu plnou suché­ho brit­ské­ho humo­ru, kte­rý ten­to­krát s­řu­je do řad Evropské unie a mimo jiné řeší stá­le aktu­ál­ní téma brexit. Nebo spí­še to, co mu před­chá­ze­lo....Číst dál »
StarTup

Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání

...řadu. Jde samo­zřej­ o vel­mi pří­nos­né svaz­ky a je jen dob­ře, že se k lidem dostá­va­jí. Na dru­hé stra­ně pokud hle­dá­te nao­pak něco mini­ma­lis­tic­ké­ho a vaší ambi­cí není impé­ri­um typu Virgin Group nebo Microsoftu,...Číst dál »
zivi mrtvi 29 jak daleko zajdem 1

#2033: Živí mrtví 29: Jak daleko zajdem

...že je to kapitola špatná, i když je zbytečně natahovaná, hlavně na začátku, pořád to však má svou atmosféru, ale cítíte, že chcete něco jiného, chcete to, co se stalo...Číst dál »
Srstka

Zdeněk Srstka

...seri­á­lech, jako např. Četnické humo­res­ky, Sanitka nebo O zví­řa­tech a lidech. Známý byl také ze zábav­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Možná při­jde i kou­zel­ník z 80. let 20. sto­le­tí nebo v posled­ní době z tele­viz­ní­ho pořa­du o opuš­tě­ných zví­řa­tech Chcete mě? Jeho zřej­ nej­slav­něj­ší rolí však byla posta­va...Číst dál »
inline brusleni

Základy inline bruslení

Rádi bys­te se nau­či­li brus­lit, ale neví­te, jak na to. První věcí, kte­rou musí­te vyře­šit, je výběr těch správ­ných brus­lí. Nejdřív si ale musí­te ujas­nit, co na brus­lích chce­te dělat....Číst dál »
n200904110043 GATTACA

Gattaca

hla­vy do hro­ma­dy, vybe­rou pohla­ví a nej­sym­pa­tič­těj­ší kom­bi­na­ci vlast­nos­tí budou­cí­ho dítě­te. Úsv, dal­ší úsv, „Tady, pro­sím, pode­piš­te!“, potře­se­ní rukou a večer ješ­tě stih­nou diva­dlo. Každou akci však násle­du­je reak­ce. Kvůli postup­né­mu nárůstu...Číst dál »
333742c863edec3554fed434d042f8ce

Brian Tracy - Trefa do černého (97%)

Podnadpis kni­hy „Jak dojít do cíle a nene­chat se roz­ho­dit“  znie v prvej chví­li ako ria­d­ne ide­a­lis­tic­ké oča­ká­va­nie. Nerozhodí nás azda v živo­te kade­čo? Obsahuje táto kni­ha neja­ké ťaž­ko v bež­nom živo­te rea­li­zo­va­teľ­né postu­py,...Číst dál »
031

John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu

...obli­bu po celém svě­tě. Chcete se dozvě­dět, co před­chá­ze­lo tomu, než se Halt a Crowley sta­li hrdi­ny? Chcete zjis­tit, jak to všech­no zača­lo? Pěkně od úpl­né­ho začát­ku? Pak bys­te si ne­li nechat...Číst dál »
love autumn tree 759 thinkstockphotos 177812216

Jak poznat lásku? (Muže a ženy)

zají­ma­vou per­spek­ti­vou a mno­ha jedi­neč­ný­mi názo­ry. Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, li bys­te si vážit názor své­ho blíz­ké­ho a li bys­te se sta­rat o to, co si mys­lí. 4. Chcete být lepší člověk Zjistěte,...Číst dál »
Body

Nick Evans: Bodybuilding Anatomie

Když dnes vejde­te do jaké­ho­ko­liv fit­cen­t­ra, je to jako navští­vit Disneyland pro kul­tu­ris­ty. Objevíte neko­neč­né řady tré­nin­ko­vých stro­jů a záva­ží urče­ných pro kaž­dý sval ve vašem těle. Chcete-li doko­na­lou posta­vu, chce­te...Číst dál »

Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA)

Chcete nato­čit prů­r­nou roman­tic­kou kome­dii? Stačí k tomu sval­na­tý hez­ký hlav­ní hrdi­na, sexy a pohled­ná hlav­ní hrdin­ka, pří­běh, ve kte­rém se dva zami­lu­jí, něco jim to zkom­pli­ku­je, ale stej­ně nako­nec skon­čí v náru­čí....Číst dál »

Mr. & Mrs. Smith - recenze

...ozvlášt­ni­la, váš sexu­ál­ní život je také na bodu mra­zu. Přes den cho­dí­te oba do prá­ce. Váš pro­těj­šek se o to nějak podrob­ně neza­jí­má, sta­čí mu ujiš­tě­ní, že pra­cu­je­te v jakési sta­veb­ní fir­...Číst dál »
Ryise

Rise of the Tomb Raider

...proč se to tak sta­lo, co a jak si vyro­bit, pros­tě bude­te chtít pře­žít. Objevit může­te tře­ba rui­ny nebo byzant­skou loď, samo­zřej­ i spous­tu i dal­ší­ho, to se ale nech­te pře­kva­pit. Například za...Číst dál »
diktator3

JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE

Chcete-li poznat úska­lí, ale i výho­dy, kte­ré se pojí s tím­to neko­rekt­ním prů­vod­cem, ane­bo dokon­ce se i sami stát dik­tá­to­rem, a to doslo­va, je tahle pří­ruč­ka děla­ná a stvo­ře­ná prá­vě pro vás. Kniha „Jak se...Číst dál »
miib

MIIB

...Je to více nevá­za­nou s­sí komic­kých scé­nek než l prv­ní díl a bylo vidět, že po září 2001 bylo z­něn konec. A tak MiB II jsou přes­ně ten druh fil­mu, kte­rý se bude...Číst dál »

PETR OUKROPEC, režisér a producent

...roz­hod­nu­tí vyply­nu­lo ze samot­ných okol­nos­tí vzni­ku fil­mu Modrý tygr. Velmi jsem tou­žil udě­lat film pro děti a hle­dal tvůr­ce, kte­ří by ten­to můj zár napl­ni­li. Bohdan Sláma a Tereza Horváthová mi dali posled­ní...Číst dál »
Vampyr banner

Vampyr - Recenze - 75%

...séra si samo­zřej­ vyrá­bí­te jako dok­tor sám. Děláte tak ve své pra­cov­ně, při­čemž ješ­tě máte tu mož­nost upravovat/vylepšovat svo­jí výstroj a roze­bí­rat nale­ze­né před­­ty. Z havě­ti, kte­rá totiž běhá po uli­cích Londýna sbí­rá­te...Číst dál »
1 3

Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic

...bari­é­ry. Trestanci tak pře­bí­ra­jí vlá­du nad celou kolo­nií, král je tak nucen s nimi uzavřít doho­du o těž­bě rudy vý­nou za vše, o co požá­da­jí. A prá­vě v té chví­li při­chá­zí k bari­é­ře dal­ší tresta­nec, kte­rý...Číst dál »
IMG 20190701 112119

Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge

...pře­stat muse­la, ale… chcete-li pří­běh, kte­rý si chce­te šet­řit, tak je to ide­ál­ní adept. Moc moc si ho chce­te šet­řit, snad jen i pro tu ústři­co­vou, máslo­vou a moř­sky sych­ra­vou atmo­sfé­ru. Ale...Číst dál »
IMG 20190405 161009

Tip pro matky manažerky. I rodina je „firma“!

...sobě a lidem kolem sebe šan­ci vidět svět lépe a za­řit pozor­nost na úspěch. Naučíme se pře­jít z jed­né sku­pi­ny do dru­hé, samo­zřej­ pou­ze teh­dy, když bude­me oprav­du chtít. Naučíme se hle­dat kolem...Číst dál »
Solo

Solo: Star Wars Story - O filmu

...to své­ráz a půso­bí do jis­té míry tajem­ně. Pohledný, neu­vě­ři­tel­ně cha­risma­tic­ký a okouz­lu­jí­cí – to je v pří­pa­dě akč­ní­ho hrdi­ny ze svě­ta Star Wars neo­do­la­tel­ná kom­bi­na­ce.“             Je por­ně zají­ma­vé, že prá­vě sní­mek...Číst dál »
vlcsnap 2016 02 01 17h20m25s266

LEGO Marvel Avengers

...hrdi­nů, jak už to ve hrách s ná­tem lego bývá, ale hlav­ně si zahra­je­me s hlav­ní­mi posta­va­mi jako je legen­dár­ní Kapitán Amerika, Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye a Black Widow. Úkolem našich hvězd­ných...Číst dál »
Soustr

Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku

...sva­zek jmé­nem Zen a hoto­vo (ZTD). Než se dosta­nu k samot­né­mu Soustředění, je potře­ba se krát­ce zmí­nit i prá­vě o tom hoto­vém Zenu. Kniha zau­ja­la nato­lik, že jsem se během pár dnů vypra­vil...Číst dál »
GrimsbyPlakat

Grimsby - Obsah/O filmu

...repub­li­ce nebyl – a pro­ces­to­val s ní nej­růz­něj­ší loka­ce, jsme na kon­ci dru­hé­ho dne li odškrt­nu­té všech­ny potřeb­né exte­ri­é­ry na por­ně dlou­hém sezna­mu. Kapské s­to není vel­ké, ale může­te někam jet 10...Číst dál »