kralovska hra 1

#2031: Královská hra 1

...explicitní. Takový "Královská hra 1" není. To nic nemění na tom, že příběh zaujme. Teď si jen počkat, jak se to vyvine. Komiks "Královská hra 1" zakoupíte na stránkách obchodu Crew....Read more »
Sega

Sonic & SEGA All-Stars Racing

...Hra také nabí­zí něko­lik desí­tek misí, kte­ré musí­te postup­ně plnit a za spl­ně­ní, jste opět obmě­ňo­vá­ni. Samotná hra je per­fekt­ní a jed­no­du­chá na ovlá­dá­ní. Hra se ode­hrá­vá dle tra­ti v růz­ném pro­stře­dí, např. trať...Read more »

Paws and Claws – Fantastic Pets

...ten­to titul je vel­mi podob­ný s titu­lem kinecti­mals, s jedi­ným roz­dí­lem, že hra nabí­zí o mno­ho více zába­vy a zví­řá­tek. Hra je vel­mi zábav­ná zapo­tí se nejen Váš vybra­ný maz­lí­ček, ale i Vy. Na začát­ku...Read more »
750fd52993 105775096 o2

Kdo si v karanténě hraje, nezlobí...

...těžké době bylo přežití celé skupiny dost "na vlásku". Sólo hra je zde podle mě na stejné úrovni jako hra s protihráčem (protihráči, hra je i pro 3 lidi). Titulek,...Read more »
HraNaHrane

Hra na hraně | Runner Runner [50%]

...výpl­ňov­ky, kte­ré mís­to rigi­na­li­ty či nad­še­ní nabí­ze­jí pře­de­vším sáz­ku na jis­to­tu. Hra na hra­ně, ve kte­ré se sešel Ben Affleck a Justin Timberlake, měla být nečím víc než jen dal­ším zástup­cem této kate­go­rie. Opak...Read more »
df 03208 r

Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60%

...netušící oběti a jestli se to na konci filmu dozvíte. V tomhle je snímek Úniková hra velice předvídatelný a ani se příliš nepokouší hrát na diváka nějakou dvojitou hru, případně...Read more »
kralovska hra 2 1

#2075: Královská hra 2

...Na koho poslední padne, ten zemře. A pokud nebudou hrát všichni, zemřou všichni. Nobuaki Kanazawa přichází s docela dobrými hrami, které studenti musí podstoupit. Mám tenhle princip smrtících her z...Read more »
psv

PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba!

...měnit objem vašich svě­řen­ců. Doufejme, že Sony brzy pro­zra­dí něco bliž­ší­ho, pro­to­že tato logic­ká hra má roz­hod­ně něco do sebe a má vel­kou šan­ci být jed­nou z nej­lep­ších pro PSV. Hra bude...Read more »
yv ziEln17U

Ta hra je takovej TRASH!! Proč je Jedi Fallen Order špatná hra?

Read more »
ekopolis 9

Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %

Ekopolis je spo­le­čen­ská des­ko­vá hra, kon­ci­po­va­ná pře­váž­ně pro základ­ní ško­ly. To však nezna­me­ná, že by si ji člo­věk nemohl poří­dit i domů. Ovšem je to tro­chu slo­ži­těj­ší hra, než je obvyk­lé....Read more »
Tennis World Tour Recenze

Tennis World Tour - Recenze - 30%

...jak jsem nazna­čil půjde o to, dostat vaše­ho hrá­če (nebo hráč­ku) na prv­ní mís­to žeb­říč­ku. Pak se zde nachá­zí mód tré­nin­ku, kte­rý suplu­je tuto­rial. Dále je mož­nost zahrát si exhi­bi­ci (jak...Read more »
vlcsnap 2016 05 04 19h34m16s909

Quantum Break

Hru Quantum Break již něko­li­krát Microsoft pro­pa­go­val jako úžas­ně zpra­co­va­nou hru, opak je však prav­dou. Quantum Break si zahra­je­te z pohle­du tře­tí oso­by hlav­ní­ho hrdi­ny Jacka Joyce. Hra se vel­mi podo­bá...Read more »
AubreyPlazaandGabrielBatemanstarinOrionPictures27CHILD27SPLAY5B15D

Dětská hra (Child´s Play) – Recenze – 40%

Americký film Dětská hra je předělávkou stejnojmenného snímku z roku 1988, jenž dal svým úspěchem vzniknout sedmidílné hororově-komediální filmové sérii o vraždící panence jménem Chucky, jejíž poslední kapitola s názvem Chuckyho kult...Read more »
areaz 8211 dal slovensk hodn zaj mav hra mVJ9zFUmB08

AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra.

Nová hra je na Steamu. Sice ješ­tě stá­le v před­běž­ném pří­stu­pu, ale je to čes­ko­slo­ven­ská. Slovenští tvůr­ci se roz­hod­li udě­lat hru o pře­ži­tí. Je to oprav­du těž­ká hra, pro­za­tím jsem dva­krát hru...Read more »
HraSoutez

Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny.

...Celkový počet sou­tě­ží­cích 36. Otázky Kdo je auto­rem kniž­ní série Hra o Trůny? Kolik knih obsa­hu­je kniž­ní série Hra o Trůny? Kolik dílů má pre­mi­é­ro­va sezó­na seri­á­lu Hry o trů­ny? Jak vel­kou nabíd­ku (počet...Read more »
Hra

Hra o trůny aneb Poker neustále se zvyšujících sázek

...snad tře­tí řada a na soci­ál­ních sítích stá­le kolo­va­ly paro­dic­ké obráz­ky na Eddarda Starka a Tyrionovy hláš­ky, mě Hra o Trůny napros­to míje­la. Podíval jsem se na prv­ní díl, pře­če­tl prv­ní kapi­to­lu a v té...Read more »
HraSoutez

Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny.

S našim part­ne­rem posters.cz, nej­vět­ším pro­dej­cem pla­ká­tů v ČR, vyhla­šu­je­me novou sou­těž o 3 pla­ká­ty seri­á­lu Hra o trů­ny. Partner sou­tě­že: Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu....Read more »
Ryise

Rise of the Tomb Raider

...může­te navo­lit misi, jak bude hrá­na, a jaké budou dány pod­mín­ky, napří­klad jest­li se hra bude ode­hrá­vat ve dne nebo v noci, či za deš­tě nebo slu­níč­ka akde, ale také hlav­ní je, jaké...Read more »
ssss

The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 - epizoda 5)

...čekat více od titu­lu, kte­rý je myš­le­ný spí­še jako ARCADE hra. Jednotlivé epi­zo­dy dohra­je­te vždy cca po 6-7 hodi­nách hra­ní, tedy spí­še kou­ká­ní a sem tam stisk­ne­te něja­ký ten čud­lík na ovla­da­či,...Read more »
Rango

Rango

...zabe­re­te do hra­ní, tak Vám to ani nepři­jde. Zvuky při hra­ní, jsou vel­mi pove­de­né a jen tak Vás hra neu­nu­dí, pove­de­ný je také zvuk k nabi­tí zbra­ně, vždy dosta­ne­te upo­zor­ně­ní, že Vaše zbraň...Read more »
HraOTruny10 023

Hra o trůny - Vichry zimy

...a její sku­pi­na odplou­vá do Západozemí s jejich spo­leč­ný­mi sila­mi v podo­bě masiv­ní flo­ti­ly a s její­mi dra­ky letí­cích nad nimi. Detaily o článku Vichry zimy (Hra o trůny) Jméno člán­ku: Vichry zimy (Hra o trů­ny) Autor: Přispěvatelé...Read more »
DSC02802 150x150

RIO

Vlastní hod­no­ce­ní: 40% Výrobce: HTQ Žánr: dět­ská par­ty hra Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-4 Lokalizace: ang­lič­ti­na Datum vydá­ní: 8.4.2011 Doporučený věk: od 7let Hra Rio mne veli­ce zkla­ma­la a úvo­dem napí­ši, že...Read more »

Hra s nevěrou

...zno­vu a začne Charlese vydí­rat. Ten nechce způ­so­bit rodin­né pro­blémy ani Lucindě ani sobě a začne násil­ní­ko­vi jmé­nem La Roche pla­tit…. Začíná ani ne tak hra s nevě­rou jako spíš hra o život, ve...Read more »
DSC07174 150x150

Rayman Raving Rabbids

Vlastní hod­no­ce­ní: 100% Datum vydá­ní: 24.04.2007 Výrobce: Ubisoft Montpellier Žánr: par­ty hra Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4 Lokalizace: ang­lič­ti­na Doporučený věk: 7+ Dovolím si recen­zo­vat tuto sko­ro zapo­me­nu­tou hru, kte­rá je...Read more »
vlcsnap 2016 07 19 15h22m07s452

Tumblestone

...hra nena­bíd­ne a hlav­ně musím pozved­nout mož­nost zapo­tit moz­ky až se čtyř­mi kama­rá­dy na jed­né kon­zo­ly. Tumblestone si může­te zahrát i onli­ne, ale né vždy jsou k dis­po­zi­ci hrá­či, kte­ří by s Vámi hrá­li,...Read more »
Worms

Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci

...a kupo­di­vu po něja­ké době neo­mr­zí. Hra nabí­zí spous­tu map ke hra­ní a bonu­so­vé zbra­ně, kte­ré jsou někdy vtip­ně nakres­le­né. Hra Worms 3D je pros­tě jedi­neč­ná a za cenu 139,-Kč si ji může dovo­lit...Read more »