PrimaCool

Deset let s Prima COOL

běží na Prima COOL ve večer­ních hodi­nách jeden z nej­star­ších pri­mác­kých pořa­dů, Autosalon, kte­rý se vyzna­ču­je své­ráz­ným humo­rem redak­to­rů. V roce 2018 Prima COOL při­šla s neotře­lým for­má­tem stri­pů COOLfeed, kte­ré 5krát až...Read more »
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

FEST,“ říká mar­ke­tingo­vý ředi­tel sku­pi­ny Prima Aleš Pýcha. Na even­tu COOL Night Party si návštěv­ní­ci uži­jí set hned pěti DJanes a COOL koman­do. Nově vznik­lé COOL kem­py divá­kům umož­ní vyzkou­šet a osvo­jit...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Transformers – víc, než se zdá

...Cool, cool, cool! Je to pros­tě bez­va pocit mít svo­je prv­ní auto. Ale co když najed­nou zjis­tí­te, že je to ve sku­teč­nos­ti jen obrov­ský robot z vesmí­ru? Záruční lhů­ta už vypr­še­la...Read more »
Forza

Forza Motorsport 6

Hodnocení: 100% Žánr: závod­ní Multiplayer: Multiplayer, split-screen Jazyk: ang­lic­ky Datum vydá­ní: 18. 9. 2015 Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla vel­mi oře­za­ná, čímž si tvůr­ci udě­la­li u hrá­čů vel­ké mínus, a tak kaž­dý z nás hrá­čů...Read more »

Resident Evil: Zánik - Že by odrazové prkýnko pro další trilogii?

...na ni nepři­jdou. A když už se o to poku­sí, tak je hlav­ní hrdin­ka nále­ži­tě zpra­cu­je. Kopancem, kuchan­cem, prů­stře­lem… Ono je to vlast­ně jed­no. Vždyť Alice je cool. A kdo je cool, tomu...Read more »
forza motorsport 7 demo

Forza Motorsport 7 Demo

Od vče­rejš­ka si může­te stáh­nout do Vašich Xbox One Forza Motorsport 7 Demo. Podívejte se na to, jak vypa­dá nej­no­věj­ší ver­ze auto simu­lá­to­ru. https://youtu.be/_eTer5cHi6g...Read more »
Pocatek

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

...a je dnes pova­žo­ván za žánro­vou kla­si­ku deva­de­sá­tých let 20. sto­le­tí. 14.9 Amazing Spider-Man - Prima Cool 14.9.2018  20:15 Prima Cool 15.9.2018  15:10 The Amazing Spider-Man je pří­bě­hem Petera Parkera (Garfield), mezi...Read more »
RePlay

RE-PLAY - Každou sobotu v 10.45 na Prima COOL!

...pře­zdív­ku, ten se s COOL jmé­nem naro­dil Hráč, cospla­yer, vědá­tor, bavič, a pře­de­vším dlou­ho­le­tý hráč, což bys­te z jeho výko­nů při hra­ní mož­ná ani nepo­zna­li. Rozsah jeho her­ních zna­los­tí je zastí­něn snad jen jeho...Read more »
forza motorsport 5 racing game of the year edition

Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition

Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 01/09 - 30/09 https://youtu.be/ZFmoF8esCMc...Read more »
deniknazhip e1531041757464

Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si „Můj deník na ZIP“

Tajný deník či diář by zce­la urči­tě měla vlast­nit kaž­dá dospí­va­jí­cí dív­ka, aby si tak moh­la zapi­so­vat svo­je přá­ní, myš­len­ky, sny, a hlav­ně si pro­střed­nic­tvím něho udě­la­la ve svých věcech  a dív­čích zále­ži­tos­tech pořá­dek a pev­ný...Read more »
PrimaCool

Prima Cool - program na září

  Datum čas Film Hrají 01.09.2019 15:55 Nepřemožitelný Samson James T., Rathnone J., Zane B., McDONALD B., SABLOFF G. 01.09.2019 20:00 Mission: Impossible Cruise T., Voight J., Reno J.,...Read more »
Z19ylUprLf4

Syn temnoty / Brightburn | Recenze | Zlý Superman je cool?

Read more »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

4.4.2019 22:25 Přímý kon­takt Lundgren D., Paré M., Mayová G., LERNER D. 5.4.2019 20:15 xXx COHEN R., Diesel V., Argentová A., Jackson S. L. 5.4.2019 22:15 Grizzly: Pomsta šel­my...Read more »
Orch

Ochránci | Guardians [30%]

...špat­nos­tí. Tvůrci se sna­ži­li oprav­du hod­ně, přes­to tím, že se posta­vy budou tvá­řit rádo­by cool, pře­dá­vat rádo­by cool hláš­ky a bude do toho hrát rádo­by cool hud­ba, dob­rý film nevznik­ne. Jako...Read more »
The Hurricane Heist 2018 action films 41268766 500 334

V oku hurikánu | The Hurricane Heist

...chce zkrátka být strašně cool a akční, nicméně na to jednoduše nemá. Stupidní dialogy které by přirozenost pohledaly jen těžko a suché hlášky které snad hůře mířené být ani nemohou...Read more »
CabinintheWoods

The Cabin in the Woods – 45 %

...jim začnou dít straš­li­vé věci. Jsou to typič­tí mla­dí Američané, kte­ří si uží­va­jí nezá­vaz­né­ho živo­ta, sexu a mari­hu­a­ny (obzvláš­tě Marty je věč­ně zhu­le­nej). Ve fil­mu jsou samo­zřej­mě všich­ni hez­cí a cool, ale...Read more »
Tenkrat

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

...začát­ku do kon­ce. Audrey Hepburnové v roz­to­mi­lém kožíš­ku a šper­cích za něko­lik desí­tek tisíc dola­rů jde totiž per­ma­nent­ně o ž 30.8. Černý jestřáb sestřelen - Prima Cool 30.8.2018  22:20 Část elit­ní jed­not­ky armá­dy...Read more »
bratrstvo krve hustej narez 1

#1929: Bratrstvo krve: Hustej nářez - 35 %

...místo vlkodlaků roboti s mimozemským řidičem, ale fajn, říkal jsem si, že tohle bude přece jen jiné a bude to děsně cool a děsně akční. A pak přišly strany 30...Read more »

Novinky na DVD a VHS v Dubnu

Mnoho zají­ma­vých fil­mů a doku­men­tů bude mít pre­mi­é­ru na VHS a DVD v dub­nuS.W.A.T. /S.W.A.T/ akč­ní kome­die Režie: Clark Johnson Hrají: Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J Dva zku­še­ní...Read more »

Premiéry v únoru

...Jenže na roky strá­ve­né bok po boku nelze jen tak zapo­me­nout. 12. 02. 04 Třináctka - Sugestivní pří­běh dvou dospí­va­jí­cích dívek. Puberťačka Tracy sní o tom jak být COOL. A má pro tuto svou před­sta­vu...Read more »
PobrezHlidka

Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE

...byla nad­še­ná, že se zno­vu setká­vá s Johnsonem, svým kole­gou z fil­mu San Andreas. „Je hroz­ně cool mít tu mož­nost říct, že jsem byla s Rockem už ve dvou fil­mech,“ říká Daddario. „Dwayne...Read more »

Rafťáci

Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat neza­u­ja­tě recen­ze? tenhle film má dvě sku­pi­ny divá­ků, jed­ni, kte­ří budou film opě­vo­vat a  vyná­šet ho jako jed­nu z  nej­lep­ších čes­kých cool tee­nager­ských...Read more »
RR01

Rychle a zběsile 7 - 60 %

...ten­to­krát vsá­zí na cool posta­vy, víc než na cool auta. V šes­tém dílu se par­tič­ka hrdi­nů vypo­řá­da­la s mezi­ná­rod­ním tero­ris­tou Shawem. Úplný začá­tek sed­mič­ky nám před­sta­vu­je nové­ho padou­cha, s moti­va­cí odka­zu­jí­cí k minu­los­ti...Read more »
RR03 2

Rychle a zběsile: Tokijská jízda - 65%

...během ní čelí, zoce­lu­jí jeho pocit zod­po­věd­nos­ti a urču­jí vzta­hy s otcov­ský­mi posta­va­mi. Tokijská jíz­da je tak kro­mě fil­mu o smy­cích v cool autech hlav­ně fil­mem o dospí­vá­ní a zou­fa­lém hle­dá­ní otcov­ských vzo­rů. Příjemnou změ­nou je...Read more »
sejmy

Sejmi prezidenta | Big Game [35%]

...co totiž Sejmi pre­zi­den­ta ve své pod­sta­tě je, je sní­mek, kte­rý se tak moc sna­ží být nad věcí, cool a při­tom ješ­tě hustě­dé­mon­sky kru­to­přís­ný, že zapo­mí­ná na to, co podob­né oddycho­vé...Read more »
PrazdninovyDenik

Můj prázdninový deník

...v dení­ku najde­te jak cool obráz­ky, tak stej­ně cool slov­ník. Deník je urče­ný pro nác­ti­le­té sleč­ny, ale mys­lím, že bavit bude už deví­ti­le­té ško­lač­ky. U šest­nác­ti­le­tých už s ním ale asi nepo­cho­dí­te. Určený...Read more »