Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Bylo, nebylo'
IMG_1200

2Bobule

2Bobule jsou dějo­vě vol­ným pokra­čo­vá­ním úspěš­né fil­mo­vé kome­die Bobule. Vrací se v něm všech­ny sta­ré zná­mé posta­vy plus spous­ta nových tvá­ří. Jirka (Lukáš Langmajer) se v novém pří­bě­hu zaple­te s mla­dou krás­nou dív­kou,...Read more »
KUB 032 orizn 800x445

Kouzelné pověsti našich krajů - jak to kdysi bylo a nebylo - co stalo se a nestalo

Středočeský kraj - Permoníci v Koněpruských jes­ky­ních jsou ale pěk­ně vyku­tá­le­ní - pří­běh pasáč­ka Matěje. Ten cho­dí­val pást svo­je ovce na nej­vyš­ší vrch toho­to kra­je - Zlatý kůň. Jeden den...Read more »
AmerickaKrasa

Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo

Americká krá­sa je ame­ric­ký a krás­ný film. Jeden z těch fil­mů, na kte­rý se může­te kou­kat dva­krát, tři­krát a bude se vám líbit pořád stej­ně. Už na začát­ku vám totiž řek­nou, jak to...Read more »
vkdrQQSThmc

Sledování filmů NIKDY nebylo tak cool | Projektor BENQ W2700

Read more »
hMK6 D d8QA

Tohle tady ještě nebylo! Nejlepší komiksovka? | Reakce na Joker finalní trailer | Terminátor: DF

Read more »
hp_bg

Bobule

Herecké obsa­ze­ní: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský Miroslav Táborský Děda Kozderka Tomáš Matonoha Lucie Benešová KájaMarkétka EXPLIKACE Honza je...Read more »

Good bye, Lenin

...neměl jsem z toho ješ­tě rozum. Skvělé bylo, že jsem mohl pra­co­vat s toli­ka her­ci z  Východu, pro­to­že mi byli schop­ni odpo­ví­dat na moje neko­neč­né dota­zy, jaké to teh­dy bylo, a tak. Ale...Read more »

Země zítřka - Obsah/O filmu

...že obsah téhle kra­bi­ce je vodít­kem k odha­le­ní tajem­ství, kte­rá nikdo nezná,“ vzpo­mí­ná. „Ale pokud tomu tak bylo, o jaká tajem­ství by se jed­na­lo? A tou nej­lo­gič­těj­ší odpo­vě­dí pro mne bylo, že kde­si...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...klišé, bylo obsa­ze­ní do této role spl­ně­ným snem. „Mojí prv­ní reak­cí bylo, že je to jed­na z těch nej­ú­žas­něj­ších věcí, kte­ré se mi kdy při­ho­di­ly,“ říká. „Všichni vždyc­ky pro­hla­šu­jí, že byli...Read more »
word image

Vlastníci

...a sta­no­va­mi. Alespoň tomu všech­no nasvěd­ču­je. Co se Vás fas­ci­no­va­lo na scé­ná­ři fil­mu Vlastníci, že jste se roli kývl? Nebylo o čem se roz­ho­do­vat, prá­ci Jiřího Havelky sle­du­ji dlou­ho­do­bě a vždyc­ky jsem si...Read more »

Umučení Krista

Passion je film o posled­ních dva­nác­ti hodi­nách živo­ta Ježíše z Nazareta. Film začí­ná v zahra­dě Getsemanské, kam se Ježíš ode­šel mod­lit po Poslední veče­ři. Ježíš odo­lá­vá Satanovým svo­dům. Následkem zra­dy Jidáše Iškariotského je Ježíš...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

SYNOPSE Rodilý Newyorčan Frank zís­ká díky svým šlech­tic­kým před­kům dáv­né rodo­vé síd­lo - zámek Kostka. Potomek emi­gran­tů se tak po více než čty­ři­ce­ti letech chys­tá s dce­rou Marií a tem­pe­ra­ment­ní ženou Vivien na...Read more »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

...zazní­va­lo, že by to ješ­tě měla zkrá­tit, hlav­ně ukáz­ky z fil­mů, ve kte­rých Voskovec hrál v Americe. Nebylo toho tře­ba. Mám FAMU jako Rudinská. Ona stu­do­va­la fot­ku, já teo­rii umě­ní. Lubuše Rudinská...Read more »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

...včet­ně ani­ma­ce postav, per­for­man­ce cap­tu­re, roz­ší­ře­ní deko­ra­cí, digi­tál­ních pro­stře­dí a simu­la­cí efek­tů. Jediným zadá­ním od Guye Ritchieho bylo, aby vše půso­bi­lo tak rea­lis­tic­ky, jak to jen bude mož­né. „Guy od samé­ho...Read more »
MujOt2

MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT’S MY BOY)

...v ruce a cho­vat se jako hul­vát, kdy­by všem neby­lo jas­né, jací nóbl lidé v něm žijí. Naším před­po­kla­dem bylo, že to, že z jeho cho­vá­ní budou napros­to nepří­čet­ní, je jed­ním z důvo­dů, proč je...Read more »
word image

Amnestie

Akční vzta­ho­vý thriller Amnestie, kte­rý se z čás­ti natá­čel pří­mo v auten­tic­kém pro­stře­dí Leopoldova, ve věz­ni­ci v Mladé Boleslavi, v Národním diva­dle v Praze i v bytě Václava Havla, při­ne­se na plát­na nej­vět­ší vzpou­ru ve vězeň­ské his­to­rii...Read more »
39951386

Psí záchranářky - Báječný pes - kniha

Taylor šla ke své skříň­ce, už totiž skon­či­lo vyu­čo­vá­ní a Taylor si ješ­tě stá­le zvy­ka­la na novou ško­lu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodi­nou do jiné­ho měs­ta a neby­lo to jed­no­du­ché....Read more »
word image 8

Věčně tvá nevěrná

Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou man­že­lé už snad celou věč­nost. Miluška učí aero­bik a své­ho man­že­la i dospí­va­jí­cí dce­ru neú­nav­ně zahr­nu­je péčí. Josef svou ženu milu­je, ale má sla­bost i pro...Read more »
PowerBwolf

Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018

Letošní kon­cert­ní sezó­na je v plném prou­du. Před-předevčírem jsem vyra­zil na kon­cert vel­mi zají­ma­vé kom­bi­na­ce, a sice dánsko-švédských Amaranthe před­sko­ka­nů v čele s moji pla­to­nic­kou lás­kou Elize Ryd, po kte­rých násle­do­va­li německo-rumunští Powerwolf. Kombinace vskut­ku...Read more »

Pixely - Obsah/O filmu

...tom bylo, že jsme měli šan­ci tuhle hru doo­prav­dy vytvo­řit, tak­že si ji může­te zahrát na svém tele­fo­nu.“ Poté, co byly v pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Happy Madison polo­že­ny zákla­dy celé­ho fil­mu, bylo...Read more »
Karas

Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM

Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie? Přání k mání je vykro­če­ní smě­rem k fil­mům naše­ho dět­ství. Je to vánoč­ní rodin­ná kome­die s magic­ký­mi prv­ky. Také je to dob­ro­druž­ný pří­běh plný kou­zel....Read more »
Mauery

Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky

O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvě­dě­la ješ­tě před jeho výro­bou. Jak vlast­ně k vaší spo­lu­prá­ci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit ten­to film, jsem...Read more »
LPP4

„Lustr pro papeže“ je velmi drsnou zpovědí z českého lágru

Lustr pro pape­že je pří­běh napsa­ný na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí z nedáv­né minu­los­ti a dnes i tak tro­chu zapo­me­nu­té nej­tvrd­ší věz­ni­ce komu­nis­tic­ké­ho reži­mu „Minkovice“, kde se v tichos­ti a bez povšim­nu­tí ode­hrá­va­ly ty nej­vět­ší a nej­těž­ší...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...bylo ohrom­ně zábav­né. Skvěle jsem si to uží­val.“ „Udělalo na mě obrov­ský dojem to, jak kul­tur­ně půso­bi­vé to bylo,“ dodá­vá Mark Ruffalo. „Sledoval jsem film se svým synem a pár zná­mý­mi...Read more »
1498471196092

Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci?

Flynn a Paddy, dva­nác­ti­le­tý a dese­ti­le­tý - brat­ři - momen­tál­ně lovi­li pro svou rodi­nu veče­ři. Flynn dlel na ruč­ně vydla­bá­va­né kánoi, zatím­co čekal, s jakou se vyno­ří jeho mlad­ší bra­tr - respek­ti­ve jaký...Read more »
fallenkingdomposter2aith copy 2 1 1 647x330

Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50%

To, že „nás“ v prv­ním Jurském Světě dino­sau­ři pora­zi­li a lidé prch­li ješ­tě nezna­me­ná konec. Ano opět se vra­cí­me na Isla Nublar, mís­to skvě­lé prehis­to­ric­ké zába­vy, do Jurského Světa. Nyní ale v úpl­ně...Read more »