Iveta Bartošová

...umís­ti­la na dru­hé příč­ce. Několikrát zví­tě­zi­la také v tele­viz­ní anke­tě TýTý. Česká aka­de­mie popu­lár­ní hud­by Ivetu Bartošovou dva­krát nomi­no­va­la na Výroční hudeb­ní cenu. Patřila mezi před­sta­vi­te­le tzv. střed­ní­ho prou­du. Její sest­ra, dvoj­če...Read more »

Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná

...jis­to­tu, že bude­me mít pří­běh, kte­rý bude fun­go­vat, ale že zacho­vá­me jádro fil­mu, kde budou oni dva spo­leč­ně.” Bylo neprav­dě­po­dob­né, aby moti­vem k napsá­ní dru­hé kapi­to­ly Tedova pří­bě­hu byl práv­ní pří­pad...Read more »