Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Brooklyn 99'
Bruklin

8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů

kde Brooklyn 99 vysí­la­jí. Brooklyn v Kalifornii? Andy Samberg, před­sta­vi­tel nej­vtip­něj­ší­ho a nej­leh­ko­váž­něj­ší­ho poli­cis­ty Jakea Peraulta, si natá­če­ní oprav­du uží­val. Když se ho novi­ná­ři pta­li, jak se mu líbi­lo natá­če­ní v Brooklynu, musel...Read more »

88. ročník udílení Oscarů - výsledky

Dnešní den už jsou zná­my výsled­ky 88. roč­ní­ku Oscara. Nejlepší film Brooklyn Marťan Most špi­ó­nů REVENANT: Zmrtvýchvstání Room Sázka na nejis­to­tu Spotlight Šílený Max: Zběsilá ces­ta Nejlepší herečka v hlavní roli Brie...Read more »
RD 02 10 34mB min

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

...taj­né­ho agen­ta. K rados­ti všech pří­z­niv­ců brit­ské­ho humo­ru se na tele­viz­ní obra­zov­ky vra­cí i sci-fi sit­com Červený trpas­lík. Zářijový pro­gram sta­ni­ce Prima Comedy Central roz­prou­dí 4. série neob­vyk­lé­ho poli­cej­ní­ho okrsku Brooklyn 99. Diváci...Read more »
Rachanda

Premiéry v kinech od 25. 2. 2016

...film, zatím­co je při­ta­ho­ván záro­veň ke své inte­li­gent­ní man­žel­ce Luise, smy­sl­né milen­ce Carle a krás­né mla­dé hereč­ce Claudii, avšak ani ony mu nepo­mo­hou najít smy­sl živo­ta. Brooklyn Když se mla­dá dív­ka...Read more »

Joan Rivers

Joan Rivers, rod­ným jmé­nem Joan Alexandra Molinsky (8. červ­na 1933 Brooklyn, New York City, New York, USA – 4. září 2014) byla ame­ric­ká hereč­ka. Narodila se do židov­ské rodi­ny rodi­čům, kte­ří do...Read more »
Battle

Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje

...(Taylor Kitsch - John Carter: Mezi dvě­ma svě­ty, Brooklyn Decker - model­ka) jako kdy­by nevě­dě­li co dělat. Vůbec se mi nelí­bil soun­d­track, kte­rý vlast­ně ani nebyl, pro­to se pou­ži­lo mno­ho...Read more »
Panská bekovka Washington

Co je bekovka Newsboy?

...Bronx. Jak vybrat uni­ver­zál­ní bekov­ku pro kaž­dý den Pánská bekov­ka Brooklyn vypa­dá sty­lo­vě a moder­ně, i když má tra­dič­ní bar­vu. Hodí se jak ke všed­ní­mu, tak i spo­le­čen­ské­mu out­fi­tu. Jak vybrat vese­lý klo­bouk pro...Read more »

GEOFFREY RUSH

...v posled­ní době obje­vil v diva­del­ních insce­na­cích Bláznovy zápis­ky v Brooklyn Academy of Music, Cestou na fórum se sta­la div­ná věc v Her Majesty’s Theatre v Melbourne a v Jak je důle­ži­té míti Filipa. Všechny insce­na­ce...Read more »

EMILY WATSONOVÁ

...(jako Soňa) a Večer tříkrá­lo­vý (jako Viola), obě pod režij­ním vede­ním osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Sama Mendese. Tyto kri­ti­kou osla­vo­va­né insce­na­ce byly ome­ze­ně uve­de­ny v Brooklyn Academy of Music v New Yorku. Watsonová také veli­ce...Read more »
Screen

Eli Wallach

Eli Wallach (7. pro­sin­ce 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. červ­na 2014 USA ) byl ame­ric­ký herec pochá­ze­jí­cí z pol­ské židov­ské rodi­ny, drži­tel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho prv­ní vel­kou...Read more »

REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH

Domhnall Gleeson jako kapi­tán Henry Domhnall Gleeson, rych­le stou­pa­jí­cí irská herec­ká hvězda, kte­rý se v letoš­ním roce obje­vil ve sním­ku Brooklyn, při­jal roli kapi­tá­na Andrewa Henryho, sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vy. Henry byl...Read more »

Prodloužený víkend - 80%

...seri­ál Brooklyn Bridge. V začát­ku děj půso­bil veli­ce depre­siv­ně. Film se ode­hrá­vá v době kon­ce 80. Let, kde si poklid­ně žije Adel, kte­rá si v živo­tě pro­šla svým, man­žel jí opus­til a tak jí...Read more »

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

...USA a Evropu a nako­nec se usa­di­li v New Yorku, Berlíně, Německu a Wroclawi v Polsku. Tento pří­běh je stu­dií o změ­ně nálad a pro­stře­dí. Film se ote­ví­rá v Brooklynu v roce 1957 a pak se děj pře­ne­se do východ­ní­ho...Read more »
Tajny

Tajný život mazlíčků – Hudba

...Nappy Roots až po ener­gic­ké rocko­vé pís­ně, jaký­mi jsou „Bounce” od System of a Down, „No Sleep Till Brooklyn” od Beastie Boys’ a „Party Hard” od Andrewa W.K. A také díky kla­si­ce, včet­ně Vivaldiho...Read more »
JanTriska

Jan Tříska

...Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_T%C5%99%C3%ADska&oldid=14259619 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 14259619 Foto Popis English: Czech actor Jan Tříska, Brooklyn Academy of Music, New York Slovenčina: Český herec Jan Tříska,...Read more »
7d

RECENZE: Sedm dní v pekle

...kte­ré­ho všich­ni dob­ře zná­me ze Hry o trů­ny.    Pod vel­mi klad­ným dojmem, kte­rý na mě Andy Samberg nechal v sit­co­mu Brooklyn Nine-Nine, jsem se roz­ho­dl, že si ho troš­ku pro­lustru­ji a dám...Read more »
Triska

Jan Tříska

...UTC Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_T%C5%99%C3%ADska&oldid=15349005 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 15349005 Foto Popis English: Czech actor Jan Tříska, Brooklyn Academy of Music, New York Slovenčina: Český herec Jan Tříska, Brooklynská Akadémia Hudby, New York Datum 4. lis­to­pa­du 2005...Read more »
Chadvick

CHADWICK BOSEMAN

...z roku 2013, za kte­rou skli­dil u kri­ti­ky bouř­li­vé ohla­sy. Snímek, kte­rý se do his­to­rie zapsal jako sní­mek s nej­ú­spěš­něj­ší pre­mi­é­rou v rám­ci holly­wo­od­ských base­ballo­vých fil­mů, vyprá­ví pří­běh Robinsonova legen­dár­ní­ho angaž­má v týmu Brooklyn...Read more »
large

RECENZE – Pekárna v Brooklynu

Autorka: Julie Caplin Překlad: Karolína Medková Nakladatelství: Grada/Cosmopolis Rok vydání v ČR: 2019 Počet stran: 368 ISBN: 978-80-271-2068-0 Anotace: Romantický a vtipný příběh o cestě do Brooklynu, lahodných dortících, lásce...Read more »