rallyball1 300x174

KINECT ADVENTURES!

...jen těch­to pět her, ale na prv­ní sezná­me­ní s kinect kamer­kou ten­to titul ujde. Při hra­ní v jed­nom postup­ně zís­ká­vá­te body a násled­ně dosta­ne­te dáreč­ky (např. opa­sek a potít­ko na ruku). RALLYBALL Index úna­vy 1/3 V této...Číst dál »
Rango

Rango

...8 misí dlou­hých cca po 35 minu­tách, doba se může samo­zřej­mě i pro­táh­nout pokud zrov­na něco poka­zí­te.  Hra má vždy v misi záchyt­né body cca mys­lím, že po 10minutách do dal­ší mini­a­ni­ma­ce, abys­te nemu­se­li...Číst dál »
Sega

Sonic & SEGA All-Stars Racing

...oprav­du stá­le ve stře­hu a to dělá hru o to záběv­něj­ší. Body dostá­vá­te za zni­če­ní spo­lu­jezd­ců a nej­vět­ší úspěch v závo­dě máte, když smy­ku­je­te, čím del­ší smyk tím lep­ší body, někdy se V8m z té...Číst dál »
GT6qY

Sex: Co dělat po vyvrcholení, abyste byli ve vztahu šťastní?

Sex má svou pře­de­hru, ale také dohru. A na tu lec­kdy lidé zapo­mí­na­jí, i když to, co násle­du­je po milo­vá­ní, je mini­mál­ně stej­ně důle­ži­té jako to, co bylo před ním....Číst dál »
Zelevy

Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%

Pokračování před­loň­ských Želv Ninja se nese ve vel­mi podob­ném duchu, jen s něko­li­ka změ­na­mi, ve všech pří­pa­dech k hor­ší­mu: Jednička byla spo­třeb­ní zába­vou urče­nou zejmé­na pro osmi až dva­nác­ti­le­té chlap­ce....Číst dál »
ekopolis 9

Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %

...stav­by se počí­ta­jí body. Nebezpečné jsou čer­ve­né kar­ty. Zelené a mod­ré nao­pak při­ne­sou nej­ví­ce bodů. Zelené zóny pat­ří na hra­cím plá­nu mezi tako­vé spe­ci­a­li­ty – když na ně při­lo­ží­te něja­kou vhod­nou...Číst dál »
Drak

#6 - Dracula

...(niko­li Demeter) je sku­teč­ně šíle­ný. Renfield dostá­vá plu­so­vé body. A asi bych dal plu­so­vé body i Belovi Lugosimu, kte­rý se k Draculovi posta­vil napros­to jinak, než jeho před­chůd­ce, němec­ký herec Max Schreck ve...Číst dál »

Soutěž s Kinomolem od 1. června 2006

...obje­ví jmé­no nové posta­vy. Za kaž­dou posta­vu bude sta­no­ve­no obo­do­vá­ní pod­le nároč­nos­ti (1 až 3 body). Pomocí uve­řej­ně­né­ho for­mu­lá­ře nám napiš­te, v jakém fil­mu se posta­va vysky­tu­je. Kromě vaší odpo­vě­di uveď­te...Číst dál »

Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem.

Tak tro­chu netra­dič­ně slo­že­ná poro­ta, kte­rá za výko­ny na taneč­ním par­ke­tu neroz­dá­vá body, ale pří­mo pení­ze. I tako­vé novin­ky čeka­jí na divá­ky zábav­né­ho pořa­du Pomozte dětem, kte­rý se opět pone­se v duchu...Číst dál »
DSC00779 150x150

Monopoly Streets

...Hru může­te hrát až ve čtyřech hrá­čích, což je super a zaba­ví­te se na dlou­hé hodi­ny, tak jako u des­ko­vé hry. Hra nabí­zí mno­ho mož­nos­tí hry, ofi­ci­ál­ní, zkrá­ce­nou atd.. Při výhrách sbí­rá­te body,...Číst dál »

Star Trek

...před­mě­ty, sbí­rá­te body, sebe­re­te občas něja­kou lep­ší zbraň, boju­je­te se vším co je pro­ti Vám, ale moc toho není maxi­mál­ně 2-3 zmu­to­va­ní lidé či galak­tic­ké pří­še­ry nebo jed­na vel­ká pří­še­ra a vět­ši­nu...Číst dál »
hodnocení1

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-21

...V minu­lé sezó­ně neu­vě­ři­tel­ný hráč Wolfsburgu, uvi­dí­me, jak se mu dařit i letos v Manchesteru City, kde má vel­kou kon­ku­ren­ci. Každopádně zá svo­je výko­ny dostá­vá o 3 body víc a to z 83 na 86. 27....Číst dál »
hodnocení

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 20-11

...Hodnocení: 87 Po pře­stu­pu do Chelsea se chví­li hle­dal, ale teď už je ve své kole­ji. S hod­no­ce­ním si dokon­ce o 2 body polep­šil. 15. Jérome Boateng Hodnocení: 87 Další střed­ní obrán­ce ten­to­krát...Číst dál »
vlcsnap 2016 05 19 06h33m09s523

Doom - 95 %

...vylep­šo­vat. Vylepšujete kou­sek po kous­ku své maxi­mál­ní zdra­ví, své maxi­mál­ní brně­ní a účin­nost zbra­ní. Tyto věci se vylep­šu­jí ener­gií, kte­rá nachá­zí v kufrech během ces­ty. Vylepšujete i zbra­ně. Body pro vylep­še­ní dostá­vá­te během ces­ty...Číst dál »
108879

Treatment of calcaneal fractures

A key role in the function of the foot is played by the calcaneus to which the weight of the whole body is transmitted through the talus. With a powerful...Číst dál »
200404081850 mistri3

Mistři

Píše se rok 2001 a v Hannoveru se hra­je MS v hoke­ji. Češi sice vítě­zí, ale my se ve fil­mu Mistři sezná­mí­me s někte­rý­mi z fanouš­ků v jed­né malé ves­nič­ce. A ti mají do jaké­ho­ko­liv...Číst dál »
evil dead image08

Lesní duch | Evil Dead [65%]

Režisér Sam Raimi, ješ­tě před­tím než si začal hrát s pavou­čím mužem a čaro­dě­jem ze země Oz, při­ve­dl na svět sérii horo­ro­vých titu­lů, kte­ré dodnes pat­ří mezi kla­si­ku. Na horo­ry...Číst dál »
New

Týden začne klasikou od Polanského a skončí Nolanovým Barmanem

Během týd­ne není moc kva­lit­ních fil­mů, ale přes­to se najde něko­lik fil­mů, co by jste nemě­li opo­me­nout. Například pon­děl­ní 48 hodin v Paříži, stře­deč­ní 8 MM, v pátek Akta X (prv­ní...Číst dál »
Vojak

Neznámý voják - 70 %

Kniha Neznámý voják, kte­rou napsal fin­ský spi­so­va­tel Väinö Linny z roku 1954, měla u čte­ná­řů vel­ký úspěch nejen ve Finsku. Realistický a anti­mi­li­ta­ris­tic­ký román se ode­hrá­vá během tzv. pokra­čo­va­cí vál­ky (1941-1944), kdy...Číst dál »
Evil2

Evil Dead 2 (1987) - 80% za tu Ashovu single pracku bez závazků

Další pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho horo­ru z roku 1981, ten­to­krát ladě­ným spí­še do čer­né kome­die. Povedlo se jim zacho­vat i vyvá­že­nost mezi kome­di­ál­ní čás­tí děje a tou horo­ro­vou, tak­že si uži­je­te celou...Číst dál »
Mikus

Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás

Kdo je Eda Slonka? Je to synek mla­dy, ale šikov­ny. Je během pří­bě­hu pře­ve­len ke sku­pin­ce haví­řů na osmé slo­ji, aby jim šéfo­val. Kumpán, kte­rý nezka­zí žád­nou sran­du,...Číst dál »

Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka

„Tak hod­ně štěs­tí, pane....pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň tro­chu sečtě­lý, asi je zby­teč­né před­sta­vo­vat brit­ské­ho spi­so­va­te­le Fredericky Forsytha. Aspoň v to dou­fám. Tento novi­nář a letec se stal syno­ny­mem...Číst dál »
NaHradne

Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%

Blízká budouc­nost. Na Zemi zaú­to­či­li mimo­zemš­ťa­né a úspěš­ně obsa­di­li celou Evropu (pokud jsem to správ­ně pocho­pil, tak inva­ze zača­la v ČR, což je roz­to­mi­lé). Hrozí, že začnou expan­do­vat do zbyt­ku...Číst dál »
Trojan

Rozhovor s Ondřejem Trojanem

Jak jste se dostal jako pro­du­cent a reži­sér hra­ných fil­mů k pro­du­ko­vá­ní celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu? Někdy v roce 2009 bez ohlá­še­ní zakle­pa­la na dve­ře naší kan­ce­lá­ře dosti pito­resk­ní par­tič­ka: spi­so­va­tel Pavel...Číst dál »
Pozustaly

Tom Perrotta: Pozůstalí

Příběh, jenž je zají­ma­vý pře­de­vším počá­teč­ní situ­a­cí, kte­rá před­chá­zí samot­né­mu vyprá­vě­ní. Při čte­ní toho­to romá­nu zapo­meň­te na sna­hu logic­ky jak­ko­liv vysvět­lit nepo­cho­pi­tel­né udá­los­ti, kte­ré vám autor před­lo­ží hned v úvo­du...Číst dál »
Mission

Mission: Impossible - Fallout

O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za posled­ní dvě deká­dy pro­du­ko­val, hrál a zazá­řil v těch nej­od­váž­něj­ších scé­nách fil­mů Mission: Impossible, kte­ré se sta­ly glo­bál­ním kul­tur­ním feno­mé­nem. Díky výděl­ku...Číst dál »