Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Bacurau, I Lost My Body a další)

...jeho historie, jen úvod filmu se zdá být možná příliš zdlouhavý. Každopádně jde o film s originálním příběhem, realizovaným nevídanou formou. (80%) I Lost My Body (Jérémy Clapin, Francie) – Film...Read more »
Sega

Sonic & SEGA All-Stars Racing

...oprav­du stá­le ve stře­hu a to dělá hru o to záběv­něj­ší. Body dostá­vá­te za zni­če­ní spo­lu­jezd­ců a nej­vět­ší úspěch v závo­dě máte, když smy­ku­je­te, čím del­ší smyk tím lep­ší body, někdy se V8m z té...Read more »
rallyball1 300x174

KINECT ADVENTURES!

...sna­ží­te celým svým tělem ovlá­dat člun, při­tom musí­te pro­jet mezi bran­ka­mi, sbí­rat ve vzdu­chu ter­če, za kte­ré máte body, dále ská­kat z můst­ku nebo plout po mra­cích. Je to zába­va, kte­rá neo­mr­zí...Read more »
Rango

Rango

...8 misí dlou­hých cca po 35 minu­tách, doba se může samo­zřej­mě i pro­táh­nout pokud zrov­na něco poka­zí­te.  Hra má vždy v misi záchyt­né body cca mys­lím, že po 10minutách do dal­ší mini­a­ni­ma­ce, abys­te nemu­se­li...Read more »
3uixm3eai1fk wd640

Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu

Fotbalem se nedá živit done­ko­neč­na a někte­ří fot­ba­lis­té se již v prů­bě­hu kari­é­ry sna­ží najít jinou ces­tu, jak si po skon­če­ní nej­lep­ší­ho obdo­bí vydě­lat. Někteří hrá­či však kon­čí poměr­ně brzy a Royston Drenthe...Read more »
Zelevy

Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%

Pokračování před­loň­ských Želv Ninja se nese ve vel­mi podob­ném duchu, jen s něko­li­ka změ­na­mi, ve všech pří­pa­dech k hor­ší­mu: Jednička byla spo­třeb­ní zába­vou urče­nou zejmé­na pro osmi až dva­nác­ti­le­té chlap­ce. Dvojka pama­tu­je...Read more »

Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem.

Tak tro­chu netra­dič­ně slo­že­ná poro­ta, kte­rá za výko­ny na taneč­ním par­ke­tu neroz­dá­vá body, ale pří­mo pení­ze. I tako­vé novin­ky čeka­jí na divá­ky zábav­né­ho pořa­du Pomozte dětem, kte­rý se opět pone­se v duchu...Read more »
DSC00779 150x150

Monopoly Streets

...Hru může­te hrát až ve čtyřech hrá­čích, což je super a zaba­ví­te se na dlou­hé hodi­ny, tak jako u des­ko­vé hry. Hra nabí­zí mno­ho mož­nos­tí hry, ofi­ci­ál­ní, zkrá­ce­nou atd.. Při výhrách sbí­rá­te body,...Read more »

Star Trek

...sbí­rá­te body, sebe­re­te občas něja­kou lep­ší zbraň, boju­je­te se vším co je pro­ti Vám, ale moc toho není maxi­mál­ně 2-3 zmu­to­va­ní lidé či galak­tic­ké pří­še­ry nebo jed­na vel­ká pří­še­ra a vět­ši­nu hry...Read more »
hodnocení1

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-21

...V minu­lé sezó­ně neu­vě­ři­tel­ný hráč Wolfsburgu, uvi­dí­me, jak se mu dařit i letos v Manchesteru City, kde má vel­kou kon­ku­ren­ci. Každopádně zá svo­je výko­ny dostá­vá o 3 body víc a to z 83 na 86. 27....Read more »
gantz 25 1

#2104: Gantz 25

...tedy věnují tomu, jak Gantz nakonec rozděluje body, což je alespoň trochu vtipné, ale hlavně je to zlomové v tom, že jsme se konečně po několika knihách posunuli dál a...Read more »
vlcsnap 2016 05 19 06h33m09s523

Doom - 95 %

...vylep­šo­vat. Vylepšujete kou­sek po kous­ku své maxi­mál­ní zdra­ví, své maxi­mál­ní brně­ní a účin­nost zbra­ní. Tyto věci se vylep­šu­jí ener­gií, kte­rá nachá­zí v kufrech během ces­ty. Vylepšujete i zbra­ně. Body pro vylep­še­ní dostá­vá­te během ces­ty...Read more »

Soutěž s Kinomolem od 1. června 2006

...obje­ví jmé­no nové posta­vy. Za kaž­dou posta­vu bude sta­no­ve­no obo­do­vá­ní pod­le nároč­nos­ti (1 až 3 body). Pomocí uve­řej­ně­né­ho for­mu­lá­ře nám napiš­te, v jakém fil­mu se posta­va vysky­tu­je. Kromě vaší odpo­vě­di uveď­te...Read more »
ekopolis 9

Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %

...stav­by se počí­ta­jí body. Nebezpečné jsou čer­ve­né kar­ty. Zelené a mod­ré nao­pak při­ne­sou nej­ví­ce bodů. Zelené zóny pat­ří na hra­cím plá­nu mezi tako­vé spe­ci­a­li­ty – když na ně při­lo­ží­te něja­kou vhod­nou...Read more »
Drak

#6 - Dracula

...(niko­li Demeter) je sku­teč­ně šíle­ný. Renfield dostá­vá plu­so­vé body. A asi bych dal plu­so­vé body i Belovi Lugosimu, kte­rý se k Draculovi posta­vil napros­to jinak, než jeho před­chůd­ce, němec­ký herec Max Schreck ve...Read more »
gantz 23 1

#2002: Gantz 23

...nimiž musí osoby, jež jsou Gantzem povolány, bojovat, aniž by vlastně věděly, jaký je smysl jejich boje, tedy kromě toho, že získávají body, které je následně možné směnit za různé...Read more »
hodnocení

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 20-11

...Hodnocení: 87 Po pře­stu­pu do Chelsea se chví­li hle­dal, ale teď už je ve své kole­ji. S hod­no­ce­ním si dokon­ce o 2 body polep­šil. 15. Jérome Boateng Hodnocení: 87 Další střed­ní obrán­ce ten­to­krát...Read more »
PA 110229

Obránce, který nasázel přes 200 branek

Ronald Koeman byl nizo­zem­ský ofen­ziv­ní obrán­ce, kte­rý byl pověst­ný svý­mi přes­ný­mi a tvr­dý­mi stře­la­mi z dale­ké vzdá­le­nos­ti. Vzpomínáte na ty jeho „dělov­ky“? Svou kari­é­ru strá­vil vět­ši­nou v rod­ném Nizozemsku, kde postup­ně nastou­pil...Read more »
200404081850 mistri3

Mistři

Píše se rok 2001 a v Hannoveru se hra­je MS v hoke­ji. Češi sice vítě­zí, ale my se ve fil­mu Mistři sezná­mí­me s někte­rý­mi z fanouš­ků v jed­né malé ves­nič­ce. A ti mají do jaké­ho­ko­liv tri­um­fu dale­ko,...Read more »
Bruce Willis

Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %

John McClane na dovo­le­né v Rusku. Popáté a snad už napo­sle­dy. Je to sice drs­né tvr­ze­ní, ale i ti nej­skal­něj­ší fanouš­ci této slav­né smr­to­nos­né série s hláš­ku­jí­cím a zra­ni­tel­ným poli­cis­tou, kte­rý se sám sho­dou...Read more »
evil dead image08

Lesní duch | Evil Dead [65%]

Režisér Sam Raimi, ješ­tě před­tím než si začal hrát s pavou­čím mužem a čaro­dě­jem ze země Oz, při­ve­dl na svět sérii horo­ro­vých titu­lů, kte­ré dodnes pat­ří mezi kla­si­ku. Na horo­ry Lesní duch,...Read more »
df 00398 r

Muži v černém: Globální hrozba (Men in Black: International) – Recenze – 40%

...filmu čtyři vteřiny a řekne jednu větu. Nejpozoruhodnějším atributem celého filmu je tudíž akorát ta skutečnost, že oproti předchozím dílům Mužů v černémv něm tentokrát svět před mimozemskou hrozbou poprvé...Read more »
Rijen

Přemiéry říjen 2012

04. 10. 12 - Cesta do lesa Honza Marák (Tomáš Hanák) dáv­no rezig­no­val na kari­é­ru „ajťá­ka“ a kou­pil cha­lu­pu na kon­ci malé ves­ni­ce, kde se zabyd­lel se svo­ji ženou Markétou (Bára Schlesinger), dce­rou...Read more »
Trojan

Rozhovor s Ondřejem Trojanem

Jak jste se dostal jako pro­du­cent a reži­sér hra­ných fil­mů k pro­du­ko­vá­ní celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu? Někdy v roce 2009 bez ohlá­še­ní zakle­pa­la na dve­ře naší kan­ce­lá­ře dosti pito­resk­ní par­tič­ka: spi­so­va­tel Pavel Šrut, maji­tel...Read more »

Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz

„Jen lež potře­bu­je ber­lič­ky opo­ry stát­ní moci. Pravda sto­jí vzpří­me­ně sama o sobě.“ Benjamin Franklin Na začát­ku recen­ze toho­to nád­her­né­ho a při­tom drob­né­ho svaz­ku se nemo­hu nezmí­nit o jed­nom kuri­oz­ním roz­ho­vo­ru s Miroslavem Singerem,...Read more »
NaHradne

Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%

Blízká budouc­nost. Na Zemi zaú­to­či­li mimo­zemš­ťa­né a úspěš­ně obsa­di­li celou Evropu (pokud jsem to správ­ně pocho­pil, tak inva­ze zača­la v ČR, což je roz­to­mi­lé). Hrozí, že začnou expan­do­vat do zbyt­ku svě­ta. Generál...Read more »