Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Bludiště'
Bludiste

Bláznivá bludiště a hledačky

Celkem 64 bláz­ni­vých hle­da­ček, scho­vá­va­ček a blu­dišť zaba­ví děti od šes­ti let na dovo­le­né, nebo tře­ba na deš­ti­vé odpo­led­ne. Barevné obráz­ky roz­ví­je­jí dět­skou před­sta­vi­vost a moti­vu­jí k vyře­še­ní zadá­ní.  Bláznivá blu­diš­tě a hle­dač­ky je...Read more »
aD83t3SdOhc

Bludiště na Zámku

Read more »
stažený soubor

Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha

Čarodějka Aislin odchá­ze­la z Rady moud­rých a měla div­ný pocit, že ji někdo v úzké chod­bě sle­du­je, ale když se oto­či­la, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je pře­ta­že­ná a že bláz­ní. Najednou jako­by...Read more »
LL

Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%

Závěrečný díl tri­lo­gie Labyrint nava­zu­je na před­cho­zí dění ve fil­mech Labyrint: Útěk a Labyrint: Zkoušky ohněm. Takže pokud jste je nevi­dě­li, prav­dě­po­dob­ně se nebu­de­te moc chy­tat. Vtipné je, že v celé tri­lo­gii...Read more »

Kostka 0

Třetí pokra­čo­vá­ní horo­ro­vých fil­mů s téma­ti­kou ďábel­ské­ho vzná­le­zu na likvi­da­ci nepo­ho­dl­ných lidí. Kostka je blu­diš­tě míst­nos­tí ve tva­ru kost­ky, kte­ré jsou vzá­je­mě pospo­jo­vá­ny chod­ba­mi a to jak do stran, tak naho­ru a dolů....Read more »

Intimní past (The Resident)

Děj fil­mu inspi­ro­va­la sku­teč­nost, že kaž­dým rokem se do New Yorských bytů stě­hu­je mno­ho svo­bod­ných nebo roz­ve­de­ných žen. Nevědí, kdo v bytě byd­lel před nimi, nezna­jí domá­cí, kte­ří jim byty pro­na­jí­ma­jí,...Read more »
DS 11206r

Doktor Spánek od Stephena Kinga (Doctor Sleep) – Recenze – 60%

Stejnojmennou kniž­ní před­lo­hu fil­mu Doktor Spánek od Stephena Kinga (dále jen Doktor Spánek) napsal horo­ro­vý spi­so­va­tel Stephen King v roce 2013, tedy pět­a­tři­cet let po vydá­ní romá­nu Osvícení, na nějž Doktor Spánek...Read more »
mhd

Městská hromadná doprava

Pro nejmen­ší „čte­ná­ře – pro­hlí­že­če“ je urče­ná kníž­ka ilu­strá­to­ra Mira Stacha Městská hro­mad­ná dopra­va. Stačí ji otevřít a rázem se před vámi ote­vře svět moder­ních měst­ských při­bli­žo­va­del. Slovenský gra­fik a gra­fic­ký desig­nér...Read more »
Myrecenzefilmu

My (Us) – Recenze – 60%

V roce 1986 se černošská holčička zatoulá na pouti do zrcadlového bludiště, odkud si odnese traumatizující zážitek – v jednom ze zrcadel totiž spatří místo svého odrazu svou dvojnici (nebo...Read more »
jitřenka e1549491289442

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

...hro­mád­ky v mrkvi na zahrád­ce. Čímpak ho asi upla­tí? Bludiště v růži. Zabloudí Jitřenka v blu­diš­ti z růže ane­bo najde nako­nec ces­tu mezi líst­ky z kra­je až do stře­du? Jak je mož­né, že všech­ny zví­řát­ka...Read more »
Jezisek

Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas

I když se může zdát, že je ješ­tě brzy, advent­ní čas se ale kva­pem blí­ží. V mé kni­hov­nič­ce mám řadu knih, pohá­dek i námě­tů na tvo­ře­ní s vánoč­ní téma­ti­kou. Novinka Venduly Hegerové Než...Read more »
avp004

Alien vs. Predator - Anderson nepřekvapil...

Tak si říkám, že Hollywood už zřej­mě nadob­ro ztra­til zájem o něco, čemu se říká „plno­hod­not­né roz­vrstve­ní námě­tu“. Kdy fil­ma­ři ze zámo­ří koneč­ně pocho­pí, že k vytvo­ře­ní kva­lit­ní­ho pokra­čo­vá­ní nesta­čí jen tuc­ty...Read more »
katakomby2 e1531044890952

Hororový příběh, při kterém se vám bude tajit dech a běhat mráz po zádech, taková je kniha „Paříž katakomby“.

Chcete-li se bát nad skvě­lou kni­hou a poznat jed­no z neza­po­me­nu­tel­ných míst, nenech­te si ujít kni­hu s názvem „Paříž kata­kom­by“, kte­ré napsal Jeremy Bates a vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Paříž, pro něko­ho má neza­po­me­nu­tel­né roman­tic­ké...Read more »
Dyna

Dynablaster

Dynablaster (pří­pad­ně Dyna Blaster) je jmé­no evrop­ské ver­ze kla­sic­ké­ho Bombermana. Příběh je jed­no­du­chý: při poku­su v labo­ra­to­ři jaké­ho­si věd­ce je dra­kem une­se­na na hrad za řekou jeho dce­ra. A vy jako správ­ný hrdi­na...Read more »
TajnaZahrada

Johanna Basfordová: Tajná zahrada

Proti stre­su, úzkos­ti a depre­si se dá jed­no­du­še bojo­vat pas­tel­ka­mi, vodov­ka­mi nebo fixy. Antistresové oma­lo­ván­ky fun­gu­jí lépe než alko­hol nebo anti­de­pre­si­va a navíc nene­chá­va­jí zdra­vot­ní násled­ky. Nevěříte? Tak si vzpo­meň­te, jak jste...Read more »
Pas

Pasažéři - Obsah/O filmu

OBSAH              Jennifer Lawrence (Aurora) a Chris Pratt (Jim) jsou hlav­ní­mi před­sta­vi­te­li napí­na­vé­ho akč­ní­ho thrille­ru o dvou čle­nech posád­ky kos­mic­ké lodi na 120 let dlou­hé ces­tě k jiné pla­ne­tě, kte­ré jejich hiber­nač­ní kóje...Read more »
JW01

John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu

John Wick je zabi­ják na odpo­čin­ku, kte­rý by se nej­ra­dě­ji zavřel ve svém domě a vzpo­mí­nal na mrt­vou ženu. Přesto musel oprášit své zbra­ně a dát za vyu­če­nou jed­né par­tě lum­pů. John...Read more »
maly princ a hadova planeta 9788020426147.280299474.1492078247

Malý princ - Malý princ a Hadova planeta

Malý princ se i s Liškou vrá­til z dal­ší výpra­vy, kde musel čelit dal­ším pře­káž­kám, kte­ré mu při­pra­vil Had, ale vymo­ta­li se z toho a Malý princ poslal své milo­va­né Růži o tom všem dopis. Ovšem...Read more »

Kubrick - Osvícení

Nikdo si dopo­sud neu­vě­do­mil, jaký taj a um se skrý­vá pod pros­tou zkrat­kou KK. Jistě mi odpus­tí­te záhad­ný úvod... ...když pro­zra­dím, že se nejed­ná o vaší zná­mou Karolínu Klofáčovou z dru­hé­ho pat­ra, ani...Read more »