O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...zna­jí z oblí­be­né­ho seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2. Ta se s novou život­ní výzvou popra­la oprav­du svě­do­mi­tě a všem párům se věno­va­la na maxi­mum. Mise nový domov Mise nový domov a s ní i Tereza Pergnerová...Read more »
DSC09810

Křest knihy Mise Haiti

...od 17 hodin. Na pro­gra­mu byla bese­da s auto­rem kni­hy MUDr. T.Šebkem, čte­ní z kni­hy Mise Haiti, auto­gra­mi­á­da a křest čtvr­té­ho, pře­pra­co­va­né­ho a dopl­ně­né­ho vydá­ní kni­hy Mise Haiti. Po křtu kni­hy násle­do­va­lo občer­stve­ní a bese­da s auto­rem....Read more »

Asterix a Obelix: Mise Kleopatra

...pří­liš rych­le. V dru­hé řadě je to archi­tekt Amombofis, kte­rý je zhr­zen tím, že zakáz­ku nezís­kal on. A pro­to­že má v Egyptě dob­ré kon­tak­ty, doká­že to Nuberobisovi pořád­ně zava­řit. Mise Kleopatra je kome­die,...Read more »
Profesor T 2

Podzimní programové novinky na TV Nova – nový kriminální seriál i nová reality show

...mlad­ší je plná neu­vě­ři­tel­ných pro­měn oby­čej­ných lidí. Mise nový domov   Na tele­viz­ní obra­zov­ky TV Nova se s nový­mi epi­zo­da­mi vrá­tí Mise nový domov a s ní i oblí­be­ná mode­rá­tor­ka Tereza Pergnerová. Diváci budou...Read more »
srpen

Poslední mise generála Jermakova RUSKO, režie: Jevdokia Moskvina 20. 8. v 18.15 hodin na ČT2

...jed­not­ce obsa­dit praž­ské letiš­tě. Hlavní hrdi­na pát­rá po zbyt­ku jed­not­ky. Sní o tom, že ve fil­mu spo­jí všech­ny býva­lé přá­te­le, kte­ří zasa­ho­va­li v Československu. Možná prá­vě toto je jeho posled­ní mise. Jak vzpo­mí­na­jí...Read more »
mise nov domov 25 10 2017

Mise nový domov 25.10.2017

https://youtu.be/HmDdVR5uWTA...Read more »
mudr t ebek mise haiti k est nov ho vyd n

Mudr. T. Šebek Mise Haiti - křest nového vydání

Galerie Lucerna v úte­rý 21. lis­to­pa­du 2017 v 18 hodin. https://youtu.be/JbJHsxuJChQ...Read more »
vlcsnap 2017 09 03 09h14m25s991

Shingeki no Kyojin 20. díl

...Auruo ji umír­ňu­je, aby svý­mi řeč­mi nezpů­so­bi­la, že bude Eren nafou­ka­ný. Řekne, že je úspěch vrá­tit se živý z prv­ní mise, ale taky, že mise kon­čí, až když jsou vojá­ci doma....Read more »
vlcsnap 2020 01 31 21h34m15s974

X-Morph: Defence

...než nor­mál­ní vetřel­ci. Mise ve hře se dělí na mise ved­lej­ší a mise hlav­ní. Vedlejší není nut­né plnit, ale zís­ká­vá­te za to body, kte­ré se vám poz­dě­ji v hlav­ních misích budou hodit...Read more »
Rango

Rango

...lep­ší ohod­no­ce­ní a více bodů J. Postupně bude­te muset nasbí­rat šerifské hvězdy, kte­ré dostá­vá­te za spl­ně­né mise, roz­bi­té bed­ny či vyko­pa­né zla­to krum­pá­čem nebo po boji s nepřá­te­li, cel­kem je těch­to šerifských hvěz­di­ček 17...Read more »
PodivneDedictvi

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

...III Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva fil­mo­vé pojmy, kte­ré se sta­ly do urči­té míry syno­ny­mem. Tajný agent Ethan Hunt, pro něhož není spl­ně­ní žád­né mise nemož­né, se vra­cí už potře­tí...Read more »
n200907301143 SWAT 3

Kapitoly z herní historie - SWAT

...odtr­že­ní pohle­du od hlav­ních udá­los­tí. Hratelnost pod­stat­ně zlep­šu­je umě­lá inte­li­gen­ce spo­lu­bo­jov­ní­ků, kte­ří pře­stá­va­jí být pří­tě­ží, ale stá­va­jí se nepo­stra­da­tel­ným prv­kem úspě­chu mise. SWAT 3 nesly­ší na Rambo akce. Jestliže se...Read more »

Premiéry v červnu - Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii ...

...žil v domně­ní, že je při­pra­ven zhos­tit se jak­ko­liv nároč­né nebo neu­sku­teč­ni­tel­né mise… dokud nezku­sil hlí­dat děti. Když je pově­řen úko­lem ochrá­nit pět malých potom­ků zavraž­dě­né­ho věd­ce, nezbý­vá mu než se...Read more »
word image 1

10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi

...srp­na 1965 do břez­na 1966. 7) Přistání na Měsíci Mise Apollo 11 zapo­ča­la 16. čer­ven­ce 1969 star­tem z Kennedyho vesmír­né­ho stře­dis­ka na mysu Canaveral. Posádku tvo­ři­li Michael Collins a Edwin Aldrin. Loď Apollo...Read more »
the europa report02

Europa Report [55%]

...jinou pla­ne­tu než tu naši. Tým věd­ců se to ale roz­ho­dl změ­nit. Tak vzni­kl sou­kro­mý vesmír­ný pro­gram Europa Ventures a s ním mise Europa One. Tato mise zahr­nu­jí­cí ty nej­lep­ší ast­ro­nau­ty z celé­ho...Read more »
n200904111234 1

Delta Force: Black Hawk Down

...svo­je mís­to, jde zhru­ba o tře­ti­nu nápl­ně. Ve zbyt­ku bude­te muset plnit mise, kte­ré sku­teč­ně pat­ři­ly do kom­pe­ten­ce vojá­ků Delty  v roce 1993. Faktem je, že nepů­jde o těž­kou dři­nu. Máte-li napří­klad zís­kat...Read more »
hafíci e1547366396506

NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI

...krá­líč­ka Runnyho sku­teč­ně opra­vit? Halloweenská mise Halloweenská mise je o tom, jak si všich­ni tři uží­va­jí Halloweenskou osla­vu, tj. samot­né zdo­be­ní domu a pří­pra­vu kos­tý­mů. Ovšem při samot­ných pří­pra­vách se sezná­mí s hol­čič­kou Chloe, kte­rá...Read more »
b c4515 df7c561bcef7a9074d80731e4c8c534b

#1893: Fury: Mírotvůrce - 50 %

...mís­tem v pří­bě­hu. Jako kdy­by byl Fury až dru­hot­ným cha­rak­te­rem. Tím, co se dostá­vá do popře­dí, je vál­ka samot­ná, mise, na kte­rou jsou vojá­ci vyslá­ni. Skoro si říkám, že tady už...Read more »
vlcsnap 2017 09 07 13h40m29s716

Shingeki no Kyojin 22. díl

...do pod­pa­ží a řek­ne Mikase, že ustu­pu­jí. V Calanes se roz­ší­ří zprá­va o návra­tu prů­zkum­né jed­not­ky. Lidé dis­ku­tu­jí, zda byla mise úspěš­ná a kolik mrt­vol s sebou ten­to­krát prů­zkum­ní­ci při­ve­zou. Zprávy o návra­tu prů­zkum­né jed­not­ky...Read more »
328374 original1 f40tb

Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

...natá­čel posled­ní scé­ny s her­ci Ondřejem Vetchým a Ondřejem Malýmv pro­vin­cii Lógar na základ­ně Shank. Jejich fil­mo­vé posta­vy jsou totiž vojá­ci, pří­sluš­ní­ci čes­ké zahra­nič­ní mise v Afghánistánu, kte­ří se spo­lu setká­va­jí prá­vě na tom­to...Read more »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

Patří k nej­lep­ším z nej­lep­ších. Jsou eli­tou mezi stráž­ci záko­na. Nyní je čeká nej­těž­ší mise.OBSAH Patří k nej­lep­ším z nej­lep­ších. Jsou eli­tou mezi stráž­ci záko­na. Nyní je čeká nej­těž­ší mise v ději­nách. Příslušník jed­not­ky S.W.A.T....Read more »

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

...budov se od vál­ky nikdo nedo­tkl… V někte­rých domech jsme dokon­ce naš l i díry po kul­kách.” Když se Donovanův pří­běh ode­hrál, Berlínská zeď se zrov­na sta­vě­la a Spielberg chtěl, aby divá­ci vidě­li,...Read more »

Lego Movie Videogame

...ješ­tě hra­je­te roz­ší­ře­né mise, ve kte­rých se Vám více lego pří­běh při­blí­ží. Ovládání hry je jed­no­du­ché a odpo­ví­dá ovlá­dá­ní jako u ostat­ních her­ních lego titu­lů, avšak absen­ce titul­ků dělá hru těž­ší, než...Read more »
word image 2

Apollo 11: Revoluční skok v kosmonautice i televizním vysílání - Znovuobjevené záznamy odhalují stěžejní informace o vesmírném programu z 60. a 70. let

...cykly vesmír­né­ho poča­sí, i násle­dov­ných Pioneer 10 a Pioneer 11, kte­rým vdě­čí­me za prv­ní detail­ní sním­ky Jupiteru a Saturnu. Podle odbor­ní­ků se žád­ná z pásek netý­ká pří­mo mise Apollo. Vzhledem k tomu, že val­ná vět­ši­na...Read more »
2493 D018 00234RV3 GRD

První člověk | First Man

...Armstronga, velitele mise Apollo 11. A pokud vám kosmonautika alespoň trochu něco říká, pak tenhle filmový skvost je naprostou povinností. Neil Armstrong (Ryan Gosling) platí za poněkud rizikového pilota, během...Read more »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

...Kirk. „Kirk je drzý a aro­gant­ní. A prá­vě díky těm­to nedo­stat­kům se pou­čí a sta­ne neso­bec­kým. Na dru­hou stra­nu, Jack se do této mise dosta­ne jako vel­mi prak­tic­ký, sou­stře­dě­ný člo­věk,“ pozna­me­ná­vá herec. „Ale...Read more »