Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Babylon Berlín'

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

...najít doko­na­lou kři­žo­vat­ku ve měs­tě Breslau v Polsku, kte­rá zce­la odpo­ví­da­la archi­tek­tu­ře té doby, bylo oprav­du úžas­né.” Filmaři toči­li v Berlíně, zrov­na když se sla­vi­lo 25. výro­čí pádu Berlínské zdi. Přestože se Berlín...Read more »
XFilesb

Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída.

Myslím, že epi­zo­du hod­ně inspi­ro­va­la dneš­ní migrač­ní kri­ze. Přijde mi, že si jím tvůr­ci sna­ži­li sehnat tro­chu víc fanouš­ků. Jako kdy­by pro­hlou­be­ní nená­vis­ti k mus­li­mům byl dob­rý reklam­ní tah – ale...Read more »
nerzl

Nezlomný - Přes Torrance a Berlín

Po skon­če­ní natá­če­ní v Naoetsu se spo­leč­nost pře­mís­ti­la do Camdenu, měs­ta neda­le­ko Sydney, kde se natá­če­ly scé­ny z Louieho mlá­dí. Interiéry domo­va Zamperiniových byly toče­ny ve Fox Studios v Sydney, scé­ny z pro­ble­ma­tic­ké­ho dospí­vá­ní...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?

...Černý mustang, In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97). [14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko 1890. [15] Ramon Díaz de la Escosura (Karel May), Lesní Růžička, Drážďany...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška ...to jsou tři nejslavnější zbraně Divokého západu

...[13] Karel May, Černý mustang, In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97). [14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko 1890. [15] Ramon Díaz de la Escosura (Karel May), Lesní...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?

...In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97). [14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko 1890. [15] Ramon Díaz de la Escosura (Karel May), Lesní Růžička, Drážďany (1882). [16] G....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška

...kri­tic­ké poví­dá­ní, v: K otáz­kám spi­sů pro mlá­dež, Lipsko 1903. [13] Karel May, Černý mustang, In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97). [14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

...K otáz­kám spi­sů pro mlá­dež, Lipsko 1903. [13] Karel May, Černý mustang, In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97). [14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko 1890. [15] Ramon Díaz...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka

...In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97). [14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko 1890. [15] Ramon Díaz de la Escosura (Karel May), Lesní Růžička, Drážďany (1882). [16] G....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka

...spi­sů pro mlá­dež, Lipsko 1903. [13] Karel May, Černý mustang, In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97). [14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko 1890. [15] Ramon Díaz de...Read more »
nemo srdce z ledu 1

#1933: Nemo: Srdce z ledu - 85 %

Nemo: Srdce z ledu (The Nemo Trilogy - Nemo: Heart of Ice, Nemo: The Roses of Berlin, Nemo: River of Ghosts) Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce...Read more »
batman evropa 1

#2053: Batman: Evropa

...se v plné ceně za 499 Kč. Knihu zakoupíte se slevou v knihkupectví Minotaur. Scénář: Brian Azzarello, Matteo Casali Kresba: Giuseppe Camuncoli, Diego LaTorre, Jim Lee, Gerald Parel Gotham. Berlín. Praha. Paříž. Řím....Read more »
Piradmia

Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)

Film Pyramida boha Slunce je vol­ným pokra­čo­vá­ním sním­ku Poklad Aztéků. Oba fil­my byly z eko­no­mic­kých důvo­dů natá­če­ny spo­leč­ně, a to od 31. srp­na 1964 do 29. led­na 1965. Natáčení v býva­lé Jugoslávii kom­pli­ko­val vytr­va­lý déšť, pro­to muse­la být...Read more »
klíč4

Úžasný thriller „Klíč 17“ od Marca Raabe

...neči­tel­ný vrah, důsled­né vyšet­řo­vá­ní a neče­ka­né rozuz­le­ní děje, je „KLÍČ 17“ tou pra­vou kni­hou pro vás. V Berlínské kopu­li, asi ve výš­ce dese­ti met­rů se vzná­ší lid­ská posta­va, žena v čer­ném rou­chu, s roz­ta­že­ný­mi...Read more »
Babel

Babel - Další Iňárritův film po Amores Perros a 21 gramech.

Příběh Babylonu se ode­hrá­vá na tří kon­ti­ne­tech. V Maroku žijí dva syno­vé chudé­ho pas­tev­ce a při jed­né hře, způ­so­bí svou naiv­ní dětin­skou, na prv­ní pohled neškod­nou hrou s puš­kou, pro­blém, kolem kte­ré­ho se bude...Read more »
AktaX0Nahled

Akta X - Můj boj 2 (My Struggle II) - S10E06 - Poslední díl 10. série plynule navazuje na 11. sezónu

...toho­to sci-fi seri­á­lu Chris Carter a bohu­žel pro něj, jeho díly (včet­ně S10E05 – Babylon), kte­ré zabí­ra­jí polo­vi­nu série, jsou ty slab­ší. Pokud si pře­čte­te můj člá­nek o prv­ní epi­zo­dě, bude­te mít...Read more »
Nemcova

JITKA NĚMCOVÁ

Nar. 1950, fil­mo­vá a tele­viz­ní reži­sér­ka, absol­vent­ka Filmové a tele­viz­ní fakul­ty AMU obor režie (1973-78). Od roku 1978-1990 – redak­ce zába­vy ČT.  Od 1990 exter­ní spo­lu­pra­cov­ni­ce ČT. Od roku 1993 peda­gož­ka kated­ry...Read more »
Bourne2

Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

...že nic v Americe neto­čí. A co na závěr? No dru­hý díl je urči­tě lep­ší než prv­ní, a je to poži­tek na to dívat se, Berlín je sku­teč­ně Berlín, Moskva je oprav­du...Read more »

Good bye, Lenin

...či 87, jsme s mat­kou navští­vi­li dědeč­ka v Západním Berlíně. Učil tam na vyso­ké ško­le. Do Berlína se odstě­ho­val někdy v sedm­de­sá­tých letech, podob­ně jako spous­ta dal­ších lidí, pro­to­že to mís­to mělo magic­kou při­taž­li­vost....Read more »

Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012

...Artcam  o pět výraz­ných autor­ských fil­mů, kte­ré domi­no­va­ly na hlav­ních evrop­ských fes­ti­va­lech v Cannes, Berlíně či Rotterdamu.   CANNES 2012 Nejčerstvěji si v Cannes pro nej­vyš­ší cenu – Zlatou pal­mu došel Michael Haneke,...Read more »

Od 6. do 15. října 2014 budou mít čeští a slovenští diváci příležitost zhlédnout filmy ze špičkových mezinárodních filmových festivalů. Díky jedinečné filmové přehlídce Be2Can získají poprvé možnost ve vybraných kinech, na Video-On-Demand a v televizi vidět snímky promítané letos v Berlíně, Benátkách a Cannes.

Berlín, Benátky a Cannes jsou nej­vět­ší a nej­vliv­něj­ší svě­to­vé fil­mo­vé fes­ti­va­ly. Jejich pro­gram zna­čí kva­li­tu a urču­je trend svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie,“ uve­dl pre­zi­dent medi­ál­ní spo­leč­nos­ti Film Europe Ivan Hronec, kte­rá pře­hlíd­ku pořá­dá. „...Read more »
Daniel

DANIEL KALUUYA

...Three, a také v seri­á­lu Dannyho Boylea Babylon.             Na fil­mo­vých plát­nech si zahrál ve fil­mech Johnny English se vra­cí, Chceš pěs­tí?, Kick-Ass 2 a Sicario, ve kte­rém byl k vidě­ní po boku Emily Blunt, Benicia...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...na bitev­ním poli“, „Ro(c)k pod­vraťá­ků“, „Jak se kro­tí kro­ko­dý­li“, „Jak bás­ní­ci neztrá­ce­jí nadě­ji“, „Waterloó po čes­ku“, „Dámě kord neslu­ší“, „Mandragora“, „Jak chut­ná smrt“, „Medvědi nic nevě­dí“, „Slepoň“ FR/GB/USA: „Babylon A.D.“ RUS:...Read more »

PETER LORD

...War Story. Mezi jeho dal­ší režij­ní poči­ny pat­ři­ly Going Equipped a Babylon. Společně se Sproxtonem sehrál Lord také klí­čo­vou roli při vyhle­dá­vá­ní nových talen­tů. Jako vedou­cí výro­by má se spo­leč­nos­tí Aardman na...Read more »

Gone, Baby, Gone -

...bad­ge = “; document.writeln(badge); bad­ge = “; document.writeln(badge); Související články:Babylon A.D. - Francouzský teaserBabylon A.D. - Teaser Komentáře dejf83 3.4.2008 08:23 1 Skvělý scé­nář, skvě­lí her­ci a skvě­lá režie. Někde jsem četl,...Read more »