Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Babylon'
XFilesb

Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída.

Myslím, že epi­zo­du hod­ně inspi­ro­va­la dneš­ní migrač­ní kri­ze. Přijde mi, že si jím tvůr­ci sna­ži­li sehnat tro­chu víc fanouš­ků. Jako kdy­by pro­hlou­be­ní nená­vis­ti k mus­li­mům byl dob­rý reklam­ní tah – ale...Read more »
AktaX0Nahled

Akta X - Můj boj 2 (My Struggle II) - S10E06 - Poslední díl 10. série plynule navazuje na 11. sezónu

...toho­to sci-fi seri­á­lu Chris Carter a bohu­žel pro něj, jeho díly (včet­ně S10E05 – Babylon), kte­ré zabí­ra­jí polo­vi­nu série, jsou ty slab­ší. Pokud si pře­čte­te můj člá­nek o prv­ní epi­zo­dě, bude­te mít...Read more »
klíč4

Úžasný thriller „Klíč 17“ od Marca Raabe

...kryt­kou. Do plas­ti­ku bylo vyry­to čís­lo 17... Tom Babylon z LKA, ten pol­da, co hle­dá to děv­če, chce ten­to pří­pad zís­kat za kaž­dou cenu, neboť je tak tro­chu spo­jen s jeho minu­los­tí. ...Read more »
Babel

Babel - Další Iňárritův film po Amores Perros a 21 gramech.

Příběh Babylonu se ode­hrá­vá na tří kon­ti­ne­tech. V Maroku žijí dva syno­vé chudé­ho pas­tev­ce a při jed­né hře, způ­so­bí svou naiv­ní dětin­skou, na prv­ní pohled neškod­nou hrou s puš­kou, pro­blém, kolem kte­ré­ho se bude...Read more »
Daniel

DANIEL KALUUYA

...Three, a také v seri­á­lu Dannyho Boylea Babylon.             Na fil­mo­vých plát­nech si zahrál ve fil­mech Johnny English se vra­cí, Chceš pěs­tí?, Kick-Ass 2 a Sicario, ve kte­rém byl k vidě­ní po boku Emily Blunt, Benicia...Read more »

PETER LORD

...War Story. Mezi jeho dal­ší režij­ní poči­ny pat­ři­ly Going Equipped a Babylon. Společně se Sproxtonem sehrál Lord také klí­čo­vou roli při vyhle­dá­vá­ní nových talen­tů. Jako vedou­cí výro­by má se spo­leč­nos­tí Aardman na...Read more »

TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka

...také pře­kla­dům z fran­couz­šti­ny a psa­ní fil­mo­vých scé­ná­řů. Publikovala v časo­pi­sech Baoplán, Souvislosti, Babylon a Revolver Revue. Za kni­hu Modrý tygr obdr­že­la cenu Zlatá stu­ha pro rok 2005 za kni­hu jako celek. Co bylo...Read more »

Festival Fantazie -2.-11.7.2004 Chotěboř

...odbor­ní­ků a fanouš­ků. nej­no­věj­ší fil­my a před­pre­mi­é­ry, star­ší a kla­sic­ké fil­my, sou­těž­ní sním­ky, krát­ké fil­my pro­gra­mo­vé blo­ky k fil­mům a seri­á­lům s před­náš­ka­mi a bese­da­mi – Pán Prstenů, Matrix, Star Trek, Star Wars, Stargate SG-1, Babylon 5,...Read more »

Godfrey Reggio: Naqoyqatsi

...dát však pozor, abychom je neza­ča­li vvy­tr­ho­vat z kon­tex­tu a neza­vá­dě­li tak film do jiných sou­vis­los­tí a linií. Musíme držet kom­plex­nost fil­mu, kte­rá ho pev­ně drží. Expozice – Babylón Film začí­ná zábě­rem na...Read more »
200804051445 Double

SERENITY

...vesmír Star Wars, je obe­zná­men s Andromedou, Hvězdnou brá­nou, Farscape, shlé­dl všech­ny Červené trpas­lí­ky, viděl a četl všech­ny „Duny“ a z jiných svě­to­vých feno­mé­nu nepo­znal jenom Babylon - 5. Pokud pat­ří­te k lidem, kte­ří pova­žu­jí...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...se kro­tí kro­ko­dý­li“, „Jak bás­ní­ci neztrá­ce­jí nadě­ji“, „Waterloó po čes­ku“, „Dámě kord neslu­ší“, „Mandragora“, „Jak chut­ná smrt“, „Medvědi nic nevě­dí“, „Slepoň“ FR/GB/USA: „Babylon A.D.“ RUS: „Vij“, „1612“, „Kouzlo zla“, „Skalolazka“, „Zkáza...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...na bitev­ním poli“, „Ro(c)k pod­vraťá­ků“, „Jak se kro­tí kro­ko­dý­li“, „Jak bás­ní­ci neztrá­ce­jí nadě­ji“, „Waterloó po čes­ku“, „Dámě kord neslu­ší“, „Mandragora“, „Jak chut­ná smrt“, „Medvědi nic nevě­dí“, „Slepoň“ FR/GB/USA: „Babylon A.D.“ RUS:...Read more »

Gone, Baby, Gone -

...bad­ge = “; document.writeln(badge); bad­ge = “; document.writeln(badge); Související články:Babylon A.D. - Francouzský teaserBabylon A.D. - Teaser Komentáře dejf83 3.4.2008 08:23 1 Skvělý scé­nář, skvě­lí her­ci a skvě­lá režie. Někde jsem četl,...Read more »
milujeme cesky film

Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory

...(Nothing more per­fect), Až bude­me tan­čit (Wenn wir erst tan­zen), Stejná kůže (Same skin), Stav bez­tí­že (Moonjump), Babylon a Svět za zdí (Drubenland). Krátké fil­my nám děla­jí skvě­lé jmé­no i za hra­ni­ce­mi...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com