BezVedomiNahl

Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!

...hous­list­ka, kte­rá emi­gro­va­la do Anglie, vra­cí se svým man­že­lem do ČSSR, kde se oče­ká­vá pře­chod do demo­kra­cie. Její pří­let do Prahy nezů­stá­vá bez pozor­nos­ti StB a taj­ných slu­žeb, a tak se za...Read more »
Cern05

Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR

...na vel­kou poli­tic­kou kri­ti­ku vše­ho v SSSR. Není to jenom o lidech, ale o tom, za jakých pod­mí­nek lidé pra­co­va­li, co chtě­li udě­lat a co všech­no chtě­jí udě­lat, aby zís­ka­li výhod­nou pozi­ci pro svo­jí...Read more »
Palach04

Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.

...totiž pro­chá­zí pro­mě­nou, kte­rá je hlav­ně niter­ná, ale Zavadil ji zvlá­dl zahrát vel­mi dob­ře. Pro zvlád­nu­tí role Jana Palacha se herec sna­žil utří­dit si politicko-společenské udá­los­ti dané doby, pro­stu­do­val dostup­né...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...Devátý a Jana Dvorská. V archiv­ních mate­ri­á­lech Československé tele­vi­ze dále vystu­pu­jí teh­dej­ší mode­rá­to­ři zpráv, minis­tr obra­ny ČSSR Milán Václavík, vedou­cí tajem­ník Městského výbo­ru KSČ v Praze Miroslav Štěpán a gene­rál­ní tajem­ník ÚV KSČ Miloš...Read more »
OlgaNahl

Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR

Prügelknabe to nemá v živo­tě leh­ké a když se v téhle roli člo­věk doslo­va zabyd­lí, tak se z ní těž­ko dosta­ne. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otlou­ká­nek při­pa­dá a jedi­ným mís­tem, kde doká­že vydr­žet,...Read more »
stavba Velkeho salu

Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“

...archiv­ní sek­ci, kte­rá se bude již tra­dič­ně konat na netra­dič­ním mís­tě – ten­to­krát na Zastávce.  Festivalový týden se koná od 20. do 26. dub­na 2017. Jedinečnost fes­ti­va­lu Finále Plzeň je mož­né spat­řo­vat...Read more »

Rudá mašina - O Tvůrcích

...Člen hoke­jo­vé síně slá­vy - Člen IIHF síně slá­vy - Člen síně slá­vy SSSR - 14 sovět­ských hoke­jo­vých šam­pi­o­ná­tů - Devětkrát účast v sovět­ské All-Star lize - Devětkrát účast v All-Star lize...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...↑ http://www.tvp5.cz/archiv/aktuality/zaslusnou-medaily-ziskal-i-karel-gott/ Záslužnou medai­li zís­kal i Karel Gott ↑ http://zpravy.idnes.cz/gott-se-stal-cestnym-obcanem-plzne-zabydlel-se-i-ve-dvorane-slavy-phl-/domaci.asp?c=A091102_194636_domaci_lpo Gott se stal čest­ným obča­nem Plzně, zabyd­lel se i ve Dvoraně slá­vy ↑ http://www.halonoviny.cz/articles/view/219897 Ocenění našich zpě­vá­ků ↑ http://www.lidovky.cz/gott-v-moskve-prevezme-rad-pro-kosmonauty-fjp-/lide.asp?c=A110609_120424_ln_domov_ogo Gott v Moskvě pře­vez­me...Read more »
Most3

Most špionů - 65 %

Nejen váleč­né fil­my při­ná­še­jí zají­ma­vé a napí­na­vé lid­ské pří­běhy. Takový je film Most špi­o­nů, kte­rý zachy­cu­je sestře­le­ní ame­ric­ké­ho prů­zkum­né­ho letou­nu U-2  nad úze­mím býva­lé­ho Svazu sovět­ských soci­a­lis­tic­kých repub­lik (SSSR). Stalo se...Read more »
IMG_1305

Plakát na cestě k sametové revoluci - Havel, Klaus i strýček Jedlička se potkávají v kině Světozor

...doku­men­tu­jí pla­ká­ty Filmový fes­ti­val pra­cu­jí­cích Ústecka nebo Sovětský film v měsí­ci československo-sovětského přá­tel­ství. Společenské pla­ká­ty pak z dneš­ní­ho pohle­du úsměv­ně doku­men­tu­jí život v teh­dej­ší ČSSR. Šlo by zapět s Waldemarem Matuškou nad stej­no­jmen­ným pla­ká­tem...Read more »

TV TIPY

...byla zdo­ko­na­le­na z poznat­ků nedo­stat­ků Titaniku. Přesto ten­to kolos potkal stej­ný osud. Sledujte pří­běh této lodi a jejích pasa­žé­rů ....   V.Brit-USA 1999 R: B.Trenchard-Smith H: E.Atterton, Aryanová, J.Bissetová, B.Daniels, J.Rhys-Davies aj....Read more »

Operace Flashpoint - recenze

...na výše zmí­ně­ných ima­gi­nár­ních ost­ro­vech (auto­ři hry jsou prav­dě­po­dob­ně také hoke­jo­ví fan­do­vé, neboť na v úvod­ním int­ru neo­po­mně­li sdě­lit, že toho­to roku ČSSR vyhrá­la MS v led­ním hoke­ji). V SSSR se dostá­vá...Read more »
Cer01

Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!

...rus­kých hor­ní­ků, kte­ří jsou vyu­ži­ti pro pod­ko­pá­ní elek­trár­ny, aby vysta­vil prů­chod ke beto­no­vým zákla­dům. Sice jsem roce 1986 o žád­né havá­rii nevě­děl, jako nor­mál­ní oby­va­te­lé v SSSRČSSR, ale fil­mo­vé zpra­co­vá­ní mi...Read more »
pravitko

Spider-Man na DVD

...doku­ment „SPIDER-MANIA“, doku­ment „Spider-Man: Mýtus 21. sto­le­tí“, archív komik­sů Spider-Man, gale­rie gau­ne­rů, lás­ky Petera Parkera, umě­lec­ká gale­rie komik­sů a kre­seb, foto­ga­le­rie, kos­tým­ní a make-up zkouš­ky, kame­ro­vé zkouš­ky a DVD ROM. Disk 3 - pís­ně...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

...drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?

...drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška ...to jsou tři nejslavnější zbraně Divokého západu

...drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška

...drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?

...drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka

...drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka

...drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1....Read more »
Tvar

Tvář vody - 70 %

...kde vlád­ne kru­tý plu­kov­ník Stricklandem. O tajem­né­ho tvo­ra mají zájem i v Rusku, a pro­to­že se pří­běh se ode­hrá­vá v roce 1962, kdy vzta­hy mezi USA a SSSR byly napja­té, nevy­pa­dá pro něj budouc­nost nijak povzbu­di­vě....Read more »

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

...Francouzko-americký sci­fi film. B. Willis musí nalézt za pomo­ci krás­né mimo­zemš­ťan­ky M. Jovovichové Pátý Element, kte­rý by spo­jil čty­ři živly a tím odvrá­til vesmír­nou ská­zu. USA-FRA 1997 Režie: L. Besson Hrají:...Read more »
image004

Zlatý podraz

...dal­ším šam­pi­o­ná­tu v Paříži se nepo­čí­tá. Na jaře 1951 se ale sta­ne zázrak. Basketbalisté SSSR se roz­hod­nou na mis­trov­ství Evropy jet a nechtě­jí hrát pro­ti týmům z kapi­ta­lis­tic­kých zemí sami. Komunisté pro­to posluš­ně...Read more »
Bez Vedomi 1280

Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše

Seriál Bez vědo­mí bude mít pre­mi­é­ru 30 let od Sametové revo­lu­ce. Režisér Ivan Zachariáš nám ten­to­krát při­pra­vil seri­ál o roku 1989, kdy se po dlou­hé době vra­cí do ČSSR hous­list­ka Marie, kte­rá...Read more »
word image

Amnestie

...jsem to na tako­vý rok 2000. Zaskočilo nás to asi všech­ny. Jediní, kte­ří byli při­pra­ve­ní a v poza­dí všech udá­los­tí, byli ti nej­chytřej­ší kágé­bá­ci a esté­bá­ci, eli­ty Sovětského sva­zu i ČSSR. Ti měli pří­stup...Read more »