Cern05

Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR

...na vel­kou poli­tic­kou kri­ti­ku vše­ho v SSSR. Není to jenom o lidech, ale o tom, za jakých pod­mí­nek lidé pra­co­va­li, co chtě­li udě­lat a co všech­no chtě­jí udě­lat, aby zís­ka­li výhod­nou pozi­ci pro svo­jí...Číst dál »
Palach04

Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.

...tiš­tě­né mate­ri­á­ly, dokon­ce navští­vil archiv UK, kde se nachá­zí část Palachovy pozůsta­los­ti. Svoji prv­ní vel­kou roli ale Zavadil zvlá­dl víc než dob­ře. Přesvědčivě zahrál mla­dé­ho muže, kte­rý je nená­pad­ný, sluš­ný,...Číst dál »
OlgaNahl

Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR

Prügelknabe to nemá v živo­tě leh­ké a když se v téhle roli člo­věk doslo­va zabyd­lí, tak se z ní těž­ko dosta­ne. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otlou­ká­nek při­pa­dá a jedi­ným mís­tem, kde...Číst dál »
stavba Velkeho salu

Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“

...archiv­ní sek­ci, kte­rá se bude již tra­dič­ně konat na netra­dič­ním mís­tě – ten­to­krát na Zastávce.  Festivalový týden se koná od 20. do 26. dub­na 2017. Jedinečnost fes­ti­va­lu Finále Plzeň je mož­né spat­řo­vat...Číst dál »

Rudá mašina - O Tvůrcích

...medai­le - vítěz­ství v kanad­ském pohá­ru - 3 vítěz­ství ve svě­to­vém šam­pi­o­ná­tu juni­o­rů - 2 bron­zo­vé medai­le ze svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu - Dvakrát hráč roku SSSR - Dvakrát nej­ú­spěš­něj­ší hráč SSSR -...Číst dál »
Most3

Most špionů - 65 %

Nejen váleč­né fil­my při­ná­še­jí zají­ma­vé a napí­na­vé lid­ské pří­běhy. Takový je film Most špi­o­nů, kte­rý zachy­cu­je sestře­le­ní ame­ric­ké­ho prů­zkum­né­ho letou­nu U-2  nad úze­mím býva­lé­ho Svazu sovět­ských soci­a­lis­tic­kých repub­lik (SSSR). Stalo se...Číst dál »
Cer01

Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!

...rus­kých hor­ní­ků, kte­ří jsou vyu­ži­ti pro pod­ko­pá­ní elek­trár­ny, aby vysta­vil prů­chod ke beto­no­vým zákla­dům. Sice jsem roce 1986 o žád­né havá­rii nevě­děl, jako nor­mál­ní oby­va­te­lé v SSSRČSSR, ale fil­mo­vé zpra­co­vá­ní mi...Číst dál »

TV TIPY

...Klasika, ke kte­ré není co dodat. Je pro kaž­dé­ho, není ome­ze­na věkem ani svým skvě­lým humo­rem. Takže klid­ně popr­vé i po sté do toho Hliníku a odstě­huj se do Hupolce!   ČSSR 1976...Číst dál »
pravitko

Spider-Man na DVD

...video, TV spo­ty, fil­mo­vá upou­táv­ka a  DVD ROM. Disk 2 - pro­fil hudeb­ní­ho skla­da­te­le, pro­fil reži­sé­ra, HBO doku­ment z natá­če­ní, doku­ment „SPIDER-MANIA“, doku­ment „Spider-Man: Mýtus 21. sto­le­tí“, archív komik­sů Spider-Mam, gale­rie gau­ne­rů,...Číst dál »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška ...to jsou tři nejslavnější zbraně Divokého západu

...21.12.1927; archív K. Hoffmanna [20] Sdělení Dr. Johannese Schützeho, Chemnitz, 31.12.1927; archív K. Hoffmanna. [21] Neues Wiener Abendblatt, 24. 2. 1937. [22] E. E. Kisch, Ve vile „Shatterhand“. Interview s Karlem Mayem, v: Bohemia, Praha, čís. 133,...Číst dál »
1Trida

X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn)

...tref­né „fuck“, jedi­né v celém fil­mu. Hybatelem celé­ho hum­bu­ku kolem mutan­tů je hro­zí­cí jader­ná kata­stro­fa mezi USA a SSSR. Tato tema­ti­ka v komik­so­vé pře­dě­láv­ce na fil­mo­vém plát­ně byla nedáv­no. Ve sním­ku Watchmen jsme...Číst dál »
word image 2

Apollo 11: Revoluční skok v kosmonautice i televizním vysílání - Znovuobjevené záznamy odhalují stěžejní informace o vesmírném programu z 60. a 70. let

...potý­ka­la s růz­no­ro­dý­mi pro­blémy. Vzhledem k postu­pu­jí­cí­mu tech­no­lo­gic­ké­mu pokro­ku si najed­nou uvě­do­mi­la, že její síd­lo oku­pu­je pou­ze zasta­ra­lých pří­stro­jů, pro kte­ré již nemá vyu­ži­tí, pokud chce udr­žet krok s vesmír­ným pro­gra­mem SSSR. Agentuře...Číst dál »
image004

Zlatý podraz

...dal­ším šam­pi­o­ná­tu v Paříži se nepo­čí­tá. Na jaře 1951 se ale sta­ne zázrak. Basketbalisté SSSR se roz­hod­nou na mis­trov­ství Evropy jet a nechtě­jí hrát pro­ti týmům z kapi­ta­lis­tic­kých zemí sami. Komunisté pro­to posluš­ně...Číst dál »
Tvar

Tvář vody - 70 %

...kde vlád­ne kru­tý plu­kov­ník Stricklandem. O tajem­né­ho tvo­ra mají zájem i v Rusku, a pro­to­že se pří­běh se ode­hrá­vá v roce 1962, kdy vzta­hy mezi USA a SSSR byly napja­té, nevy­pa­dá pro něj budouc­nost nijak povzbu­di­vě....Číst dál »
blackdot14

THE PEACEMAKER

...v býva­lém SSSR ze stra­te­gic­kých důvo­dů kole­je o  šir­ším roz­cho­du, než je jin­de ve svě­tě zvy­kem. Vagóny ve fil­mu sice nesou ozna­če­ní KŽD v azbuce (ať už to zna­me­ná coko­liv), roz­chod je...Číst dál »
r cottonbrooklyn m

Brooklynský klub vrahů - 70 %

...kou­sek ze zahra­nič­ní pro­duk­ce, ať už se jed­na­lo o samu­raj­ské sním­ky z Japonska, hroz­ně nada­bo­va­né fil­my z Polska či zná­mé Mayovky z NDR (SSSR vynech­me vzhle­dem k reži­mu, kte­rý u nás pano­val). Připomeňme si tedy pátý z cel­kem...Číst dál »

Rudá mašina - Obsah/Vyjádření režiséra

...Rudá armá­da. Příběh, vyprá­vě­ný z pohle­du jeho kapi­tá­na Slavy Fetisova, popi­su­je jeho pře­rod z národ­ní­ho hrdi­ny do role poli­tic­ké­ho nepří­te­le. Film, kte­rý zachy­cu­je jak obdo­bí SSSR, tak i rus­ké, zkou­má to, jak se...Číst dál »

Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

V 50. letech, v raných fázích stu­de­né vál­ky, bylo napě­tí mezi USA a SSSR roz­ší­ře­ným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovět­ské­ho agen­ta žijí­cí­ho v New Yorku, strach a para­no­ia se vystup­ňu­je. Pověřený...Číst dál »
Prirucka

Příručka pro partyzány

...se nepo­ni­čí což je vel­ká výho­da. Co se týče obál­ky, je vel­mi dob­ře zprav­co­va­ná a dává za prav­du rče­ní: „V jed­no­du­chos­ti je síla“ obál­ku totiš zdo­bí vlaj­ka SSSR s trou­chou něja­ké té...Číst dál »
Orch

Ochránci | Guardians [30%]

...SSSR, ale bude li tře­ba, i celé­ho svě­ta. Jenže doba Sovětského sva­zu už je dáv­no pryč a hrdi­no­vé z toho­to pro­jek­tu jsou nuce­ni žít v ústra­ní díky zapo­vě­ze­ní věd­ce, kte­rý se na jejich vzni­ku...Číst dál »
8 hlav šílenství foto 3

Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou

...teh­dej­ší­ho SSSR. Proto také její hra­né pasá­že dopl­ňu­jí čas­té ani­mo­va­né vsuv­ky a lite­rár­ní odka­zy, kte­ré mají téma nahléd­nout z růz­ných úhlů, ale ve výsled­ku pořád vypo­ví­da­jí o vnitř­ním svě­tě a myš­len­kách Barkovové. Herecký výkon...Číst dál »
v clav vorl ek 8211 3 6 1930 8211 5 2 2019 p5OVEE2U9z8

Václav Vorlíček - 3.6.1930 - 5.2.2019

Je tomu 88 let, co se naro­dil jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů ČSSR (ČSFR i ČR) Václav Vorlíček. Byl jed­ním z reži­sé­rů, kte­ří mají tu „pri­o­ri­tu“, že se jejich fil­my dáva­jí kaž­do­roč­ně.  Připomeňme si...Číst dál »

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

...J. Hanzlík má vystě­ho­vat z domu u řeky vod­nic­kou rodi­nu. Hekticky zná­má a nestár­nou­cí a kupo­di­vu stá­le stej­ně zábav­ná kome­die. ČSSR 1974 Režie: V. Vorlíček Hrají: L. Šafránková, M. Kopecký, V. Menšík, S. Zázvorková,...Číst dál »
DDF

Das Filmfest - Jakub lhář

Jedním z fil­mů, kte­ré se pro­mí­ta­jí na fes­ti­va­lu „Das Filmfest“ je „Jakub lhář“, kte­rý byl nato­čen v roce 1974 pod reži­sér­ským vede­ním Franka Bayera a ve spo­lu­prá­ci NDR/ČSSR. Film je zají­ma­vý nejen svým...Číst dál »

23. ročník výročních cen Český lev

...Europe), režie: Olga Špátová Filmová lázeň (Česká tele­vi­ze), režie: Miroslav Janek Holky pod zám­kem (TV Nova), režie: Jiří Fedurco LSD made in ČSSR (Česká tele­vi­ze), režie: Pavel Křemen Moto ces­tou...Číst dál »
Terminator080

Terminátor na Blu-ray

...ame­ric­ké fil­my. Možná, že v roce 1984 film něko­lik desí­tek v ČSSR vidě­lo, ale já osob­ně jsem měl mož­nost vidět kul­tov­ní film jed­no­ho z nej­ši­kov­něj­ších reži­sé­rů až v 90. letech. A to až po dru­hém díle v kinech....Číst dál »