107278 350 0 fit

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

...spo­leč­nos­ti bude, tím zde bude pří­jem­ně­ji. Autoři: Andy Cope, Andy Whittaker Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia Počet stran: 208 Žánr: osob­ní roz­voj, pozi­tiv­ní myš­le­ní Hodnocení: 80 % Knihu k recen­zi věno­va­lo nakla­da­tel­ství...Číst dál »
Andy Serkis Hobbit

ANDY SERKIS

ANDY SERKIS  je drži­te­lem celé řady cen od kri­ti­ků i divá­ků, kte­ří tak­to oce­ni­li mno­ho jeho zapa­ma­to­va­tel­ných rolí. Obrovské množ­ství fanouš­ků si zís­kal za ztvár­ně­ní posta­vy Gluma v Oscarem oce­ně­né tri­lo­gii reži­sé­ra...Číst dál »
glum00

Glum alias Andy Serkis

...mno­hem nároč­něj­ší než rea­li­za­ce úchvat­né bitvy v Helmově žle­bu. A pro­to se není čemu divit, že jako vzor pro Prstenem roz­pol­ce­nou osob­nost poslou­žil brit­ský osmatři­ce­ti­le­tý herec Andy Serkis. Andy měl původ­ně Gluma...Číst dál »
Serkis

ANDY SERKIS

ANDY SERKIS (Ulysses Klaue) je úspěš­ný herec, kte­rý sklí­zí u kri­ti­ky i divá­ků vel­ké úspě­chy za vel­kou šká­lu roz­ma­ni­tých a památ­ných rolí, kte­ré před kame­ra­mi ztvár­nil. Po celém svě­tě si zís­kal zástu­py fanouš­ků svým...Číst dál »

Vykoupení z věznice Shawshank

Nevinný ban­kov­ní mana­žer Andy Dufresne byl v roce 1947 odsou­zen na doži­vo­tí za podíl na vraž­dě. Nyní si odpy­ká­vá trest ve věz­ni­ci Shawshank, kte­rá je pova­žo­vá­na za nej­bez­peč­něj­ší. Ale i zde najde...Číst dál »
PribehHracek

Toy Story: Příběh hraček - první 3D animovaný film

...za svo­ji nej­ob­lí­be­něj­ší. A všech­ny ostat­ní Andyho hrač­ky to respek­tu­jí a vychá­ze­jí s ním dob­ře. Jenže, může být i hůř. A tako­vým dnem, kdy se může všech­no zlo­mit, je den Andyho naro­ze­nin. Andy dosta­ne spous­tu...Číst dál »

Toy Story 3: Příběh hraček 3D

...Lasseter zůstá­vá jako pro­du­cent. Něco málo o pří­bě­hu….. chla­pec Andy už vyros­tl a chys­tá se odjet na Vysokou. S  tím­to fak­tem se hrač­ky, kte­ré byly něko­lik let nepo­u­ží­va­né a scho­va­né v bed­ně, nedo­ká­žou smí­řit...Číst dál »

AniMatrix DVD

...doru­čit na Zion život­ně důle­ži­tou zprá­vu. To by nebyl slo­ži­tý úkol, kdy­by jim v ces­tě nestá­la armá­da Sentinelů. Scénář: Andy and Larry Wachowski Režie: Andy Jones Animace: Square USA, Inc THE...Číst dál »

Muž na měsíci

Andy Kaufman byl ozna­čo­ván za nej­ná­pa­di­těj­ší­ho komi­ka, mis­tra v pro­vo­ko­vá­ní obe­cen­stva, kte­rý doká­zal vyvo­lat bou­ře smí­chu, úpl­né ticho i sku­teč­né slzy. Měl obrov­skou popu­la­ri­tu a slá­vu. Již v mla­dém věku ho však postih­la nevy­lé­či­tel­ná...Číst dál »
Vkleci

V kleci od Ellison Cooper

...Andy či se nechal vra­hem okla­mat jako malý ško­lák? A jakou sku­teč­nou roli v celém pří­pa­du sehra­je prá­vě Andy? Dá se mu oprav­du věřit? Podaří se jim zachrá­nit dru­hou dív­ku živou? A pokud ano,...Číst dál »
Oscar

89. ročník udílení Oscarů

...a Andy Wright – Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny Alan Robert Murray a Bub Asman – Sully: Zázrak na řece Hudson Nejlepší mix zvu­ku Andy Nelson, Ai-Ling Lee a Steve A. Morrow – La La Land Bernard...Číst dál »
Pratele

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)

Ve škol­ce na pres­tiž­ní atwo­od­ské ško­le se zro­di­lo pev­né přá­tel­ství – pou­to na celý život. Gabby, Izzie, Andy, Billy a Sean jsou hlav­ní­mi hrdi­ny posled­ní­ho romá­nu Danielle Steel, zařa­ze­né­ho do zla­té­ho...Číst dál »
2008 Razzie Awards 07

36th Razzie Award Nominees - Zlatá malina 2015

...Nejhorší režie Andy Fickman / Paul Blart Mall Cop 2 Tom Six / Human Centipede 3 (Final Sequence) Sam Taylor-Johnson / Fifty Shades of Grey (Padesát odstí­nů šedi)  Josh Trank...Číst dál »
date movie poster 11

Děsnej doják

...a on zase nao­pak. Pak je čeká svad­ba. Když jdou u bazé­nu, Grant chce Julii před­sta­vit její bej­val­ku Andy (na obr.), kte­rá po něm stá­le tou­ží. Když si Julia jede vybrat sva­teb­ní šaty...Číst dál »
DamKlub 1

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

...a dosta­ne­te strach.“ Dianini přá­te­lé jsou ti, kte­ří jí ote­vřou oči a uká­žou nové mož­nos­ti. A tou mož­nos­tí je Mitchell (Andy Garcia). Pro Diane Keaton a Andy Garciu je to dru­hé herec­ké setká­ní. Předtím...Číst dál »

DVD:Agent Z Panamy

Pierce Brosnan a Geoffrey Rush ve vyni­ka­jí­cím sním­ku Johna Boormana „Agent z Panamy“... DVD: Agent z Panamy Příběh: Andy Osnard (Pierce Brosnan) je agen­tem brit­ské roz­věd­ky M:I-6 a pro své morál­ní pro­hřeš­ky je ukli­zen...Číst dál »
Bruklin

8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů

...kde Brooklyn 99 vysí­la­jí. Brooklyn v Kalifornii? Andy Samberg, před­sta­vi­tel nej­vtip­něj­ší­ho a nej­leh­ko­váž­něj­ší­ho poli­cis­ty Jakea Peraulta, si natá­če­ní oprav­du uží­val. Když se ho novi­ná­ři pta­li, jak se mu líbi­lo natá­če­ní v Brooklynu, musel...Číst dál »

Ztracené město

...Režie: Andy Garcia Scénář: G. Cabrera Infante V hlav­ních rolích: Andy Garcia, Tomas Milian, Enrique Murciano, Nestor Carbonell, Inés Sastre, Dominik García-Lorido, Dustin Hoffman, Bill Murray USA 2005, 143 minut...Číst dál »
RokVLese

Rok v lese

Necháváte se při kou­pi kníž­ky pro děti odra­dit níz­kým počtem strá­nek? Děláte vel­kou chy­bu. Někdy totiž nece­lých dva­cet strá­nek dá dítě­ti víc, než tlus­tá bichle. Ukázkovým pří­kla­dem je kníž­ka...Číst dál »

PŘÍBĚH TUČŇÁKA

Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý ark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat. Hrdinné odo­lá­va­jí tep­lo­tám hlu­bo­ko pod bodem...Číst dál »

TV TIPY

...Na počát­ku sle­du­je­me tři mla­dí­ky, kte­ří pod­ni­ka­jí malé dob­ro­druž­ství na Eifellově věži v podo­bě půl­noč­ní­ho bungee-jumpingu. V té samé chví­li se pokou­ší mla­dá dív­ka při­pra­vit o život.  Jeden z mla­dí­ků Andy ji zachrá­ní...Číst dál »
Usvit

Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]

...chtít nechat ujít na vel­kém plát­ně.    Caesar (Andy Serkis) a jeho smeč­ka žili přes deset let od inci­den­tu na Golden Gate Bridge z kon­ce pře­de­šlé­ho dílu v míru a v ústra­ní v neda­le­kém lese. Lidstvo...Číst dál »
OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC

Captain Marvel - Obsah & O filmu

...kde výtvar­ník fil­mu Andy Nicholson se svým týmem vytvo­řil mezi­ga­lak­tic­ké svě­ty, v nichž žijí rasy Kree a Skrullů.             Dalším svě­tem, kte­rý se v Nicholsonových rukách zro­dil, byla Torfa. Aby ten­to svět Nicholson...Číst dál »
blak panther

Black Panther - Recenze - 70%

Film nás bere spo­leč­ně s T’Challou/Black Pantherem (Chadwick Boseman) zpět do jeho domo­vi­ny - Wakandy - tech­no­lo­gic­ky a eko­no­mic­ky vel­mi vyvi­nu­tou zemič­ku v Africe, kte­rá je skry­ta před okol­ním svě­tem. Po smr­ti své­ho otce...Číst dál »
200512182204 22

King Kong

...Building. Co se týče Konga samot­né­ho, kte­ré­ho ztvár­nil Glum, respek­ti­ve Andy Serkis (záro­veň si stři­hl i roli lod­ní­ho kucha­ře), jsem lehce v roz­pa­cích. Jeho vizáž mě nej­pr­ve doce­la zkla­ma­la (doteď se nemůžu...Číst dál »
Aveng4

Avengers: Age of Ultron - 70 %

...ve fil­mu obje­ví v plné síle. I když Quicksilver od Marvelu nemá na Quicksilvera z posled­ní­ho X-men fil­mu. Nesmíme zapo­me­nout na Gluma Andy Serkise. Z něho se stá­vá vel­ká hvězda. Po páno­vi prs­te­nů se z něho stal...Číst dál »