histronauti egyptske dobrodruzstvi 1

#2076: Histronauti: Egyptské dobrodružství

...Egyptské dobrodružství" nezískají, ale kultura sama o sobě je zaujmout může. Kdyby nic jiného, i tohle je fajn přínos této knihy. Komiks "Histronauti: Egyptské dobrodružství" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media....Read more »
107278 350 0 fit

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

...spo­leč­nos­ti bude, tím zde bude pří­jem­ně­ji. Autoři: Andy Cope, Andy Whittaker Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia Počet stran: 208 Žánr: osob­ní roz­voj, pozi­tiv­ní myš­le­ní Hodnocení: 80 % Knihu k recen­zi věno­va­lo nakla­da­tel­ství...Read more »
Andy Serkis Hobbit

ANDY SERKIS

ANDY SERKIS  je drži­te­lem celé řady cen od kri­ti­ků i divá­ků, kte­ří tak­to oce­ni­li mno­ho jeho zapa­ma­to­va­tel­ných rolí. Obrovské množ­ství fanouš­ků si zís­kal za ztvár­ně­ní posta­vy Gluma v Oscarem oce­ně­né tri­lo­gii reži­sé­ra...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU

...vršek hla­vy. A když šlo do tuhé­ho, obo­čí jim pokles­lo rov­ně dolů a zakry­lo jim oči.“ DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA je zalo­že­no na milo­va­ných posta­vách, kte­ré se popr­vé obje­vi­ly na kon­ci 50. let...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA

...zapí­še do dějin. DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA je 3D ani­mo­va­nou dob­ro­druž­nou kome­dií, kte­rá nabí­zí sci-fi, ces­to­vá­ní v čase, bizar­ní posta­vy a chyt­rý dia­log, to vše svá­za­né neče­ka­ným vzta­hem dvou ústřed­ních postav -...Read more »
rychle sipy 65 pribehu

#1895: RETRO: Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství - 60 %

Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství Vydáno ku příležitosti výstavy v Museu hlavního města Prahy v sešívané vazbě v roce 1997. Vydání má 68 stran. Scénář: Jaroslav Foglar Kresba:...Read more »
glum00

Glum alias Andy Serkis

...mno­hem nároč­něj­ší než rea­li­za­ce úchvat­né bitvy v Helmově žle­bu. A pro­to se není čemu divit, že jako vzor pro Prstenem roz­pol­ce­nou osob­nost poslou­žil brit­ský osmatři­ce­ti­le­tý herec Andy Serkis. Andy měl původ­ně Gluma...Read more »

Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The

...za Gromittem, pří­pad­ně za ten­to rok pre­mi­é­ro­vý­mi Piráty. Ohledně začát­ku pří­bě­hu sto­jí znát, že Mark Twain je spi­so­va­tel, kte­rý se pro­sla­vil svý­mi díly Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna. Nejen,...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

...DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA. Ariel dává Penny obrov­skou ener­gii. Je to vtip­ná a iro­nic­ká tee­nager­ka, a i když je Penny mlad­ší [než hereč­ka], Ariel při­ná­ší do role při­ro­ze­nou jis­kru a poro­zu­mě­ní své posta­vě.“ Penny,...Read more »
DSC 1045

Baron Prášil / Cesta do Pravěku / Vynález zkázy na Blu-ray

...tyto fil­my nato­čil. V roce 1955 nato­čil Cestu do Pravěku, kde nadchnul celý svě­to­vý svět tím, že oži­vil dino­sau­ry a v pří­bě­hu dět­ských ces­to­va­te­lů uká­zal dino­sau­ří his­to­rii. Byl to fil­mař­ský pře­lom, kdy 40...Read more »
Kamarad

Brontík - Kamarád z pravěku

Knížka Thomase Breziny s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Pabla Tambruscia vyšla v loň­ském roce ve vídeň­ském nakla­da­tel­ství GaG Verlagsgessellschaft mbH. V letoš­ním roce se malí čte­ná­ři dočka­li její­ho pře­kla­du. V úno­ru vychá­zí v nakla­da­tel­ství Fragment. Týna a její dvoj­če...Read more »
monstra oceanu 3d praveke dobrodruzstvi dokument ktery musite videt

Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství – dokument, který musíte vidět!

Když se řek­ne doku­men­tár­ní film, tak si vět­ši­na lidí řek­ne, že se jed­ná o něja­ký suchý sní­mek, kte­rý stál pár babek a nevy­pla­tí se na něj cho­dit. Většinou je to prav­da, ale...Read more »
Sirotsinec

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ABE: INSPIRACE PRO DOBRODRUŽSTVÍ

Jakeův milo­va­ný děde­ček Abe má se svým vnu­kem více spo­leč­né­ho, než si mla­dý muž kdy­ko­li doká­zal před­sta­vit. Jsou to Abeova vodít­ka, kte­rá vyvo­la­jí „podiv­né” dob­ro­druž­ství.             Věhlasný herec Terence Stamp,...Read more »
Sam

Požárník Sam - Vodní dobrodružství

Už více jak tři dese­ti­le­tí dobý­vá dět­ská srd­ce Požárník Sam. Britský ani­mo­va­ný seri­ál, pojed­ná­va­jí­cí o hrdin­ských činech požár­ní­ka Sama a dal­ší­ho osa­zen­stva hasič­ské sta­ni­ce, je oblí­be­ný hlav­ně mezi chlap­ci od tří do...Read more »

LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.2005

Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) obě­to­val celý život hle­dá­ní báj­né­ho pokla­du řádu Templářů, za kte­rým se bez­ú­spěš­ně honi­lo už šest gene­ra­cí jeho před­ků. Teprve Benovi se však poda­ři­lo sérii mar­ných...Read more »

Vykoupení z věznice Shawshank

Nevinný ban­kov­ní mana­žer Andy Dufresne byl v roce 1947 odsou­zen na doži­vo­tí za podíl na vraž­dě. Nyní si odpy­ká­vá trest ve věz­ni­ci Shawshank, kte­rá je pova­žo­vá­na za nej­bez­peč­něj­ší. Ale i zde najde...Read more »

#51 - Dead of Night (1974)

...of Night USA, Kanada, Velká Británie, 1974, 88 minut Režie: Bob Clark Scénář: Alan Ormsby Hrají: John Marley (Charles Brooks) Lynn Carlin (Christine Brooks) Richard Backus (Andy Brooks) Anya Ormsby...Read more »
Serkis

ANDY SERKIS

ANDY SERKIS (Ulysses Klaue) je úspěš­ný herec, kte­rý sklí­zí u kri­ti­ky i divá­ků vel­ké úspě­chy za vel­kou šká­lu roz­ma­ni­tých a památ­ných rolí, kte­ré před kame­ra­mi ztvár­nil. Po celém svě­tě si zís­kal zástu­py fanouš­ků svým...Read more »
word image

Cats

...dobu jsem s ním chtěl pra­co­vat. Chemie mezi ním a Taylor na pla­ce byla fan­tas­tic­ká,“ říká Tom Hooper. „Náš cho­re­o­graf Andy Blankenbuehler svým skvost­ným vystou­pe­ním pro Taylor a Idrise oprav­du pře­ko­nal sám sebe.“...Read more »
fog

Hoši od Bobří řeky - dokáže Rikitan v chlapcích vzbudit zájem o jiná dobrodružství než jsou bitky?

Vilík a Jirka byli dva nor­mál­ní klu­ci, kama­rá­di, kte­rých je po svě­tě tisí­ce. Dělali to, co ostat­ní a jejich život se ubí­ral cel­kem v poklid­ném ryt­mu až do čtvrt­ka 12. břez­na. Ono to vlast­ně všech­no...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY

...stroj času, vrá­til bych se zpět, vymys­lel zip a stal se nesku­teč­ným bohá­čem,“ pro­ne­se s kamen­nou tvá­ří. Colbert pou­ka­zu­je na to, že prá­ce na DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA vyvo­lá­vá šťast­né vzpo­mín­ky na...Read more »
Upir

#11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye

Upíři jsou téma­tem, kte­ré se pro­lí­ná celou fil­mo­vou his­to­rií. Jejich podo­by jsou růz­né. Nejčastěji je upí­rem Dracula, ale jin­dy je pří­běh jiný, nový a zají­ma­vý. A nád­her­ně poe­tic­ký jako pří­běh Vampýra. Upír...Read more »
DSC 5158

Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 %

Tak se k nám dosta­nou i zají­ma­vé komiksy. Nejen z ame­ric­ké pro­duk­ce, ale i z evrop­ské. Evropskou, spí­še fran­couz­skou, ško­lu zastu­pu­je Dobrodružství Jeronýma Moucherota. Je to uni­kát­ní komiks, kte­rý při­ná­ší vel­kou alter­na­ti­vu k ostat­ním dílům. Celá...Read more »
Dob r

Dobrodružství kriminalistiky aneb Dokument, seriál a studie v jednom

...De Sûreté po moder­ní psy­cho­lo­gic­ké pro­fi­ly zlo­čin­ců. Roku 1989 vzni­kl pod tak­tov­kou Antonína Moskalyka cyk­lus Dobrodružství kri­mi­na­lis­ti­ky, kte­rý spo­jil vel­mi úspěš­ně detek­tiv­ní žánr a doku­ment. Cyklus pří­bě­hů, kte­ré mapu­jí vývoj nej­dů­le­ži­těj­ších metod...Read more »
v26896 more

Velké podmořské dobrodružství 3D - naučte svoje děti milovat přírodu

Do fas­ci­nu­jí­cí­ho svě­ta pod hla­di­nou vás vez­me geni­ál­ní reži­sér Jean-Jacques Mantello, kte­rý má za sebou napří­klad sním­ky Delfíni a velry­by 3D: tulá­ci oce­á­nů, či Žraloci 3D. Lidem pre­zen­tu­je pří­ro­du jako poklad, o kte­rý...Read more »
Katrina Charman 765x275

Zvířecí hrdinové – Výprava do Antarktidy - dobrodružství psů a člověka

Bylo léta, čer­ve­nec 1914. Tažný pes Samson si zrov­na ochla­zo­val tělo svým rych­lým dechem. Chtěl sta­čit psům, kte­ří byli vep­ře­du. V pod­sta­tě mezi sebou sou­tě­ži­li a cílem bylo se před­vést v co...Read more »