Spider 2

Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH

...cenu Writers Guild of America za svou prá­ci na seri­á­lu The Mindy Project. McKenna jako tele­viz­ní sce­náris­ta debu­to­val v rám­ci ani­mo­va­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce FOX Americký táta.               ERIK SOMMERS (scé­nář)...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

...až do smr­ti, a také veli­ce úspěš­ný ani­mo­va­ný seri­ál sta­ni­ce FOX Americký táta, za kte­rý spo­leč­ně se zbyt­kem tvůr­čí­ho týmu sdí­lel v roce 2012 nomi­na­ci na cenu Primetime Emmy v kate­go­rii Výjimečný ani­mo­va­ný...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...své schop­nos­ti. V sáz­ce totiž není jen ostře sle­do­va­ný soud­ní pří­pad, ale i jeho život... 29.07. 00:45 29.07. 02:45 Looney Tunes (The Looney Tunes Show) Kouzelný svět krá­lí­ka Bugse a kače­ra Daffyho... Americký ani­mo­va­ný seri­ál...Read more »
Batman01

Ben Affleck

...Světák 2004 Přežít Vánoce 2004 Táta na plný úva­zek 2003 Daredevil 2003 Láska s rizi­kem 2003 Výplata 2002 Incident 2002 Nejhorší oba­vy 2002 Pomoc!!! Já mám ran­de 2001 Jay a mlčen­li­vý Bob...Read more »
RickAMorty

Rick a Morty

...o tom udě­lal obrá­zek. Simpsonovi mají už 28. sezó­nu, Futurama skon­či­la a dvo­ji­ce Americký táta spo­lu s Griffinovými stá­le jdou. Jejich nej­no­věj­ší brat­ří­ček je všech­ny polo­ží na lopat­ky. Během prv­ní sezó­ny se mu poda­ři­lo...Read more »

Tv Tipy 26.5. - 1.6.

...v roli novi­ná­ře, kte­rý si vyrov­ná­vá účty s minu­los­tí. Americký film (1985). Dále hra­jí: K. Nelliganová, L. Huntová, O. Cotton, R. Pickup a dal­ší. Režie Peter Yates So 31.5. 14:50 ČT1 Láska až za...Read more »

Den poté

...se jeho táta při­ří­tí na vel­kém bílem skút­ru. Roland Emmerich se po niči­vé Godzille, dlou­hém dni plném mimo­zemš­ťa­nů s názvem Den nezá­vis­los­ti, pus­til do dal­ší­ho kata­stro­fic­ké­ho fil­mu. Podle mého názo­ru, a názo­rů vás...Read more »

Blíží se 40. ročník přehlídky světového dokumentu

...na Oscara, ital­ský doku­ment Good Times (2004, režie Alessandro Cassigoli, Dalia Castel) zví­tě­zil na fes­ti­va­lech doku­men­tár­ní­ho fil­mu v USA, Španělsku a Německu. Americký sní­mek Adolph´s Beautiful America (2004, režie Geoff Gruetzmacher) zís­kal...Read more »
pan prstenu00

Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

...jeho tři­nác­ti­le­tý syn. Když se dozvě­děl, že jeho táta může hrát Aragorna, netr­va­lo mu dlou­ho, aby jej pře­svěd­čil o správ­nos­ti jedi­né vol­by. Neuplynulo ani čty­ři­a­dva­cet hodin a Mortensen už seděl v leta­dle míří­cím...Read more »

Pixely - Obsah/O filmu

...Doubtfire: Táta v suk­ních, a pomohl nastar­to­vat výprav­né hito­vé série, jaký­mi byly Harry Potter, Percy Jackson či Noc v muzeu. „Při čte­ní scé­ná­ře sním­ku Pixely jsem měl pocit, že mám co do čině­ní...Read more »
Masaryk

Jan Masaryk (14.9.1886 – 10.3.1948)

Syn prv­ní­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta T.G. Masaryka, diplo­mat a poli­tik. Byl vyslan­cem Československé repub­li­ky v Londýně, minis­trem zahra­ni­čí v lon­dýn­ské exi­lo­vé vlá­dě během 2. svě­to­vé vál­ky, i ve třech pová­leč­ných vlá­dách. Do diplo­ma­tic­kých slu­žeb vstou­pil po usta­ve­ní...Read more »

Adam Sandler

...a divá­ci s jed­no­du­chým posel­stvím, že jak­ko­liv jste hlou­pí nebo ošk­li­ví, stá­le máte šan­ci a zít­ra už tře­ba bude­te hvězdou.  Jakousi Sandlerovskou drs­něj­ší ver­zí naše­ho Kolji byl Velký táta, kte­rý vyprá­ví a flá­ka­či a neú­spěš­né­mu...Read more »
Blacksmann

Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit

...navíc straš­ně rád podí­val do pověst­né­ho ráje koček. Sestaví si vlast­ní léta­cí stroj a vyrá­ží na dob­ro­druž­ství, o kte­rém se bude jed­nou vyprá­vět a točit fil­my. Nasadí si brý­le a je pryč! Kocouří táta...Read more »
Williams

Robin Williams

...Fisher King a Táta v suk­ni. Nejvyššího oce­ně­ní, tedy Oscara se dočkal v roce 1997, kdy byl oce­něn za film Dobrý Will Hunting, za kte­rý obdr­žel i cenu Screen Actors Guild Awards. Tu obdr­žel...Read more »
Stránka načtena za 2,38116 s | počet dotazů: 192 | paměť: 33228 KB. | 28.11.2020 - 14:23:08