TV tipy na poslední týden v řijnu

Dog) Americký akč­ní thriller (1998). Hrají P. Swayze, R. Travis, M. Loaf, G. Casseus, B. Vincent... Režie K. Hooks 27. 10. 2004 - Nova 23:00 Sejměte Cartera! (Get Carter) Americký thriller (2000). Hrají...Read more »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

27. 9. 2004 - Nova 09:25 Hledá se lás­ka /P/ (Love at Large) Americký film (1990). Hrají T. Berenger, E. Perkins, K. Capshaw, T. Levine... Režie A. Rudolph 27. 9. 2004 - Prima 11:40...Read more »

TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

...Klein 21. 9. 2004 - ČT1 20:00 Legenda Sleepy Hollow /P/ (The Legend of Sleepy Hollow) Nezahrávejte si se sokem v lás­ce - a už vůbec nepo­kou­šej­te noč­ní pří­zra­ky. Kanadsko-americký film pod­le zná­mé pověs­ti...Read more »
Vyroci2

Herecká výročí 5.9. - 11.9.

...- naro­dil se Henry Thomas, ame­ric­ký herec 1972 - naro­dil se Goran Visnjic, chorvatsko-americký herec 1976 - naro­dil se Juan Alfonso Baptista, vene­zu­el­ský tele­no­ve­lo­vý herec 1980 - naro­di­la se Michelle...Read more »

Výsledky soutěže o tři knihy Americký sniper

Otázky Kdo je reži­sé­rem fil­mu Americký sni­per ? Kdy měl v kinech pre­mi­é­ru film Americký sni­per ? Který herec hra­je hlav­ní posta­vu ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní? Kdo je auto­rem kni­hy Americký sni­per? Správné odpovědi...Read more »
Sniper2

Americký sniper

...dia­lo­gy a dodat spo­leč­ným scé­nám emo­ce, ale zachy­tit pra­vou pod­sta­tu Chrise jako člo­vě­ka, byl pro tvůr­ce fil­mu pro­blém. Americký sni­per je film napí­na­vý, kte­rý při­bli­žu­je osud nejen vojen­ské­ho vete­rá­na a ame­ric­ké­ho hrdi­ny,...Read more »
word image 2

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem pro­ti...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...a jak moc si part­ne­ři doká­žou ublí­žit? (Premiéra) 28.02. 22:50 28.02. 23:50 Zákon a pořá­dek Případy elit­ní jed­not­ky detek­ti­vů, kte­rá se zamě­řu­je na zlo­či­ny newy­or­ské­ho pod­svě­tí. Americký kri­mi seri­ál (2006). Hrají M. Hargitay, Ch....Read more »
1x6u6FJmTfI

Harryho Pottera zakázali v americký škole?! A tohle je důvod... - Novinky od Medojeda

Read more »
Rory

Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami.

Rory Cochrane vytvo­řil jed­nu ze svých prv­ních rolí ve fil­mu Richarda Linklatera Omámení a zma­te­ní (Dazed and Confused, 1993), zahrál si v hudeb­ní kome­dii Na plný pec­ky (Empire Records, 1995), reži­sér George...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...své schop­nos­ti. V sáz­ce totiž není jen ostře sle­do­va­ný soud­ní pří­pad, ale i jeho život... 29.07. 00:45 29.07. 02:45 Looney Tunes (The Looney Tunes Show) Kouzelný svět krá­lí­ka Bugse a kače­ra Daffyho... Americký ani­mo­va­ný seri­ál...Read more »

Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

Česká tele­vi­ze zís­ka­la prá­va na lokál­ní adap­ta­ci oblí­be­né­ho ame­ric­ké­ho sit­ko­mu Raymonda má kaž­dý rád. V hlav­ních  rolích se obje­ví Saša Rašilov, Jitka Schneiderová, David Novotný, Pavel Zedníček a Eva Holubová. Natáčení dva­nác­ti­díl­né­ho...Read more »

TV TIPY

...Sorvinoová, J.Northam, J.Brolin, Ch.S.Dutton, A.Goodwin aj         21.3 - NOVA - 00:30                          !OSOBNÍ TIP! AMERICKÝ VLKODLAK V PAŘÍŽI   Americký kopro­dukč­ní horor, jak sám název napo­ví­dá pojed­ná­vá o vlkod­la­cích....Read more »
Horner

James Horner

...baka­lá­ře hud­by a na Kalifornské uni­ver­zi­tě v Los Angeles obdr­žel dok­to­rát (jeho uči­te­lem tam byl, mimo jiné, japonsko-americký skla­da­tel Paul Chihara). Kariéra V roce 1976 během svých stu­dií hud­by na University of...Read more »

Tv Tipy 26.5. - 1.6.

...v roli novi­ná­ře, kte­rý si vyrov­ná­vá účty s minu­los­tí. Americký film (1985). Dále hra­jí: K. Nelliganová, L. Huntová, O. Cotton, R. Pickup a dal­ší. Režie Peter Yates So 31.5. 14:50 ČT1 Láska až za...Read more »

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sesta­ven a fil­ma­ři se muse­li roz­hod­nout, kde film nato­čit. Doufali, že budou moci vyu­žít mno­há z míst, kde se pří­bě­hu ve sku­teč­nos­ti ode­hrál. Procestovali...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH

...spo­leč­nos­ti McDonald’s.             V září ho bude­me moci spat­řit ve fil­mu Americký zabi­ják spo­leč­nos­tí Lionsgate a CBS Films. Keaton je čle­nem orga­ni­za­ce American Rivers.               JON FAVREAU (Happy Hogan) zahá­jil svou...Read more »
Annette Bening Zeny 20. stoleti

Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník

V pátek 28. dub­na skon­čí ve Zlíně Regionální ozvě­ny Febiofestu. Letošní ozvě­ny 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest se kona­ly postup­ně ve tři­nác­ti měs­tech napříč celou Českou repub­li­kou. Festival ve...Read more »
Westworld Logo.svg

Westworld

Westworld je ame­ric­ký sci-fi wes­ter­no­vý tele­viz­ní seri­ál vytvo­ře­ný Jonathanem Nolanem a Lisou Joy pro kanál HBO. Vzniká na zákla­dě stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1973, kte­rý napsal a reží­ro­val ame­ric­ký spi­so­va­tel Michael Crichton. První...Read more »

Rik Mayall

Richard Michael „Rik“ Mayall (7.3.1958 – 9.6.2014) byl ame­ric­ký komik, scé­náris­ta, herec a dabér. Je znám jako část dua komi­ků s Adrianem Edmonsonem, kte­ří hrá­li ve sty­lu „post-punk“, alter­na­tiv­ní­ho humo­ru na začát­ku...Read more »
01

Expendables: Postradatelní 3 - POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY

...Yin Yang (Jet Li) Čínsko-americký mis­tr bojo­vých umě­ní. Jeho prá­ce pro Expendables je pohá­ně­na tou­hou spl­nit si svůj ame­ric­ký sen... a vydě­lat pra­chy. Zvláštní zna­me­ní: Ovládá umě­ní Fanzi Kung Fu nebo­li...Read more »
word image 10

Pražské orgie

Pražské orgie pod­le stej­no­jmen­né před­lo­hy ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, Philipa Rotha, jed­no­ho z nej­re­spek­to­va­něj­ších svě­to­vých spi­so­va­te­lů, jsou sed­mý celo­ve­čer­ní film reži­sér­ky Ireny Pavláskové, jejíž fil­my zís­ka­ly více než dvě desít­ky oce­ně­ní, včet­ně...Read more »

RICHARD GERE ZÍSKÁ CENU ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

...roli v dra­ma­tu Paula Schradera Americký gigo­lo (American Gigolo, 1980), stej­ně jako roli ve fil­mu Taylora Hackforda Důstojník a gentle­man (An offi­cer and a Gentleman, 1982), kte­rá mu vynes­la prv­ní nomi­na­ci na Zlatý...Read more »
PotAkrev

Pot a krev - 60 %

Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mla­dý muž, kte­rý se živí jako tre­nér v posi­lov­ně v Miami na Floridě. Jeho den začí­ná a kon­čí pra­cí. Trénuje své kli­en­ty, ale také si najde čas na for­mo­vá­ní...Read more »
Lincoln

Lincoln [60%]

Nejslavnější ame­ric­ký pre­zi­dent se vra­cí na plát­na kin. Poté co se na nich chví­li ohřál  během minu­lé­ho roku v poně­kud roz­ver­něj­ší ver­zi, při­chá­zí ori­gi­nál v plno­tuč­né podo­bě od člo­vě­ka na slo­vo vza­té­ho....Read more »
Ninja

Želvy Ninja v komiksu

Když jsem byl škol­ní dít­ko, sle­do­val jsem v tele­vi­zi Želvy Ninja. Byl to ame­ric­ký seri­ál, kte­rý se přes­ně hodil pro sko­ro nác­ti­le­té děti. Nebyla to ale prv­ní mož­nost, jak v zemi půvo­du...Read more »