Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Alpské lyžování: SP Německo'

Farming Simulator 19 představuje alpské rozšíření Alpine...

Farming Simulator 19 představuje alpské rozšíření Alpine Farming Expansion, které se zaměřuje na sklizeň trávy na nové mapě Erlengrat, která je inspirována alpskými regiony ve Švýcarsku, Rakousku a jižním Německu....Read more »
gorkialternativefrdeutschland mg 5466 Foto Ute Langkafel.jpg

Oliver Frljić a soubor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo? - 27. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou

Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić Vstupenky: goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/ https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2018/09/Gorki-Alternative-für-Deutschland-Trailer.mp4...Read more »

Good bye, Lenin

...Yapoa. Producent - samouk. V roce 1984 byl jed­ním ze zaklá­da­jí­cích čle­nů Sputnik Kino Kollektiv v Berlíně. V roce 1992 spo­leč­ně s Tomem Tykwerem zalo­ži­li pro­dukč­ní spo­leč­nost Liebesfilm, pod jejíž hla­vič­kou nato­či­li Tykwerův fil­mo­vý...Read more »
01 Film Sarlatan TK c Zuzana Panska

USA, Německo, Rusko i Srbsko: Šarlatán po úspěšném domácím uvedení léčí i ve světě

...kinům pomá­há v této době a může při­spět k jejich pře­ži­tí. Film Šarlatán vyro­bi­la spo­leč­nost Marlene Film Production Šárky Cimbalové, čes­kým dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost CinemArt, o svě­to­vou dis­tri­buci se sta­rá Films Boutique. TZ-Sarlatan-po-uspesnem-domacim-uvedeni-leci-i-ve-svete-.docx...Read more »
film festival zlin 2012

VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012

.../ DEATH OF A SUPERHERO (Německo, Irsko/Germany, Ireland) Režie/ Directed by: Ian FitzGibbon · Cena měs­ta Zlína – zvlášt­ní uzná­ní hra­né­mu fil­mu pro děti/ The Town of Zlín Award – Special...Read more »
srpen

Hlasy v lese NĚMECKO, režie: Marie Elisa Scheidt 23. 8. v 18.15 hodin na ČT2

V létě roku 1968 obý­va­lo více než 16 tisíc vojá­ků z východ­ní­ho Německa sas­ké lesy a bará­ky neda­le­ko čes­ko­slo­ven­ské hra­ni­ce, čeka­jí­cí na poky­ny k misi, kte­rá se nikdy neu­sku­teč­ní. Film for­mou sty­li­zo­va­né­ho doku­men­tu...Read more »
1111

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

...Film před­sta­vu­je ansám­bl divo­kých bytos­tí nej­niž­ších spo­le­čen­ských vrs­tev v opti­ce, kte­rá doká­že vyba­lan­co­vat hlu­bo­ce lid­ský roz­měr s nobles­ně iro­nic­kým komen­tá­řem o sou­čas­né spo­leč­nos­ti. Keti lõpp / The End of The Chain / Konec...Read more »
D6A7214

Ester Ledecká se stala součástí světově unikátního projektu

Projekt Kořeny osob­nos­tí bude od 17. květ­na nově při­po­mí­nat sou­čas­ným i budou­cím návštěv­ní­kům Botanické zahra­dy hl. m. Prahy také vyni­ka­jí­cí spor­tov­ní výsled­ky čes­ké snow­bo­ar­dist­ky a alp­ské lyžař­ky Ester Ledecké, kte­rá se v ten­to den...Read more »
Enneagram Devět tváří duše 2018 nova obalka kniha

Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!

...ten, kdo se zají­má o víru, arche­ty­py, sva­té osob­nos­ti, pro­to­že tu je na ně pohléd­nu­to troš­ku jinak, troš­ku lid­ště­ji, logič­tě­ji a spo­je­ní s enne­agra­mem je beze­spo­ru zají­ma­vé. Realisticky a prak­tic­ky ladě­ní lidé tu najdou...Read more »

Středa / Wednesday 9.7.2014

Kongresový sál 8:30 Fair Play | Fair Play | Fair Play Režie: Andrea Sedláčková Czech Republic, Slovak Republic, Germany / Česká repub­li­ka, Slovenská repub­li­ka, Německo, 2014, 100 min, IP -...Read more »
Palm Off Fest 2018

Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“

...Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo? Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo režie: Oliver Frljić Vstupenky: goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/   28. 10. 2018 Spravedlnost Teatr Powszechny, Varšava, Polsko režie: Michał Zadara Vstupenky: goout.net/cs/listky/spravedlnost/ooqc/...Read more »
JADuch

Jan Antonin Duchoslav , herec

...a jez­dil na ska­tu. Myslis, ze sprav­ne pro­stre­pa­ni lah­ve Sprite pred napi­tim je ten sprav­ny postup ? Zalezi na tom, zda se chce­te napit vy, nebo ma pit nekdo jiny. V dru­hem...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...viděl schop­né a úspěš­né muže. Jenže všech­ny dív­ky mají talent nachá­zet pra­vý opak. Nejstarší dce­ra se musí i se svým neú­spěš­ným mužem nastě­ho­vat zpět k rodi­čům. Té pro­střed­ní se zase lepí na paty...Read more »
lg the reader dec081

PŘEDČÍTAČ

...se až na jed­nu výjim­ku (výlet) ode­hrá­vá v poste­li. Četba pří­bě­hů, kte­rá by dle názvu de fac­to měla býti hlav­ním spo­jo­va­cím prv­kem mezi dvo­ji­cí, dostá­vá hlav­ní smy­sl spí­še až ve dru­hé čás­ti...Read more »
200512262133 1

Král zlodějů

Film inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi pří­běhy a osu­dy dětí zapo­je­ných do orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu vznik­lý v česko-slovensko-německo-francouzsko-rakouské kopro­duk­ci, oce­ně­ný 4 Českými lvy za rok 2004 v kate­go­ri­ích hlav­ní muž­ský herec­ký výkon, nej­lep­ší kame­ra, nej­lep­ší zvuk a nej­lep­ší...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 - kapely

...– Maďarsko zla­té pásmo a tím výčet jeho úspě­chů zda­le­ka nekon­čí. Na letoš­ním Jazzovém fes­ti­va­lu v kona­ném v květ­nu v Letním kině v Žatci jim paři­lo prv­ní mís­to. Největším úspě­chem je fakt, že se daří při­táh­nout...Read more »

Občanská výchova

...vzta­hu tro­ji­ce s une­se­ným z „nevra­ži­vos­ti“ ke „spo­lu­prá­ci“, ale také je nata­ho­ván přespří­liš. Při někte­rých momen­tech na cha­tě jsem se navíc nemohl ubrá­nit poci­tu, že dis­ku­se na téma anar­chis­mus bylo až pří­liš, zvlášť...Read more »
A5

Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)

Snímek Angelika a sul­tán je posled­ním fil­mem z pen­ta­lo­gie o krás­né Angelice, nato­če­ným kon­cem 60. let ve francouzsko-německo-italské kopro­duk­ci. V čes­ko­slo­ven­ských kinech se ovšem pro­mí­tal jako čtvr­tý v pořa­dí, tepr­ve po něm násle­do­val dru­hý díl Báječná Angelika....Read more »
France hot fans

Evropské šampionáty a jejich historie

...v Anglii a vidě­li jsme ji až done­dáv­na. Změna při­šla až v roce 2016, na fran­couz­ském tur­na­ji se počet účast­ní­ků opět roz­ší­řil a to na 24. Mezi nej­ú­spěš­něj­ší země pat­ří Německo a Španělsko. Němci zví­tě­zi­li...Read more »

Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus

...se o důsle­dek nové podo­by spo­le­čen­ské orga­ni­za­ce, kte­rá jen nějak pře­tvá­ří pře­de­šlé kul­tu­ry. Je to naci­o­na­lis­mus, kte­rý plo­dí náro­dy. Namísto slo­ži­tých lido­vých kul­tur naci­o­na­lis­mus při­ná­ší ano­nym­ní spo­leč­nost jed­not­né kul­tu­ry, což je...Read more »
stavba Velkeho salu

Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“

...Městu vlád­ne zlo­čin, a tak se sku­pi­na mužů roz­hod­ne vzít spra­ve­dl­nost do svých rukou. Tím se roze­hrá­vá skru­máž rodin­ných, gene­rač­ních, soci­ál­ních a raso­vých pro­blé­mů. Maják (r. V. Jasný), Německo 1972 Strhující sní­mek...Read more »
allianz arena rot hp

Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena?

...pou­ze před 12 lety, prá­vem se již může řadit mezi legen­dy. Během své krát­ké exis­ten­ce ten­to sta­di­on sti­hl hos­tit Mistrovství Světa 2006 (včet­ně zaha­jo­va­cí­ho due­lu, ve kte­rém Německo pora­zi­lo Kostariku...Read more »
Karin

Karin Dorová

Karin Dor, vlast­ním jmé­nem Käthe Rose Derr (22. úno­ra 1938, Wiesbaden, Německo - 6. lis­to­pa­du 2017, Mnichov, Německo) byla němec­ká hereč­ka. Životopis alých epi­zod­ních rolič­kách. Nicméně v roce 1953 se sezná­mi­la se svým...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...„riva­lo­vi“ Waldemarovi Matuškovi poda­ři­lo opět zví­tě­zit v anke­tě Zlatý sla­vík. Ze Spojených stá­tů se vrá­til jako sebe­vě­do­mý pro­fe­si­o­nál. Po úspě­ších v USA, Kanadě, východ­ní i západ­ní Evropě, kde mu vyšlo jeho prv­ní (a hned zla­té)...Read more »
Palm Off Fest 2018

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

...Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo? Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić Vstupenky: goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/   28. 10. 2018 Michał Zadara a Nawojka Gurczyńska: Spravedlnost Teatr Powszechny, Varšava, Polsko, režie: Michał Zadara...Read more »