Tittle 1

Ondřej Kundra – Putinovi agenti

demo­kra­cie u nás a zís­ká­ní urči­té­ho vli­vu. Nahlédneme tak do ryze čes­kých pří­pa­dů, kdy se kre­mel­ští špi­o­ni sna­ží pro­nik­nout do poli­tic­ké sfé­ry, důsled­ně usi­lu­jí­cí o zís­ká­ní našich nej­vět­ších tajem­ství. Autor se do jis­té...Read more »
Eng1

Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?

paro­dií na Jamese Bonda, v někte­rých chví­lích i lep­ší. A kdy je lep­ší? Ihned v ústřed­ních titul­cích, pro­to­že mís­to Madonny zpí­vá Bond, tedy English, song Robbie Williams, kte­rý Madonnin hit napros­to zdo­lá­vá a zpí­vá tak,...Read more »
mistnost4

Fish fillets aneb Kreslení rybí agenti

záha­du Bermudského trojúhelníku…prostě něco, co kaž­dý rybí agent zvlád­ne s pře­hle­dem za odpo­led­ne s prs­tem v nose, no ne? Hra je prud­ce návy­ko­vá a jakmi­le chyt­ne­te ryt­mus a budou se vám úrov­ně dařit, nebu­de­te vědět,...Read more »
n200710110829 Mind1

Lovci myšlenek (Mindhunters)

Stallone byl dal­ším pro­pa­dá­kem a na dob­ré pověs­ti reži­sé­ro­vi nepři­dal. Po chvil­ce úvah, co s živo­tem, Renny Harlin, kte­rý je vel­kým bojov­ní­kem s nepříz­ní osu­du, začal točit psy­cho­lo­gic­ký thriller Mindhunters (do češ­ti­ny pře­lo­že­ný jako Lovci...Read more »
ST0202

Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)

zacho­vat lid­skou rasu. Discovery se tam obje­ví, když hle­dá dal­ší výsky­ty ano­má­lie, kte­rá se obje­vi­la v prv­ní epi­zo­dě. Jonathan Frakes je zku­še­ným reži­sé­rem a už po mno­ha seri­á­lo­vých dílech (Star Trek, Agenti S.H.I.E.L.D.,...Read more »
Atomoc

Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %

sním­ků, kte­ré nabíd­nou divá­ko­vi jas­ný pří­běh, skvě­lou hrdin­ku, sil­né pro­tiv­ní­ky a poli­tic­kou záplet­ku. Vzhledem k pří­bě­hu, drs­nos­ti scén a poli­tic­ké­mu zamě­ře­ní není film vhod­ný pro mlá­dež do 15 let. Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂...Read more »

ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

Yeatman, drži­tel Oscara za Nejzásadnější počin v  oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů za film Propast a sou­čas­ně také drži­tel Scientific and Technical Achievement Certificate, kte­rý mu Akademie udě­li­la za jeho pře­vrat­nou prá­ci v ...Read more »
n200806141040 Pistole

Hitman

Říkali nám dob­ří lidé: „U fil­mů, kte­ré pro­du­ku­je Luc Besson, pohřbě­te veš­ke­ré nadě­je.“ My jsme nepo­slou­cha­li. Varovali nás, že pokud, nedej Bože, je mís­tem pří­bě­hu Rusko a hlav­ní hrdi­na se nejme­nu­je...Read more »

Filmové premiéry v řijnu 2011

před­ních příč­kách pro­dej­nos­ti knih v ČR. 27. 10. 11 - Tintinova dob­ro­druž­ství Příběh fil­mu, inspi­ro­va­né­ho po celém svě­tě oblí­be­ný­mi pří­ho­da­mi kniž­ní­ho a comic­so­vé­ho hrdi­ny Tintina bel­gic­ké­ho auto­ra, pub­li­ku­jí­cí­ho pod pseu­do­ny­mem Hergé, sle­du­je osu­dy výji­meč­ně zví­da­vé­ho...Read more »

Filmové premiéry v únoru 2012

Kaurismäkiho soci­ál­ní cit­li­vos­ti pro­je­vy spo­le­čen­ské nespra­ve­dl­nos­ti kri­ti­zo­vá­ny for­mou iro­nie a prá­ce s absur­di­tou. Hamlet zde totiž není jen kata­ly­zá­to­rem dra­ma­tu pro­du­ko­va­né­ho rodin­ný­mi vzta­hy, ale i repre­zen­tan­tem urči­té­ho spo­le­čen­ské­ho sta­tu­su a poli­tic­ké moci. Mezi reži­sé­ro­vy...Read more »
30Minut

30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) - 65 %

stop k tero­ris­tům. Fáze zdlou­ha­vé­ho hle­dá­ní infor­ma­cí a výslechů je ve fil­mu hod­ně dlou­há. Film dostá­vá spád vždy v momen­tě, kdy se agen­ti CIA dostá­va­jí do teré­nu. Ulice plné lidí, nepře­hled­né situ­a­ce a za...Read more »
Matrix

Matrix - Klasická a dnes již kultovní otázka - „What is the Matrix?“ - je i dnes aktuální...

vel­mi jed­no­du­chá - tajem­ná Vědma (kte­rá žije mimo­cho­dem v „Matrixu“) kdy­si dáv­no před­po­vě­dě­la pří­chod „vyvo­le­né­ho“, kte­rý vyve­de lid­stvo z počí­ta­čo­vé­ho otroc­tví. Morpheus zasvě­til celý svůj život hle­dá­ním „vyvo­le­né­ho“ a teď se zdá, že...Read more »
X1

Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou

spo­je­ní s jejich posta­va­mi, že pro ten­to díl ješ­tě vylep­ši­li pocit z celé­ho pří­bě­hu. Hodnocení: 90 % Čím asi zakon­čit konec ne-mytologie v Aktech X? Dialogem hlav­ních postav v posled­ních minu­tách epi­zo­dy. To musí být...Read more »
MI01

MISSION: IMPOSSIBLE

Dapkunaite. Web: http://www.missionimpossible.com/ Všimli jste si, že napros­tá vět­ši­na špi­ó­nů ve fil­mech se neza­bý­vá špi­ó­no­vá­ním civi­lis­tů, ale řeše­ním zapekli­tých situ­a­cí, do kte­rých je jiní špi­ó­ni (taky nešpi­ó­nu­jí­cí) dosta­li? Tajné služ­by...Read more »

TV TIPY

Neobvyklý závod při­pra­vil k obve­se­le­ní kli­en­tů výstřed­ní maji­tel kasi­na. Dva mili­o­ny dola­rů jako cena pro vítě­ze neob­vyk­lé­ho závo­du a šest závod­ních týmů,které o výhru usi­lu­jí. Ale jen jeden bude v cíli prv­ní. R: J.Zucker...Read more »

007 - Jeden svět nestačí - TV Tip

nej­vliv­něj­ší, ale i lidi bez skru­pu­lí a zásad. A prá­vě mezi nimi se s pře­kva­pi­vou jis­to­tou pohy­bu­je Elaktra…James Bond pře­dá v lon­dýn­ském ústře­dí MI6 siru Richardu Kingovi kufřík se tře­mi mili­o­ny liber, ten však vzá­pě­tí...Read more »
Bourne2

Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

stí­há­ní del­ší, ale neu­stá­le zabí­rá­no reál­nou, ne zpo­ma­le­nou, jak je teď­ka moder­ní, kame­rou. Nesmíme zapo­me­nout i na trosku scé­náris­tic­ké nepo­cho­pi­tel­né klič­ky, kte­ré mají usnad­nit divá­kům, ame­ric­kým, lep­ší poro­zu­mě­ní fil­mu. Řekněme-li, že...Read more »

Skrytá identita

spo­lu­pra­co­val už v minu­los­ti: Howard Shore(hud­ba), Sandy Powell(kos­týmy), Thelma Schoonmaker(střih) a zno­vu vyno­ře­ný Michael Ballhaus(kame­ra). Scénář s úspě­chem pře­pra­co­val William Monahan z původ­ní před­lo­hy Volavky Siu Fai Maka a Felixe Chonga. William Monahan, ten­to pět­a­čty­ři­ce­ti­le­tý sce­náris­ta,...Read more »
MI3

Mission: Impossible III

Mission: Impossible III dokon­ce bude­te téměř jis­tě kon­sta­to­vat, že J.J. Abrams nato­čil nej­lep­ší díl celé série a jeden z nej­po­ve­de­něj­ších akč­ních titu­lů posled­ních let. Přestože sám nepa­t­řím k těm, kte­ří by byly z před­cho­zích...Read more »

Novinky ze světa filmu 5 - Aneb co se děje.

nepro­vá­děj­me unáh­le­ný kopa­nec do geni­tá­lií. Ghostriderův trai­ler je cel­kem do poho­dy a samot­ný Cage se sna­ží, seč mu agen­ti dovo­lu­jí, aby odvrá­til nemi­le dotí­ra­jí­cí hroz­bu depor­ta­ce do kate­go­rie „Bé“. Hrdina tako­vých...Read more »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

pus­til do prá­ce, aby vytvo­řil atmo­sfé­ru, kte­rá byla zne­klid­ňu­jí­cí a Jackovi nepří­jem­ná. Použil pro to upra­ve­né loka­ce a pod­le svých návrhů nechal posta­vit deko­ra­ce v legen­dár­ních fil­mo­vých ate­li­é­rech Pinewood Studios v Londýně (fil­mo­vý štáb zde...Read more »
Cavvill

Henry Cavill se stane Geraltem v seriálu Zaklínač – představte si jeho 5 nejlepších filmů

šíře­ním jader­ných zbra­ní a tech­no­lo­gií desta­bi­li­zo­vat křeh­kou rov­no­váhu sil ve svě­tě. Dvojice agen­tů má k dis­po­zi­ci jedi­né vodít­ko – dce­ru zmi­ze­lé­ho němec­ké­ho věd­ce, kte­rá je klí­čem k pro­nik­nu­tí do zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce. Musí závo­dit...Read more »
AktX

Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)

2008 Délka: 105 minut Režie: Chris Carter Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy Connolly, Callum Keith Rennie, Xzibit, Adam Godley, Veronika Hadravá, Brent O’Connor, Vanesa Tomasino, Mitch Pileggi...Read more »

J.C.V.D. - To se takhle Van Damme (jakože opravdu Van Damme) vydává na poštu,aby se posléze stal rukojmím...aby se vyzpovídal...občas rozesmál...a ukázal herectví.

malo­měs­tem, prů­se­rem v podo­bě lou­pe­že a sou­čas­ně pro­bí­ha­jí­cím soud­ním pro­ce­sem. Fiktivní pře­pa­de­ní degra­du­je iko­nu akč­ních fil­mů do pozi­ce běž­né­ho smr­tel­ní­ka. Podobně se činí i udá­los­ti na ved­lej­ší kole­ji. Šikovný Mechri dosa­hu­je potřeb­né­ho polid­ště­ní...Read more »
uvod

Venom - Recenze - 60%

Jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších anti­hr­di­nů komik­so­vé­ho svě­ta je tu. Venom pat­ří ve svě­tě Marvelu k nej­ob­lí­be­něj­ším i přes svůj hrů­zostraš­ný vzhled a chuť baš­tit lidi. Venom je sym­bi­ont z vesmí­ru, kte­ré­ho si lidé při­ve­zou spo­leč­ně s dal­ší­mi...Read more »

Johnny English

ani neví­te, co chce potom nebo­hé Anglii pro­vést! No ale nebu­du nazna­čo­vat. Johnny English zvlá­dá per­fekt­ně pou­ží­vá­ní moder­ních tech­no­lo­gií. Jako napří­klad, když ho v jeho super­vy­ba­ve­ném Aston Martinu vyfo­tí ulič­ní radar,...Read more »