Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Agenti S.H.I.E.L.D'
Tittle 1

Ondřej Kundra – Putinovi agenti

Redaktor týde­ní­ku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové kni­ze nazva­né Putinovi agen­ti aneb Jak ruš­tí špi­o­ni kra­dou naše tajem­ství, vydá­vá do poli­tic­kých vod na sto­pu rus­kých agen­tů usi­lu­jí­cích o pod­ko­pá­ní...Read more »
Eng1

Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?

 Nastoupí mís­to nich jeden dal­ší agent Johnny English. 🙂   Když se řek­ne James Bond, tak si všich­ni před­sta­ví, že to je vyni­ka­jí­cí chlap, vše­mi mož­ný­mi žena­mi zbož­ňo­va­ný, ale je to...Read more »
mistnost4

Fish fillets aneb Kreslení rybí agenti

Víte, mám rád inte­li­gent­ní a vtip­né hry. Mám rád v pod­sta­tě všech­ny dru­hy her, kte­ré mají hla­vu a patu, aspoň tro­chu logic­ký sys­tém a před­sta­vu­jí výzvu. Nebaví mě ako­rát auta (až na prv­ní Mafii)...Read more »
n200710110829 Mind1

Lovci myšlenek (Mindhunters)

...Deset malých čer­nouš­ků od Agathy Christie, roz­díl je pou­ze v počtu „čer­nouš­ků“ a způ­so­bu, jakým nevi­di­tel­ná ruka smr­ti sdě­lu­je, že se má při­pra­vit „dal­ší pán na hole­ní“. Agenti nejsou zabed­ně­ní, je jim...Read more »
ST0202

Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)

...zacho­vat lid­skou rasu. Discovery se tam obje­ví, když hle­dá dal­ší výsky­ty ano­má­lie, kte­rá se obje­vi­la v prv­ní epi­zo­dě. Jonathan Frakes je zku­še­ným reži­sé­rem a už po mno­ha seri­á­lo­vých dílech (Star Trek, Agenti S.H.I.E.L.D.,...Read more »
Atomoc

Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %

Je rok 1989 a v Evropě prá­vě pro­bí­há stu­de­ná vál­ka, kde na jed­né stra­ně sto­jí Sovětský svaz a jeho sate­lit­ní stá­ty, na stra­ně dru­hé Spojené stá­ty ame­ric­ké a jejich spo­jen­ci. Toto obdo­bí trvá od...Read more »

ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

Původní inspi­ra­ci fil­mu G-FORCE posky­tl pěti­le­tý syn reži­sé­ra Hoyta H. Yeatmana jr., kte­rý při­ne­sl domů ze ško­ly mor­če a pro­hlá­sil, že by bylo úžas­né, kdy­by z mor­čat moh­li být vojá­ci. -...Read more »
n200806141040 Pistole

Hitman

Říkali nám dob­ří lidé: „U fil­mů, kte­ré pro­du­ku­je Luc Besson, pohřbě­te veš­ke­ré nadě­je.“ My jsme nepo­slou­cha­li. Varovali nás, že pokud, nedej Bože, je mís­tem pří­bě­hu Rusko a hlav­ní hrdi­na se nejme­nu­je...Read more »

Filmové premiéry v únoru 2012

02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael obje­vu­jí nové a nepřed­ví­da­tel­ně hlu­bo­ké city, lidé na celém svě­tě se začí­na­jí cítit div­ně, jako by něco ovliv­ňo­va­lo jejich emo­ce. Je to pro­to, že jsou...Read more »
30Minut

30 minut po půlnoci - Největší hon na člověka v historii

Dostat se na sto­pu tero­ris­tic­kých vůd­ců je prá­ce zou­fa­le zdlou­ha­vá a výsle­dek není nikdy jis­tý. Film 30 minut po půl­no­ci sle­du­je při prá­ci agent­ku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prv­ních tvr­dých výslechů zatče­ných,...Read more »

Filmové premiéry v řijnu 2011

06. 10. 11 - Elitní zabi­já­ci Ti nej­lep­ší nájem­ní zabi­já­ci pro­ti pří­sluš­ní­kům elit­ní vojen­ské jed­not­ky. Thriller Garyho McKendryho sli­bu­je výji­meč­ný záži­tek. Vznikl pod­le kon­tro­verz­ní­ho best­selle­ru Ranulpha Fiennese, kte­rý je pod­le slov...Read more »
Matrix

Matrix - Klasická a dnes již kultovní otázka - „What is the Matrix?“ - je i dnes aktuální...

...jenom pro­to, aby lid­ská těla dodá­vá oněm počí­ta­čům potřeb­nou ener­gii a tep­lo. Zákeřní a téměř nezni­či­tel­ní Agenti se sice sna­ží dob­ře ukry­tý Sion najít, aby mohl být i zby­tek lid­ské popu­la­ce podro­ben umě­lým...Read more »
MuziVCernem

Muži v černém 2

OBSAH Je to čty­ři roky, co taj­ní vlád­ní agen­ti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrá­ti­li hroz­bu inter­ga­lak­tic­ké kata­stro­fy obrov­ských roz­mě­rů. Kay se mezi­tím vrá­til do běž­né­ho živo­ta...Read more »

Johnny English

Rowan Atkinson to z podi­ví­na Mr Beana dotá­hl až na agen­ta čís­lo 1 celé Británie. Ovšem pou­ze v paro­dii na bon­dov­ky. A na kon­ci fil­mu uvi­dí­te, že to dotáh­ne dokon­ce mno­hem dál než...Read more »
Bourne2

Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

Matt Damon se zno­vu vrá­til k posta­ve Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své pří­tel­ky­ně. A samo­zřej­mě se zno­vu sna­ží vzpo­me­nout na to, kdo vlast­ně byl, a proč si nepa­ma­tu­je, co pro­žil,...Read more »

Skrytá identita

Myslím, že reži­sér­ské akti­vi­ty Martina Scorsese cel­kem už znám, např. Zuřící býk a Letec. V posled­ní době má oprav­du not­ný seznam scé­ná­řů, na kte­ré si brou­sí zuby. Proč si vybral zpra­co­vá­ní prá­vě Skryté...Read more »
MI3

Mission: Impossible III

Filmům, kte­ré jsou inspi­ro­vá­ny něko­lik desí­tek let sta­rý­mi seri­á­ly se buď­to neda­ří vůbec nebo poměr­ně sluš­ně. O těch, kte­ré pro­padly nebu­de řeč, nao­pak se vrh­ne­me na ty, kte­ré si zís­ka­ly sluš­ný...Read more »

Novinky ze světa filmu 5 - Aneb co se děje.

Pěkně jste nás nasra­li a teď si to sežer­te Neradno dráž­dit divá­ka (ali­as plni­če kino­ka­sy) bosou nohou. O tom by vám moh­li boha­tě vyprá­vět za zdmi spo­leč­nos­ti New Line Cinema. Chlapíci „vod-tamaď“...Read more »
X1

Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou

Akta X jsou feno­mén a posled­ní ne-mytologická epi­zo­da je zakon­če­ní vel­mi zají­ma­vé­ho vzta­hu Muldera a Scullyové. Jejich vztah pře­žil mno­ho těž­kos­tí, smr­tel­nou nemoc, uná­še­ní mimo­zemš­ťa­ny, ztrá­tu syna a teď všech­no kon­čí na poza­dí...Read more »
AktX

Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)

Uznejte, že jed­nou z nej­ty­pič­těj­ších lid­ských vlast­nos­tí, je zvě­da­vost. Nic nás nelá­ká tak, jako různá tajem­ství či záka­zy. „Co se sta­ne, když? Co se skrý­vá pod povr­chem? Jak je to ve sku­teč­nos­ti?“...Read more »

J.C.V.D. - To se takhle Van Damme (jakože opravdu Van Damme) vydává na poštu,aby se posléze stal rukojmím...aby se vyzpovídal...občas rozesmál...a ukázal herectví.

Belgická iko­na akč­ních béček si zahrá­la už v lec­čems, ale na dru­hou stra­nu v ničem, co by laho­di­lo nejen oku, ale i mys­li. Tuto sku­teč­nost nijak nezvrá­tí ani jakž­takž kou­ka­tel­ný Univerzální voják, sne­si­tel­ný...Read more »
uvod

Venom - Recenze - 60%

Jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších anti­hr­di­nů komik­so­vé­ho svě­ta je tu. Venom pat­ří ve svě­tě Marvelu k nej­ob­lí­be­něj­ším i přes svůj hrů­zostraš­ný vzhled a chuť baš­tit lidi. Venom je sym­bi­ont z vesmí­ru, kte­ré­ho si lidé při­ve­zou spo­leč­ně s dal­ší­mi...Read more »

Muži v černém

Bláznivá sci-fi kome­die pře­váž­ně o mimo­zemš­ťa­nech, agen­tech v čer­ném, čer­s­tvě naro­ze­né cho­bot­nič­ce a obří­mu švá­bo­vi. A tak­ké o krás­né pato­lož­ce, kte­ré MiB pra­vi­del­ně gumu­jí paměť. Ať o tom víte nebo ne, ať tomu věří­te nebo ne,...Read more »

TV TIPY

Další tele­viz­ní tipy od 15 - 21. lis­to­pa­du z nou­ze ctnost až na pár tipů radě­ji mrz­nout ven­ku :))SO 15. lis­to­pa­du 21:20 ČT 1 MUŽI V ČERNÉM Akční scifi-komedie, kte­rá vychá­zí z komik­su Lowella Cunnihama,...Read more »
200505082202 korsika1

Korsický případ

Hlavními hrdi­ny Korsického pří­pa­du jsou paříž­ský detek­tiv a kor­sic­ký „něco jako tero­ris­ta“ - bojov­ník za nezá­vis­lost. Jejich vzá­jem­ný vztah detektiv-zločinec je ale jen jakým­si odra­zo­vým můst­kem pro poměr­ně sluš­nou kome­dii, ze...Read more »