Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'AZ-kvíz'
HOUBARUV SEN OBALKA 600X900

František Kvíz: Houbařův sen

...vzác­né bon­bo­ny z bon­bo­ni­é­ru. Nepředvídatelné, ale lahod­né. Každý jiný. Děti bavi­ly obráz­ky, kte­ré jsou dět­skou rukou kres­le­né a dáva­jí tak pří­bě­hům tu duši, vědo­mí, že s nimi už někdo pra­co­val a dal si tu...Read more »
image003

Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero

...a dal­ší herec­ké hvězdy zvuč­ných jmen. Kromě samot­ných pro­jek­cí se divá­ci mohou těšit na lek­tor­ské úvo­dy, spe­ci­ál­ní výsta­vu pla­ká­tů ze sbír­ky Terryho ponož­ky a fil­mo­vý kvíz o tema­tic­ké ceny. „Filmovou kla­si­ku máme v Aeru...Read more »
police_story01

První ročník přehlídky akčních filmů - Fest akce bude tím nejdrsnějším v historii kina Aero

...vyvá­že­ném pro­gra­mu mohou těšit na kla­si­ky z éry VHS a iko­nic­ké mil­ní­ky žán­ru. Celou akci zahá­jí pre­mi­é­ra čes­ké­ho akč­ní­ho krát­ko­me­tráž­ní­ho fil­mu Jana Haluzy s názvem První akč­ní hrdi­na, v hlav­ní roli s Jiřím Mádlem. Ověřené...Read more »
KouzelnymiVratky

Kouzelnými vrátky pojďme za zvířátky - Do lesa

...věno­va­ná jed­na stra­na, kte­rá obsa­hu­je bás­nič­ku, popis zví­řát­ka a také popis celé­ho zví­ře­cí­ho kla­nu, nesmí chy­bět infor­ma­ce o potra­vě atd. Na celé dru­hé stra­ně vždy nalez­ne­te zábav­ný kvíz nebo obrá­zek, na kte­rém...Read more »
zahradník

Příručka mladého zahradníka

...jako stvo­ře­ná pro ně. Kniha pro­ve­de všech­ny malé zahrad­ní­ky hez­ky krů­ček pro krůč­ku od rané­ho začát­ku sáze­ní, setí až po samot­né sklí­ze­ní tj. od jara až do pod­zi­mu. Příručka mla­dé­ho zahrad­ní­ka obsa­hu­je...Read more »
84 slysis jak mluvi stromy2

Slyšíš, jak mluví stromy?

...má boha­tou foto­ga­le­rii, kvíz, kte­rý vyzkou­ší, jak jste pozor­ně čet­li, i vaše zna­los­ti, ale hlav­ně nepře­ber­né množ­ství infor­ma­cí pojed­ná­va­jí­cí o lese a živo­tě v něm. Dozvíte se, jak stro­my dýcha­jí, že mají také bolá­ky...Read more »