6

12 Opic

...snad­no pře­dá­vá na divá­ka. Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT! HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ Rád bych si rejpnul do fil­mu, ale při­znám se, nějak nemám muni­ci. Za prvé je 12...Read more »

Úsvit planety opic

úspěš­ně rebo­o­to­vat původ­ní Planetu opic do nové, živo­ta­schop­né série je v pod­sta­tě nemož­né. Ale Zrození pla­ne­ty opic z roku 2011 díky skvě­lé­mu výko­nu Andyho Serkise a prů­kop­nic­kým vizu­ál­ním efek­tům od spo­leč­nos­ti Weta Digital...Read more »
Usvit

Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]

Planety opic roz­hod­ně není doko­na­lým sním­kem, nicmé­ně pat­ří roz­hod­ně i tak mezi nej­lep­ší bloc­kbus­te­ry nejen letoš­ní­ho roku. V rám­ci dvou hodin a desí­ti minut, kte­ré vám v kině tato výpra­va do svě­ta Planety opic zabe­re, stí­há vyrov­nat...Read more »
PlanetOpic

Projekt 100 - Planeta opic - O filmu

pla­ne­ty opic, Úsvit pla­ne­ty opic a Válka o pla­ne­tu opic). I když se jako pří­klad ukáz­ko­vě fun­gu­jí­cí fil­mo­vé fran­ší­zy neu­stá­le uvá­dí pro­jekt Star Wars, je potře­ba zdů­raz­nit, že Planeta opic mu před­chá­ze­la o nece­lou...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Zrození planety opic [100%]

...díly. Nejedná se však o prequel původ­ní série, mimo jiné také pro­to, že pří­běh „zro­ze­ní pla­ne­ty opic“ odvy­prá­věl už její čtvr­tý film Dobytí pla­ne­ty opic z roku 1972. Podle slov pro­du­cen­tů se...Read more »

Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!

slov­ně. „Bylo napros­to šoku­jí­cí, když Caesar v závě­ru Zrození pla­ne­ty opic řekl jed­nu celou větu. V  Úsvitu pla­ne­ty opic pro­to také zkou­má­me, nako­lik se schop­nost opic mlu­vit zdo­ko­na­li­la. Rozhodně to neby­lo...Read more »

Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D

...dostup­ných exte­ri­é­ro­vých loka­cích, navíc s pou­ži­tím tech­no­lo­gie per­for­man­ce cap­tu­re, bylo ješ­tě mno­hem slo­ži­těj­ší, než tomu bylo v pří­pa­dě Zrození pla­ne­ty opic . V něm se natá­če­lo pře­váž­ně v inte­ri­é­rech, kdež­to Úsvit pla­ne­ty opic zob­ra­zu­je...Read more »
Valka

Válka o planetu opic - 70 %

...Pierra Boulleho Válka o pla­ne­tu opic, scé­nář pak napsa­li Mark Bomback (Smrtonosná past 4.0, Wolverine) a Matt Reeves (Úsvit pla­ne­ty opic). Reeves film i reží­ro­val, stej­ně jako před­cho­zí díl Úsvit pla­ne­ty opic a dal­ší...Read more »
Soutez Vitez

Soutěž z filmem ÚSVIT PLANETY OPIC - vyhlášení vítězů

...vzni­kl původ­ní film Planeta opic? Kdo hrál hlav­ní posta­vu v původ­ním fil­mu Planeta opic? V jakém roce vni­kl film Zrození Planety opic? Kdo hrál hlav­ní lid­skou posta­vu ve Zrození Planety opic? Kdo se skrý­vá...Read more »
JAZ3d087b LE194 105 v183.0079

Zrození Planety opic - Nadupaný HD film, který vás pohltí!

...do pří­ro­dy. To je ovšem obrov­ská chy­ba! Opice se začne mstít a pořá­dat vzpou­ru pro­ti lid­stvu. Myslíte si, že ten­to děj je jen oby­čej­ným klišé? Tak to mož­ná jen tak vypa­dá,...Read more »
v lka o planetu opic

Válka o planetu opic

Podívejte se na to, jak vzni­ka­la Válka o pla­ne­tu opic. https://youtu.be/h5XQq1ulspc...Read more »
6

V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy

...nás ale čeka­jí ame­ric­ké trhá­ky 12 Opic a kla­si­ka Sedm Statečných. 1.10. Zakázané ovoce - Nova Cinema 1.10.2018  20:00 & Nova Cinema 3.10.2018  15:35 Čtyřicetiletý Jack Foley by už mož­ná měl...Read more »
Futuregate

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL

...Jamese Camerona v reži­sér­ské ver­zi, vůbec prv­ní uve­de­ní fil­mu The Zero Theorem tvůr­ce Terryho Gilliama (Brazil, 12 opic), robo­tic­ká novin­ka Automata se skvě­lým Antoniem Banderasem nebo půvab­ná sci-fi kome­die The History...Read more »
Screen

Speciál NEVĚDOMÍ - díl 1

...STEWART (Tropická bou­ře, Noční ran­de) a autor hud­by M83. Vedle Kosinského pro­du­ko­va­li Nevědomí PETER CHERNIN (Zrození Planety opic, při­pra­vo­va­ný The Heat), DYLAN CLARK (Zrození Planety opic, The Heat), BARRY LEVINE (Detroit...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

...Smrtonosná past – Die Hard, Poslední skaut – The Last Boy Scout, 1991, Pulp Fiction – his­tor­ky z pod­svě­tí – Pulp Fiction, 1994, Dvanáct opic – Twelve Monkeys, 1995, Šestý smy­sl...Read more »
Willis

BRUCE WILLIS

...hrdin­né­ho ces­to­va­te­le časem ve sním­ku 12 opic reži­sé­ra Terryho Gilliama, trau­ma­ti­zo­va­né­ho vete­rá­na z Vietnamu ve fil­mu V nepřá­tel­ském poli Normana Jewisona, sou­cit­né­ho dět­ské­ho psy­cho­lo­ga v  Šestém smys­lu M. Nighta Shyamalana (film...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

...KRÁL RYBÁŘ nebo12 OPIC. Dvěma kanad­ským doku­men­ta­ris­tům se poda­ři­lo nato­čit fas­ci­nu­jí­cí doku­ment o mož­ných i nemož­ných kata­stro­fách, kte­ré pro­vá­ze­ly pou­hých 6 dní natá­če­ní Gilliamova vysně­né­ho pro­jek­tu MUŽ, KTERÝ ZABIL DON QUIJOTA, v němž měli...Read more »
7

Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů

...stá­le rych­le­ji dobý­vá Hollywood a na vědo­mí ho vzal i šíle­nec Tim Burton,herecké obsa­ze­ní zde „obsa­dil“ Brat Pitt kte­rý nejen že dob­ře zvlá­dá roli psy­chic­ky labil­ní­ho člo­vě­ka („12 Opic“) , ale dob­ře...Read more »

Brad Pitt

...Freemanem ve fil­mu Sedm(1995). V roce 1997 obdr­žel Brad Pitt Zlatý Glóbus a Oscarovou nomi­na­ci za ztvár­ně­ní dušev­ně cho­ré­ho paci­en­ta ve fil­mu Terryho Gilliama 12 opic. V témže roce se poku­sil o rakous­ký akcent,...Read more »
willy wonka 021

Karlík a továrna na čokoládu - recenze

...Terry Gilliamovi a opět k mis­trov­sky zvlád­nu­tým rolím her­ců jako již zmi­ňo­va­ný Depp, Christina Ricci nebo mis­tr ved­lej­ších rolí Christopher Walken. Remake Planety opic byl ovšem špat­ným kro­kem. Film se mi nelí­bil...Read more »
Franklin

Projekt 100 - Franklin J. Schaffner (1920–1989)

...peklem Schaffnera zásad­ně ovliv­ni­la a odrá­ží se ve vět­ši­ně fil­mů, kte­ré nato­čil – buď ve for­mě meta­fo­ric­kých odka­zů (nuk­le­ár­ní armaged­don v Planetě opic), nebo pro­střed­nic­tvím expli­cit­ních témat (Generál Patton). V 50. a 60. letech minu­lé­ho...Read more »
Andy Serkis Hobbit

ANDY SERKIS

...reži­sé­ra Stevena Spielberga. V létě 2011 se obje­vil ve fil­mu „Zrození pla­ne­ty opic“, preque­lu legen­dár­ní­ho fil­mu „Planeta opic“. Serkisovo ztvár­ně­ní Caesara bylo klad­ně při­ja­to novi­ná­ři i divá­ky po celém svě­tě a Serkisovi při­nes­lo mimo...Read more »
TimBurton

TIM BURTON

...Jessica Lange a Billy Crudup. Před tím­to fil­mem nato­čil Planetu opic, pro­jekt, na kte­rém spo­lu­pra­co­val s pro­du­cen­tem Richardem D. Zanuckem, býva­lým šéfem stu­dií 20th Century Fox, kte­rý stál u zro­du původ­ní ver­ze toho­to...Read more »
Serkis

ANDY SERKIS

...pro­du­ko­va­la Serkisova lon­dýn­ská pro­dukč­ní spo­leč­nost The Imaginarium, kte­rou zalo­žil se svým part­ne­rem Jonathanem Cavendishem.             V čer­ven­ci 2017 si Serkis zahrál ve fil­mu Válka o pla­ne­tu opic spo­leč­nos­ti 20th Century Fox pod...Read more »
TicheMisto

Tiché místo - STVOŘENÍ

...spo­lu­pra­co­val s týmem talen­to­va­ných vizu­ál­ních uměl­ců zahr­nu­jí­cím drži­te­le Ceny Akademie, výtvar­ní­ka Jeffreyho Beecrofta (Tanec s vlky, 12 opic, Hra, Transformers: Zánik), šes­ti­ná­sob­né­ho drži­te­le Ceny Akademie a na Oscara nomi­no­va­né­ho vedou­cí­ho vizu­ál­ních efek­tů Scotta...Read more »
Woody

WOODY HARRELSON

...Mezi jeho nedáv­né sním­ky pat­ří napří­klad LBJ, v němž ztvár­nil roli Lyndona B. Johnsona, The Glass Castle s Naomi Watts, tře­tí díl série Planeta opic s názvem Válka o pla­ne­tu opic v režii Matta...Read more »