Kritiky.cz > Výsledky hledání pro '12 opic'
12OpicNahl

12 Opic - Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa,...

...nemám muni­ci. Za prvé je 12 opic tech­nic­ky vel­mi dob­ře pro­myš­le­no, a tře­ba­že (nebo prá­vě pro­to, že?) se tu nese­tká­me s žád­ný­mi vět­ší­mi zvlášt­ní­mi efek­ty, scé­na je pře­svěd­či­vá a nekom­pro­mis­ní. Za dru­hé se...Read more »

Režisér Terry Gilliam (12 opic) prozradil, že měl v plánu v...

Režisér Terry Gilliam (12 opic) prozradil, že měl v plánu v září natáčet film, který vycházel z objeveného a nikdy nerealizovaného námětu režiséra Stanleyho Kubricka (Barry Lyndon, Olověná vesta, Mechanický...Read more »

Úsvit planety opic

...úspěš­ně rebo­o­to­vat původ­ní Planetu opic do nové, živo­ta­schop­né série je v pod­sta­tě nemož­né. Ale Zrození pla­ne­ty opic z roku 2011 díky skvě­lé­mu výko­nu Andyho Serkise a prů­kop­nic­kým vizu­ál­ním efek­tům od spo­leč­nos­ti Weta Digital...Read more »
Usvit

Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]

...Planety opic roz­hod­ně není doko­na­lým sním­kem, nicmé­ně pat­ří roz­hod­ně i tak mezi nej­lep­ší bloc­kbus­te­ry nejen letoš­ní­ho roku. V rám­ci dvou hodin a desí­ti minut, kte­ré vám v kině tato výpra­va do svě­ta Planety opic zabe­re, stí­há vyrov­nat...Read more »
PlanetOpic

Projekt 100 - Planeta opic - O filmu

...pla­ne­ty opic, Úsvit pla­ne­ty opic a Válka o pla­ne­tu opic). I když se jako pří­klad ukáz­ko­vě fun­gu­jí­cí fil­mo­vé fran­ší­zy neu­stá­le uvá­dí pro­jekt Star Wars, je potře­ba zdů­raz­nit, že Planeta opic mu před­chá­ze­la o nece­lou...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Zrození planety opic [100%]

...v pod­sta­tě nebloc­kbuste­rov­ský film. Fajn, Zrození pla­ne­ty opic sice stá­lo „pou­hých“ 90 mili­o­nů, při­tom ale vypa­dá asi tak na sto pade­sát. A co je hlav­ní, ved­le všech těch vizu­ál­ních efek­tů a roz­mách­lých akč­ních...Read more »

Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!

...slov­ně. „Bylo napros­to šoku­jí­cí, když Caesar v závě­ru Zrození pla­ne­ty opic řekl jed­nu celou větu. V  Úsvitu pla­ne­ty opic pro­to také zkou­má­me, nako­lik se schop­nost opic mlu­vit zdo­ko­na­li­la. Rozhodně to neby­lo...Read more »
ZrozeniPlanetyOpic

Zrození planety opic – když lidoop předčil člověka

Tematika pla­ne­ty, kte­rou obý­va­jí inte­li­gent­ní opi­ce, jež zot­ro­čí člo­vě­ka, kte­rý na tuto pla­ne­tu zaví­tá dosáh­la své­ho fil­mař­ské­ho vrcho­lu v roce 1968, kdy na plát­na kin dora­zi­la adap­ta­ce kni­hy Pierra Boullea Planeta opic v...Read more »

Matt Reeves (Úsvit planety opic, Válka o planetu opic) pro HBO...

Matt Reeves (Úsvit planety opic, Válka o planetu opic) pro HBO zrežíruje seriál z prostředí gothamské policie bojující proti korupci který poslouží jako spin-off k novému Batmanovi v podání stejnojmennýho...Read more »

Matt Reeves (Úsvit planety opic, Válka o planetu opic)...

Matt Reeves (Úsvit planety opic, Válka o planetu opic) společně se scenáristou Terencem Winterem (Vlk z Wall Street) pro streamovací službu HBO Max připraví seriál o policejním týmu v Gotham...Read more »
Valka

Válka o planetu opic - 70 %

...Pierra Boulleho Válka o pla­ne­tu opic, scé­nář pak napsa­li Mark Bomback (Smrtonosná past 4.0, Wolverine) a Matt Reeves (Úsvit pla­ne­ty opic). Reeves film i reží­ro­val, stej­ně jako před­cho­zí díl Úsvit pla­ne­ty opic a dal­ší...Read more »

Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D

...na 2 000 opic, kte­ré žijí v divo­či­ně ve vlh­kém pro­stře­dí dešt­né­ho lesa. „Ať už jsme natá­če­li kde­ko­liv, všech­no, co se kolem nás vysky­to­va­lo, před­sta­vo­va­lo pro vyu­ži­tí tech­no­lo­gie per­for­man­ce cap­tu­re obrov­skou výzvu....Read more »
Soutez Vitez

Soutěž z filmem ÚSVIT PLANETY OPIC - vyhlášení vítězů

...roce vzni­kl původ­ní film Planeta opic? Kdo hrál hlav­ní posta­vu v původ­ním fil­mu Planeta opic? V jakém roce vni­kl film Zrození Planety opic? Kdo hrál hlav­ní lid­skou posta­vu ve Zrození Planety opic? Kdo se...Read more »
JAZ3d087b LE194 105 v183.0079

Zrození Planety opic - Nadupaný HD film, který vás pohltí!

...do pří­ro­dy. To je ovšem obrov­ská chy­ba! Opice se začne mstít a pořá­dat vzpou­ru pro­ti lid­stvu. Myslíte si, že ten­to děj je jen oby­čej­ným klišé? Tak to mož­ná jen tak vypa­dá,...Read more »
6

V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy

...nás ale čeka­jí ame­ric­ké trhá­ky 12 Opic a kla­si­ka Sedm Statečných. 1.10. Zakázané ovoce - Nova Cinema 1.10.2018  20:00 & Nova Cinema 3.10.2018  15:35 Čtyřicetiletý Jack Foley by už mož­ná měl...Read more »
v lka o planetu opic

Válka o planetu opic

Podívejte se na to, jak vzni­ka­la Válka o pla­ne­tu opic. https://youtu.be/h5XQq1ulspc...Read more »
Futuregate

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL

...Pá 13. 3. 2015 | 18:00 | Strange Frame: Love & Sax (2012) Pá 13. 3. 2015 | 20:30 | Vetřelci – reži­sér­ská ver­ze (Aliens, 1986) So 14. 3. 2015 | 16:00 | Sci-fi na vlast­ní...Read more »
Screen

Speciál NEVĚDOMÍ - díl 1

...STEWART (Tropická bou­ře, Noční ran­de) a autor hud­by M83. Vedle Kosinského pro­du­ko­va­li Nevědomí PETER CHERNIN (Zrození Planety opic, při­pra­vo­va­ný The Heat), DYLAN CLARK (Zrození Planety opic, The Heat), BARRY LEVINE (Detroit...Read more »
TimBurton

TIM BURTON

...2010 se ujal režie fil­mu Alenka v říši divů, výprav­ný sní­mek na moti­vy kla­sic­ké­ho pří­bě­hu Lewise Carrolla, ve kte­rém si zahrá­li Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway a Mia Wasikowska. Snímek...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

...1995, Casino, 1995, 3000 mil na útě­ku – 3000 Miles to Graceland, 2001) a Natasha Henstridge (Mutant – Species, 1995, Nahoru, dolů – Bounce, 2000, Duchové Marsu – John Carpenter‘s Ghosts...Read more »

Brad Pitt

...Freemanem ve fil­mu Sedm(1995). V roce 1997 obdr­žel Brad Pitt Zlatý Glóbus a Oscarovou nomi­na­ci za ztvár­ně­ní dušev­ně cho­ré­ho paci­en­ta ve fil­mu Terryho Gilliama 12 opic. V témže roce se poku­sil o rakous­ký akcent,...Read more »
willy wonka 021

Karlík a továrna na čokoládu - recenze

...Terry Gilliamovi a opět k mis­trov­sky zvlád­nu­tým rolím her­ců jako již zmi­ňo­va­ný Depp, Christina Ricci nebo mis­tr ved­lej­ších rolí Christopher Walken. Remake Planety opic byl ovšem špat­ným kro­kem. Film se mi nelí­bil...Read more »
200404291138 lamancha1

Ztracen v La Mancha

...roli sužu­jí zdra­vot­ní pro­blémy. Docela tragi­ko­mic­ké. Film je urči­tě vhod­ný pro všech­ny, kte­ří mají rádi reži­sé­ra Terryho Giliama, reži­sé­ra Monty Pythoon a mimo jiné taky 12 opic a Brazil. Je sice vtip­ný,...Read more »
Franklin

Projekt 100 - Franklin J. Schaffner (1920–1989)

...peklem Schaffnera zásad­ně ovliv­ni­la a odrá­ží se ve vět­ši­ně fil­mů, kte­ré nato­čil – buď ve for­mě meta­fo­ric­kých odka­zů (nuk­le­ár­ní armaged­don v Planetě opic), nebo pro­střed­nic­tvím expli­cit­ních témat (Generál Patton). V 50. a 60. letech minu­lé­ho...Read more »
Serkis

ANDY SERKIS

...pro­du­ko­va­la Serkisova lon­dýn­ská pro­dukč­ní spo­leč­nost The Imaginarium, kte­rou zalo­žil se svým part­ne­rem Jonathanem Cavendishem.             V čer­ven­ci 2017 si Serkis zahrál ve fil­mu Válka o pla­ne­tu opic spo­leč­nos­ti 20th Century Fox pod...Read more »