10 000 př. n. l. - 10,000 B.C.

a opro­ti jeho minu­lým fil­mům je 10 000 př. n. l. mno­hem méně bom­bas­tic­ké. A to je v kaž­dém í­pa­dě krok ved­le. Titul nemá ten­den­ce osl­nit í­bě­ho­vě, sou­stře­dí se hlav­ně na obra­zo­vou strán­ku, ale jeho...Číst dál »
batman3 DKR 37446r5

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

za 41 dní pre­mi­e­ta­nia sú sko­ro 603 000 000 $ z toho v USA zaro­bil 375 000 000 $!!!Dokonca sú to lep­šie výsled­ky ako finá­le oku­li­ar­na­té­ho kúzelníka,ktorý za tú istú dobu zaro­bil o cca 10 000 000 $ menej...rozdiel to...Číst dál »
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

doká­že ako jeden z posledných,prilákať na film do kín aké­ho­koľ­vek žán­ru množ­stvo ľudí.Hancock zaro­bil mimo USA 396 000 000 $ a Ja som legen­da 329 000 000 $. Predpoveď tržieb mimo USA:300 000 000 $ Snehulienka a lovec:Producentom sním­ku...Číst dál »
exp

Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?

170 000 000 $ zaro­bi­la 400 000 000 $,pri obi­dvoch fil­moch sa jed­na­lo o výsled­ky nad­pri­e­mer­né a z finanč­né­ho hľadiska,zarobili fil­my aku­rát tak na náklady.O Tron 3 sa zmi­e­ni­la Olivia Wilde v jed­nom nedáv­nom roz­ho­vo­re kde spo­me­nu­la„Quorra bude...Číst dál »

Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

doku­men­tů: 670 000 Kč exter­ních nákla­dů (2 488 000 Kč v r. 2010), 900 000 Kč inter­ních nákla­dů (2 685 000 Kč v roce 2010) • nej­sle­do­va­něj­ší doku­ment na ČT 1: Komici na jed­nič­ku – Felix Holzmann: 1.223.000 divá­ků • nej­sle­do­va­něj­ší doku­ment...Číst dál »
john2

Je to officiálne:John Carter je mega prepadák!

zaro­biť smieš­nych 67 444 000 $,celo­sve­to­vo zati­aľ zaro­bil 255 744 000 $ a to je od mini­mál­ne potre­bo­va­ných 700 000 000 dosť dale­ko.Johna Cartera už nič nezachráni,no štúdio má šan­cu sa dostať do pozi­tív­nych čísiel,o nece­lý mesi­ac...Číst dál »
hulk 6

Bude ďalší Hulk?

rokoch pri­šiel do kín z reštar­to­va­ný Neuveriteľný Hulk(v hlav­nej úlo­he Edwart Norton a réžia Louis Leterrier,kto­rý pri roz­poč­te 150 000 000 $ zaro­bil sko­ro 270 000 000 $ a to nie je žia­d­na sláva,na tak sláv­nu komi­xo­vú...Číst dál »
Kay Jay

Astronomické poznatky z MIIB - chyby oproti realitě

mož­ná, že je to k smí­chu, ale váž­ně, kolik ener­gie je potře­ba k vyho­ze­ní pla­ne­ty? ed nedáv­nem jsem vypo­ží­tal, že naí­klad kome­ta zni­čit pla­ne­tu nedo­ká­že. K výbuchu pla­ne­ty, musí e­ko­nat gra­vi­ta­ci pla­ne­ty kaž­dý...Číst dál »
avengers11 avengers0143

The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

som sa rad­šej spo­lie­hal na pre­daj DVD a Bluray nosičov.Na tre­ťom mies­te skon­či­la níz­ko roz­počto­vá 12 mili­ó­no­vá čer­noš­ská komé­dia Think Like a Man, s 6,3 mili­ó­n­mi a v USA má zaro­be­né už krás­nych 82 mili­ó­nov....Číst dál »
avengers11 square 2.....1

Avengers aj naďalej valcujú kiná,potopili Bojovú loď a neprekonal ich ani Diktátor.

zasl­úžia samo­stat­ný člá­nok.Avengeri sú pro­s­te mega uda­losť a mega hit zároveň,ktorý s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou skon­čia na tre­ťom mies­te v celo­sve­to­vých tržbách,hneď za bijákmi Jamesa Camerona.Tretí víkend po sebe ovlád­li kiná a to so ziskom 55 057 000...Číst dál »
avengers1231klll

Temný Rytier povstal a The Avengers si pomáhajú!

pri Iron Man 2,kde bola upútav­ka na Počiatok.Presne tak šikov­né­mu oku neuniklo,že sa jed­ná o fil­my Christphera Nolana.Pri všet­kých posled­ne spo­mí­na­ných projektoch,bol komerč­ný úspech gigan­tic­ký a Warner a ani Marvel nechcú nechať nič...Číst dál »

Digitalizace filmů z VHS je velmi snadná a zvládnete ji z pohodlí vašeho domova!

ale pou­ži­tel­né TBC je zabu­do­vá­no i v e­vod­ní­cích Canopus. Další mož­nost je mezi e­vod­ník a video i­dat plno­hod­not­né TBC na. AVToolbox AVT-8710, DataVideo TBC-1000. Ani jed­no zaří­ze­ní se již nevy­rá­bí, tak­že nezbý­vá než hle­dat...Číst dál »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

vel­ká čest zís­kat tuto cenu a být na tom­to fes­ti­va­lu“ řekl  čes­kým pro­slo­vem uzná­va­ný scé­náris­ta, jenž na fes­ti­va­lu uve­dl ani­mo­va­ný sní­mek Anomalisa. Cenu Prezidenta fes­ti­va­lu Jiřího Bartošky za í­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii e­vza­la uzná­va­ná...Číst dál »

Tom Cruise

je napůl irský a napůl němec­ký. Rodina se čas­to stě­ho­va­la, jeli­kož byl jeho otec zaměst­nan­cem fir­my General Electrics. Tom žil v Ottawě, Ontariu, Kanadě, Louisvelle, v Kentucky, ve Winetce, Illinois, ve Wayne a v New...Číst dál »
Avengers promo pics 43

Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?

Nolan pon­úkol rolu BATMANA/Brucea Wayna!Ktorú odmi­e­tol z tvrdením,že sa necí­ti ako komi­xo­vý hrdina.Čo sa zme­ni­lo teraz?pravdepodobne si uve­do­mil že bez veľ­kých bloc­kbaste­rov sa neza­o­bí­de ani komor­ný herec a verte,že nič vám nena­kop­ne...Číst dál »
StrukturaUzivatelu

Projekt ČSKR.cz oslavil 100 000. čtenáře.

Projekt ČSKR.CZ osla­vil 10000. čte­ná­ře. Během dvou let měl prů­měr­nou návštěv­nost 67 návštěv den­ně. Průměrný den­ní počet uži­va­te­lů 55 a prů­měr­ný počet zob­ra­ze­ní 121. Další důle­ži­té prv­ky návštěv­nos­ti uvi­dí­te v gra­fech. Demografické údaje...Číst dál »

Milionový podvod Žen v pokušení

tvůr­ci vytou­že­né mety sed­mi­míst­né­ho čís­la domá­cí návštěv­nos­ti. Nehledě na sluš­ný divác­ký poten­ci­ál a fil­mař­ské kva­li­ty této kome­die je ale situ­a­ce kolem dosa­že­ní mili­on­té­ho návštěv­ní­ka znač­ně podiv­ná. Těsně ed začát­kem 45. roč­ní­ku Mezinárodního...Číst dál »
20Zvir

20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte

ale stí­no­va­ná díla. Obrňte se trpě­li­vos­tí, najdě­te si vhod­né pero či tuž­ku, jejichž hrot by neměl být í­liš sil­ný, a již se může­te pus­tit do díla. Vždy začně­te čís­lem jed­na a spo­juj­te čís­li­ce...Číst dál »
ThorSoutezNahl

Soutěž o Steam klíče za 5 000 Kč.

Soutěž o Steam klí­če PC her NeuroVoider,Purrfect Date - Visual Novel/Dating Simulator,Zombie Army Trilogy,ETHEREAL,Resident Evil Revelations 2 ‚Hollow Knight,Hard Reset Redux,The Dwarves,Dead Island Definitive Edition a Immortal Redneck - Celkem za 195,06 €...Číst dál »
avengers hawkeye captain america black widow jeremy renner chris evans scarlett johansson slice1

Joss Whedon chce natočiť The Avengers 2

kam­pa­ni v Los Angeles,to Joss potvrdil,spomenul aj že hrubý zostrih mal cez 3 hodi­ny a že na DVD a Blu-ray sa dočká­me 30-minút vyma­za­ných scén,nerátajte s tým že to budú akč­né scé­ny ale aj...Číst dál »
Zut

Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut

Mayovi, jenž neu­stá­le vykři­ko­val: „Skvělé, skvě­lé!“ I es počá­teč­ní oba­vy všech zain­te­re­so­va­ných sla­vil Žut ohrom­ný úspěch - na kon­ci sezo­ny 1964/65 se v žeb­říč­ku nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů umís­til dokon­ce na 3. mís­tě a zís­kal oce­ně­ní Zlaté plát­no....Číst dál »
mel

Machette 2 doplňuje obsadenie,Mel Gibson podpísal zmluvu.

do svoj­ho malé­ho projektu.A o akú úlo­hu ide? Machtte Kills bude o tom ako vlá­da pošle Dannyho(záhradníka)Treja do Mexica,aby vypá­t­ral a zlik­vi­do­val dro­go­vé­ho bossa Mendez the Madman.Misia ale nepôjde podľa plá­nov a to z dôvo­du...Číst dál »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

střed­ní a východ­ní Evropě. Už teh­dy navíc vznik­la výrazná a neza­mě­ni­tel­ná výtvar­ná sty­li­za­ce fil­mu, kte­rá se sta­la jed­ním z jeho pozná­va­cích zna­me­ní. Po dvou letech byl hoto­vý tech­nic­ký scé­nář, v němž je es­ně roz­kres­len...Číst dál »
n200808282104 Candyman

Candyman

Forbidden, šel rov­nou za kama­rá­dem pro­du­cen­tem z Propaganda Films a nabí­dl mu nato­čit sní­mek pod­le této lite­rár­ní ed­lo­hy. Štěstí á­lo odváž­né­mu i ten­to­krát. Složit hud­bu k fil­mu Candyman bylo nabíd­nu­to skla­da­te­li Philipu Glassovi. Ten...Číst dál »
Zemanta Related Posts Thumbnail

ROCKY III.

v jed­né tele­viz­ní sou­tě­ži, roz­ho­dl se e­tvo­řit Clubber Langa na hlav­ní­ho sou­pe­ře. -          Souboj Rockyho a Thunderlipse se natá­čel 10 dní. -          Filmový debut Mr. T. -          Socha Rockyho je vyro­be­na z bron­zu, váží...Číst dál »
Moulin

Moulin Rouge - O FILMU

o pěti­nu vyš­ší než roz­po­čet celé­ho díla. Nicole Kidmanová pro­šla zdra­vot­ní pro­hlíd­kou a natá­če­ní nic nestá­lo v ces­tě. Po pár dnech si ovšem i natá­če­ní váž­ně zra­ni­la kole­no a pojiš­ťov­na muse­la vypla­tit 3 000 000 dola­rů. Každá pojiš­ťov­na...Číst dál »