10 000 př. n. l. - 10,000 B.C.

...a opro­ti jeho minu­lým fil­mům je 10 000 př. n. l. mno­hem méně bom­bas­tic­ké. A to je v kaž­dém í­pa­dě krok ved­le. Titul nemá ten­den­ce osl­nit í­bě­ho­vě, sou­stře­dí se hlav­ně na obra­zo­vou strán­ku, ale jeho...Read more »
batman3 DKR 37446r5

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

...v USA. The Dark Knight Rises Predpoveď USA: 500 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 850 000 000 $ Suma sumárum:1350 000 000 $ The Avengers Predpoveď USA: 420 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 580 000 000 $ Suma sumárum:1000 000 000...Read more »
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

...doká­že ako jeden z posledných,prilákať na film do kín aké­ho­koľ­vek žán­ru množ­stvo ľudí.Hancock zaro­bil mimo USA 396 000 000 $ a Ja som legen­da 329 000 000 $. Predpoveď tržieb mimo USA:300 000 000 $ Snehulienka a lovec:Producentom sním­ku...Read more »
exp

Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?

...2 poprí­pa­de bude Machette Kills dotá­čať dru­hý režisér,ako to bolo v prí­pa­de jed­not­ky Machette.Film stál 10 500 000 $ a zaro­bil v kinách 45 000 000 $ dvoj­ka by mala stáť 20 000 000 $ no z roz­počtom to bude...Read more »

Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

...doku­men­tů: 670 000 Kč exter­ních nákla­dů (2 488 000 Kč v r. 2010), 900 000 Kč inter­ních nákla­dů (2 685 000 Kč v roce 2010) • nej­sle­do­va­něj­ší doku­ment na ČT 1: Komici na jed­nič­ku – Felix Holzmann: 1.223.000 divá­ků • nej­sle­do­va­něj­ší doku­ment...Read more »
hulk 6

Bude ďalší Hulk?

...rokoch pri­šiel do kín z reštar­to­va­ný Neuveriteľný Hulk(v hlav­nej úlo­he Edwart Norton a réžia Louis Leterrier,kto­rý pri roz­poč­te 150 000 000 $ zaro­bil sko­ro 270 000 000 $ a to nie je žia­d­na sláva,na tak sláv­nu komi­xo­vú...Read more »
john2

Je to officiálne:John Carter je mega prepadák!

...rok z pôvod­ných 80 000 000 $ na 120 000 000 $,čo urči­te nie­je nič prí­jem­né.John Carter stál štúdio 250 000 000 $ a 10000 000 $ dali na mar­ke­tingo­vú kampaň,to zna­me­ná že v kinách by musel zaro­biť 700 000 000 $...Read more »
Kay Jay

Astronomické poznatky z MIIB - chyby oproti realitě

...zaklad­ní slož­kou ener­gie gra­vi­tač­ní síly. Pro Zemi je potře­ba asi 1039 jed­no­tek prá­ce (erg) ale 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 je oprav­du hod­ně. Na porov­ná­ní Slunce dává kolem 4 x 1033 kaž­dou sekun­du. Tak...Read more »
avengers11 avengers0143

The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

...úspešný,čo doka­zu­je aj suma 10000 000 $ ktorú si doká­za­li odniesť z ame­ric­kých kín a tým aj zlo­mi­li ďal­ší rekord Avatara,kto­rý mal za dru­hý víkend 75 000 000 $ a The Avengerom sa poda­ril pokles...Read more »
avengers11 square 2.....1

Avengers aj naďalej valcujú kiná,potopili Bojovú loď a neprekonal ich ani Diktátor.

...mili­ó­no­vá Bojová loď má len za prvý USA víkend sla­bých 25 300 000 $ a v USA sa cez 70 000 000 $ nedostane,celosvetovo má 240 600 000 $ čo veľ­mi ružo­vo pre pánov v UNIVERSALe nevyzerá.Na bron­zo­vej...Read more »
avengers1231klll

Temný Rytier povstal a The Avengers si pomáhajú!

...na náhodu,predsa len The Avengers majú roz­po­čet 220 000 000 $ a Temný Rytier povstal dokon­ca 250 000 000 $ + mini­mál­ne u kaž­dé­ho fil­mu po 10000 000 $ na kam­paň a máte sumu o ktorú by nechce­lo žia­d­ne štúdio...Read more »

Digitalizace filmů z VHS je velmi snadná a zvládnete ji z pohodlí vašeho domova!

...zakou­pit jako pou­ži­té, e­de­vším na zahra­nič­ních aukč­ních webech. V ČR se model ADVC110 pro­dá­vá za 10.000 Kč. Nový kou­sek poří­ze­ný z USA poří­dí­te v e­poč­tu něco málo es 4.000 Kč. Je však tře­ba i­po­číst cel­ní...Read more »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

...(25 000 USD) Finanční odmě­na pat­ří rov­no­cen­ně reži­sé­ro­vi a pro­du­cen­to­vi fil­mu. Rodinné štěs­tí / Ernelláék Farkaséknál Režie: Szabolcs Hajdu Maďarsko, 2016 Zvláštní cena poro­ty (15  000 USD) Finanční odmě­na pat­ří rov­no­cen­ně reži­sé­ro­vi...Read more »
StrukturaUzivatelu

Projekt ČSKR.cz oslavil 100 000. čtenáře.

Projekt ČSKR.CZ osla­vil 10000. čte­ná­ře. Během dvou let měl prů­měr­nou návštěv­nost 67 návštěv den­ně. Průměrný den­ní počet uži­va­te­lů 55 a prů­měr­ný počet zob­ra­ze­ní 121. Další důle­ži­té prv­ky návštěv­nos­ti uvi­dí­te v gra­fech. Demografické údaje...Read more »
ThorSoutezNahl

Soutěž o Steam klíče za 5 000 Kč.

...cca 5 000 Kč. Klíče zís­ká zís­ká nej­lep­ší „hláš­ka“ v bub­li­ně obráz­ku. Trvání sou­tě­že: 1.5.2019 - 31.5.2019 Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz. Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním...Read more »

Milionový podvod Žen v pokušení

...kin v repub­li­ce (což je oněch čtr­náct tisíc, ale buď­me opět sho­ví­va­ví a počí­tej­me tedy radě­ji 15 000 divá­ků, došli bychom i tak k souč­tu 25 000 návštěv­ní­ků, což by s ed­cho­zím cel­ko­vým čís­lem návštěv­nos­ti dáva­lo 955 000...Read more »

Tom Cruise

...prý e­zdí­val „tyran a zba­bě­lec“ a „obchod­ník cha­o­su“. Tom Cruise milo­val sport, kte­rý ho také i­ve­dl k herec­tví. V roce 1980 hrál v diva­del­ním ed­sta­ve­ní Guys and Dolls a poté se roz­ho­dl změ­nit své dosa­vad­ní plá­ny...Read more »
20Zvir

20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte

...ale stí­no­va­ná díla. Obrňte se trpě­li­vos­tí, najdě­te si vhod­né pero či tuž­ku, jejichž hrot by neměl být í­liš sil­ný, a již se může­te pus­tit do díla. Vždy začně­te čís­lem jed­na a spo­juj­te čís­li­ce...Read more »
Avengers promo pics 43

Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?

Guy Pearce,ten­to rok je preňho hviezdny,aj keď prá­ve beží v kinách (zatiaľ)prepadák Lockaut(momen­tál­ne má za týž­deň zaro­be­né nece­lých 8 000 000 $,síce film stál smieš­nych 20 000 000 $ napriek tomu je to veľ­mi sla­bý...Read more »
Související obrázek

Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!

...a počí­ta­če Cena / výkon Až 7x výkon­něj­ší než nové zaří­ze­ní za stej­nou cenu Nižší ceny o 20-30 % Plná cena Cenová hla­di­na Od 2 000 – 20 000 Kč Od 6 000 – 60 000 Kč Od...Read more »
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

...foto­pa­rá­tu f/2.2 Maximální roz­li­še­ní videa 1080p (Full HD) Max. dosa­ži­tel­ná sním­ko­vá frek­ven­ce 30 sn./s Další funkce a vlastnosti Internetový pro­hlí­žeč ano ehrávání MP3 ano Jack 3,5 ano Snímač otis­ků prs­tů ne...Read more »
avengers hawkeye captain america black widow jeremy renner chris evans scarlett johansson slice1

Joss Whedon chce natočiť The Avengers 2

The Avengers kto­rý prá­ve val­cujú kiná a v pia­tok zaro­bi­li 80 517 000 $ na ame­ric­kom trhu,predpokladá sa že pre­ko­najú otvá­ra­cí víkend HP/part 2 kto­rý bol sko­ro 170 000 000 $ a celo­sve­to­vo majú The Avengers sko­ro...Read more »
Zut

Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut

...DM Ralf Wolter ........................ 31.000 DM Rik Battaglia ..................... 26.000 DM Friedrich von Ledebur ......... 16.000 DM Premiéra filmu Žut Premiéra pro­běh­la dne 20. srp­na 1964 v ham­bur­ském kině Die Barke. Zúčastnili...Read more »
Moulin

Moulin Rouge - O FILMU

...o pěti­nu vyš­ší než roz­po­čet celé­ho díla. Nicole Kidmanová pro­šla zdra­vot­ní pro­hlíd­kou a natá­če­ní nic nestá­lo v ces­tě. Po pár dnech si ovšem i natá­če­ní váž­ně zra­ni­la kole­no a pojiš­ťov­na muse­la vypla­tit 3 000 000 dola­rů. Každá pojiš­ťov­na...Read more »
mel

Machette 2 doplňuje obsadenie,Mel Gibson podpísal zmluvu.

Ono sa to zda­lo na prvý pohľad ako zlý vtip,aby sa v 15 000 000 $ fil­me obja­vi­la hviezda typu Mela Gibsona.(pred­sa len to je čiast­ka akú brá­val Mel za kaž­dý film a nie­ke­dy...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

ROCKY III.

...k fil­mu: -          Rocky III stál 18 000 000 dola­rů a utr­žil es 130 000 000 dola­rů jen v ame­ric­kých kinech. -          Ve fil­mu se obje­ví i Stalloneho prv­ní žena Sasha; je to ta žena, kte­rá žádá Rockyho...Read more »