Les sebevrahů

Les sebevrahů Aokigahara

...napí­na­vé kni­hy se auto­ro­vi dle mě urči­tě nepo­ved­lo. Autor: Jeremy Bates Nakladatelství: XYZ Žánr: horo­ry Počet stran: 464 Hodnocení: 75 % Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství XYZ, kde ji lze také zakou­pit....Číst dál »
katakomby2 e1531044890952

Hororový příběh, při kterém se vám bude tajit dech a běhat mráz po zádech, taková je kniha „Paříž katakomby“.

Chcete-li se bát nad skvě­lou kni­hou a poznat jed­no z neza­po­me­nu­tel­ných míst, nenech­te si ujít kni­hu s názvem „Paříž kata­kom­by“, kte­ré napsal Jeremy Bates a vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Paříž, pro něko­ho má neza­po­me­nu­tel­né roman­tic­ké...Číst dál »
DSCN4122

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

...a Julian Hirtmann, býva­lý ženevský pro­ku­rá­tor a séri­o­vý vrah desí­tek žen. Kniha měla vel­ký úspěch i u nás, neboť ji v roce 2015 vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Toto nakla­da­tel­ství vyda­lo i dal­ší kni­hy s odváž­ným kri­mi­na­lis­tou (Kruh, Tma)....Číst dál »
Snatky

Karel IV. - královské sňatky

...nej­vět­ší­ho Čecha a zjis­tit podrob­nos­ti o teh­dej­ší sňat­ko­vé poli­ti­ce i o čtr­nác­tém sto­le­tí. Vychází z mno­ha his­to­ric­kých pra­me­nů, kte­ré zestruč­ňu­je a shr­nu­je. Hodnocení: 90 % Autor: František Kavka Žánr: čes­ká his­to­rie Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní: 18.04.2016 Knihu může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz...Číst dál »
dite bridget jonesove

Dítě Bridget Jonesové - 70%

...se svý­mi fanouš­ky a před­sta­vi­la kni­hu Bridget Jones-Láskou šíle­ná. Možno objed­nat zde : Albatrosmedia.cz. Hodnoceni : 70% Dítě Bridget Jonesové Autor : Helen Fielding Nakladatel : XYZ Datum vydá­ní : 21.11 2016...Číst dál »
Rise

Jorgen Brekke: Říše milosti

...nepo­strá­dá napě­tí ani dosta­tek záhad a donu­tí vás pře­mýš­let o svém pří­bě­hu i ve chví­lích, kdy zrov­na kni­hu odlo­ží­te na noč­ní sto­lek. Autor:Jorgen Brekke Žánr:detek­tiv­ka, belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:14.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Darwin

Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce

...pro­ká­za­li lid­stvu služ­bu tím, že zemře­li nebo sami zne­mož­ni­li svou repro­duk­ci, díky čemuž jejich hloupý gen nebu­de pokra­čo­vat v dal­ším novém živo­tě. Autor:Wendy Northcuttová Žánr:humor Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:07.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Deti

David Hidden: Děti boží

...šli jen těž­ko vyjá­d­řit jem­ně­ji a je to prá­vě způ­sob vyprá­vě­ní, kte­rý dává kni­ze jedi­neč­nou oprav­do­vost a schop­nost vtáh­nout vás do děje. Autor:David Hidden Žánr:belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:08.08.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Tma

Bernard Minier: Tma

...dove­de být nepří­jem­ná. Tma dove­de dráž­dit k nepří­čet­nos­ti. Tma vzru­šu­je. Ale tahle tma? Přečtěte si a uvi­dí­te sami…..Nebo  spíš neu­vi­dí­te? Autor:Bernard Minier Žánr:thriller Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:06.06.2016 Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
9788075053381 e1462116387158

Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

...uží­vat. Může tak čte­ná­ři při­nést tro­chu lep­ší poro­zu­mě­ní sta­rým lidem, i když hrdin­ky jsou dle mého názo­ru hod­ně spe­ci­fic­ký vzo­rek star­ší popu­la­ce. Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ. Počet stran: 323 Rok vydá­ní: 2016...Číst dál »
Let305

A.G. Riddle: Let 305

...oby­čej­ným sci-fi vyprá­vě­ním, ale stá­vá se pří­bě­hem, kte­rý se dotý­ká pod­stat­ných aspek­tů lid­ské­ho roz­ho­do­vá­ní a uva­žo­vá­ní jako tako­vé­ho. Autor:A.G. Riddle Žánr:sci-fi pro dospě­lé Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:18.04.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz...Číst dál »
P1260999

Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

...již znač­nou dobu a vyda­la mno­ho knih a člán­ků věnu­jí­cích se záha­dám. Ale její okruh, o kte­rém píše, záha­da­mi a tajem­nem roz­hod­ně nekon­čí. Zaměřuje se i na téma­ta his­to­rie, psy­cho­lo­gie a zví­řa­ta. Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ. Knihu...Číst dál »
Grey 1

E. L. James: Grey (25 % - za snahu)

...E. L. James při­ved­la ke čte­ní i ženy, kte­ré před „šedí“ čet­ly jen face­boo­ko­vé pro­fi­ly a reklam­ní letá­ky. Autor:E L James Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, čte­ní pro ženy Nakladatelstvi:XYZ Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz....Číst dál »

Arnold Schwarzenegger

...XYZ kni­ha pamě­tí Arnolda Schwarzenneggera Total Recall - můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh. Detaily o článku Arnold Schwarzenegger Jméno člán­ku: Arnold Schwarzenegger Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy:...Číst dál »

Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

...odle­tí štáb na 14 dní do afric­ké Keni k jeze­rům Nakuru a Itibo. Producentem kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu s roz­poč­tem 30 mili­o­nů korun jsou Farbyka Production  a  XYZ film & pro­ducti­on. Koproducenti jsou TV NOVA a Dana...Číst dál »
motýl3 e1549406109702

Motýlí křik je skvělý konspirační thriller

...Na prv­ní strán­ce vás chyt­ne a nepus­tí, dokud jí nepře­čte­te. Motýlí křik Autor: Jan Tománek Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s. Vydání prv­ní, Praha 2018 ISBN: 978-80-7597-153-1 Počet stran:...Číst dál »
Afery

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

...infor­ma­ci. Pokud se zají­má­te o ději­ny a živo­ty zná­mých osob­nos­tí, ten­to výlet do his­to­rie vás nezkla­me. Autor: Vladimír Liška Žánr: mys­te­ry, čes­ká pró­za Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní: 21.11.2016 Kniha ke  kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
BrouckoviPohadky

Broučci: Broučkovy pohádky

...Weniga, Karafiátova sou­čas­ní­ka, čes­ké­ho malí­ře, ilu­strá­to­ra a jevišt­ní­ho a kos­tým­ní­ho výtvar­ní­ka. Hodnocení: 100 % Autor: Jan Karafiát Žánr: pohád­ka, humor pro děti, belet­rie Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní:13.02.2017 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.  ...Číst dál »
Darwinovy ceny

Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%

...zde : http://www.albatrosmedia.cz/darwinovy-ceny-odpocitavani-konce.html Hodnocení : 60% Autor : Wendy Nothcuttová Kniha : Darwinovy ceny - Odpočítávání kon­ce Datum vydá­ní : 20.2 2017 Nakladatelství : XYZ 280 stran, 145 + 205 mm  ...Číst dál »
KdoZavrazdil

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

...uce­le­ný pohled na udá­lost, kte­rá se dodnes vymy­ká chá­pá­ní vět­ši­ny z nás. Autor:Martin Lavay Žánr:pozná­ní, vzdě­lá­ní, non-fiction Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní: 20.02.2017 Kniha je ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč....Číst dál »
tajny denik hendrika groena

Tajný deník Hendrika Groena

...van het leven te maken Nakladatelství: XYZ Rok vydá­ní: 2017 Počet stran: 392 Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros. Pokud si chce­te pro­číst Hendrikovy zápis­ky, kni­hu si může­te zakou­pit zde....Číst dál »
019

Ženy českých panovníků 3

...si moh­li pro ten­to sva­zek přát. Hodnocení: 94 % Počet stran: 160 stran Vazba: pev­ná vaz­ba Jazyk: češ­ti­na Nakladatel: XYZ ISBN: 978-80-7505-659-7 EAN: 9788075056597 Velikost: 145 x 205 mm Hmotnost: 0,376 kg...Číst dál »
Carodej

Čarodějnictví: globální historie

...pova­žo­ván za nej­vý­znam­něj­ší­ho znal­ce pro­ble­ma­ti­ky dějin čaro­děj­nic­tví a čaro­děj­nic­kých pro­ce­sů. Se záka­zem kou­zel­nic­tví se setká­vá­me již ve sta­ré Mezopotámii v práv­ním kode­xu krá­le Chamurapiho (1792 – 1750 před naším leto­poč­tem). Nejstarší řím­ský...Číst dál »
nový tajný dení hendrika groena

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

...dag­bo­ek van Hendrik Groen, 85 jaar Překlad: Lucie Doležilová Vydáno: XYZ, 2018 Počet stran: 432   Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde....Číst dál »
desaterp

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

...živo­ta. A to nejen ženám v „letech“ ale i ostat­ním věko­vým kate­go­ri­ím. DESATERO PRO HOLKY V NEJLEPŠÍCH LETECH Napsaly: Marie Formáčková a Michaela Zindelová Ilustrace: Lubomír Lichý Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ Praha 2017 Počet stran: 237...Číst dál »
uni 209572230090002

Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř

...to svo­je. Je to tako­vé pohád­ko­vé vyprá­vě­ní, ale spíš pro vět­ší děti. Obálka navíc kore­spon­du­je s tím vším. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 304 stran. Autor: Naďa Moyzesová Žánr: his­to­ric­ká pró­za Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 07. 06. 2018...Číst dál »