Kritiky.cz > Výsledky hledání pro '[온라인카지노]↬-솔레어카지노-┳무료 바다 이야기 게임☻()➸『opm65.xyz』[]CzE모히간 카지노╕배터리바둑이사이트베네치아 호텔┙6yJ바카라 베팅 전략35개츠비카지노[]인터넷 게임 추천[][]바다이야기 고래♦72019-03-25-16-29'
Les sebevrahů

Les sebevrahů Aokigahara

...napí­na­vé kni­hy se auto­ro­vi dle mě urči­tě nepo­ved­lo. Autor: Jeremy Bates Nakladatelství: XYZ Žánr: horo­ry Počet stran: 464 Hodnocení: 75 % Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství XYZ, kde ji lze také zakou­pit....Read more »
DSCN4122

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

...a Julian Hirtmann, býva­lý ženevský pro­ku­rá­tor a séri­o­vý vrah desí­tek žen. Kniha měla vel­ký úspěch i u nás, neboť ji v roce 2015 vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Toto nakla­da­tel­ství vyda­lo i dal­ší kni­hy s odváž­ným kri­mi­na­lis­tou (Kruh, Tma)....Read more »
katakomby2 e1531044890952

Hororový příběh, při kterém se vám bude tajit dech a běhat mráz po zádech, taková je kniha „Paříž katakomby“.

Chcete-li se bát nad skvě­lou kni­hou a poznat jed­no z neza­po­me­nu­tel­ných míst, nenech­te si ujít kni­hu s názvem „Paříž kata­kom­by“, kte­ré napsal Jeremy Bates a vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Paříž, pro něko­ho má neza­po­me­nu­tel­né roman­tic­ké...Read more »
tři mušketýři

Tři mušketýři

V roce 1625 sa gaskoň­ský mla­dík d’Artagnan vydá­vá na ces­tu do Paříže, pro­to­že se chce stát jed­ním z krá­lov­ských muš­ke­tý­rů. Cestu mu však zkom­pli­ku­jí neče­ka­né pro­blémy - a kro­mě toho se mu...Read more »
Grey 1

E. L. James: Grey (25 % - za snahu)

...E. L. James při­ved­la ke čte­ní i ženy, kte­ré před „šedí“ čet­ly jen face­boo­ko­vé pro­fi­ly a reklam­ní letá­ky. Autor:E L James Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, čte­ní pro ženy Nakladatelstvi:XYZ Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz....Read more »
Tma

Bernard Minier: Tma

...dove­de být nepří­jem­ná. Tma dove­de dráž­dit k nepří­čet­nos­ti. Tma vzru­šu­je. Ale tahle tma? Přečtěte si a uvi­dí­te sami…..Nebo  spíš neu­vi­dí­te? Autor:Bernard Minier Žánr:thriller Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:06.06.2016 Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz....Read more »
Snatky

Karel IV. - královské sňatky

...nej­vět­ší­ho Čecha a zjis­tit podrob­nos­ti o teh­dej­ší sňat­ko­vé poli­ti­ce i o čtr­nác­tém sto­le­tí. Vychází z mno­ha his­to­ric­kých pra­me­nů, kte­ré zestruč­ňu­je a shr­nu­je. Hodnocení: 90 % Autor: František Kavka Žánr: čes­ká his­to­rie Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní: 18.04.2016 Knihu může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz...Read more »
Let305

A.G. Riddle: Let 305

...oby­čej­ným sci-fi vyprá­vě­ním, ale stá­vá se pří­bě­hem, kte­rý se dotý­ká pod­stat­ných aspek­tů lid­ské­ho roz­ho­do­vá­ní a uva­žo­vá­ní jako tako­vé­ho. Autor:A.G. Riddle Žánr:sci-fi pro dospě­lé Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:18.04.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz...Read more »
9788075053381 e1462116387158

Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

...Může tak čte­ná­ři při­nést tro­chu lep­ší poro­zu­mě­ní sta­rým lidem, i když hrdin­ky jsou dle mého názo­ru hod­ně spe­ci­fic­ký vzo­rek star­ší popu­la­ce. Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ. Počet stran: 323 Rok vydá­ní: 2016 Žánr:...Read more »
P1260999

Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

...znač­nou dobu a vyda­la mno­ho knih a člán­ků věnu­jí­cích se záha­dám. Ale její okruh, o kte­rém píše, záha­da­mi a tajem­nem roz­hod­ně nekon­čí. Zaměřuje se i na téma­ta his­to­rie, psy­cho­lo­gie a zví­řa­ta. Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ. Knihu lze...Read more »

Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

...spe­ci­a­li­zu­je na léčbu hypo­chon­dric­kých dam, kte­rým ordi­nu­je seda­cí kou­pe­le o tep­lo­tě 29 o C. Produkce fil­mu se roz­hod­la ve spo­lu­prá­ci s kli­ni­kou spo­lu­pra­co­vat i mimo natá­če­ní fil­mu, a to kon­krét­ně při sbír­ce „Dejme brý­le Africe“. V rám­ci...Read more »

Arnold Schwarzenegger

...XYZ kni­ha pamě­tí Arnolda Schwarzenneggera Total Recall - můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh. Detaily o článku Arnold Schwarzenegger Jméno člán­ku: Arnold Schwarzenegger Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy:...Read more »
Darwin

Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce

...pro­ká­za­li lid­stvu služ­bu tím, že zemře­li nebo sami zne­mož­ni­li svou repro­duk­ci, díky čemuž jejich hloupý gen nebu­de pokra­čo­vat v dal­ším novém živo­tě. Autor:Wendy Northcuttová Žánr:humor Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:07.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »
motýl3 e1549406109702

Motýlí křik je skvělý konspirační thriller

...Na prv­ní strán­ce vás chyt­ne a nepus­tí, dokud jí nepře­čte­te. Motýlí křik Autor: Jan Tománek Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s. Vydání prv­ní, Praha 2018 ISBN: 978-80-7597-153-1 Počet stran:...Read more »
Adamec

Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem

...pro­cent. Kdysi jste byl i vy sám her­cem, herec­tví jste před režií dokon­ce i na DAMU vystu­do­val, nezá­vi­dí­te her­cům někdy, že ode­hra­jí svých xyz natá­če­cích dní a zmi­zí, zatím­co reži­sér má s fil­mem plnou...Read more »
psi tinder 625ab5

Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?

...se mi tyto typy knih vždyc­ky budou líbit. Obal je taky super. Má 280 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Autor: Petra Macková Hrochová Žánr: belet­rie pro dospě­lé, čte­ní pro ženy Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 21. 03. 2019...Read more »
summer

Záhadné zmizení dívky

...a dal se zpra­co­vat do sku­teč­ně zají­ma­vé­ho pří­bě­hu. Autorce se to ale nepo­ved­lo. Hodnocení: 40% SUMMER Autorka: Monica Sabolo Originální název: Summer Překlad: Anna Melicharová Vydáno: XYZ, 2019 Počet stran: 240...Read more »
pele kral fotbalu 1

#1996: Pelé: Král fotbalu - 60 %

Pelé: Král fotbalu (Pelé: The King of Soccer) Vydalo nakladatelství XYZ v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Pelé: The King of Soccer" v roce 2017. Vydání má...Read more »
muj terezinsky denik

Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské

...1943-1944 Autorky: Helga Pollak - Kinski, Hannelore Brenner Originální název: Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944: und die Aufzeichnungen mei­nes Vaters Otto Pollak Překlad: Ema Stašová Vydáno: XYZ, 2019 Počet stran: 280...Read more »
Deti

David Hidden: Děti boží

...šli jen těž­ko vyjá­d­řit jem­ně­ji a je to prá­vě způ­sob vyprá­vě­ní, kte­rý dává kni­ze jedi­neč­nou oprav­do­vost a schop­nost vtáh­nout vás do děje. Autor:David Hidden Žánr:belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:08.08.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »
Afery

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

...infor­ma­ci. Pokud se zají­má­te o ději­ny a živo­ty zná­mých osob­nos­tí, ten­to výlet do his­to­rie vás nezkla­me. Autor: Vladimír Liška Žánr: mys­te­ry, čes­ká pró­za Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní: 21.11.2016 Kniha ke  kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »
Rise

Jorgen Brekke: Říše milosti

...nepo­strá­dá napě­tí ani dosta­tek záhad a donu­tí vás pře­mýš­let o svém pří­bě­hu i ve chví­lích, kdy zrov­na kni­hu odlo­ží­te na noč­ní sto­lek. Autor:Jorgen Brekke Žánr:detek­tiv­ka, belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:14.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »
desaterp

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

...živo­ta. A to nejen ženám v „letech“ ale i ostat­ním věko­vým kate­go­ri­ím. DESATERO PRO HOLKY V NEJLEPŠÍCH LETECH Napsaly: Marie Formáčková a Michaela Zindelová Ilustrace: Lubomír Lichý Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ Praha 2017 Počet stran: 237...Read more »
zlomené duše

Zlomené duše

...si pře­čte­te tenhle ori­gi­nál­ní thriller. Hodnocení: 90% Zlomené duše Autorka: Simone St. Jamenová Originální název: The Broken Girls Překlad: Kateřina Tomcová Obálka: Silas Manhood Vydáno: XYZ, 2018 Počet stran: 336...Read more »
vzpoura mozku odysseus 2

#1865: Vzpoura mozků: Odysseus - 50 %

Vzpoura mozků: Odysseus Vydalo nakladatelství XYZ v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 56 stran a prodává se v plné ceně za 329 Kč. Scénář: Václav ŠorelKresba: Jiří PetráčekKomiksy...Read more »
ProcSeNezabit

Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

...věci, kte­ré bys­te při­da­li na seznam věcí, proč se neza­bít. Žánr: Humor, Literatura čes­ká Vydáno: 2018, XYZ 1. vydá­ní ori­gi­ná­lu: 2018 Počet stran: 192 Vazba kni­hy: měk­ká / bro­žo­va­ná ISBN: 978-80-7597-051-0...Read more »