Avengers 03 3460

Avengers: Endgame

Avengers 03 2190 Avengers 03 2200 Avengers 03 2210 Avengers 03 2220 Avengers 03 2230 Avengers 03 2240 Avengers 03 2250 Avengers 03 2260 Avengers 03 2270 Avengers 03 2280...Číst dál »
Game of Thrones 8 2510

Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu

Game of Thrones 8 1600 Game of Thrones 8 1610 Game of Thrones 8 1620 Game of Thrones 8 1630 Game of Thrones 8 1640 Game of Thrones 8 1650...Číst dál »
Hejdi

Červencové premiéry

nej­růz­něj­ší služ­by, dár­ky a jiné pozor­nos­ti. Najdou se však tři rodi­ny, kte­ré se roz­hod­nou uči­tel­ce vze­přít a stá­va­jí­cí situ­a­ci se spo­leč­ně s ředi­tel­kou ško­ly poku­sí zvrá­tit na kon­spi­ra­tiv­ní tříd­ní schůz­ce. Děj str­hu­jí­cí­ho a vel­mi...Číst dál »

Zhodnocení roku 2002 až 2003

časo­pi­sů. Ale teď k čís­lům. I)       Návštěvnost 1.      Stal se 18. nej­lep­ším ser­ve­rem v žeb­říč­ku Film Toplist.cz http://www.toplist.cz/cgi-bin/toplist.asp?k=29  2.      Stal se 3. nej­lep­ším v žeb­říč­ku film - itop.cz http://www.itop.cz/stat/?mcat=6&scat=2&stt=1&&stm=1 3.      Drží se mezi 30-40 mís­tem...Číst dál »
MFF

Co si nenechat ujít ve Varech

pre­mi­é­ra Ředitelka základ­ní ško­ly svo­lá­vá mimo­řád­nou rodi­čov­skou schůzi, neboť o zdán­li­vě empa­tic­ké a las­ka­vě vyhlí­že­jí­cí tříd­ní uči­tel­ce Drazděchové se říká, že pro­střed­nic­tvím svých žáků mani­pu­lu­je jejich rodi­či. S jis­to­tou zre­ží­ro­va­né dra­ma je sice zasa­ze­no do éry pozd­ní čes­ko­slo­ven­ské...Číst dál »
Michael

George Michael

Michael Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 26. 12. 2016, 18:59 UTC Datum pře­vze­tí: 27. 12. 2016, 09:09 UTC Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Michael&oldid=14489095 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky:...Číst dál »
enmansomheterove

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

dějích, kte­ré jsou mimo záběr nebo nejsou nesly­ší­cí­mu divá­ko­vi dostup­né a při­tom jsou nezbyt­né pro pocho­pe­ní pří­bě­hu. Podle ohla­sů barev­né titul­ky víta­jí i sly­ší­cí divá­ci, kte­rým usnad­ňu­jí ori­en­ta­ci ve slo­ži­těj­ších dia­lo­zích. Organizátoři...Číst dál »
F4 093

Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté

moh­li v loň­ském roce dovo­lit více. Vytvořili i celou CGI posta­vu, kte­rá je ve fil­mu srov­na­tel­ná se živý­mi her­ci.  Ale to nevy­lep­šu­je cha­bý pří­běh, kte­rý je dovr­šen vel­mi sla­bým finál­ním sou­bo­jem se...Číst dál »
Avengers2 065

Avengers: Age of Ultron - Trailer 3

Avengers2 027 Avengers2 028 Avengers2 029 Avengers2 030 Avengers2 031 Avengers2 032 Avengers2 033 Avengers2 034 Avengers2 035 Avengers2 036 Avengers2 037 Avengers2 038 Avengers2 039 Avengers2 040 Avengers2 041...Číst dál »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

si reži­sér  Szabolcs Hajdu s her­ci  mimo jiné vyprá­vě­li o zážit­ky z běž­né­ho živo­ta, o tom co zrov­na zaží­va­jí ve svých rodi­nách či jak je zlo­bí děti. Tvůrce chtěl napsat něco vypo­ví­da­jí­cí­ho o lid­ském sou­ži­tí, život­ní...Číst dál »

Top 7/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z čer­ven­ce 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 17.8.2016 7:46:53 Co si nene­chat ujít ve Varech - 258 zobr. Soutěž o náhod­ný Steam klíč - 232 zobr. Novinka mezi seri­á­ly: Stranger Things - 226 zobr. Foto stříp­ky z Mezinárodního...Číst dál »
logo max cover

Program na duben na Prima Max

20:00 Jak bás­ní­ci při­chá­ze­jí o ilu­ze KLEIN D., Matásek D., Kříž P. 11.4.2019 22:00 Křivdy z minu­los­ti Edgerton J., Edgerton J., Bateman J., Hallová R. 12.4.2019 16:00 Noc v pouš­ti Katicová S., Stanchfieldová...Číst dál »
StatsZari

Nejčtenější články od 05.09.2016 do 11.09.2016

ČT2 8.9.2016 16:40 - 22 zobr. Zloději zele­ných koní - 20 zobr. Bedekr: Rakousko - 20 zobr. Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE malič­kost pro čte­náře… - 17 zobr. American Truck Simulator – 1.4 - 17 zobr. Jiří Hájíček, autor lite­rární před­lohy - 17 zobr....Číst dál »
Gradanew

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

z peri­o­dic­ké tabul­ky prv­ků Kean Sam Museli Japonci zni­čit Godzillu zrov­na rake­ta­mi z kad­mia? Je správ­né jíst radi­o­ak­tiv­ní guláš? Může pití piva dopo­mo­ci k vědec­ké­mu obje­vu? Jak sou­vi­sí radi­um a dob­rá pověst Marie Curie?...Číst dál »
Graf2016 10

Top říjen 2016

Nejčtenější člán­ky napsa­né v říj­nu 2016.Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.11.2016 8:17:24 Mafia III – prv­ní minu­ty hra­ní - 652 zobr. Výměna man­že­lek – 5.10.2016 - 387 zobr. ˏˏDo budouc­na bychom chtě­li dát pro­stor i auto­rům z okol­ních zemí,ˊˊ říká o fes­ti­va­lu...Číst dál »

Nejčtenější články od 06.06.2016 do 12.06.2016

62 zobr. Warcraft: První střet – O PRODUKCI – Respektování a roz­ši­řo­vá­ní: Návrh Warcraftu - 26 zobr. Film Jana Němce v hlav­ní sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu - 25 zobr. Tymiánové dopi­sy: Hloubka skry­tá v roman­ti­ce a his­to­rii - 25 zobr. Warcraft:...Číst dál »
Stats

Nejčtenější články od 20.06.2016 do 27.06.2016

25 zobr. Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi - 22 zobr. Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho pri­a­te­lia (a sem-tam neja­ký nepri­a­teľ) - 20 zobr. MANDAUSOVÁ, Klára. My doko­na­lé. - 18 zobr. Šťastní lidé čtou a pijou kávu...Číst dál »

thepsyche’s cyberpack

Ekholm--------------12855 Cade Fairchild---------------12934 Joe Finley--------------------2505 Krisopher Foucault----------12566 Matt Fraser------------------15952 Kris Fredheim----------------12563 Chay Genoway --------------13243 Cody Goloubef---------------2522 Ryan Hamilton---------------6477 Calvin Heeter----------------9512 Kevin Henderson------------12433 Mike Hoffman---------------12665 Ben Holmstrom-------------15887 Shawn Hunwick-------------9552 Dmitrij Jaskin---------------13300...Číst dál »
Top2016

Nejčtenější články roku 2016

Pustina 3. díl. - 1 537 zobr. Pustina 4. díl. - 1 424 zobr. Teorie tyg­ra – O FILMU - 1 253 zobr. Olga Path Štiplová: Zmrzlina s pří­chu­tí zámě­ru - 1 242 zobr. Příchozí – OBSAH/O FILMU - 1 120 zobr. Oscar Nominations 2016 – 88. roč­ník udí­le­ní Oscarů...Číst dál »
PodvojneUcet

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

Podvojné účet­nic­tví 2016 urče­na stu­den­tům i začá­teč­ní­kům v oblas­ti účet­nic­tví pod­ni­ka­tel­ských sub­jek­tů. Vychází ze záko­na o účet­nic­tví č. 563/1991 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů a vyhláš­ky č. 500/2002 Sb., pro účet­ní jed­not­ky, kte­ré jsou pod­ni­ka­te­li účtu­jí­cí­mi...Číst dál »
1

Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?

kata­stro­fě, kte­rá navždy změ­ní celý svět. Andělé a Démoni v divá­cích nevzbu­di­li pří­liš­né nad­še­ní, nech­me se tedy pře­kva­pit, jak si pove­de jejich nástup­ce… Doctor Strange V lis­to­pa­du 2016 se do kin při­ří­tí dal­ší...Číst dál »

MS 2016 - sestavy ver 1.2

fe a dáte nahra­dit stá­va­jí­cí. 3)Soubory exhibition.exh a exhi­bi­ti­on exha.tdb do slož­ky NHL09, kte­rou nalez­ne­te v doku­men­tech a opět dáte nahra­dit. 4)Nakonec spus­tí­te ve slož­ce se hrou addon_installer a BhImport15.   - Soupisky čes­ké Tipsport...Číst dál »

Nejčtenější články od 25.04.2016 do 01.05.2016

džun­glí – Obsah/O fil­mu - 24 zobr. Merta Zdenek: Hudba je zázrak - 23 zobr. Bílí Tygři Liberec zís­kal titul - 21 zobr. Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren - 21 zobr. Veronica Rothová: Aliance - 18 zobr. Lovec: Zimní vál­ka...Číst dál »
nejlepsi filmy062

Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá

v sou­vis­los­ti s jeho pre­mi­é­rou hovo­ři­lo o jako nejam­bi­ci­óz­něj­ším titu­lu měsí­ce říj­na, mě samot­né­ho moc neo­slo­vil, a jestli­že jsem jej obsa­dil na licho­ti­vé tře­tí mís­to, tak snad kvů­li nespor­ným kva­li­tám pře­de­šlých Tarantinových gan­gs­te­rek, niko­li...Číst dál »

Top 5/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z květ­na 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 1 030 zobr. Hra o trů­ny – The Door (S06E05) – 80 % - 405 zobr. Captain America: Občanská vál­ka – 85 % - 225 zobr. Hra o trů­ny – Home...Číst dál »
SpuntiNaVode

Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ

První tele­viz­ní roli v insce­na­ci Metelice dosta­la coby stu­dent­ka 2. roč­ní­ku. V násle­du­jí­cích letech ztvár­ni­la desít­ky fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí, inten­ziv­ně se věno­va­la také dabin­gu (je lau­re­át­kou Ceny Františka Filipovského). Výběr z fil­mo­gra­fie: Dita Saxová...Číst dál »