Hra02c

Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms

Druhý díl nám při­ne­sl jenom Zimohrad. První bitva nás čeká v násle­du­jí­cím díle, a tak se koneč­ně vyře­ší všech­ny věci, co nás napad­nou. Z Lady Brien se sta­ne rytíř, Daenerys se...Číst dál »
Les sebevrahů

Les sebevrahů Aokigahara

...napí­na­vé kni­hy se auto­ro­vi dle mě urči­tě nepo­ved­lo. Autor: Jeremy Bates Nakladatelství: XYZ Žánr: horo­ry Počet stran: 464 Hodnocení: 75 % Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství XYZ, kde ji lze také zakou­pit....Číst dál »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

...2015 si zahrál také v hitu San Andreas spo­leč­nos­tí New Line Cinema a Roadshow Pictures, ke kte­ré­mu se již plá­nu­je pokra­čo­vá­ní. Kromě toho jeho pro­dukč­ní spo­leč­nost Seven Bucks Productions před nedáv­nem spo­ji­la...Číst dál »
katakomby2 e1531044890952

Hororový příběh, při kterém se vám bude tajit dech a běhat mráz po zádech, taková je kniha „Paříž katakomby“.

Chcete-li se bát nad skvě­lou kni­hou a poznat jed­no z neza­po­me­nu­tel­ných míst, nenech­te si ujít kni­hu s názvem „Paříž kata­kom­by“, kte­ré napsal Jeremy Bates a vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Paříž, pro něko­ho má neza­po­me­nu­tel­né roman­tic­ké...Číst dál »
DSCN4122

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

...a Julian Hirtmann, býva­lý ženevský pro­ku­rá­tor a séri­o­vý vrah desí­tek žen. Kniha měla vel­ký úspěch i u nás, neboť ji v roce 2015 vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Toto nakla­da­tel­ství vyda­lo i dal­ší kni­hy s odváž­ným kri­mi­na­lis­tou (Kruh, Tma)....Číst dál »
D2

Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY

...Brolinův make­up zabral den­ně něko­lik hodin.             Cableova zbraň v „Deadpool 2“ byla inspi­ro­vá­na oblí­be­nou hrač­kou, kte­rou rekvi­zi­tář Dan Sissons jako dítě chtěl mít: Johnny Seven OMA – One Man Army....Číst dál »
XXX

XXXTentacion

...kte­rá hra­je prv­ky lo-fi hud­by a drs­né 808s. Onfroy vydal své debu­to­vé album, 17, 25. srp­na 2017. Jeho dru­hé album bylo vydá­no 16. břez­na 2018, dosta­lo se na čís­lo jed­na na Billboardu 200, s jeho...Číst dál »
ws

WILL SMITH

...fil­mu Já, legen­da, kte­rý reží­ro­val Francis Lawrence. V sou­čas­né době se chys­tá zno­vu spo­lu­pra­co­vat s reži­sé­rem a pro­du­cen­ty sním­ku Štěstí na dosah, aby spo­leč­ně nato­či­li film Seven Pounds, cito­vé dra­ma o muži, kte­rý změ­ní...Číst dál »
CF

COLIN FARRELL

...při prá­ci na fil­mu Seven Psychopats, pří­bě­hu sce­náris­ty, kte­rý je vta­žen do pozo­ru­hod­ných pří­hod svých přá­tel v podá­ní Sama Rockwella a Christophera Walkena. Momentálně natá­čí nezá­vis­lý sní­mek Dead Man Down s Noomi Rapace pod...Číst dál »
sedm15

Sedm - Se7en

...živo­ta. SEDM, nejen­že se jed­ná o jeden z mála dob­ře pře­lo­že­ných názvu (orig.SEVEN), ale sedm má i  pří­mou spo­ji­tost s filmem.Sedm hříchů kte­ré jsou pro­ti boží­mu při­ká­zá­ní (smil­stvo, pýcha, hamiž­nost), jen jeden nábo­žen­ský...Číst dál »
P1260999

Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

...již znač­nou dobu a vyda­la mno­ho knih a člán­ků věnu­jí­cích se záha­dám. Ale její okruh, o kte­rém píše, záha­da­mi a tajem­nem roz­hod­ně nekon­čí. Zaměřuje se i na téma­ta his­to­rie, psy­cho­lo­gie a zví­řa­ta. Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ. Knihu...Číst dál »
Deti

David Hidden: Děti boží

...šli jen těž­ko vyjá­d­řit jem­ně­ji a je to prá­vě způ­sob vyprá­vě­ní, kte­rý dává kni­ze jedi­neč­nou oprav­do­vost a schop­nost vtáh­nout vás do děje. Autor:David Hidden Žánr:belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:08.08.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Tma

Bernard Minier: Tma

...dove­de být nepří­jem­ná. Tma dove­de dráž­dit k nepří­čet­nos­ti. Tma vzru­šu­je. Ale tahle tma? Přečtěte si a uvi­dí­te sami…..Nebo  spíš neu­vi­dí­te? Autor:Bernard Minier Žánr:thriller Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:06.06.2016 Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Snatky

Karel IV. - královské sňatky

...nej­vět­ší­ho Čecha a zjis­tit podrob­nos­ti o teh­dej­ší sňat­ko­vé poli­ti­ce i o čtr­nác­tém sto­le­tí. Vychází z mno­ha his­to­ric­kých pra­me­nů, kte­ré zestruč­ňu­je a shr­nu­je. Hodnocení: 90 % Autor: František Kavka Žánr: čes­ká his­to­rie Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní: 18.04.2016 Knihu může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz...Číst dál »
Let305

A.G. Riddle: Let 305

...oby­čej­ným sci-fi vyprá­vě­ním, ale stá­vá se pří­bě­hem, kte­rý se dotý­ká pod­stat­ných aspek­tů lid­ské­ho roz­ho­do­vá­ní a uva­žo­vá­ní jako tako­vé­ho. Autor:A.G. Riddle Žánr:sci-fi pro dospě­lé Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:18.04.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz...Číst dál »
9788075053381 e1462116387158

Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

...uží­vat. Může tak čte­ná­ři při­nést tro­chu lep­ší poro­zu­mě­ní sta­rým lidem, i když hrdin­ky jsou dle mého názo­ru hod­ně spe­ci­fic­ký vzo­rek star­ší popu­la­ce. Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ. Počet stran: 323 Rok vydá­ní: 2016...Číst dál »
tři mušketýři

Tři mušketýři

V roce 1625 sa gaskoň­ský mla­dík d’Artagnan vydá­vá na ces­tu do Paříže, pro­to­že se chce stát jed­ním z krá­lov­ských muš­ke­tý­rů. Cestu mu však zkom­pli­ku­jí neče­ka­né pro­blémy - a kro­mě toho se mu...Číst dál »
Grey 1

E. L. James: Grey (25 % - za snahu)

...E. L. James při­ved­la ke čte­ní i ženy, kte­ré před „šedí“ čet­ly jen face­boo­ko­vé pro­fi­ly a reklam­ní letá­ky. Autor:E L James Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, čte­ní pro ženy Nakladatelstvi:XYZ Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz....Číst dál »
Rise

Jorgen Brekke: Říše milosti

...nepo­strá­dá napě­tí ani dosta­tek záhad a donu­tí vás pře­mýš­let o svém pří­bě­hu i ve chví­lích, kdy zrov­na kni­hu odlo­ží­te na noč­ní sto­lek. Autor:Jorgen Brekke Žánr:detek­tiv­ka, belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:14.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »

Arnold Schwarzenegger

...XYZ kni­ha pamě­tí Arnolda Schwarzenneggera Total Recall - můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh. Detaily o článku Arnold Schwarzenegger Jméno člán­ku: Arnold Schwarzenegger Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy:...Číst dál »

Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

...odle­tí štáb na 14 dní do afric­ké Keni k jeze­rům Nakuru a Itibo. Producentem kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu s roz­poč­tem 30 mili­o­nů korun jsou Farbyka Production  a  XYZ film & pro­ducti­on. Koproducenti jsou TV NOVA a Dana...Číst dál »
motýl3 e1549406109702

Motýlí křik je skvělý konspirační thriller

...Na prv­ní strán­ce vás chyt­ne a nepus­tí, dokud jí nepře­čte­te. Motýlí křik Autor: Jan Tománek Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s. Vydání prv­ní, Praha 2018 ISBN: 978-80-7597-153-1 Počet stran:...Číst dál »
Adamec

Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem

...pro­cent. Kdysi jste byl i vy sám her­cem, herec­tví jste před režií dokon­ce i na DAMU vystu­do­val, nezá­vi­dí­te her­cům někdy, že ode­hra­jí svých xyz natá­če­cích dní a zmi­zí, zatím­co reži­sér má s fil­mem plnou...Číst dál »
psi tinder 625ab5

Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?

...tyto typy knih vždyc­ky budou líbit. Obal je taky super. Má 280 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.   Autor: Petra Macková Hrochová Žánr: belet­rie pro dospě­lé, čte­ní pro ženy Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 21. 03. 2019  ...Číst dál »
summer

Záhadné zmizení dívky

...do sku­teč­ně zají­ma­vé­ho pří­bě­hu. Autorce se to ale nepo­ved­lo.   Hodnocení: 40%     SUMMER Autorka: Monica Sabolo Originální název: Summer Překlad: Anna Melicharová Vydáno: XYZ, 2019 Počet stran: 240...Číst dál »
Darwin

Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce

...pro­ká­za­li lid­stvu služ­bu tím, že zemře­li nebo sami zne­mož­ni­li svou repro­duk­ci, díky čemuž jejich hloupý gen nebu­de pokra­čo­vat v dal­ším novém živo­tě. Autor:Wendy Northcuttová Žánr:humor Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:07.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »