Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Život je ples, Štěně'
IMG_1200

2Bobule

...změ­ní svůj život také nekom­pro­mis­ní obchod­ník v podá­ní Russella Crowea v Dobrém roč­ní­ku, kte­rý nechtě­ně zdě­dí vini­ci po svém otci, nako­nec si poklid­ný život ve Francii mezi trsy vína zami­lu­je a zaho­dí kvů­li tomu...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...novin, ve kte­rém radí dru­hým, jak si nej­lé­pe uspo­řá­dat rodin­ný život. Sám má ale pro­blém vést svůj vlast­ní život - před čtyř­mi lety mu zemře­la žena, vycho­vá­vá tři dospí­va­jí­cí dce­ry,...Read more »

Film Život podle Václava Havla ukáže poprvé celý Havlův pozoruhodný život

O Václavu Havlovi byly nato­če­ny stov­ky hodin mate­ri­á­lu, přes­to bio­gra­fic­ký film zachy­cu­jí­cí celo­ži­vot­ní­ho pří­běh vel­ké­ho Evropana dopo­sud chy­běl. Pestrý Havlův život – rodi­nu, dět­ství, jeho lás­ky, dra­ma­tic­kou tvor­bu a poli­tic­kou čin­nost...Read more »
Misto

Místo u moře - Obsah/O filmu

            OBSAH              Snímek Místo u moře, nej­no­věj­ší film úspěš­né­ho sce­náris­ty a reži­sé­ra Kennetha Lonergana, vyprá­ví pří­běh osa­mě­lé­ho bos­ton­ské­ho údrž­bá­ře, jemuž se zce­la změ­ní život poté, co se vra­cí do své­ho rod­né­ho...Read more »
word image 100

3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.

...může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji pro­vá­zí jadr­ně vtip­ný­mi a moud­rý­mi rada­mi coby na slo­vo vza­tý vinař­ský i život­ní guru. Honza se po letech setká­vá s neo­do­la­tel­ným...Read more »

Ples příšer (Monster´s Ball) 2001

...by o něj zrov­na nějak úpěn­li­vě žádal... Film Ples pří­šer však kupo­di­vu není ani tak o Lawrencovi a jeho pří­pad­ném kání a zpy­to­vá­ní živo­ta neřest­né­ho, byť název by k tomu tak tro­chu mohl odka­zo­vat (Ples...Read more »
těně2

Co má štěně nejradši?

Hledáte-li kni­hu, jež by byla jako stvo­ře­ná pro nejmen­ší­ho čte­ná­ře, a kte­rá by jej pro­střed­nic­tvím obráz­ků sezná­mi­la s živo­tem malé­ho ště­ně­te, a navíc by mu umož­ni­la nejen pro­hlí­že­ní, ale i pro­cvi­če­ní hma­to­vých vje­mů, je...Read more »
Oscar

85. ročník udílení Oscarů - Nominace

...Argo Bídníci Lincoln Pí a jeho život Skyfall Nejlepší střih zvu­ku Argo Nespoutaný Django Pí a jeho život Skyfall Zero Dark Thirty Nejlepší vizu­ál­ní efek­ty Avengers Hobit: Neočekávaná ces­ta Pí a jeho život Prometheus Sněhurka a lovec...Read more »
intuice

Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou

Samotná kni­ha Intuitivní život vás krů­ček po krůč­ku nave­de na ces­tu, jak se správ­ně nala­dit na svo­je vlast­ní poci­ty a koneč­ně být jen a jen sami sebou, změ­nit svůj život k lep­ší­mu a koneč­ně pro­ží­vat...Read more »
d49442b4868437d6cc078283f514aea7 rimg w720 h320 gmir

Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích

...bude, že pro­ži­je­te svůj život s nej­lep­ším kama­rá­dem člo­vě­ka. Velmi roz­to­mi­lá, svým způ­so­bem zábav­ná a pouč­ná kni­ha pro ty, kte­ří tepr­ve budou začí­nat s cho­vem pejsků, ale i pro ty, kte­ří mají zku­še­nos­ti -...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...a mini­mál­ní barev­nost obra­zu.“ Veterán Příběh žol­dá­ka, kte­rý chce začít nový život Komorní dra­ma o hle­dá­ní život­ní rov­no­váhy, o sta­rých vinách, zapo­mně­ní a odpuš­tě­ní vyprá­ví pří­běh Martina Illése, navrá­til­ce z cizi­ny, nájem­né­ho žol­dá­ka, kte­rý se...Read more »
Zivot beze slov 4

4 důvody, proč sledovat sitkom Život beze slov!

...Schválně zkus­te hádat. Prozradíme vám, že pro­střed­ní­ček uká­zat nedo­ve­de. Správné ges­to zjis­tí­te kaž­dou stře­du od 22:00 na Prima Comedy Central. Seriál, kte­rý napsal sám hoř­ko­slad­ký život Život beze slov napsal...Read more »
B013t6R7c5U 2

Tisková konference filmu Život je život

https://www.youtube.com/watch?v=B013t6R7c5URead more »
la dolce vita 2

Sladký život / La dolce vita

...život. Vlastně to není pří­běh, ale mozai­ka drob­ných i vět­ších udá­los­tí, kte­ré pro­ží­vá novi­nář Marcello Rubini (Marcello Mastroianni ve své život­ní roli). Některé spo­lu sou­vi­sí, někte­ré ne, jako tomu bývá i v živo­tě....Read more »
vlcsnap 2014 01 29 21h11m30s851

Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty

...kte­rý nepře­stal snít ani v dospě­los­ti a prá­vě pro­to se zdá být „vyko­le­je­ným“. Walter Mitty a jeho taj­ný život   Co se týče pří­bě­ho­vé strán­ky, tak ten­to­krá­te slou­ží syžet jenom jako pro­stře­dek pro...Read more »
Michael e1535703611348

MICHAEL JACKSON zpátky v čase, aneb život a dědictví krále popu

...úspě­chu, kte­rý na Michaela Jacksona čekal po vydá­ní dal­ší des­ky pod názvem Thriller. Kniha retrospek­tiv­ně doku­men­tu­je život, úspě­chy, ale i život­ní eska­pá­dy Michaela Jacksona od jeho počá­teč­ní­ho půso­be­ní v rodin­né sku­pi­ně s jeho bra­t­ry...Read more »
Miluj svuj zivot 2020 kopie

RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 2020

Prolistujme si kalen­dář, kte­rý já sama nazý­vám „moud­rost na stě­nu“.  Kalendář Miluj svůj život 2020 je pro­tknut hlav­ní­mi myš­len­ka­mi z kniž­ní­ho best­selle­ru Louisy L. Hay. Silná, moud­rá kni­ha, kte­rá mno­hým lidem...Read more »
DSCN0802

Představujeme film Život je život

Včera pro­běh­la v praž­ském kině Lucerna novi­nář­ská pro­jek­ce nové čes­ké kome­die, kte­rá má výbor­né herec­ké obsa­ze­ní  a jed­nu ori­gi­nál­ní kuli­su. Pro gan­gs­ter­skou honič­ku si fil­ma­ři vybra­li tunel Blanku. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci se stá­le...Read more »

Filmové premiéry v únoru 2012

...čás­tí svě­ta, kte­rý nazna­ču­je, že mož­ným důvo­dem této glo­bál­ní kata­stro­fy je to, že lidé zane­dba­li své život­ní pro­stře­dí a násled­ně i sami sebe 02. 02. 12             Hamlet pod­ni­ká Už název fil­mu, kte­rý je v češ­ti­ně...Read more »
117857 350 0 fit

Život byl pes - historky o životě jednoho pejska, který toho zažil víc než dost

...mu to nelí­bi­lo. Nyní jenom čekal, co bude. Historky nebo lépe řeče­no život, kte­rý pro­žil hlav­ní hrdi­na, pes jmé­nem Život se svou panič­kou, pře­vy­prá­vě­ný díky jí samot­né. Opět stej­ný pří­pad...Read more »
pi

Pí a jeho život - Když něco natočí Ang Lee, stojí to vidět

...v Pondicherry v Indii v 70. letech, žil Piscin, zná­mý jako Pí, běž­ný život ško­lá­ka. Rodiče vlast­ni­li zoo­lo­gic­kou zahra­du a pes­t­rý život mezi zví­řa­ty byl jed­ním z mno­ha inspi­ra­tiv­ních míst, kte­ré malé­ho chlap­ce zau­ja­ly. Když bylo...Read more »
omegaaa

OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.

...půso­be­ní záko­nů osu­du, pra­vi­dla hry, kte­rá se nazý­va­jí život a samo­zřej­mě se neza­po­mí­ná ani na dva­náct život­ních pra-principů: MARS - BERAN (agre­se, vzmach), VENUŠE - BÝK (sebe­hod­no­ce­ní, zako­ře­ně­ní, smys­lo­vá radost), MERKUR...Read more »
zivot

Život brouka - Bug’s Life

...měl jme­no­vat Život mra­ven­ce (An Ant’s Life), ovšem to by se nepa­t­řič­ně myd­lil s dre­a­mwor­xov­ským Antz (Mravenecz), kte­rý s vel­mi kon­ku­renč­ním a úni­kem infor­ma­cí a nápa­dů zapácha­jí­cím pod­tó­nem vyšel v před­sti­hu něko­li­ka týd­nů. Podle uká­zek a brumlá­ní přá­tel...Read more »
ivot je hra mail

Život je hra - Herci

Václav Marhold Český herec se naro­dil se v roce 1993. Zahrál si v seri­á­lech Život je hra, Specialisté, Já, Mattoni, Dáma a král, Svět pod hla­vou nebo ve fil­mech Hořící keř a Svatá čtve­ři­ce....Read more »

Filmové premiéry v září 2011

...zážit­ky mu odha­lí Paříž v jiném svět­le a ovliv­ní nejen jeho budou­cí život. Žije v ilu­zi, kte­rou lidé někdy trpí a domní­vá se, že život ostat­ních lidí, by byl pro něho dale­ko lep­ší. 22. 09. 11            ...Read more »