Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Šumné stopy, Austrálie - Alex Jelínek'
kdopak to tu bezel

Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti

...4 let. Autor: Svenja Ernsten Ilustrace: Christine Henkel Přeložila: Barbora Špundová Žánr: popu­lár­ně – nauč­né  pro děti Počet stran: 28 Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno Vazba kni­hy: pev­ná ISBN: 978-80-88316-39-8...Read more »
liz lawler zatimco jsi spala 1

Zatímco spala, její život se změnil od základů

Doktorka Alex Taylorová sa pro­bu­dí při­pou­ta­ná na ope­rač­ním sto­le. Muž, kte­rý se nad ní sklá­ní, není lékař, a vol­ba, do kte­ré ji nutí, je nevý­slov­ně absurd­ní a kru­tá. Když Alex zno­vu pro­cit­ne,...Read more »
41060523

Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete

Milujete kri­mi­nál­ky, kde se tým vyšet­řo­va­te­lů sna­ží dopad­nout pacha­te­le, sklá­dá jed­not­li­vé sto­py, kte­ré je navá­dí ať již blí­že nebo dále od vyře­še­ní otá­zek, a záro­veň máte mož­nost nahléd­nout do pacha­te­lo­vy moti­va­ce,...Read more »

Mechanický pomeranč

...naše­ho pří­bě­hu Alexander DeLarge… Alex je vůd­cem par­ty, kte­rá páchá násil­né činy. Příběh se ode­hrá­vá v neu­r­či­té době, ale spí­še se při­klá­ní­te k  blíz­ké budouc­nos­ti. Tato doba trpí prá­vě na sku­pin­ky...Read more »
hovínkp

Pravda o hovínku

...K nihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci DROBEK PRAVDA O HOVÍNKU Autor: Andy Seed Ilustrace: Claire Almon Překlad: Nela Holková Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Drobek Rok vydá­ní: 2019 Počet stran: 64 ISBN 978-80-7585-683-8...Read more »
IMG 20191108 133802

Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace

...z těch­to čin­nos­ti lze úspěš­ně pře­trans­for­mo­vat na čin­nos­ti ryze medi­tač­ní a uspo­ko­ju­jí­cí. Tak si na to vzpo­meň­te, tře­ba až bude­te zase páro­vat špi­na­vé ponož­ky před prač­kou. O auto­rech: Marian Jelínek (1963) je...Read more »
word image 2

Místo zločinu Ostrava

...Ráda jsem se vra­ce­la na mís­ta, kte­rá znám. Ostrava je pro mě důle­ži­tá a dou­fám, že jsme její nála­du ale­spoň čás­teč­ně zachy­ti­li. V seri­á­lu jste v česko-polském man­žel­ství. Je to tam poměr­ně...Read more »
Stopy

Stopy zmizelých (The Burrowers) 2008

Mám cel­kem rád wes­ter­ny, tedy, roz­hod­ně ne všech­ny, ba prá­vě nao­pak, vět­ši­nu wes­ter­nů rád nemám, pro­to­že se pod­le mého názo­ru jed­ná o kli­šo­id­ní pří­běhy plné tuc­to­vé záplet­ky. Pak je tu ale...Read more »
Charlie

Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky

...je zavraž­děn, někdo se poku­sí zabít Natalii a Alex, Bosleyho navští­ví Vivian Wood, ale roz­hod­ně ne pro­to, aby mu podě­ko­va­la…. Alex i Natalie sice unik­nou, ale Bosley je une­sen, spo­leč­ně s lap­to­pem, kte­rý...Read more »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

...Phillipse, duše leta­del B-24 Super Man a Zelený sršeň, a Francise „Mac“ McNamary, střel­ce ze Zeleného srš­ně, se kte­rý­mi Louie pře­žil pád leta­dla a poté i útra­py na záchran­ném člu­nu na moři. Pro tyto...Read more »
dětské.zoubky

Dětské zoubky od Zoje Stage

...výtisk děku­ji K nihám Dobrovský Vydáno v edi­ci Knihy Omega DĚTSKÉ ZOUBKY Autorka: Zoje Stage Přeložila: Lenka Petrášková Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega Rok vydá­ní 2019 Počet stran: 351 ISBN 978-80-7390-851-5...Read more »
superman mir na zemi 1

#2024: Superman: Mír na zemi

...vydání má 64 stran a prodává se v plné ceně za 349 Kč. Knihu zakoupíte se slevou v knihkupectví Minotaur. Scénář: Paul Dini Kresba: Alex Ross A máme na trhu dalšího Alexe Rosse,...Read more »

Alex Garland - Tesseract

Alexe Garlanda bude­te mož­ná znát, i když spí­še z fil­mo­vých poči­nů, kde se někte­rým jeho kni­hám dosta­lo fil­mo­vé adap­ta­ce (slav­ná Pláž s DiCapriem), či jej může­te rov­něž znát jakož­to úspěš­né­ho fil­mo­vé­ho scé­náris­tu (28 dní poté,...Read more »

Charlieho andílci v TV

a tro­ji­ce andíl­ků se sta­ne ter­čem vra­žed­né­ho úto­ku. Karavan, kte­rý obý­vá Alex se svým nic netu­ší­cím pří­te­lem Jasonem, je roz­stří­len něko­li­ka mas­ko­va­ný­mi muži, Alex se však poda­ří deš­ti kulek unik­nout. Natalie...Read more »
DamKlub 1

Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks

Přijmout bláz­ni­vou výzvu popr­vé reží­ro­vat, popr­vé být sce­náris­tou a nato­čit film o ženách, kte­ré hra­jí holly­wo­od­ské legen­dy, kte­ré se roz­hod­ly říct, že jejich život neskon­čil, to vše zača­lo před lety zaslá­ním výtis­ků...Read more »
dětské.zoubky4

Dětské zoubky od Zoje Stage

...nihám Dobrovský Vydáno v edi­ci Knihy Omega DĚTSKÉ ZOUBKY Autorka: Zoje Stage Přeložila: Lenka Petrášková Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega Rok vydá­ní 2019 Počet stran: 351 ISBN 978-80-7390-851-5    ...Read more »
oskar ed muj nejvetsi sen 1

#2089: Oskar Ed: Můj největší sen

Oskar Ed: Můj největší sen Vydalo nakladatelství Lipnik v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 344 stran a prodává se v plné ceně za 649 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur...Read more »
eské stopy v mezinárodních k. Úkryt v zoo

Jubilejní Finále Plzeň startuje za deset dní, na programu budou i zahraniční filmy

...a stej­ně tak Praha hra­je důle­ži­tou roli i v čín­ském roman­tic­kém melod­ra­ma­tu To mís­to zná­me jen my . Jako dal­ší budou pro­mí­tá­ny dra­ma­tic­ký britsko- ame­ric­ký film Úkryt v  zoo, v hlav­ní roli s...Read more »
Masaryk

Petr Kolečko: Masaryk se neschovával ve škatulce

tu lát­ku nějak ucho­pit, nás na to s Alexem para­lel­ně najal, aniž by věděl, že jsme dob­ří kama­rá­di, což bylo doce­la úsměv­né. Původní Juliova úva­ha byla asi, že Alex bude držet...Read more »
nelen2

Šarlota a vysněný kůň 3 : Nečekaný host - bude ranč zachráněný?

...tep­lou deku. Pak už jen čeka­la, až uschne. Najednou se s vrzá­ním ote­vře­ly před­ní dve­ře a do stá­je vstou­pil Alex, což byl syn dru­hé­ho před­se­dy, kte­rý minu­lý rok musel dočas­ně pře­vzít výu­ku,...Read more »

Presumpce viny

...Jak k tomu moh­lo dojít? Nikdo netu­ší, že Matt, kte­rý se prá­vě roz­vá­dí se svou krás­nou, ale odci­ze­nou man­žel­kou a kole­gy­ní Alex (Eva Mendesová), udr­žu­je už del­ší dobu taj­ný a váš­ni­vý milost­ný poměr...Read more »
115

Laurel Canyon

Trochu vol­nos­ti, tro­chu samo­ty, čás­teč­né nepo­ro­zu­mě­ní, pří­jem­né pro­stře­dí doká­že pořád­ně zamí­chat lid­ský­mi vzta­hy… Sam a Alex jsou čer­ství absol­ven­ti Harvardu a spo­lu se stě­hu­jí do Los Angeles k dokon­če­ní svých stu­dií. Sam plá­nu­je...Read more »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

...úko­lem je zabrá­nit v úni­ku mezi­ná­rod­ní­mu zlo­čin­ci Alexi Montelovi (Olivier Martinez), kte­rý se poku­sí uté­ci z vyšet­řo­va­cí vaz­by během poli­cej­ní­ho pře­vo­zu. Přestože se jeho plán poda­ří pře­ka­zit, Alex má v ruká­vu dal­ší eso...Read more »
DumUJezera

Dům u jezera - Sandra Bullock a Keanu Reeves se zamilují skrz čas.

...vzá­jem­ně po sobě tou­ží a pro napl­ně­ní svých tužeb jsou ochot­ni něco udě­lat. Zejména tedy Alex, pro kte­ré­ho je Sandra žena z budouc­nos­ti a musí si na ni počkat. Pominu-li tedy časo­vý cha­os, film...Read more »
n200911191133 SL

Hudbu složil, slova napsal (Music & Lyrics) - soundtrack

Alex Fletcher je býva­lý popo­vý idol fik­tiv­ní sku­pi­ny Pop! (cosi v duchu teh­dej­ších What! a ABC) z 80. let, jenž se smí­řil s osu­dem a v sou­čas­né době si doce­la sluš­ně vydě­lá­vá na akcích jako jsou abi­tu­ri­ent­ské...Read more »
large

RECENZE – Údolí naděje

Autorka: Elizabeth Haran Překlad: Bohumila Kučerová Nakladatelství: Alpress Rok vydání v ČR: 2019 Počet stran: 336 ISBN: 978-80-7543-823-2 Anotace: Matyldiny sny o rodinném štěstí vezmou za své, když na zásnubní...Read more »