Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Štěně jménem Scooby Doo'
b246733114 75546692 o2

Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera

Dnes jsem si pro Vás při­pra­vil dal­ší recen­zi, kte­rá bude na dal­ší hra­ný díl Scooby-Doo. V minu­lých letech vyšly 2 nové hra­né fil­my - Scooby-Doo: Začátek (ten už jsem recen­zo­val) a Scooby-Doo!...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Scooby-Doo: Začátek

bez obráz­ků! OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA Co pojí nej­lep­ší kama­rá­dy? V pří­pa­dě Daphne, Velmy, Freda, Shaggyho a Shaggyho odváž­né­ho ště­ně­te Scooby-Dooa jsou to záha­dy! Celovečerní hra­ný Scooby-Doo: Začátek nás zavá­dí do doby, kdy...Read more »

Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA

Scooby-Doo s kama­rá­dy na vás čeka­jí v novém tajem­ném dob­ro­druž­ství, plném smí­chu a roš­ťá­ren! Scooby-Doo s celou par­tou ces­tu­jí do Egypta, aby navští­vi­li sestře­ni­ci Velmy – Thelmu, egyp­to­lož­ku. Po pří­jez­du však zjis­tí, že Thelma zmi­ze­la...Read more »
těně2

Co má štěně nejradši?

Hledáte-li kni­hu, jež by byla jako stvo­ře­ná pro nejmen­ší­ho čte­ná­ře, a kte­rá by jej pro­střed­nic­tvím obráz­ků sezná­mi­la s živo­tem malé­ho ště­ně­te, a navíc by mu umož­ni­la nejen pro­hlí­že­ní, ale i pro­cvi­če­ní hma­to­vých vje­mů, je...Read more »
d49442b4868437d6cc078283f514aea7 rimg w720 h320 gmir

Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích

Kniha začí­ná kapi­to­lou o tom, jaké to, když člo­vě­ku vstou­pí do živo­ta pes. Panička popi­su­je, že měla jen pyža­mo, na kte­ré si navlék­la zim­ní bun­du, k tomu zim­ní boty, bater­ka a v pra­vé ruce...Read more »
vyr 95Lumpik3 1

Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %

Holly Webb pat­ří mezi oblí­be­né ang­lic­ké autor­ky pohá­dek. V jed­né z knih stvo­ři­la roz­to­mi­lé, ale tro­chu nepo­sluš­né ště­ně – Lumpík. Její maji­tel­kou je Hela, malá hol­čič­ka se svo­jí mamin­kou a bra­t­rem Maxem. Hela...Read more »
elza e1547395629181

ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové

Dvojjazyčná anglicko-česká kníž­ka pro děti je výbor­ným pomoc­ní­kem při pro­cvi­čo­vá­ní ang­lič­ti­ny. Děti si pro­střed­nic­tvím čes­ké­ho a násled­ně i ang­lic­ké­ho tex­tu zábav­nou for­mou osvo­jí cizí jazyk, a kro­mě jiné­ho je urči­tě bude bavit pří­běh roz­pus­ti­lé­ho...Read more »
98872554 doktorka micka nesikovne stene

Doktorka Micka - Nešikovné štěně - pomůže maličkému Čendu zkušená doktorka pro zvířátka?

Doktorka Micka usi­lov­ně plet­la. Burák zatím pra­co­val na pla­ká­tu, kte­rý měl varo­vat před nebez­pe­čím. Otvíral se totiž nový bazén a všech­na zví­řát­ka se tam těši­la. Burák však vymys­lel řadu upo­zor­ně­ní,...Read more »
Muz02

Muž jménem Ove - 75 %

Ove je muž, kte­rý žije na okra­ji měs­ta v obyt­ném kom­ple­xu. Jeho dome­ček sou­se­dí s dal­ší­mi dom­ky, kte­ré jsou jeden od dru­hé­ho k nero­ze­zná­ní. Naštěstí jejich oby­va­te­lé jsou ale růz­no­ro­dí a zají­ma­ví. Ove pat­ří...Read more »
webb holly harry stene bez domova 0.jpg.big

Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %

Harry je malé ště­ně, kte­ré muse­la jeho maji­tel­ka, malá hol­čič­ka Bětka, dát do útul­ku, pro­to­že se stě­ho­va­la s rodi­či pryč a neby­lo mož­né vzít pej­ska sebou. Byla z toho straš­ně smut­ná, ale neda­lo...Read more »
Hotel Paradise

Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show?

Taktika, tak­tik, tak­ti­zo­vá­ní, ale tře­ba taky hráč. V posled­ních letech snad nej­po­u­ží­va­něj­ší slo­va v tuzem­ských rea­li­ty show. Kdo je nemá ve své slov­ní záso­bě, jako by nežil. Bez nich to zkrát­ka není...Read more »

Premiéra Českého filmu : „Jménem krále“

Píše se 13. sto­le­tí. Království čes­ké­mu a mar­krab­ství morav­ské­mu vlád­ne Přemysl Otakar II.    Na zásnu­by, kte­ré mají usmí­řit zne­svá­ře­né  rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysí­lá král své­ho zástup­ce v sever­ních Čechách, správ­ce krá­lov­ské­ho...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...SVÍTÁNÍ. O rok poz­dě­ji už jako samo­stat­ný reži­sér natá­čí povíd­ko­vý film JAK RODÍ CHLAP, nicmé­ně až v r. 1983 bodu­je sním­kem ze škol­ní­ho pro­stře­dí BOTA JMÉNEM MELICHAR. A pak už natá­čí jeden trhák...Read more »

Rowan Atkinson

...-     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: Emile Mondavarious, Spooky Island Owner2001 -     Comic Relief: Say Pants to Poverty role:2001 – Milionový závod (Rat Race) role: Enrico Pollini2000- Možná, miláč­ku...Read more »
CBCcHDqWAAESB9Q

Psí záchranářky - Štěně pro štěstí - podaří se Kim vylepšit si známky ve škole nebo bude muset přejít jinam?

Paní Bensonová byla vel­mi rázná ang­lič­ti­nář­ka, kte­rá hned jak ráno vešla do tří­dy, ozná­mi­la dětem, že jim opra­vi­la písem­ky. Všichni, dokon­ce i tříd­ní lump Dennis Catwright z ní měli nahná­no. Sice na...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...se prvo­ti­na­mi - VÁŠEŇ a ODEJÍT ZA SVÍTÁNÍ. O rok poz­dě­ji už jako samo­stat­ný reži­sér natá­čí povíd­ko­vý film JAK RODÍ CHLAP, nicmé­ně až v r. 1983 bodu­je sním­kem ze škol­ní­ho pro­stře­dí BOTA JMÉNEM...Read more »

Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz

„Jen lež potře­bu­je ber­lič­ky opo­ry stát­ní moci. Pravda sto­jí vzpří­me­ně sama o sobě.“ Benjamin Franklin Na začát­ku recen­ze toho­to nád­her­né­ho a při­tom drob­né­ho svaz­ku se nemo­hu nezmí­nit o jed­nom kuri­oz­ním roz­ho­vo­ru s Miroslavem Singerem,...Read more »
eric cantona

Fenomén jménem Eric Cantona

Historii fot­ba­lu zná­me celou řadu skvě­lých fot­ba­lis­tů. Ke sku­pin­ce těch nej­lep­ších se roz­hod­ně může řadit feno­me­nál­ní fran­couz­ský útoč­ník Eric Cantona, kte­rý si nej­vět­ší jmé­no zís­kal v dre­su slav­né­ho Manchesteru United....Read more »
JmKr3

Jménem krále - recenze

Český film reži­sé­ra Petra Nikolaeva lze nazvat sna­hou o čes­kou his­to­ric­kou detek­tiv­ku v roz­mě­rech skrom­né­ho stře­do­vě­ké­ho pro­stře­dí. Více než do kin se pří­běh svým poje­tím hodí na tele­viz­ní obra­zov­ku a v pod­sta­tě si umím...Read more »

Pamela Anderson

...Rules... for Dating My Teenage Daughter role: Cheryl 2002-     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: sama sebe 2001-     V.I.P. role: Vallery Irons 1999-     Episode dated 27 April 1999 role:...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

...Scooby-Doo 2: Nespoutané pří­še­ry 29. 04. 04 Dvanáct do tuc­tu Rodinná kome­die o počet­né rodi­ně spor­tov­ní­ho tre­né­ra Toma Bakera, kte­rý je navzdo­ry ame­ric­kým rodin­ným sta­tis­ti­kám, pod­le nichž na jed­nu rodi­nu při­pa­dá 1,87 dítě­te,...Read more »
34775017

Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha

Róza Sanchezová je dese­ti­le­tá nor­mál­ní hol­ka, ale má dva pro­blémy - chce psa a má čty­ři nezve­de­né star­ší bra­t­ry. Podle ní jsou hluč­ní, špi­na­ví, děla­jí rámus a vlast­ně zane­řá­dí celý dům. Navíc...Read more »
img 498163 orig

Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha

Katka ráda sní a úpl­ně nej­víc o malých pej­s­cích - ště­ňát­kách. Bohužel jí rodi­če nedo­vo­lí vlast­ní a tak si o tom aspoň poví­dá se svo­jí kama­rád­kou Májou. Bohužel spo­lu nejsou ve tří­dě a tak se...Read more »
strycek bosko

Strýček Bosko - kniha

Malý chla­pec zva­ný Ferda, vyprá­ví v celé kni­ze o strýč­ko­vi jmé­nem Bosko. Nebyl to jeho pokrev­ní strýc, jenom mu tak všich­ni říka­li, pro­to­že pro­vo­zo­val kouz­la. Vlastně to byl nej­lep­ší pří­tel Ferdova dědeč­ka,...Read more »
Recore

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím, že...Read more »

Přes noc třicítkou - 13 Going On 30

Přes noc tři­cít­kou je vel­mi pove­de­nou vari­a­cí na dnes již kla­sic­kou kome­dii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlav­ní záplet­ka, kte­rá spo­čí­vá v tom, že se přes noc z čer­stvé­ho puber­ťá­ka sta­ne...Read more »