Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Čtyřka sport'

Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Fantastická čtyř­ka je své­ráz­ným comic­sem, jeho hlav­ní hrdi­no­vé nejsou smr­tel­ně váž­ný­mi cha­rak­te­ry, kte­ré musí kaž­do­den­ně řešit svou výji­meč­nost. Jsou rodi­nou, rádi se špič­ku­jí, pro­vo­ku­jí a kro­mě toho, že občas musí zachrá­nit...Read more »
divergence divergent 8211 35 sutgWjz10sM

Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled

...budou muset frak­ci opus­tit. A žád­ná jiná frak­ce si je nebu­de smět vzít mezi sebe - sta­nou se z nich bez­do­mo­več­tí vágu­so­vé, bez­frakč­ní ztra­ce­né exis­ten­ce. Beatrice a Čtyřka - lás­ka na prv­ní pohled...Read more »
thing

Fantastická čtyřka počtvrté

Po více než půl sto­le­tí od vydá­ní komik­so­vé před­lo­hy při­chá­zí Fantastická čtyř­ka ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní počtvr­té a kdy­bychom znám­ko­va­li, tak to má rejža Josh Trank za čty­ři.    „Před rokem jsem...Read more »
F4 093

Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté

Tak jsem se koneč­ně dostal k tomu, abych zre­cen­zo­val jeden neú­spěš­ných fil­mů roku 2015. Fantastická čtyř­ka je k tomu urče­ná. Komiks, kte­rý má svo­jí slav­nou his­to­rii, je kon­ku­ren­tem Iron-mana, Spidermana a dal­ších fil­mů...Read more »
DivergenceNahled

Vyhlášení o komplet Divergentní trilogie + Čtyřka BOX

Vyhlašujeme vítě­ze břez­no­vé sou­tě­že. Otázky Kolik už vyšlo fil­mo­vých zpra­co­vá­ní kni­hy? Kdy má v kinech pre­mi­é­ru posled­ní díl kniž­ní série: film Divergence: Aliance? Kteří reži­sé­ři nato­či­li fil­mo­vá zpra­co­vá­ní knih? Kdo je auto­rem kniž­ní...Read more »

Fantastická čtyřka - Další kůň ze stáje Marvel comics

Ano, už je to tak. Comicsové fil­my dnes táh­nou. Úspěchy Spider-Mana, X-Menů či tře­ba Batman začí­ná nasto­li­ly pří­li­vo­vou vlnu, kte­rá se sna­ží nasto­lit věk comic­so­vých fil­mů. A už se jí to i poda­ři­lo....Read more »
NHL v Praze

Skupina Nova připravuje k NHL v Praze exkluzivní program

Slavná hoke­jo­vá NHL míří do České repub­li­ky a sku­pi­na Nova má při­pra­ve­ný pro­gram odpo­ví­da­jí­cí věhla­su nej­pres­tiž­něj­ší hoke­jo­vé sou­tě­že svě­ta. Ten vyvr­cho­lí na obra­zov­kách tele­vi­ze Nova a sta­ni­ce Nova Sport 1 v pátek 4. říj­na...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...divá­kům dár­ky neje­nom v podo­bě atrak­tiv­ních pře­no­sů, ale i cen ze sou­tě­ží Nova Sport. Konec kalen­dář­ní­ho roku bude na sta­ni­cích Nova Sport tra­dič­ně pat­řit nej­pres­tiž­něj­ší­mu šip­ko­vé­mu tur­na­ji svě­ta – Mistrovství svě­ta v Londýně....Read more »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...jsem fot­bal, hrál jsem flor­bal, dělal jsem kara­te, ale tohle jsem všech­no bohu­žel pře­stal dělat v dese­ti letech, kdy jsem začal točit prv­ní seri­ál Horákovi. A teď mi ten sport chy­bí, pro­to...Read more »
2008 Razzie Awards 07

36th Razzie Award Nominees - Zlatá malina 2015

Nominace na Zlatou mali­nu 2015. Nejhorší režie Fantastic Four (Fantastická čtyř­ka) Fifty Shades of Grey (Padesát odstí­nů šedi) Jupiter Ascending (Jupiter vychá­zí) Paul Blart Mall Cop 2 Pixels (Pixely)  Nejhorší...Read more »
CeskaZima

Česká zima

Zvlášť po nedáv­ném úspě­chu Ester Ledecké na Zimních olym­pij­ských hrách v Pchjongčangu nelze kni­hu Česká zima. Sport v obra­zech jinak než dopo­ru­čit. Aby ne, kni­ha vznik­la v olym­pij­ském roce 2018 jako pocta čes­kým spor­tov­cům...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...pří­mé pře­no­sy z nej­slav­něj­ší­ho teni­so­vé­ho tur­na­je z Wimbledonu. Velký pro­stor bude mít na sta­ni­ci Nova Sport 1 i Mistrovství svě­ta sil­nič­ních moto­cy­klů a na sta­ni­ci Nova Sport 2 gala­ve­če­ry UFC. Na své si při­jdou...Read more »
Diver03

Divergence - 75%

...spous­tu začí­na­jí­cích mla­dých her­ců, kdy obmě­na nových tvá­ří roz­hod­ně neu­ra­zí. Hlavní hrdi­ny si zahrá­li Shailene Woodley jako Beatrice a Theo James pod pře­zdív­kou Čtyřka. Mimo to si ve fil­mu zahrá­la i Kate...Read more »
NExSPxyAR24ZBC 1 1

CHRIS EVANS

CHRIS EVANS (Steve Rogers / Kapitán America) byl před nedáv­nem k vidě­ní ve veli­ce oče­ká­va­ném sním­ku Joe Johnstona Captain America: První Avenger coby slav­ný hrdi­na comic­sů spo­leč­nos­ti Marvel Steve Rogers nebo­li...Read more »

Resident Evil: Zánik - Že by odrazové prkýnko pro další trilogii?

Některé věci – jak se zdá - nikdy nepo­cho­pím. Ať už jde o kau­zu Uwe Boll, nebo o Stevena Seagala, kte­ré­mu se zce­la zjev­ně nechce do důcho­du. A neje­nom to. Netrápí mě tak...Read more »
VelkaKniha

Jim Stopanni: Velká kniha posilování

...váš čas Autor: Stopanni Jim Formát / stran: 16×24 cm, 640 stran Datum vydá­ní: 26.04.2016 Katalogové čís­lo: 69032 ISBN: 978-80-247-5643-1 Edice: Sport extra Kategorie: Sport Kniha ke kou­pi na Grada.cz....Read more »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...Nova Sport 2 budou moci vychut­nat mimo­řád­ný den s NBA, kdy jim pré­mi­o­vá spor­tov­ní sta­ni­ce při­ne­se hned tři nava­zu­jí­cí zápa­sy. Nebudou to ale jen bas­ket­ba­lis­té, kdo bude svým výko­nem těšit spor­tov­ní...Read more »
word image 280

Marián Miezga – Gejza

...vám říká sport v sou­kro­mém živo­tě? Hrál jste někdy beach volej­bal? Sport v mém živo­tě hrál vždyc­ky vel­kou roli. Většinu mys­li­tel­ných spor­tů jsem absol­vo­val více­mé­ně rekre­ač­ně, ale napl­no jsem se účast­nil ve...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...TELE TELE. Začátky nových sezón, ale také vyvr­cho­le­ní těch pro­bí­ha­jí­cích, to bude pod­zim­ní pro­gram na pré­mi­o­vé sta­ni­ci Nova Sport 1. Na led zno­vu vyra­zí nej­lep­ší hoke­jis­té svě­ta, kte­ří budou usi­lo­vat...Read more »

Březen v kinech

...názvu fil­mu, ale tomu se asi ani rozu­mět nemá. Hugh Grant hra­je mili­o­ná­ře George, kte­rý má neob­vyk­lý sport, do své fir­my bere jed­nu hez­čí práv­nič­ku než dru­hou, s kaž­dou se vyspí...Read more »
velka kniha stylu portretni fotografie 1

Kniha s názvem Velká kniha stylů portrétní fotografie je přehledným rádcem pro fotografování Portrétů

...Úvodník č aso­pi­su, Propaga č ní por­trét, Krása, P ř iro­ze­nost, Č aso­pis pro mla­dé, Dobový por­trét, Historie, Módní foce­ní, Klasika, Pokro č ilá tech­no­lo­gie, Sou č asný Hollywood, Sport,...Read more »
OldShatter

Místo sledovaní televize o prázdninách radši jdete do přírody. Není o co stát!

Jak asi už všich­ni víme. Pravidelným kolo­ri­tem prázd­ni­no­vých tele­vi­zí je napros­té igno­ro­vá­ní tele­viz­ních fanouš­ků a vysí­lá­ní pro­gra­mu, kte­rý pat­ří mezi ty nej­lev­něj­ší. Česká tele­vi­ze má svůj vlast­ní tele­viz­ní archív, a tak v kli­du...Read more »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

4.4.2019 22:25 Přímý kon­takt Lundgren D., Paré M., Mayová G., LERNER D. 5.4.2019 20:15 xXx COHEN R., Diesel V., Argentová A., Jackson S. L. 5.4.2019 22:15 Grizzly: Pomsta šel­my...Read more »
Rez03

Rezistence - druhý díl volné trilogie

...bude pro­cház­ka růžo­vým sadem, začne prv­ní akč­ní scé­na, po kte­ré se naši hlav­ní hrdi­no­vé Tris (Shailene Woodley) a Čtyřka (Theo James) zde­ku­jí do vel­mi roman­tic­ké­ho pro­stře­dí, kde se ukrý­va­jí, ale roman­ti­ku zde...Read more »
UcSeCisla

Uč se čísla s kouzelným kolečkem

Knížka Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem je jed­nou ze série Otáčej a uč se!, kte­rá v polo­vi­ně roku vychá­zí v Albatrosu. Ačkoli fun­gu­je na stej­ném prin­ci­pu učí­cí­ho koleč­ka, gra­fic­ky je podob­ně zpra­co­va­ná jako...Read more »